sika


si·ká

pnh |Gra |[ Ilk Pan ]

sí·ka

png |Bot |[ War ]
:
uri ng yantok (Calamus spinifolius ).

Si·ká·bay

png |Mit |[ Hil ]
:
unang lalaki na lumabas sa kawayan Cf SIBÁBAY

sí·kad

png |[ Bik Hil Kap Seb Tag War ]
1:
pagsipa nang malakas sa anuman : DEPÁK, PILWÁG1 var síkar
2:
pagtutol sa pamamalakad
3:
igkás o pag-igkas — pnd i·pan·sí·kad, i·sí·kad, si·ká· ran, su·mí·kad.

sí·kad

pnr |[ Ilk Pan ]

sí·kal

png
1:
pagtaas ng tubig, lalo na sa ilog
2:
Med [Ilk Pan Tag] pagtindi ng karamdaman o sakít, tulad ng lagnat
3:
Bot [Iba War] taláhib.

si·ka·mí

pnh |[ Pan ]

si·ká·mod

png |Med
:
mahinà o paulit-ulit na singhot, karaniwang dahil sa sipon o panimulang iyak : SNIFFLE var sikámor

si·kán

png |[ Iba Kap ]

sí·kang

png
1:
suhay ng bahay o ng simbahan na katulad ng pinagkrus na biga
2:
tatangnang nakapaha-lang sa bibig ng baldeng pang-igib.

si·kang·káng

pnr |[ Hil ]

si·káp

png |[ ST ]
2:
isang ibong mandaragit.

sí·kap

png |pag·si·sí·kap, pag·su·su·mí· kap |[ Kap Tag ]
:
pagmamalasákit sa anumang gawain ; pag-uukol ng lakas at talino para sa tagumpay ng anu-mang gawain : AGÁWA1, DILIGENCE, EFFORT, ESPUWÉRSO, GAÉD, GAWÂNG-LOÓB, HIGÓS, ÍGOT4, KANÂ4, KATÚTOM, KULÍ, LUMBÁ1, PANGLIMBÁSOG, PANTÓK3, PERSISTENCE, PUNYAGÎ, SIDHÁ, SIGÁSIG, SIGSÂ, SIKHAY, SIRHÁ, SÚGID1, VERVE — pnd mag·sí·kap, mag· su·mí·kap, si·ká·pin.

si·ká·pat

png |Kas |[ sa+ika+apat ]
:
noong panahong ng Espanyol, isang real o katumbas ng labindala-wa at kalahating sentimo Cf SAIKÁPAT, SANGKÁPAT

si·kár

png |Ana |[ Pan ]

si·ká·rig

png |Bot |[ Tag Bag ]
:
punong-kahoy (Morinda bracteata ) na pinag-kukunan ng puláng tinà ang balát ng ugat : KÁLIG3

si·ká·rong

png |[ ST ]
:
pagsipà sa ba-tàng nakahiga.

si·kát

pnr

sí·kat

png
1:
[Kap ST] paglitaw ng araw sa umaga, at ng buwan at mga bituin sa gabi
2:
[Kap ST] ningníng — pnd pa·si·ká·tin, si·ká·tan, su·mí· kat
3:
[ST] isang bahay na punô.

si·ka·tó

pnh |[ Pan ]

sí·kat-sí·kat

png |Zoo
:
uri ng alimasag na maliit.

sí·kaw

pnh |Gra |[ Iba ]

sí·kay

png |Bot |[ Hil ]