maga


ma·gâ

pnr
1:
Med matambok dahil sa pagkabugbog o impeksiyon : ALBÁG, BÁOS2, GAMBÓL1, MALIRÓNG
2:
malaki dahil sa pagkababad sa tubig : ALBÁG, BÁOS2, GAMBÓL1, MALIRÓNG

mag-a·a·rág

png |[ ST ]
:
tagapamahalà o katiwalà sa isang gawain.

mág-a·a·rál

png |[ mag+a+aral ]
:
tao, karaniwang batà at kabataan na pumapasok sa paaralan o kamukuha ng leksiyon at kurso bílang paghahanda sa isang gawain : ÉSKUWÉLA1, ESTUDYÁNTE, PUPIL2 PÚPILÓ1, STUDENT Cf APRENDÍS

má·gad

png |[ Tau ]

Magaera (ma·dyí·ra)

png |Mit |[ Gri ]
:
isa sa mga furias.

mag-á·ga

png |[ Hil Seb ]

ma·ga·ga·li·tín

pnr |[ ma+ga+galit+ in ]

mag-a·góm

png |[ Bik ]

ma·gá·lang

pnr |[ ma+galang ]
1:
may respeto sa nakatatanda : COURTEOUS, KORTÉS, TIMBÓS
2:
kumikilála at tumatanggap sa katwiran at karapatan ng iba : COURTEOUS, KORTÉS, TIMBÓS

ma·gá·lat

png |Bot |[ Bik ]

ma·ga·lá·yaw

png |Bot |[ Iba ]
:
tindalò, tindaló.

ma·ga·lí·aw

png |Bot |[ Iba ]
:
tindalò, tindaló.

ma·ga·líng

pnr |[ ma+galíng ]
1:
Med wala nang sakít

Magallanes, Fernando (ma·gal·yá·nes fer·nán·do)

png |Kas |[ Esp ]
:
(1480–1521) pinunò ng mga manlalayag na Español na dumaong sa Filipinas noong 1521 : FERDINAND MAGELLAN var Magallanes, Hernando

ma·gá·long

png
:
sa sinaunang lipunang Bisaya, puláng turban na sagisag ng katapangan ng mandirigmang nakapatay na ng kaaway.

mag-a·má

png |[ mag+amá ]
:
ang ama at ang kaniyang anak : MAGTÁTAY

ma·gá·na

png |[ Iba ]

ma·gá·na

pnr |[ ma+gana ]
1:
may natatanging gána, lalo na sa pagkain : GANÁDO2
2:
[Pan] magandá1

mag-a·nák

pnd |[ mag+anák ]
1:
magsilang ng sanggol
2:
maging ninong o ninang sa binyag, kumpil, kasal, at iba pang pagdiriwang.

mag-á·nak

png |[ mag+ának ]
1:
ang magulang at mga anak bílang isang pangkat : BÁNAY2, FAMILY1, PAMÍLYA
2:
batayang yunit ng lipunan : BÁNAY2, FAMILY1, PAMÍLYA
3:
magkakauri at magkakaisang pangkat gaya ng sa wika, hayop, haláman, at iba pa : BÁNAY2, FAMILY1, PAMÍLYA

ma·ga·nás·sing

png |[ Iba ]

ma·gan·dá

pnr |[ ma+ganda ]

Ma·gan·dá

png |Mit |[ Tag ]
:
unang babae.

ma·gán·hop-sa-bú·kid

png |Bot |[ Bis ]

ma·ga·nít

pnr |[ ST ]
:
mabagsik at malupit.

má·gan-ma·pí·ta

png |[ Mag ]

ma·gan·yá·kin

pnr |[ ST ]
:
sakim at nais na kaniya ang lahat.

mag-a·póy

png |Zoo |[ Mrw ]

ma·gár·bo

pnr |[ ma+garbo ]
1:
mahilig magtanghal nang marangya : POMPOSO1
2:
tumutukoy sa anumang marangya.

ma·ga·sáng

png |Bot |[ ST ]
:
uri ng palay.

mag-a·sá·wa

pnd |[ mag+asawa ]
:
pormal na humarap ang isang laláki at isang babae sa isang legal na seremonya upang maging asawa ang isa’t isa : MAKIPAG-ISÁNG DIBDIB, MAGPAKÁSAL, MARRY, WED

mag-a·sá·wa

png |[ mag+asawa ]
:
babae at laláking legal na pinagbuklod sa kasal : COUPLE1, AG-ASÁWA, MAG-AGÓM, MAGTIÁYON, SANASAWÁ

mag-a·sá·wang á·lon

png |[ mag+asawa +na alon ]
:
álong magkasunod at may higit na lapit sa isa’t isa kaysa iba.

mag-a·sá·wang ká·hoy

png |Bot |[ mag+asawa+na kahoy ]
:
dalawang kahoy na iisa ang uri ngunit magkaiba ang kulay o kayâ’y magkadikit nang tumubò.

má·ga·sín

png |[ Ing magazine ]
1:
babasahíng nagtataglay ng iba’t ibang uri ng lathalain, karaniwang lumalabas minsan sa isang linggo : JOURNAL1, REBÍSTA Cf MAG
2:
bahagi ng baril na sisidlan ng mga punglo : REKÁMARÁ

ma·gas·láw

pnr |[ ma+gaslaw ]

ma·gas·páng

pnr |[ ma+gaspang ]
:
may katangian ng gaspang : BATÓD3, DÁHOL, COARSE1

ma·gáw

png |[ ST ]
:
ingay o hiyaw mula sa taong sumisigaw, nagsasalita o umaawit.

magáw-at

pnr |[ Ilk ]

ma·ga·yón

pnr |[ Bik ]