paga


pa·gá

png
1:
Med págod
2:

pa·gâ

png |Med
:
bahagi ng katawan na tumatambok dahil sa sugat o ibang karamdaman.

pá·ga

png
1:
[ST] papag na ibinibitin sa dakong bubungan at karaniwang taguán ng mga unan, banig, at iba pang kagamitan sa bahay
2:
[ST] la-bis na pagkauhaw
3:
[Esp] halagang ibinabayad sa anuman — pnr pa·gá· do
4:
[War] estánte
5:
[Pan] bagábag.

pag-a·ak·sa·yá

png |[ pag+a+aksayá ]

pag-a·a·la·lá

png |[ pag+a+alalá ]
:
kilos para ipakíta ang alalá.

pag-a·á·lay

png |[ pag+a+álay ]
:
kilos para ibigay ang álay : DÉSU

pag-a·a·lís

png |[ pag+a+alís ]
:
kilos para alisin ang isang bagay : ELÍMINASYÓN

pag-a·a·lók

png |[ pag+a+alok ]

pag-a·al·sá

png |[ pag+a+Esp alza ]

pag-a·a·nák

png |[ pag+a+anák ]
1:
paraan ng pagsilang ng anak
2:
pagiging ninong o ninang sa kasal, binyag, at katulad.

pag-a·ang·kóp

png |Gra |[ pag+a+angkop ]
:
apagsasáma ng dalawang salita upang makabuo ng isang bagong salita, hal hintay+ka b=teka; tingnan +mo=tamo.

pag-á·a·ní·to

png |[ Bik Hil Ilk Tag pag-a+anito ]
:
ritwal sa panggagamot, pangangaso, pagpuksa ng salot ng kabukiran, pagpapanatili ng kalusugan ng sanggol, pagbibinyag, at pagpapatibay ng kasal : MANSINÁYA, MANUSYÁ

pag-a·á·ral

png |[ pag+a+áral ]
:
kilos para mag-aral : STUDY1

pag-a·a·rì

png |[ pag+a+arì ]

pag-a·a·sá·wa

png |[ pag+a+asáwa ]
:
legal na pagsasáma ng isang laláki at babae upang mamuhay at magkaro-on ng mga anak : MARRIAGE1, MATCH3 Cf KASÁL

pag-a·a·tu·bi·lî

pnr |[ pag+a+atubilî ]
:
pagiging bantulot at may pag-aalinlangan : VACCILATION1

pag-a·á·way

png |[ pag+a+áway ]

pag-a·á·yos

png |[ pag+a+áyos ]
:
paraan para ilagay sa ayos ang bagay-bagay : ARÉGLO2, PAGSASAÁYOS1

pa·gab·lán

png

pá·gad

png |Zoo |[ Iva ]

Pá·ga·dí·an

png |Heg
:
lungsod sa Zamboanga del Sur at kabesera ng lalawigan.

pa·gá·do

pnr |[ Esp ]
:
bayad na ; tapos nang bayaran : PAID Cf ÍMPAS

pa·ga·dór

png |[ Esp ]
:
tagabigay ng suweldo sa mga tao : PAYMÁSTER

pa·gá·han

png |[ ST pagá+han ]
:
labis ang uhaw.

pa·gák

pnr |[ ST ]
:
garalgal ang tinig : PAGÁS1, PAGÁW1

pag-a·kò

png |[ pag+akò ]
:
kilos para umakò o akuin ang isang responsabilididad o kasalanan.

pa·gak·pák

png |[ Bik Hil Seb ST War ]
1:
tunog o ingay na likha ng pagkampay ng pakpak, o anumang katulad na ingay : KULIPÁKPAK, PAYAGPÁG1, PARÁPAK
2:
kampanilyang kahoy at ginagamit sa simbahang Katolika tuwing Biyernes Santo.

pá·gal

png |[ Bik Kap ST War ]
1:
panghihina dahil sa págod
2:
sákit1 o pagpapakasákit — pnr pa·gál.

pa·ga·là

png |Zoo
:
ibon (family Pelicanidae ) na mahabà ang tuka, at kumakain ng isda : PELICAN

pa·ga·là

pnr |[ pa+gala ]
:
palaboy, karaniwang tumutukoy sa hayop.

pa·ga·là-ga·là

pnr |[ pa+galà+galà ]
:
naglilibot sa iba’t ibang lugar.

pa·ga·la·ín

png |Zoo |[ ST ]
:
tandang na kakulay ng pagalà.

pag-a·lá·la

png |[ pag+alála ]
:
kilos para ibalik ang alála.

pa·gá·lap

png |[ pa+gálap ]
:
tulong o saklolo na hiningi o naidulot.

pa·gá·lay

png |Psd

pá·ga·lí·ngan

png |[ pa+galíng+an ]
:
paligsahan sa kakayahang gawin ang isang bagay.

pa·ga·li·ngín

pnd |[ pa+galíng+in ]
:
gumawâ ng paraan para mawala ang karamdaman ng isang tao o hayop.

pág-a·lin·la·ngá·nan

pnd |[ pag+alinlangan+an ]
:
maging tuon ng alinlangan.

pag-a·lís

png |[ pag+alís ]
:
kilos para umalis : PÁNAW2, PULÁS1

pa·ga·lí·tan

pnd |[ pa+gálit+an ]
:
sabihin ang sanhi ng galit sa isang tao.

pag-a·lók

png |[ pag+alok ]

pa·gal·pál

png |[ ST ]
1:
pagbabará ng bibig ng ilog dahil sa tambak ng mga dahon
2:
tunog ng binabayong palay o hampas ng latigo.

pag-al·sá

png |[ pag+Esp alza ]

pag-á·min

png |[ pag+ámin ]

pag-am·pón

png |[ pag+ampón ]
:
pagtuturing na sariling anak ang isang batà : ADOPSIYÓN1

pá·ga·mú·tan

png |Med |[ pa+gamot+an ]

pagan (péy·gan)

png |[ Ing ]

pá·gan·dá·han

png |[ pa+gandá+ han ]
:
paligsahan sa ganda : BEAUTY PAGEANT

pa·gáng

pnr |[ ST ]
:
lubhang natosta o tuyong-tuyo.

pá·gang

png |Heo |[ Hil ]
1:
tangrib na karaniwang matigas
2:
malawak na kalipunan ng mga tangrib : CORAL REEF

pag-ang·kín

png |[ pag+angkín ]
:
kilos para kunin ang isang bagay na iba ang may-arì : APRÓPYASYÓN2, PAG-ARÌ

pag-ang·kóp

png |[ pag+angkop ]
:
pagiging angkóp : AHÚSTE2

pag-á·ni

png |[ pag+ani ]
:
kilos o paraan ng pagkuha ng ani.

paganism (péy·ga·ní·sim)

png |[ Ing ]

pa·ga·nís·mo

png |[ Esp pagano+ismo ]
:
mga paniniwala at gawi ng mga pagano o ang kanilang relihiyon at pagsamba : PAGANISM

pa·ga·ni·tó

pnb |[ pa+ganito ]
:
sa paraang ganito.

pa·gá·no

png |[ Esp ]
:
sa pananaw ng banyaga, tao na nagpapahayag ng pananampalatayang iba kaysa relihi-yong Kristiyano ; tao na sumasamba sa diyos diyosan : DI-BINYÁGAN, ÉTNIKÓ4, HENTIL2, IMPIYÉL1, PAGAN

pa·ga·no·ón

pnb |[ pa+ganoon ]
:
sa paraang ganoon.

pag-án·tos

png |[ Hil Seb War ]

pag-an·yá·ya

png |[ pag+anyáya ]

pa·gá·pa

png |Zoo |[ Seb ]

pa·gá·pa·ga·yá·ya

png |[ Iba ]

pag-a·rá·lan

pnd |[ pag+arál+an ]
:
gawing tuon ng pag-aaral.

pag-a·rá·lin

pnd |[ pag+arál+in ]
:
ipasok sa paaralan.

pag-á·ram

png |[ Bik ]
:
málay o kamalayan.

pa·ga·ré

png |[ Esp ]
:
katibayan ng pagkakautang.

pa·gá·re

png |[ Mrw ]

pag-a·rì

png |[ pag+arì ]

pag-ár·te

png |[ pag+Esp arte ]
1:
pagkilos at pagsasalita ng isang artista sa tanghalan, pelikula, radyo, at telebisyon : ÁKTING2
2:
pagkilos o pagsasalita na tíla artista : ÁKTING2

pa·ga·rúp

png |[ Ilk ]

pa·gás

pnr
1:
[Pan Tag] pagak
2:
[Kap] lubhang dukha.

pá·gas

png
1:
[ST] káti1
2:
[ST] muling paglalaba ng damit pagkatapos malagyan ng sabon
3:
[Hil] paglanggas sa súgat sa pamamagitan ng ugat ng haláman.

pá·gas

pnr |[ Ilk ]

pag-á·sa

png |[ pag+asa ]
1:
paniniwalang tatamuhin ang nais o darating ang hinihintay : ÁRAP, ESPERÁNSA, HOPE, ILÁLO, KALÍMOLÍMO, KÁYAM1, NÁMA, NAMNÁMA, PAGLÁUM, PAÍNTUNGÚLAN, PÁRAP, RELIANCE2
2:
tao, bagay, o pangyayaring inaasahang makapagdudulot ng nais o lunggati : ÁRAP, ESPERÁNSA, HOPE, ILÁLO, KALÍMOLÍMO, KÁYAM1, NÁMA, NAMNÁMA, PAGLÁUM, PAÍNTUNGÚLAN, RELIANCE2 Cf HALÁP

pag-a·sám

png |[ pag+asám ]

pa·gas·pás

png
1:
[Kap Seb Tag] galaw at tunog ng mga dahon kung hinihipan ng malakas na hangin : DANGKÂ1, HARÁB-HARÁB, KAYÁBKAB, PAMPALÓG, SUMAYÉNSENG
2:
[ST] kampay ng pakpak na mabilis at walang patlang : DANGKÂ1 Cf PAGAYPÁY — pnd pa·gás·pa·sán, pú·ma·gas·pás, i·pa·gas· pás.

pá·gat

png
:
hágad1 — pnd mam·pá·gat, pa·ga·tín, pu·má·gat.

pa·gá·tin

png |[ Pan ]
:
pagdiriwang na isinasagawâ sa bahay ng nobyo matapos ang kasal.

pa·ga·ti·tí

png |Bot |[ War ]
:
uri ng yantok na may maliit at tíla butones na bunga.

pa·gat·pát

png
1:
Zoo ibong katamtaman ang lakí (Artamus leucorynchus ) at kahawig ng langay-langayan na abuhin o itim ang pang-itaas na bahagi ng katawan at putî ang pang-ilalim, agresibo at lumalaban kahit sa malalaking ibon tulad ng banoy : GIKGÍK4, GITGÍT4
2:
Bot [ST] punongkahoy na may bungang hugis igos.

pa·gáw

png
2:
[Ilk] maliit na bao ng niyog at ginagamit na inúman.

pá·gaw

png
1:
Bot uri ng niyog na mababà at maliit ang bunga
2:
Zoo [Ilk] tukmól.

pa·ga·wâ

png
1:
bagay na ipinagawâ sa iba

pá·ga·wá·an

png |[ pa+gawâ+an ]
2:
gusali o pook na gawaan o komponihan.

pa·ga·wa·ín

pnd |[ pa+gawâ+in ]
:
bigyan ng gawain.

pa·ga·wá·ing-bá·yan

png |[ pa+gawâ+in+ng+bayan ]
:
mga proyektong pangmadla, gaya ng pagtatayô ng gusali, daan, at iba pang estruktura : ÓBRAS PÚBLIKÁS, PUBLIC WORKS

pa·gá·way

png |[ ST ]
:
kasangkapan1 o kagamitán.

pa·gaw·páw

png
1:
pagkakalagay nang labis sa labì ng isang sisidlan
2:
daan na lubog na ang mga gilid o tabi dahil sa malakas at matagal na bagyo ngunit litaw pa rin ang gitna.

pá·gay

png |Bot |[ Ilk ]

pa·gá·ya

png |Ntk
:
sagwan na hindi matalim ang isang gilid.

pa·ga·yón

pnb |[ pa+gayon ]
:
sang-ayon sa paraang ipinakíta, itinurò, inilarawan, o ipinahiwatig.

pa·gay·páy

png |[ ST ]
1:
kampay ng mga pakpak kung lumilipad
2:
banayad na galaw ng mga dahong hinihipan ng mahinàng hangin Cf PAGASPÁS — pnd mag·pa·gay·páy, pú·ma·gay·páy, í·pa·gay·páy.

pag-a·yu·há·nay

png |[ Hil ]

pag-a·yú·nay

png |[ Seb ]