kahi


ka·hì

pnt |[ ST ]
:
sinaunang anyo ng káhit.

ká·hi

png |[ Tbo ]

ka·hi·ba·ló

png |[ Seb ka+hibalo ]

ka·hi·bay·bá·yan

png |[ ST ]
:
mga bayan na magkakalapit o magkaka-dikit sa isa’t-isa.

ka·hí·bu·lú·ngan

png |[ Seb ]

ka·híd·law

png |[ Hil Seb War ]
1:
nasà1 o pagnanasà

ka·híg

png |Agr |[ Hil War ]
:
kalaykay1 — pnd ka·hi·gán, ka·hi·gín, mag· ka·híg.

ká·hig

png
1:
pagkayod sa rabáw ng isang bagay sa pamamagitan ng matulis na bagay — pnd i·ká·hig, ka·hí·gin, ku·má·hig
2:
pagkutkot ng manok sa lupa kung naghaha-nap ng pagkain o naghahandang makipagsabong — pnd ku·má·hig, mag·ká·hig, ma·ki·pag·ká·hig
3:
pagsasanay sa manok na pansabong sa pamamagitan ng paghaharap nitó sa isa pang manok na pansabong hábang hawak ang buntot.

ka·hí·gad

png |Heo |[ War ]

ka·hig·tán

png |[ ka+higit+an ]
:
pagi-ging higit o pagkakaroon ng higit na kakayahan at pagkakataon : lábaw

ka·hig·wa·ós

png |[ Seb ka+higwaos ]

ka·hí·hi·nat·nán

pnd
:
anyong pang-hinaharap ng kahinatnan.

ka·hi·hi·yán

png |[ ka+ki+hiya+an ]
:
sanhi ng malakíng hiya : áklas1, awód1, desgrásya3, émbarasó2, hinâ, kauláwan, salíg1

ka·hi·lád·man

png |[ Seb ]

ka·hi·lád·man

png |[ Seb ]

ka·hi·lí·ngan

png |[ ka+hiling+an ]

ka·hí·man

pnb |[ kahi+man ]
:
kahit na ; gayon man : agyáng, bisán, bistá, mampen var kahiman at, kahi-ma’t

ka·hi·ma·ná·wa·ri

pdd |[ kahi+man+ na+wari ]
:
mangyari nawa ; matupad sana.

ka·hi·mán·wa

png |[ Bik ]

ka·hí·ma’t

pnt |[ kahi+man+at ]
:
varyant ng kahiman.

ka·hí·may

png |[ Hil Seb War ]
:
pagiging mahinà, gaya sa katawan.

ka·hím·tang

png |[ Seb War ka+ himtang ]
:
katayúan var hímtang

ka·hi·nà·an

png |[ ka+hina+an ]
:
kawa-lan ng lakas at kabagalan : kafi, kapsut, lamóna

ka·hí·nam

png |[ Seb ]

ká·hi·nat·nán

png |ka·hí·hi·nat·nán |[ ka+hing+dating+an ]
:
ang magiging bunga o resulta : kararatnan, kauuwian

ka·hi·ngí·an

png |[ ka+hingi+an ]
1:
anumang kailangan upang magta-gumpay o maisakatuparan ang binabalak : rekerimyento, rekisito, requirement
2:
anumang kinakaila-ngan : rekerimyento, rekisito, requirement
3:
bagay na hinihingi o kailangang maibigay : rekerimyento, rekisito, requirement

ka·híng·kod

png |Bat |[ Seb ka+hingkod ]
:
edad ng mayorya.

ka·hin·yâ

pnt |[ ST ]

ka·hí·pos

png |[ Hil ka+hipos ]

ka·hí·pos

pnr |[ Akl ]

ka·hi·rá·pan

png |[ ka+hirap+an ]
1:
kalagayan ng pagiging labis na dukha : húnit1, karukhaán, paghihi-kahós, pamumulúbi, poverty1
2:
kalagayan ng pagiging mas mababà ang uri o kulang sa halaga : poverty1
3:
pagtalikod sa karapatang magka-roon ng ari-arian bílang bahagi ng panatang panrelihiyon : poverty1

ka·hís·ta

png |[ Esp cajista ]
1:
taga-paglagay sa kaha o kahon
2:
sa limbagan noon, tagabuo ng nakaka-hang páhiná upang limbagin : kompositor2

ká·hit

pnt |[ kahi+at ]

ka·hí·ta

png |[ Esp cajita ]
1:
maliit na kahon : kahetílya1
2:
kahong sisidlan ng tabletas o pulbos.

ka·hi·tíl·ya

png |[ Esp cajetilla ]
:
varyant ng kahetilya.

ka·hi·u·bós

png |[ Seb kahi+ubos ]
:
tampó o pagtatampó.