tuwa


tu·wá

png |[ Kap ]
:
gúlang1 — pnr ma· tu·wá.

tu·wâ

png

Tu·wá·ang

png |Mit
:
epikong-bayan ng mga Manobo, karaniwang inaawit upang maging libangan tuwing may libing at kasal, at isinasagawa rin bílang ritwal ng pagpapasalamat para sa masaganang ani o tagumpay na pangangaso.

tu·wá·bak

png |Zoo
1:
isdang-alat (Ilisha hoevenii ), may malakíng matá, humahabà nang hanggang 20 sm, kulay pilak na may mapusyaw na asul ang itaas na bahagi ng katawan, dilaw na may batik na itim ang buntot at mga palikpik
2:
kundilát var tuábak

tu·wád

pnr
1:
[Bik Hil Kap Seb ST War] nakahilig pababâ sa harap na ang puwit ay higit na mataas kaysa ulo : BUNGITNGÍT, BURÍNG-IT var tuwár
2:
giniba pabagsak sa lupa.

tu·wád-tu·wá·ran

png |Bot |[ tuwád+ tuwád+an ]

tu·wák

png |[ Seb ]

tú·wak

png |Ark |[ Mag ]

tu·wa·káng

png |Zoo
:
dilis na nása hustong gulang at laki : BOLINÁW2

tu·wál

pnr |[ Bik ]

tu·wa·lí

pnr |[ ST ]
:
hindi pantay.

Tu·wá·li

png |Ant Lgw
:
isa sa mga wika at pangkatin ng mga Ifugaw.

tu·wál·ya

png |[ Esp toalla ]
:
piraso ng telang pampahid o pampatuyô ng mga bagay : TOWEL

tu·wal·ya·lí·ta

png |[ Esp toalla+ita ]
:
varyant ng tuwalyíta.

tu·wal·yé·ro

png |[ Esp toallero ]
:
hálang na pinagsasabitan ng tuwalya.

tu·wal·yí·ta

png |[ Esp toallita ]
:
bímpo var tuwalyalíta

tu·wán

png |[ ST ]
:
salitâng kahawig ng “hoy” at ginagamit upang magalang na tawagin ang isang tao.

tu·wan·dík

png |[ ST ]
:
pagbaligtad sa ayos ng isang bagay, ibuwal kung nakatayô at itindig kung nakatumba : TUWÁRIK

tu·wáng

png
:
pagtulong sa gawain.

tu·wáng

pnr
:
dalá-dalá, nakasalalay, o nakalagay sa dalawa o magkabilâng gilid.

tú·wang

png |[ Tau ]

tu·wá·ngan

png |[ Hil Tag ]

tu·wá·rey

png |[ Ted ]
:
nakababatàng kapatid.

tu·wá·rik

png |[ ST ]

tu·wás

pnr
1:
[Hil Seb ST War] tikwás
2:
[ST] tumaas ang isang bahagi hábang ang kabila naman ay buma-babâ
3:
[ST] umugoy na parang duyan.

tu·wá·san

png |[ ST tuwá+an ]
:
ugoy o pag-ugoy.

tú·wa·tú·wa

png |Med |[ ST ]
:
mapuputîng batik ng katawan o mukha.

tu·wat·wá

png |Med
:
putî-putîng marka sa balát o mukha Cf AN-ÁN

tu·wáw

png |[ Seb ]

tu·wáy

png
1:
Zoo [Bik Hil Seb] kabíbe1
2:
pag-ugit sa sasakyang-dagat o pamamahala sa mga tao
3:
Zoo [Pal] liyáson.

tú·way

png |[ ST ]
1:
Kom báligyâ2 katulad ng isang ganta ng asin kapalit ang isang ganta ng bigas
2:
ang pinunò, gaya ng namumunò sa isang pagpupulong
3:
pagbibigay ng pabuya ang sarili.

tú·way·tú·way

png |Ana |[ War ]
:
bayúgo ng tuhod.