saya


sa·yá

png |[ Kap Pan Tag ]
2:
paraan ng pagpapahayag nitó — pnr ma·sa·yá.

sáy-a

png |[ Ilk ]
:
malutong na pag-ubo upang paginhawahin ang lalamunan.

sá·ya

png
1:
maluwang na pang-ibabâng kasuotan ng babae : SKIRT2
2:
pagiging kawangis ang anak ng ama.

sa·yáb

png |[ ST ]
:
pagngatngat ng malaking isda sa isang bagay sa tubig.

sá·yad

png
1:
pagdampi ng dulo ng isang bagay sa rabaw ng isa pang bagay, gaya ng pagdampi ng dulo ng sáya sa sahig : SÁGAR, SÁGYAD, SARINGGÁYAD var sáyar
2:
Kol tao na sirâ ang ulo.

sa·yág

png |[ ST ]
:
nahulog ang bunga ngunit nanatiling nakasabit sa isang sanga.

sá·yag

png |Zoo

sa·ya·há

png |[ War ]

sa·yak·sák

png |[ Ilk ]

sa·yáng

png |[ Iva ]
:
seremonya ng pagkatay ng baboy at pagwiwilig ng dugo nitó upang maging masagana ang ani o dumami ang mahuhúling isda.

sá·yang

png
1:
[Kap Tag] pag-aaksaya o pagpapalampas ng pagkakataon : ANÚGON, LAHÁWLA Cf HINÁYANG
2:
[Tin] pagdiriwang na panrelihiyon
3:
[War] pagdaraan nang hindi napapansin.

Sá·yang!

pdd |[ Kap Tag ]
:
himutok na nagpapahayag ng pagkawala ng oportunidad : KANÚGON!

sa·yá·ngat

png |[ ST ]
:
sungkit na mahabàng kawayan.

sa·yang·gú·seng

png |[ Ilk ]

sa·ya·óng

pnb |[ ST ]
:
mula noon.

sa·yáp

png |[ Pan ]

sa·yáp

pnr
1:
[ST] ganáp, perpekto, at kompleto

sá·yap

png
1:
[Bik] salakót
2:
[Iva] lipád.

sa·ya·póng

png |[ ST ]
:
tatlong poste o kawayan na itinayông hugis tatsulok.

sa·yá·say

png |Bot |[ Ilk ]

sá·ya·sá·ya

png |Zoo
:
uri ng ibon na makikíta sa kagubatan : HÁYA2

sá·yat

png |[ ST ]
:
pagsiyasat sa teritoryo ng kaaway.

sa·yáw

png
1:
[Pan Tag] pag-indak-indak ng katawan sa saliw ng tugtugin ; o alinman sa iba’t ibang anyo ng pag-indak ng kata-wan sa himig ng tugtog : BÁYLE, DANCE, DÁNSA, IKÍD, SÁLA3, SAÚT1, SÁYAW, TÁBOK, TÁDA, TÁROK, TÉRAK — pnd i·sa·yáw, mag·sa·yáw, su·ma·yáw, sa·ya·wán

sá·yaw

png |[ Bik Hil Seb War ]

sa·yá·wan

png |[ sayáw+an ]
:
okasyon o pook para sa maramihang pagsasayaw : BÁYLE, DISCO1, YUGYÚGAN