em


em

png
1:
tawag sa titik M sa bagong alpbetong Filipino
2:
sa paglilimbag, ang orihinal na sukat ng titik M at batayang súkat ng limbag na titik ; o ang súkat ng mahabàng gitling Cf EN

em-

pnl |[ Ing ]
:
pambuo ng pangngalan o pandiwa mula sa salitâng nagsisimula sa b, p, m, at ph, hal embalm, empower.

é·ma

png |Zoo |[ Kap ]

emaciation (i·ma·si·yéy·syon)

png |Med |[ Ing ]

e·má·ga

png |Lit Mus |[ Ilk ]

e-mail (í-meyl)

png |[ Ing ]
:
electronic mail.

e·ma·nas·yón

png |[ Esp emanación ]
:
bagay na lumalabas o lumilitaw : EMANATION

emanation (é·ma·néy·syon)

png |[ Ing ]

emancipated (i·mán·si·péy·ted)

pnr |[ Ing ]

emancipation (i·mán·si·péy·syon)

png |[ Ing ]

emancipator (i·mán·si·pey·tór)

png |[ Ing ]

e·mán·si·pá·do

pnr |[ Esp emancipado ]
:
malaya na o ligtas na sa pagkaalipin : EMANCIPATED

e·mán·si·pa·dór

png |[ Esp emancipadór ]

e·mán·si·pas·yón

png |[ Esp emancipación ]
1:
pagpapalaya mula sa legal, politikal, o panlipunang sagabal : EMANCIPATION
2:
pagpapalaya mula sa pagkaalipin : EMANCIPATION

e·má·si·yas·yón

png |Med |[ Esp emaciacion ]
:
abnormal na pamamayat dahil sa pagkakasakít o kakulangan ng sustansiya sa katawan : EMACIATION

ém·ba·há·da

png |[ Esp embajada ]
1:
opisyal na tanggapan ng embahador : EMBASSY
2:
embahador at ang mga tauhan : EMBASSY
3:
tungkulin o katungkulan ng isang embahador : EMBASSY

ém·ba·ha·dór

png |[ Esp embajadór ]
1:
pinakamataas na pinunòng diplomatiko ng isang bansa sa ibang bansa : AMBÁSADÓR
2:
tanging sugo o kinatawan ng isang estado sa ibang bansa : AMBÁSADÓR Cf EMISÁRYO

em·bá·ha·dó·ra

png |[ Esp embajadora ]
1:
babae na embahador
2:
asawa ng embahador.

embalm (im·bám)

pnd |[ Ing ]

embalmer (im·bá·mer)

png |[ Ing ]

em·bál·sa·ma·dór

png |[ Esp ]
:
tao na nag-eembalsamo : EMBALMER var imbalsamador

em·bál·sa·mó

pnd |em·bál·sa·mo· hín, i·pa·em·bál·sa·mó, mag-em· bál·sa·mó |[ Esp embalsamar ]
:
lagyan ang bangkay ng kailangang gamot upang pansamantalang pigilin ang pagkaagnas nitó : EMBALM var imbalsamo

ém·ba·ra·só

png |[ Esp embarazo ]
1:
dalantao o pagdadaláng-tao

ém·ba·ra·só·so

pnr |[ Esp embarazoso ]

ém·bar·gá·do

pnr |Bat |[ Esp ]
:
nasamsam ; nailit var imbargo

em·bár·ga·dór

png |Bat |[ Esp ]
:
tagapagpatupad ng embargo var imbargador

em·bár·go

png |Bat Pol |[ Esp embargo ]
1:
kautusang nagbabawal sa dayuhang barko na pumasok o lumabas sa daungang sákop ng bansang nag-utos nitó
2:
opisyal na pagpigil sa pagpasok at paglabas ng kalakal
3:
pagkuha sa kagamitan dahil sa paglabag sa batas o kautusan var imbargo

em·bár·ka·dé·ro

png |Ntk |[ Esp embarcadero ]

em·bár·ka·dór

png |[ Esp embarcadór ]

em·bár·kas·yón

png |[ Esp embarcación ]
1:
lakbáy o paglalakbáy

em·bá·se

png |[ Esp envase ]

embassy (ém·ba·sí)

png |[ Ing ]

ém·ber

png |[ Ing ]

em·bés

pnr |[ Esp en vez ]
:
halíp var imbés

ém·blem

png |[ Ing ]

ém·ble·má

png |[ Esp ]
:
simbolo na kumakatawan sa isang institusyon : ÉMBLEM

em·ble·má·ti·kó

pnr |[ Esp emblemático ]

ém·bo·lá·da

png |Mek |[ Esp ]
:
palò ng pistón var imbolada

embolism (ém·bo·lí·sim)

png |Med |[ Ing ]
:
pagbabará ng ugat dahil sa namuong dugo o bula.

ém·bo·ló

png |Mek |[ Esp ]
:
pistón1 var ímbuló

ém·bol·sá·do

pnr |[ Esp ]

ém·bol·tú·ra

png |[ Esp envoltura ]
:
bálot o pambálot, gaya ng punda ng unan, sapot ng gagamba, selopin ng kendi, at katulad : BÁLOT1 var imboltura

ém·bor·nál

png |[ Esp ]
1:
daanan ng maruming tubig sa ilalim o gilid ng kalye, daanang bakal, at iba pa
2:
túbo para sa kawad ng koryente at kable sa ilalim ng lupa var imbornál

emboss (em·bós)

pnd |[ Ing ]
1:
ukitin o hubugin nang paumbok
3:
magdekorasyon ng mga nakaumbok na larawan o disenyo.

em·bo·tél·ya·dór

png |[ Esp embotelladór ]
1:
tagagawâ ng bote
2:
tagasálin sa bote.

embrace (im·bréys)

png |[ Ing ]

em·brá·he

png |Mek |[ Esp embrague ]

ém·bri·yó·lo·gó

png |[ Esp embriologo ]
:
tao na dalubhasa sa larangan ng embriyolohiya : EMBRYOLOGIST

ém·bri·yo·lo·hí·ya

png |[ Esp embriología ]
1:
sangay ng biyolohiya na may kinaláman sa pagkakabuo at pag-unlad ng embriyon : EMBRYOLOGY
2:
pag-aaral ng pinagmulan, pagkain, at iba pa hinggil sa embriyon : EMBRYOLOGY

ém·bri·yón

png |[ Esp embrión ]
1:
hindi pa naisisílang na sanggol o hindi pa napipisâng itlog : EMBRYO, PISÔ2
2:
sanggol na wala pang walong linggo sa sinapupunan : EMBRYO, PISÔ2 Cf BILÍG, BINHÎ, SEMÍLYA
3:
halámang nagsisimulang tumubò sa loob ng butó : EMBRYO, PISÔ2
4:
unang yugto o anyo ng isang bagay : EMBRYO, PISÔ2

embrocation (em·bro·kéy·syon)

png |Med |[ Ing ]

embroidery (em·bróy·de·rí)

png |[ Ing ]
1:
sining ng pagboborda
2:
bordadong gawâ.

ém·bro·kas·yón

png |Med |[ Esp embrocación ]
:
likidong ipinapahid sa katawan upang maalis ang pananakít ng kalamnan : EMBROCATION

embryo (ém·bri·yó)

png |[ Ing ]

embryologist (ém·bri·yó·lo·dyíst)

png |[ Ing ]

embryology (ém·bri·yó·lo·dyí)

png |[ Ing ]

ém·bu·dí·to

png |[ Esp ]
:
maliit na embutido var imbudito

em·bú·do

png |[ Esp ]
:
gamit na maluwang ang bibig at may túbo sa ilalim, ginagamit sa pagsasalin ng likido sa bote at iba pang sisidlan : FUNNEL1 var imbúdo

em·bus·té·ro

pnr |[ Esp ]
2:
daldaléro, em·bus·té·ro kung babae var imbustero

ém·bu·tí·do

png |[ Esp ]
1:
giniling o tinadtad na karne at hinaluan ng iba’t ibang rekado tulad ng sibuyas, itlog, pasas, at iba pa, karaniwang hinuhulma o binabálot sa papel na aluminyo var imbutido Cf RELYÉNO

emcee (ém·si)

png |[ Ing ]

é·me

png |[ Esp ]
:
tawag sa titik M sa alpabetong Español Cf EM, MA

é·me·ná·go·gó

png |Med |[ Esp ]
:
gamot na tumutulong magpalabas ng regla : EMMENAGOGUE

e·mén·das·yón

png |[ Esp emendación ]
1:
súsog1 o pagsususog

emerald (é·me·ráld)

png |[ Ing ]

emerald-dove (é·me·ráld-dav)

png |Zoo |[ Ing ]

emergency (i·mér·dyen·sí)

png |[ Ing ]

emergency power (i·mér·dyen·sí pá·wer)

png |Bat |[ Ing ]
:
kapangyarihang ibinibigay ng kongreso sa Pangulo upang magsagawâ ng mga batas at alituntunin sa panahon ng matinding kagipitan.

emergent (i·mér·dyent)

pnr |[ Ing ]
1:
lumilitaw ; sumisibol
2:
bagong tatag.

e·mer·hén·si·yá

png |[ Esp emergencia ]

e·mé·ri·tó

pnr |[ Esp ]
1:
retirado mula sa aktibong serbisyo ngunit taglay pa rin ang titulo bílang parangal : EMÉRITÚS
2:
tinanggal sa serbisyo nang may karangalan : EMÉRITÚS

e·mé·ri·tús

pnr |[ Lat ]

emery (é·me·rí)

png |[ Ing ]

emetic (i·mé·tik)

png pnr |Med |[ Ing ]

e·mé·ti·kó

png pnr |Med |[ Esp emetico ]
:
pampasúka o solusyon para sumúka : EMETIC

e·mi·grán·te

png |[ Esp ]
:
tao na nangibang bansa upang manirahan doon Cf DAYÚHAN, LÍKAS

e·mi·gras·yón

png |[ Esp emigración ]

emigrate (é·mi·gréyt)

pnd |[ Ing ]
:
lisanin ang sariling bansa upang manirahan sa iba.

emigration (e·mi·gréy·syon)

png |[ Ing ]

emigre (é·mi·gréy)

png |[ Ing ]
:
isang emigrante, lalo na ang destiyerong pampolitika.

eminence (é·mi·néns)

png |[ Ing ]

eminence grise (é·mi·néns griz)

png |[ Fre ]
1:
tao na may kapangyarihan at impluwensiya kahit walang hawak na posisyon
2:
lihim na ahente.

e·mi·nén·si·yá

png |[ Esp eminencía ]

é·mi·nént

pnr |[ Ing ]

eminent domain (é·mi·nént do·méyn)

png |Pol |[ Ing ]
:
lubos na kapangyarihan o karapatan ng pamahalaan na kunin ang pribadong ari-arian para sa kapakanang pambayan nang may katumbas na kabayaran.

e·mi·nén·te

pnr |[ Esp ]
1:
iginagálang sa isang larangan o propesyon : ÉMINÉNT
2:
ginagamit upang tukuyin ang isang positibong katangian : ÉMINÉNT

e·mi·nen·tí·si·mó

pnr |[ Esp ]

e·mír

png |[ Esp ]
1:
titulo ng mga pinunò ng Muslim
2:
laláking mula sa lahi ni Muhammad.

emirate (é·mi·réyt)

png |[ Ing ]
:
ranggo, sakop, o paghahari ng emír.

e·mi·sár·yo

png |[ Esp emisario ]
:
tao na ipinadadalá para sa isang espesyal na misyon : EMISSARY Cf ÉMBAHADÓR

e·mis·pér·yo

png |Heg Mtr |[ Esp hemisferio ]
1:
kalahati ng sphere : HÁTING-DAIGDIG, HEMISPHERE, HILÍHID2
2:
Heg kalahati ng mundo ayon sa hati ng ekwador o ng linya na dumaraan sa mga polo : HÁTING-DAIGDIG, HEMISPHERE, HILÍHID2

emissary (e·mi·sá·ri)

png |[ Ing ]

emission (i·mí·syon)

png |[ Ing ]

é·mis·yón

png |[ Esp emision ]
1:
paglalabas o pagbubuga ng usok, apoy, putik, at katulad : EMISSION
2:
bagay o mga bagay na inilalabas o ibinubuga : EMISSION

em·mák

png |[ Ilk ]
:
ungâ ng báka, kambing, o kalabaw.

emmenagogue (e·mé·na·góg)

png |Med |[ Ing ]

emollient (i·mól·yent)

pnr |Med |[ Ing ]

e·mol·yén·te

pnr |Med |[ Esp emoliente ]
:
nakakikinis at nakagiginhawa sa balát : EMOLLIENT

e·mo·rá·hi·yá

png |Med |[ Esp hemorragia ]

e·mos·yón

png |[ Esp emoción ]
:
matinding damdamin tulad ng pag-ibig o tákot : EMOTION