paha


pa·hà

png |[ Bik ]

pá·ha

png
1:
[Esp faja] telang pambigkis sa baywang : BARÁKANG1
2:
mahabà at makitid na papel na ginagamit na pantali o anumang katulad sa hugis o gamit
3:
Bot [Esp paja] dayámi1

pa·ha·bâ

pnr |[ pa+habà ]
:
nakaayos o ginupit alinsunod sa habà : LENGTHWISE, PAAYÓN1

pa·há·bol

png |[ pa+hábol ]

pa·hák

png |[ ST pa+hamak ]
:
tinipil na pahámak.

pa·ha·la·ga·hán

pnd |[ pa+halaga+han ]
1:
hilingin ang paglalagay o pagsasabi ng presyo
2:
bigyan ng wastong pagpapahalaga.

pa·ha·láng

pnr |[ pa+haláng ]
1:
nakalinya sa pagitan ng kaliwa at kanan : HORIZONTAL, PAHIGÂ, PATIHAYÀ
2:
nakaanggulong rekto ng patayô : HORIZONTAL, PAHIGÂ, PATIHAYÀ

pa·ha·láw

pnr |[ pa+hálaw ]

pa·há·law

pnr |[ pa+hálaw ]
:
ginawa sa paraang hindi malaliman o paimbabáw lalo na kung isang pagsusuri ng akdang pampanitikan : PAHAPÁW1

pa·ha·lin·hín

pnd |[ pa+halili+hin ]
:
pahintulutan ang isa na pumalit sa isa pa.

pa·hám

png
1:
tao na matalino ; tao na bantog sa katalinuhan o sinasamba dahil sa pambihirang karunungan : PANTÁS, SÁBYO, SAGE1, WÍZARD1
2:
tapang ng alak at iba pang alkohol.

pa·há·mak

png
1:
[Bik Hil Kap ST pa+hamak] tao o bagay na nagdudulot ng kapahamakan o kamalasan sa kapuwa, sinasadya man o hindi Cf PAHÁK
2:
[ST] paggawa sa isang bagay nang paunti-unti
3:
[ST] pag-papabayang mawala ang isang bagay
4:
[ST] pagmaliit sa isang bagay.

pa·ham·bíng

png |[ pa+hambing ]
:
pamamaraang gumagamit ng paghahambing : COMPARATIVE, KÓMPARATÍBO

pa·hám·pak

png |Bot |[ Kap ]

pa·hán

png |[ ST paa+han ]
:
tinipil na paahán.

pa·ha·náy

pnr |[ pa+hánay ]
:
nakaayos sa isang hanay o mga hanay.

pá·hang

png
1:
[ST] tapang ng alak o bisà ng mga yerba
2:
[Ifu] ritwal ng paghingi ng biyaya sa pamamagitan ng pag-aalay.

pa·ha·nú·got

png |[ Hil ]

pa·ha·núm·dom

png |[ Hil ]

pa·ha·páw

pnr |[ pa+hápaw ]
2:
kinuha ang bahaging nása ibabaw sa pamamagitan ng kamay, hal pahapaw na pagdakót sa bigás na nása bilao.

pa·ha·pú·nan

png |[ pa+hapon+an ]
:
hapunan na ipinag-anyaya ng isang tao.

pa·hap·yáw

pnr |[ pa+hapyaw ]
1:
hindi ganap ang pagkakagawâ : PAHALÁW var pasapyáw
2:
mabilisang pag-aaral o pag-uulat Cf REVIEW

pa·ha·ráp

pnr |[ pa+haráp ]
1:
nakapuwesto sa harap ang ibang bagay o isang patutunguhan
2:
nakapuwesto ang mukha at katawan ng tao patúngo sa isang direksiyon o ibang bagay.

pa·hás

png |Zoo |[ ST ]
:
uri ng pagong, maliit kaysa pawikan.

pa·hát

pnr
1:
hindi sapat

pá·hat

png |[ ST ]
3:
pagdadalá sa isang pook na malayo.

pa·ha·tíd

png |[ pa+hatid ]

pá·ha·tí·ran

png |[ pa+hatíd+an ]
:
paraan o himpilan para sa paghahatid ng balita at ibang komunikasyon.

pá·haw

png

pa·ha·yág, pa·há·yag

png |[ Bik Hil pa+hayág ]
4:
pormal na pagpapabatid ng simula ng isang kalagayan o estado, hal pagpapahayag ng digma, pagpapahayag ng kalayaan : ASERSIYÓN, DECLARATION, DEKLARASYÓN, PANGUNGUSAP2, PASIYÁG
5:
paglilista ng mga ari-arian, kíta, produkto, at katulad na dapat patawan ng buwis : ASERSIYÓN, DECLARATION, DEKLARASYÓN, PANGUNGUSAP2, PASIYÁG
6:
Bat nakasulat na pagpapabatid sa mga layunin at mga tadhana ng isang kasunduan : ASERSIYÓN, DECLARATION, DEKLARASYÓN, PANGUNGUSAP2, PASIYÁG
7:
Bat isang listahan ng mga demanda ng nagpasakdal : ASERSIYÓN, DECLARATION, DEKLARASYÓN, PANGUNGUSAP2, PASIYÁG
8:
Bat isang pagpapatibay na ginagawâ sa halip na manumpa : ASERSIYÓN, DECLARATION, DEKLARASYÓN, PANGUNGUSAP2, PASIYÁG

pá·ha·ya·gán

png |[ pa+hayag+an ]

pa·hay·háy

png |[ pa+hayhay ]
:
anumang pinahahanginan.