kaga


ka·gà

png |[ Seb ]

ka·gâ

png |[ Iba ]

ka·gâ

pnr |[ Seb ]
:
malamlam ang matá.

ká·ga

png |[ Tau ]
:
súkat na katumbas ng sampung gatang kung sa bigas.

ká·ga

pnr |[ ST ]
:
payát, ito ay salitâng Bisaya kaysa Tagalog.

ka·ga·bí

pnb |[ ka+gabi ]
:
nakalipas o nakaraang gabi.

ka·gád

pnd |i·pang·ka·gád, ka·ga· rín, ku·ma·gád, mag·ka·gád |[ War ]
:
kudkurin o kayurin.

ká·gad

pnr pnb |Kol
:
tinipil na kaagad.

ka·ga·gár

pnd |ka·ga·ga·rín, mag·ka· ga·gár |[ ST ]

ka·ga·ga·wán

png |[ ST ka+ga+gawâ+ an ]
:
ang resulta ng gawain, malimit na resulta ng masamâng gawain.

ka·gá·ib

png |[ Mag ]

ka·gá·ka

png |[ ST ]

ka·gâ-kâ

png |Mus |[ Bik ]

ka·gak·há

png |Ana |[ Bik ]
:
bahagi ng likod na hindi maabot ng sariling kamay.

ka·ga·kú·wan

png |[ Iba ]
:
sa sinau-nang lipunan, pook na taguán o lihim na kublíhan kung may inaasahang pagsalakay ng kaaway.

ka·gá·lang

png |[ Pan ]

ka·gá·lang-gá·lang

pnr |[ Kap Tag ka+gálang-gálang ]
:
karapat-dapat bigyan ng paggálang : hamangán, Kgg1, respetáble, talahúron

ká·ga·láng-ga·lá·ngan

png |[ Kap Tag ka+gálang-gálang+an ]
:
paraan ng pagtawag sa pangulò at ibang mataas na opisyal : Kgg2

ka·ga·li·ngán

png |[ ka+galing+an ]
:
katangi-tanging husay o bisà ng paggawâ, paggamot, at katulad.

ka·ga·lí·ngan

png |[ ka+galíng+an ]

ka·ga·lít

png |[ ka+galit ]

ká·ga·lí·tan

png |[ ka+galit+an ]

ka·gal·kál

png |[ Seb Tag War ]
:
ingit ng mga hugpungang mekanikal na maluwag ang pagkakabit : karándol, renetrét Cf kalampág, kalantóg — pnr ma·ka·gal·kál.

ka·gam·há·nan

png |[ Seb War ka+ gahum+an ]

ka·ga·mi·tán

png |[ ka+gamit+an ]
1:
anumang instrumentong pangka-may sa paggawâ o pagpapabilis ng mga karaniwang gawain : device, ékipó2, epéktos1, equipment, pagáway Cf ka-sangkápan
2:
anumang ginawâ o iniangkop para sa isang partikular na layunin, lalo na ang isang mekaniko o elektronikong gamit : device, ékipó2, epéktos1, equipment, pagáway

ka·gam·pán

png |[ ka+ganap+an ]
1:
kabuwanan ng pagbubuntis : tagu-manák2, wáliwáli1
2:
katuwang sa gawain : kaganápan4 Cf katúlong

ka·gán

png |Med |[ Bik ]

kag-á·nak

png |[ War ]

ka·gá·nan

png |[ Bik ]

ka·ga·na·pán

png |[ ka+ganap+an ]
:
pagiging lubos o perpekto.

ka·ga·ná·pan

png |[ ka+ganap+an ]
3:
Gra salita o mga salita na ginagamit upang mabuo ang kahulugan ng pangu-ngusap, lalo na ang layon sa panag-uri : complement2

ka·gan·dá·han

png |[ ka+ganda+han ]

ka·gan·dá·hang-á·sal

png |[ ka+ganda +han+ng asal ]

ka·gan·dá·hang-lo·ób

png |[ ka+ganda +han+ng loob ]
1:
dalisay na ugali, karaniwang nakikilála sa mahusay na pakikisáma at mabuting pakiki-pagkapuwa-tao : búray1
2:
katutu-bòng katangian ng tunay na tao na hubad sa pagkukunwari at arál na asal : búray1

ká·gang

png
1:
[ST] natuyô at tumigas na lupa sa tag-araw
2:
[ST] anumang tulad ng nauna na tumigas
3:
Zoo [ST] uri ng alimango na nabubúhay sa bakawan at pumapailalim sa mga punongkahoy
4:
Zoo [Seb] talangka na maliit at malamán, na nahuhúli sa putikán ng dalampasigan subalit hindi nakakain
5:
Zoo [Bik] tagák1
6:
Zoo [Tau] alimásag.

ká·gang-ká·gang

png |Bot |[ Hil Seb ]

ka·gang·káng

png |[ ST ]
1:
ugong o ingay na walang katuturan
2:
ingay na katulad ng kangkang1
3:
tukso sa pag-awit ng isang hindi maganda ang tinig.

ka·gas·kás

png |[ ST ]
1:
ingay na likha ng buhanging tinatapakan
2:
iba pang katulad na ingay, gaya ng pagkain ng labanos, ng bagong damit, at ng barya sa bulsa
3:
Bot uri ng malaking sili
4:
Bot uri ng isang halámang-gamot.

ka·gát

png |[ Bik Hil Iba Ilk Tag War ]
1:
súgat o hiwa na dulot ng ngipin o kasangkapang may ngipin : bite, gabut5, kagâ, kákut, ketkét, páak2, tukob, ullaw Cf kabkáb, ukáb
2:
bútas na dulot ng karayom ng putakti Cf súgat — pnd i·ka·gát, ka· ga·tín, ku·ma·gát, ma·nga·gát.

ka·gát

pnr
:
angkop at lapát ang súkat.

ká·gaw

png |Bio
1:
[Bik Hil Iba Ilk Tag War] uri ng maliit na parasitikong kulisap (Sacroptes scabiei ) na nagdudulot ng sakít sa balát : kukúlum, zíta Cf garapáta, hanip, nikník
2:
[Hil Mrw Seb Tag Tau War] mikrobyo
3:
[ST] tawag sa isang maliit na batà.

ka·gá·wad

png |[ ka+gawad ]
1:
kasapi ng lupong pamunuan o kalupunan : regidor
2:
Pol kasapi ng sangguni-ang pambarangay o sangguniang pambayan sa kasalukuyang kodigo ng pamahalaang lokal Cf katúlong

ká·ga·wa·rán

png |[ ka+gawad+an ]
1:
Pol sangay pampángasiwaán ng pamahalaang pambansa, panlala-wigan, o pambayan : depártment, departaménto, minístéryo2
2:
larang sa edukasyon o sangay sa paaralan : depártment, departaménto

ka·ga·wa·sán

png |[ Seb ka+gawas+ an ]
:
layà2-4 o kalayaan.

ka·gá·won

png |[ Bik ]

ka·gá·won

png |[ Bik ]

ká·gay

png |[ Ilk ]

ká·gay

pnb |[ Mrw ]

ka·gay·káy

png |[ ST ]
1:
Zoo uri ng malaking uod
2:
Bot uri ng palay.

ka·ga·yón

png |[ Hil ka+gayon ]