on


on

png |[ Pan ]

on

pnb |[ Ing ]
1:
sa pagsusuot ng anumang bagay sa katawan, karaniwan ng damit
2:
sa tamang direksiyon
3:
sa pagpapatúloy ng isang panahon o pangyayari
4:
hinggil sa operasyon o pagkilos
5:
Kol sa tao, puspúsan sa paglahok o pagsang-ayon.

on

pnr |[ Ing ]
3:
gumaganap o nagbobrodkast.

on

pnu |[ Ing ]
1:
malapit sa
2:
nása isang kalagayan, kondisyon, o proseso Cf SA

ó·na

pnr |[ Mrw ]

o·na·bú·loy

png |[ Pan ]

onager (ó·nad·yér)

png |[ Ing ]
1:
Zoo ilahas na asno (Equus hemionus ), katutubò sa gitnang Asia
2:
Mil sinaunang mákiná o motor sa paghahagis ng malalakíng bató sa digmaan.

on-air (ón-eyr)

pnr |[ Ing ]
:
sa brodkasting, kasalukuyang nása himpapawid.

on and off (ón end óf)

pnb |[ Ing ]
:
tumutukoy sa pangyayaring nahihinto ngunit paulit-ulit.

on and on (ón end ón)

pnb |[ Ing ]

onanism (ó·na·ní·sim)

png |[ Ing ]
1:
pag-udlot sa pagtatalik
2:
salsál1 o pagsasalsal.

o·ná·yan

png |Agr |[ Mrw ]
:
búkid1 o kabukíran.

once (wans)

pnt |[ Ing ]
:
kapagkâ ; sa minsang.

once (wans)

pnb |[ Ing ]

onco- (óng·ko)

pnl |Med |[ Ing ]
:
pambuo ng pangngalan na nangangahulugang tumor.

oncogene (óng·ko·dyín)

png |Bio |[ Ing ]
:
gene na makakapagpabago sa cell upang maging cell na may tumor.

oncogenic (óng·ko·dyí·nik)

pnr |Med |[ Ing ]
:
nagsasanhi ng pagkabuo ng tumor o mga tumor.

oncology (ong·kó·lo·dyí)

png |Med |[ Ing ]
:
pag-aaral at paggamot ng mga tumor.

on·dá

png |[ Pan ]

ón·da

png |[ Esp honda ]
:
bagay na parang alon — pnd mag·pa·ón·da, ón· da·hán.

ón·da-ón·da

pnr |[ Esp honda-honda ]

one (wan)

pnr |[ Ing ]
1:
Mat isá

one (wan)

pnh |[ Ing ]
:
sinumang tao.

-one (own)

pnl |Kem |[ Ing ]
:
pambuo ng pangngalan na nangangahulugang compound, lalo na ang mga ketone.

oneiric (o·náy·rik)

pnr |[ Ing ]
:
hinggil sa panaginip o pananaginip.

oneiro- (o·náy·ro)

pnl |[ Ing ]
:
pambuo ng pangngalan na nangangahulugang panaginip.

oneiromancy (o·náy·ro·mán·si)

png |[ Ing ]
:
interpretasyon ng mga panaginip.

one on one (wán on wán)

png |[ Ing ]
:
harápang paglalaban, pag-uusap, o talakayan ng dalawang tao.

one-piece (wán-pis)

png pnr |[ Ing ]
:
sa damit, binubuo ng isang piraso lámang, tulad ng bestida o bathing suit.

one-sided (wan-sáy·ded)

pnr |[ Ing ]
1:
pumapanig sa isang pangkat ; may kinikilingan ; hindi pantay o makatarungan ang pagturing
2:
nangyayari sa isang panig lámang
3:
higit na malaki o higit na ganap sa isang panig.

o·nes·ti·dád

png |[ Esp honestidad ]

o·nés·to

pnr |[ Esp honesto ]

one-way (wán-wey)

pnr |[ Ing ]
1:
iisa ang direksiyon, tulad ng sa kilos o galaw Cf IDÁ
2:
walang palítan ng damdamin, relasyon, at iba pa.

o·ngá

png |[ Akl ]

ó·nga

png |Bot |[ Mrw ]

ó·ngal

png |Ana |[ Mrw ]

o·ngék

png |Zoo |[ Bik ]

óng·go

png |Bot |[ Esp hongo ]

ó·ngib

png |Heo |[ Pan ]

on glaze (ón gleyz)

pnr |[ Ing ]
:
sa pintura, ginawâ sa isang rabaw ng salamin.

Ong·ló

png |Mit |[ Hil Seb War ]
:
higanteng nakatirá sa mga latian at mahilig kumain ng kabibe.

o·ngóg

png |Zoo |[ Bik ]
:
nguso ng baboy, áso, at katulad.

ó·ngor

png |[ Ilk ]

o·ní

png |[ Iva Pan ]
:
huni ng ibon o manok.

ó·niks

png |Heo |[ Esp onix Ing onyx ]
:
uri ng quartz, may mga tuwid na bánda na salit-salit ang kulay.

onion (ón·yon)

png |Bot |[ Ing ]

onionskin (ón·yon·is·kín)

png |[ Ing ]
:
manipis, makinis, at nanganganinag na uri ng papel.

online (ón·layn)

pnr |Com |[ Ing ]
:
sa data processing, tuwirang nakakonekta sa pangunahing computer.

only (ón·li)

pnr |[ Ing ]

only (ón·li)

pnt |[ Ing ]

on·mut·mút

png |Bot |[ Pan ]

ón·nat

png |Mus |[ Kal ]

onomastic (ó·no·más·tik)

pnr |[ Ing ]

onomastics (ó·no·más·tiks)

png |[ Ing ]

o·no·más·ti·ká

png |[ Esp onomásticá ]
:
pag-aaral ng pinagmulan at pagkakabuo ng mga pangngalang pantangi, lalo na ang mga personal na pangalan : ONOMASTICS

o·no·más·ti·kó

pnr |[ Esp onomástico ]
:
hinggil sa mga pangngalan o nomenklatura : ONOMASTIC

onomatopeic (ó·no·má·to·pé·ik)

pnr |[ Ing ]

o·no·ma·to·pé·ya

png |[ Esp ]
1:
pagbuo o paglikha ng salita o pangalan batay sa tunog, hal kiskis, sutsot, tiktak : ONOMATOPOEIA
2:
tawag sa salita o pangalang nabuo : ONOMATOPOEIA

o·no·ma·to·pé·yi·kó

pnr |[ Esp onomatopéyico ]
:
hinggil sa onomatopeya : ONOMATOPEIC

onomatopoeia (ó·no·má·to·pí·ya)

png |[ Ing ]

o·nór

png |[ Esp honor ]

ó·nos

png |Mtr |[ Mrw ]
:
malakas na hangin.

ó·nos-ó·nos

png |Mtr |[ Mrw ]

on·rá·do

pnr |[ Esp honrado ]

ón·sa

png |[ Esp onza ]
1:
noong panahon ng Español, salaping ginto na katumbas ng labing-anim na piso

ón·se

png |Kol |[ Esp once ]
:
daya o pandadaya Cf NAÓNSE

ón·se

pnr |Mat |[ Esp once ]

on·se·gép

png |[ Pan ]
:
panhik1 o pagpanhik.

on·sé·han

pnd |[ Esp once + Tag han ]

onslaught (ón·is·lot)

png |[ Ing ]
:
mabagsik na pagsalakay.

ón·tad

png |Ana |[ Mrw ]

on·ta·ngáy

pnr |[ Pan ]

on-time (on-táym)

pnr |[ Ing ]
:
nása takdang oras o panahon.

onto (ón·tu)

pnu |[ Ing ]
:
sa isang pook o posisyon.

onto- (ón·to)

pnl |[ Ing ]
:
pambuo ng pangngalan na nangangahulugang kalikasan.

ón·tod

png |[ Mrw ]

ontogenesis (ón·to·dyé·ne·sís)

png |[ Ing ]
:
pag-unlad o kalikasan ng pag-unlad ng isang indibidwal o organismo : ONTOGENY

ontogeny (ón·to·dyé·ni)

png |[ Ing ]

ón·tol

pnr |[ Mrw ]

ontologist (on·tó·lo·dyíst)

png |[ Ing ]

on·tó·lo·gó

png |[ Esp ]
:
tao na nag-aral ng ontolohiya : ONTOLOGIST

ontology (on·tó·lo·dyí)

png |[ Ing ]

on·to·lo·hí·ya

png |Pil |[ Esp ontología ]
:
sangay ng metapisika ukol sa kalikasan ng pag-iral : ONTOLOGY

ón·ward

pnr pnb |[ Ing ]

on·yá

pnb |[ Pan ]

onychophoran (ó·ni·kó·fo·rán)

png pnr |Zoo |[ Ing ]
:
anumang hayop (phylum Onychophora ) na tíla higad, naninirahan sa lupa, at may katangian ng annelid at arthropod.