puti


pu·tî

pnr |[ Tsi ]
:
kulay na repleksiyon ng lahat ng nakikítang sinag ng ispek-trum ; kulay ng gatas o yelo : AMPUTÍ, BLANGKO2, BÚKAY, BUSÁG, MALÁTTIBÚN-TAL, MÁYDAK, PURÁW, PUTLÍ2, WHITE

pu·tî

png
1:
anumang bahagi na may kulay na putî, gaya ng albumen1
2:
[Bik] ápog.

pú·ti

png
1:
patáy1 o pagpatay
2:
pag-ani sa mga bungangkahoy
3:
pagpitas sa mga bulaklak — pnd pu·mu·tì, pu· tí·in.

pu·tík

png |[ ST ]
:
maliliit na bútas ng sisidlan.

pú·tik

png |[ Mag Mrw Tag ]
:
malambot at basâng lupa : ÁTO5, BALUNÁ, DUGÎ, LÁBOY5, LAGAY7, LAÓ, LÁPOK, LUNÂ, LU-NÁW1, LÚPA1, LÚSAK1, LUTLÓT2, MUD, PISÁK3, PUDDLE2, RÁMOG, YANÁNG1 — pnr ma·pú·tik.

pu·tí·ka

png
:
sa Muslim, hulà o pang-huhulà.

pu·ti·kán

png |[ putik+an ]
:
pook na ma-putik : BANAÁW, LABLÁB1

pu·tí·kon

pnr |[ Bik ]

pu·tî-ma·tá

png |Zoo |[ Bik Seb Tag ]

pu·tîng-bu·hók

png |[ putî+na-buhok ]

Pu·tîng Da·ra·gà

png |Mit |[ Hil ]
:
diyosa ng pag-ibig at ng katahimikan sa tahanan.

pu·tîng kar·né

png |[ putî+na karne ]
:
maputlang karne ng poultry, guya, o kuneho : CARNE BLAN-CA, WHITE MEAT Cf PULANG KARNE

pu·tîng-tá·bing

png |[ putî+na-tábing ]
:
pinilákang tabing.

pu·tîng-ta·í·nga

png |[ putî+na-tainga ]
:
tao na maramot o kuripot : PUTÎNG-TIYÁN

pu·tîng-ti·yán

png |[ putî+na-tiyan ]

pu·tí·pot

png |[ Pan ]

pú·ti·pú·ti

png |Bio |[ ST ]