sur


sur

png |[ Esp ]

su·rà

png |[ ST ]
:
tungkulin1 o gawain.

su·râ

png |[ War ]

sú·ra

png |[ Ing Ara ]
:
kabanata o bahagi ng Koran.

su·ráng

png |Zoo |[ War ]

su·rá·ngi

png |[ Ilk ]
:
pagtanggi ng ha-yop na pumasok sa kural o umalis sa kawan.

su·rá·sid

pnd |i·su·rá·sid, mag·su· rá·sid, su·ra·sí·dan |[ Ilk ]
:
magtanim ng haláman sa gilid ng bakod.

sú·ray

png
:
[Kap Tag] paggiwang o paghapay-hapay sa pagtayô o pag-lakad : DAKÍSKIS, DÚNGAY, LAHÚNTA, ÓSOD-ÓSOD, PARINGPÁDING, SARÁSAY1

surcharge (sér·tsardz)

png |[ Ing ]
1:
karagdagang bayad o singil
2:
multa sa maling pagbabayad ng tax
3:
ka-ragdagang lulan o karga
4:
pagpapa-kíta ng pagtanggal sa isang account na dapat binigyan ng kredito.

sure (syur)

pnr |[ Ing ]

sure-footed (syur fú·ted)

png |[ Ing ]
1:
hindi nadarapa
2:
hindi nagkaka-mali.

surety (syúr·ti)

png |[ Ing ]
:
tao na guma-garantiya o salaping ibinibigay bílang garantiya.

surf (serf)

png |[ Ing ]
1:
malalakíng alon na humahampas sa dalampasigan
2:
ang bulâng nabubuo rito.

surface (sér·feys)

png |[ Ing ]

surface mail (sér·feys meyl)

png |[ Ing ]
:
líham na dinalá sa pamamagitan ng paglalakbay sa lupa o dagat Cf AIR-MAIL

surface structure (sér·feys is·trák·tyur)

png |Gra |[ Ing ]
:
representasyon ng mga elemento ng syntax na nagdedeter-mina ng ayos ng parirala o pangu-ngusap.

surfboard (sérf·bord)

png |Isp |[ Ing ]
:
mahabà at makitid na board na gina-gamit sa surfing.

surfboarding (serf·bór·ding)

png |Isp |[ Ing ]

surfing (sér·fing)

png |Isp |[ Ing ]
:
pagdapâ o pagtayô sa surfboard hábang sina-salunga ang alon upang makarating sa pampang : SURFBOARDING

surgeon (sér·dyen)

png |Med |[ Ing ]

surgeonfish (sér·dyen·fish)

png |Zoo |[ Ing ]

surgery (sér·dye·rí)

png |Med |[ Ing ]
:
tistis3 o pagtistis.

sur·gíd

png |Med |[ Ilk ]
:
tagihawat na masakít.

su·rí

png |[ ST ]
:
tingin ng tao na hindi makakita sa malayo.

su·rì

png
1:
[Bik Kap Tag] pag·su·rì, pag·su·su·rì masusing pag-aaral : ANALISÍS, EKSÁMEN2, STUDY3
2:
[Bik Tag] tupi o lukot sa damit
3:
[Iva Pan] halaga — pnd mag·pa·sú·ri, mag·sú·ri, su·rí·in.

Surigao (su·ri·gáw)

png |Heg
:
lungsod sa Surigao del Norte at kabesera ng lalawigan.

Surigao del Norte (su·ri·gáw del nór·te)

png |Heg
:
lalawigan sa hilagang Min-danao ng Filipinas, Rehiyon XIII.

Surigao del Sur (su·ri·gáw del sur)

png |Heg
:
lalawigan sa timog Mindanao ng Filipinas, Rehiyon XIII.

su·ríng

png |Mus |[ Ted ]
:
instrumentong pangmusika na tíla plawta at may isang bútas.

sú·rip

png |Zoo
:
batàng usá na pasu-suhin pa.

su·ri·pét

png |[ Ilk ]

surname (súr·neym)

png |[ Ing ]

su·rò

png
1:
salok na patulak
2:
pagtu-lis ng nguso
3:

sú·rod

png |Agr |[ Bik War ]

su·róg

png |[ Bik ]

sú·rog

png |[ Hil ]
:
espiritung patnubay ng babaylan.

sú·ron

png |[ Ilk ]

su·rón·don

png |[ Hil ]
:
pangitain na dapat sagutín o ritwal na kailangang ganapin.

sú·rong

png
1:
[War] pagiging mabilí ng paninda
2:
Heg [Ilk] iláya1
3:
pa-ngunahing altar.

su·rót

png |[ Bik ]

su·rót

pnr |[ Hil ]

sú·rot

png |Zoo
:
kulisap (Cimex lectula-rius ) na nangangagat, sumisipsip ng dugo, kulay kape, at karaniwang nása singit ng káma, silya, at iba pang mu-webles ng bahay : BANGKÍNG, BEDBUG, DÚGHO, ÍSOL2, KÍTEB, PISÉNG

sú·rot

pnd |i·sú·rot, su·rú·tin
1:
imostra o ipakíta ang anuman nang napaka-lapit sa mukha o matá ng kausap
2:
iduldol ang anuman sa matá ng ka-puwa.

sú·roy-sú·roy

png |[ Seb ]
:
libot o pagli-libot.

surplice (súr·plis)

png |[ Ing ]

surplus (sór·plas)

png |[ Ing ]

surprise (sur·práys)

png |[ Ing ]

surreal (sur·yál, súr·yal)

pnr |[ Esp Ing ]
1:
Lit Sin hinggil sa surrealismo
2:
kataka taka.

surrealism (sur·ya·lí·sim)

png |Lit Sin |[ Ing ]

sur·re·a·lis·mo (sur·ya·lís·mo)

png |Lit Sin |[ Esp ]
:
kilusang avant-garde nitóng ika-20 siglo na tumataliwas sa mga tanggap na realidad ng lipunan, nag-papahayag at nagpapakita ng sub-conscious, at mga hulagway na mula sa panaginip : SURREALISM

surrender (su·rén·der)

pnd |[ Ing ]
1:
sumuko sa kaaway o may kapangya-rihan
2:
magsukò ng anumang pag-aari.

surrogate (só·ro·géyt)

png |[ Ing ]
2:
hukom na namamahala sa mga usapin sa pagmamana at pangangalaga.

surround (su·ráwnd)

pnd |[ Ing ]

surroundings (su·ráwn· ding s)

png |[ Ing ]

súr·sor

png |Kar |[ Pan ]

sur·súr

png |[ ST ]
1:
pagkahúli sa isang tao na nagsisinungaling
2:
pagbakbak sa pagkadikit tulad sa pagkit sa tabla
3:
Zoo pinunò ng mga isda o uláng kapag lumalangoy nang magkaka-sáma.

sur·sú·ro

png |[ Ilk ]

surtax (sér·taks)

png |[ Ing ]
:
karagdagang tax o patong sa anumang bagay na mayroon nang tax.

sur·tí·do

png |[ Esp sortido ]

su·rúd·lan

png |Bot |[ War ]

sú·rul·hán

png |Bot |[ War ]
:
balát ng tangkay ng gabe na kadalasang inaa-lis kung iniluluto ito nang sariwa var susulhan

su·rul·pá·ton

png |[ War ]

su·rú·sor

png |[ Ilk ]
1:
bao ng niyog lalo na ang itaas na bahagi na may matá
2:
bahagi ng punò na nabubulok.

sú·ru·sú·ro

png |Bot |[ Kap ST ]
:
haláman (Euphorbia Nerifolia ) na kahawig ng kaktus.

sú·rut

png |[ Mag ]
:
káti ng dagat.

sú·ru·ú·ro

png
:
katas na napipiga sa dahon ng hagdambato.

surveillance (sur·véy·lans)

png |[ Ing ]
:
pagmamanman, lalo na sa isang sus-pek.

survey (sér·vey)

pnd |[ Ing ]
1:
ipakíta ang pangkalahatang pananaw
2:
suri-in ang kalagayan
3:
alamin ang sak-law, lawak, at iba pa.

surveyor (sor·vé·yor)

png |[ Ing ]

survival (sur·váy·val)

png |[ Ing ]
1:
pa-giging buháy
2:
tao, bagay, o gawi na nananatili
3:
pag-angkop sa mga kondisyong marahas o tíla digmaan, bílang pagsasánay.

survive (sur·váyv)

pnd |[ Ing ]
1:
manati-ling buháy

survivor (sur·váy·vor)

png |[ Ing ]
:
tao na nakaligtas, hal mula sa isang aksi-dente.