buka


bu·ká

png |[ Bik Ilk Seb Tag War ]
:
nakabukás na espasyo o lagusan : BÉKAD, BINMUSKÁG, BUKÂ, NAUNGÁP, VUKÂ Cf NGANGÁ

bu·kâ

png |[ Hil Seb ]

bu·kâ

png |[ Tau ]
:
malakíng pulseras o galáng.

bú·ka

png |[ Pan ]

bu·ká·bok

png |Bot
:
palumpóng na tumutubò sa mga baybaying dagat at ginagamit na gamot sa beriberi at sipilis ang nilagàng ugat.

bú·ka-bú·ka

png |[ ST ]
:
panaklob sa ulo, ginagamit na pansangga sa ma-tinding init at lamig Cf SALAKÓT

bu·kád

pnr

bu·kad·kád

pnr |[ Hil Kap Seb Tag ]
1:
bukás na bukás : BISANGSÁNG, BUSANGSÁNG
2:
sa haláman, nakabukang mga talulot ng bulaklak : BUKÁD, BUKLÁD, BUSKÁG, BUKÁR

bú·ka-dúl·se

png |Zoo |[ Bik ]

bu·ka·dú·ra

png |[ Esp vocadora ]
:
varyant ng bokadura.

bu·kág

png |[ Seb ]
:
básket na may tatangnan.

bu·kág

pnr |[ Akl ]

bú·kag

png |Bot |[ War ]
:
puso ng punò ng kahoy.

bu·ká·hag

png |Zoo

bu·ka·kà

png |pag·bu·ka·kà
:
ayos ng mga paa at iba pang bagay na magkahiwalay ang agwát o awáng : BILÁK var bikakà

bu·ka·kâ

pnr
:
maagwat na magkahiwalay ang mga hita var bikakâ

bu·kâ·ká·on

png |[ Seb ]
:
madaldal na tao.

bu·ká·kaw

png |Bot |[ Bik ]

bu·kák·wi

png |Bot |[ ST ]
:
bulaklak ng dapdáp var bukáki

bu·kál

png
1:
Heo pinagmumulan ng tubig : BUSÁY2, DÁLOY1, DALÚYAN1, SIBOL4, SPRING3, TUBÓD, WELL1
2:
[Hil Kap Seb Tag War] pagkulo ng tubig.

bu·kál

pnr
2:
may kakayahang sabihin ang nais o niloloob.

bú·kal

png |Zoo |[ Ilk ]

bu·ka·là

png |[ ST ]
:
pulseras na yarì sa garing.

bu·ká·las

png |Lit |[ War ]

bu·ká·li

png |Zoo

bu·kal·kál

png |[ ST ]
:
pagbabali-baligtad, paghalikwat upang hanapin ang isang bagay var bukalká, bukarkár

bu·kam·bi·bíg

png |[ buka+ng+bibig ]
:
varyant ng bukáng bibíg.

búk-an

png |Zoo |[ Hil ]
:
uod na kasintabâ ng hinlalaki sa paa, karaniwang humahabà nang 2–3 sm at mahilig umuk-ok ng niyog.

bú·kan

png
1:
[ST] pagpatay sa isang tao nang walang pakundangan, nang walang dahilan
2:
Bot [Seb] lansones.

bu·ká·na

png
:
haráp1 o harapán.

Bu·ká·neg, Pedro

png |Lit |[ Kas ]
:
makata na ipinalalagay na sumulat ng unang Biag ni Lam-ang.

bu·ka·né·ro

png |[ Esp bucanero ]

bu·káng-bi·bíg

png |Lit |[ buka+ng+ bibig ]
:
madalas na sinasabi ; laging ipinahahayag : BUNGAY SANGÍ, HULUBÁTON2, LAMÁN ASBÚK, PANULTIHON1, SARABIHÓN, SAWIKAÍN1, YAYAKNON var bukambibig

bu·kang-bin·hí

png |Zoo |[ ST buka+ ng+binhi ]
:
uri ng igat.

bu·kang·káng

png |Mus |[ Ilk ]
:
instrumento na yarì sa kawayan Cf BUMBÓNG, KUGKÓG

bu·kang·káng

pnr
:
bukás na bukás kaya’t kítang kíta ang nása loob var bikangkáng

bu·káng-li·way·wáy

png

bu·kár

pnr |[ Ilk ]

bú·kar

png |[ ST ]
:
pagtákot ng mga tao nang hindi sinasadya.

bu·ka·rán

png |[ Esp bucaran ]
:
magaspang na linen o ibang tela na pinatigas sa pandikit at karaniwang ginagamit bílang pampagitan o pampatigas sa baynding ng aklat : BUCKRAM

bu·kás

pnr |na·ka·bu·kás |[ Bik Hil Seb Tag War ]
1:
maaaring makíta o mapasok ang loob : ABLÍ, ABYÉRTO, BUSNÎ, LUKÁS2, LÚKAT, MAKABUSNÎ, MANYÍWANG, ÓKAB, ÓPEN, TÓKAB, TUKÁS, UKÁB, VÚKAT, YÚKAB Cf BULWÁG, MULÁT1
2:
may posisyong nagpapahintulot ng pagdaan o pagdaloy, tulad ng bukás na gate o bintana : ABLÍ, ABYÉRTO, BUSNÎ, LUKÁS2, LÚKAT, MAKABUSNÎ, MANYÍWANG, ÓKAB, ÓPEN, TÓKAB, TUKÁS, UKÁB, VÚKAT, YÚKAB
3:
para sa lahat, walang pagkakataong manghadlang : ABLÍ, ABYÉRTO, BUSNÎ, LUKÁS2, LÚKAT, MAKABUSNÎ, MANYÍ-WANG, ÓKAB, ÓPEN, TÓKAB, TUKÁS, UKÁB, VÚKAT, YÚKAB
4:
hindi sagabal sa paningin o pagkilos : ABLÍ, ABYÉRTO, BUSNÎ, LUKÁS2, LÚKAT, MAKABUSNÎ, MANYÍWANG, ÓKAB, ÓPEN, TÓKAB, TUKÁS, UKÁB, VÚKAT, YÚKAB
5:
bakante o hindi pa napupunuan, tulad ng isang bukás na posisyon sa trabaho : ABLÍ, ABYÉRTO, BUSNÎ, LUKÁS2, LÚKAT, MAKABUSNÎ, MANYÍWANG, ÓKAB, ÓPEN, TÓKAB, TUKÁS, UKÁB, VÚKAT, YÚKAB
6:
hindi pa napagpapasiyahan o hindi pa napagkakasunduan, tulad ng isang bukás na usapin : ABLÍ, ABYÉRTO, BUSNÎ, LUKÁS2, LÚKAT, MAKABUSNÎ, MANYÍWANG, ÓKAB, ÓPEN, TÓKAB, TUKÁS, UKÁB, VÚKAT, YÚKAB

bu·kás

png |pag·bu·kás, pag·bu·bu· kás |[ Bik Hil Seb Tag War ]
1:
paglilitaw ng nása loob, gaya ng pagbubukas ng aklat Cf BUKLÁT1
2:
pag-aalis ng tikom o sara, gaya ng pagbubukás ng pinto.

bú·kas

pnb |[ Chi Kap Tag ]
1:
araw kasunod ng kasalukuyang araw : ÁMAG, BIGÁT, BÓWAS, MANYÁNA1, MAPITÂ, NABWÁS, NONÚMMA, NOOGMÀ, SAÁGA, SÉNSUM, TOMORROW, UGMÂ

bú·kas-bú·kas

png |Bot |[ ST ]
:
damong kinakain ng layang-layang.

bu·kas·kás

pnr

bu·kás-pá·lad

pnr

bu·kat·kát

png |Zoo |[ War ]

bu·ka·tót

png |Psd
:
tíla hawlang panghúli ng isda var bikatót

bu·ka·tú·tan

png |[ bukatót+an ]
:
pook na karaniwang pinag-uumangan ng mga bukatót.

bu·káw

png |[ Seb ]

bú·kaw

png
1:
Zoo [War] kuwágo
2:
Ana [Ilk] bungô
3:
Mit [Man] espiritung nakatirá sa kagubatan.

bu·ká·wal

png |Zoo
1:
isdang kahawig ng mahuwána at bakoko

bu·ká·we

png |Bot
:
kawayan (Dinochloa scandens ) na payat ngunit siksik ang punò, tuwid, at tumataas nang 10 m, mahahabà ang biyas, at walang tinik : BÁNGTO, KAGINGKING2, KILLÓ-KILLÓ var bukawi Cf BAYÚGIN3

bu·kaw·káw

png |Med |[ ST ]
:
isang uri ng ketong o ang tao na may ganitong sakít.

bú·kay

pnr |[ Tbo ]

bú·kay-bú·kay

png |Zoo
:
isdang-alat na kahawig ngunit malaki nang bahagya sa samáral at walang ngipin sa dakong ngalangala.

bu·ka·yò

png |[ Bik Ilk Mrw Pan ]
:
minatamis na gawâ sa kinudkod na niyog at asukal : BRÓKIL