pali


pa·lí

pnd |mag·pa·lí, pa·li·hín, pu·ma·lí, i·pa·lí
1:
hubugin o humubog
2:
[Iva] pulpulin ang dulo.

pa·lì

png
1:
sigla o alab ng damdamin
2:
[Kap] ínit1-2 — pnr ma·pa·lì
3:
Med [Hil] sugat na naghilom Cf LANGÍB, PÉKLAT

pa·lî

png
1:
Ana [Kap Tag] organo sa tabi ng bituka at may tungkulin hinggil sa pangwakas na pagsira sa mga puláng corpuscle ng dugo, pagsalà at pag-iimbak ng dugo, at produksiyon ng mga lymphocyte : BALLIBÍ, BÁSO2, LUMPÁY, SPLEEN
2:
Med [Hil] pílat.

pa·lî

pnr |[ ST Tin ]

pá·li

png |[ ST ]
1:
pagpapalitan ng nakatutuwang salita
2:
pag-ulit sa bahagi ng isang awitin.

pa·lí·ban

png |[ pa+liban ]
:
paglilipat ng araw ; pagpapaiba ng araw.

pa·lí·ber

png |[ Pan ]

pa·lib·ha·sà

ptg
:
dahil sa pangyayaring o dahil ang totoo’y, hal mapusok ka, palibhasa’y batà ka pa.

pa·lib·ha·sà

png
:
paghamak sa kakayahan ng kapuwa ; pagtuturing na hamak — pnd ma·ma·lib·há·sa, pa·lib·ha·sá·in.

pa·lí·bot

png |[ pa+libot ]

pa·lí·bot-lí·ham

png |[ pa+libot-líham ]

pa·lí·but

png |Ntk |[ Ilk ]
:
malaking bangka na may magkakapatong na layag.

pa·líd

pnr

pá·lid

png |[ Kap ]

pa·lí·gang

png |Agr |[ ST ]
:
lupang sakahan na hinahayaang magpahinga at hindi tinataniman nang ilang taon upang maging matabâ ito.

pa·li·gá·wan

png |Psd |[ pa+ligaw+an ]
:
sa mga baklad, bahaging nása pagitan ng pabahay at nakukulong ng korona.

pa·li·gì

png |[ Kap Pan ]

pa·lí·gid

png |[ Kap Tag pa+ligid ]
1:
ang guhit na hanggahan sa labas ng isang pook : LIKMÚT, LÍKOS2, LIKTÓB, PALÍBOT, PERIMÉTRO, TÍKOP
2:
ang hanggahan o panlabas na rabaw ng isang pigura o espasyo : LIKMÚT, LÍKOS2, LIKTÓB, PALÍBOT, PERIPHERY, TÍKOP
3:
mga bagay at kalagayang nakapaikot sa isang tao o isang bagay : MILLIEU, PALIBOT, SÍRKITÓ1, SURROUNDINGS

pa·li·gò

png |[ pa+ligo ]
1:
kilos para maligo
2:
tubig o anumang likidong preparasyon na ginagamit sa paliligo.

pa·lí·goy-lí·goy

pnr |[ pa+ligoy-ligoy ]
:
maraming ligoy sa pagsasalita, pag-sulat, at katulad na gawain : PALÚMAT-LÚMAT

pa·líg·pa·líg

png |[ Ilk ]

pa·lig·píg

png |[ ST ]
1:
pagpagpag upang maalis ang tubig o dumi — pnd mag·pa·lig·píg, pa·lig·pi·gín, pu·ma·lig·píg, i·pa·lig·píg
2:
tao na lubhang mahigpit o lubhang mayabang.

pa·lig·sá

png |[ pa+ligsa ]

pá·lig·sá·han

png |[ paligsa+han ]

pá·li·gu·án

png |[ pa+ligo+an ]
:
pook o silid para sa paliligo : AMÉSAN, BÁNYO, BATHROOM, HAMBÚHAN

pa·li·hán, pa·lí·han

png |[ pali+han ]
1:
bakal na bloke na makinis ang rabaw, ginagamit sa paghubog ng metal sa pandayan : ÁNVIL1, PASNAAN, YÓNGKE
2:
sanayan na nagbibigay diin sa palitang-kuro, pakitang turò, at praktikum : PASINATÌ, WORKSHOP

pa·li·hím

pnb |[ pa+lihim ]
:
sa paraang pataksil : IRÍS, PANAKÁW2

pa·li·hís

pnr |[ pa+lihis ]
:
hindi tuwid ; patúngo sa ibang dako.

pa·li·hís-da·án

png |[ ST ]
:
katahimikan, isang salitang metaporiko hinggil sa paglihis sa tunay na daan at pagla-lakad sa damuhan dahil mas maginhawa dito.

pa·li·ít

png |[ ST ]

pa·li·ké·ro

png |[ pa+liki+ero ]
:
laláking maraming nobya o papálit-pálit ng kasintahan, pa·li·ké·ra kung babae : BOHEMYO, DUKIRÓK, PABLÍNG, PLAYBOY1 Cf GIGOLO

pa·li·kì

png |[ pa+liki ]

pa·li·kór

png |[ ST pa+likod ]

pa·lik·pík

png |Zoo |[ Ilk Kap Pan Tag ]
:
bahagi ng katawan ng isda na gi-nagamit sa paglangoy o pagkampay : FIN2, KAPÁY2, KÍWKIW, PADDLE3, PIGÁR1, SÍRIK

pá·li·kù·an

png |[ pa+liko+an ]
:
kurba na maaaring gamitin ng mga sasakyan para lumiko pakaliwa o pabalik.

pá·li·kú·ran

png |[ pa+likod+an ]

pa·lí·leng

png |[ Ilk ]
:
dinengdeng na may sahog na isda.

pa·líl·yo

png |[ Esp palillo ]
:
kanilyang ginagamit sa paggawâ ng puntas o paglála ng lambat.

pa·li·má·nok

png |Zoo |[ ST ]
:
isang uri ng lamán ng isda na bahagyang maitim.

pa·lim·bág

pnr |[ pa+limbág ]
1:
tumutukoy sa gawaing nagdaan sa limbagan
2:
sinulat sa paraang tíla limbág ang mga titik.

pa·lim·bá·gan

png |[ pa+limbag+an ]

pa·lim·lím

pnr |[ pa+limlím ]
1:
Zoo tumutukoy sa mga itlog na inilagay sa isang pugad upang upuan ng inahin hanggang mapisa
2:
ginawa sa paraang tulad ng pag-upô ng inahin sa itlog.

pa·li·mós

png |[ pa+limos ]

pa·lim·pín

png |[ ST pa+limpin ]
:
anumang inilalagay upang maging tanda sa daan o ilog.

pa·lim·píng

png |Bot |[ ST ]
:
maliliit, ma-iikli, o punit-punit na dahon ng buli kaya hindi maaaring gamitin sa paglála.

pá·limp·sést

png |[ Ing ]
:
piraso ng materyales na nasusulatan ; manuskrito na binura ang orihinal na teksto upang masulatang muli.

pa·lí·na

png
1:
Bot balakbak ng punò na ginagamit na pansuob
2:
Mit [Seb] nilaláng na mula sa libingan, at du-madaan sa usok ng nasusunog na damo upang maglinis ng sarili.

pa·li·náng

pnr |Agr |[ pa+lináng ]
1:
tumutukoy sa bukid na sinasáka ng isang tao para sa iba
2:
ginawâ sa paraang tulad ng lináng
3:
patúngo sa bukid.

pa·lí·nang

png |[ Ilk ]

pa·li·ná·wa

png |[ Kal ]
:
ritwal at sayaw ng pagluluksa.

pa·lín·dan

png |Bot |[ ST ]
:
isang uri ng palma.

pa·lin·dá·yag

png
:
paghupa ng tákot.

palindrome (pá·lin·drówm)

png |[ Ing ]
:
salita o parirala na nanatili ang ispeling, pabalik mang basahin ang mga titik, hal nása bayabasan : PALINDROMO

pa·lin·dró·mo

png |[ Esp ]

pa·líng

png |[ ST ]
:
pag-ukit sa likuran o prowa ng bangka.

pa·líng

pnr

pá·ling

png
1:
[Kap Mag Pan ST] pagtagilid o pagpihit ng katawan o ulo : HÍLIG2 Cf BÁLING — pnd mag·pá·ling, pu·má·ling, i·pá·ling
2:
[ST] pagpatay ng silab o ng kandila
3:
[ST] paghakbang nang mahahabà.

pa·lí·ngas

png |[ ST ]
:
pagyayabang hinggil sa hindi totoo.

pá·ling·kú·ran

png |[ pa+lingkod ]
:
opisina o ahensiya ng pamahalaan na nagdudulot ng serbisyo sa madlâ.

pá·ling·kú·rang pos·tál

png |[ pa+Tag lingkod+an+na Esp postal ]

pa·lin·tâ

png |[ pa+linta ]

pa·lin·tóng

png |Mil

pa·lín·tu·tug·gán

png |Mit |[ Ifu ]

pa·li·pád-há·ngin

png |[ pa+lipad-hángin ]
1:
pahayag, karaniwang hindi nagtatapat, na nagsasabi ng pag-ibig o paghanga para marinig ng pinatutungkulang babae
3:
[ST] isang uri ng kulam para akitin ang isang tao.

pá·li·pá·ran

png |[ pa+lipad+an ]
:
pook na nilalapagan at pinagmumulan ng eroplano sa paglipad : AIRPORT, DISSÁAR, PÁLAPÁGAN Cf HÉLIPÁD

pa·lí·pas-gú·tom

pnr |[ pa+lipas-gutom ]
:
tumutukoy sa kaunting pagkain para lámang mabawasan ang matinding gutom.

pa·lí·pas-ó·ras

pnr |[ pa+lípas-oras ]
:
tumutukoy sa bagay na ginagawâ ng isang tao para lámang may magawâ at lustayin ang panahon.

pa·lí·pas-pá·god

pnr |[ pa+lipas-pagod ]
1:
tumutukoy sa bagay na nagbibigay ng pagkakataon sa isang tao para mamahinga
2:
tumutukoy sa maikling panahon ng pahinga sa pagitan ng mahabà at mahirap na trabaho.

pa·lí·pas-ú·haw

pnr |[ pa+lipas-uhaw ]
:
tumutukoy sa anumang nakatitighaw ng uhaw.

pa·li·pát

png |Gra |[ pa+lipát ]
:
pandiwang palipát.

pa·lí·pat

png |[ pa+lipát ]
:
akto o pananaw ng paglilipat ng kagamitan o ari-arian, hal palípat-bahay.

pa·li·pá·ti

png |Zoo |[ ST ]
2:
mahusay na lahi ng mga hayop lalo na ng mga tandáng na pansabong.

pa·lí·paw

png
:
uri ng pansilo sa bibe.

pa·lí·pis

png |[ ST ]
:
pagbaligtad sa kahoy na ginagawâng kuwadro.

pá·li·pi·sán

png |Ana
:
varyant ng pilipisan.

pa·lí·pit

pnr |[ Kap ]

pa·li·pód

png

pa·lí·pok

png |Bot |[ ST ]
:
uri ng palma na bansot o maliit.

pa·lí·por

png |[ ST ]
:
puyo ng buhok sa ulo o uliuli ng tubig.

pa·li·róng

png |[ ST ]
2:
pagtakip sa ilaw.

pa·lís

pnd |mag·pa·lís, pa·li·sán, pa·li·sín |[ Kap Tag ]
:
alisin o alisan.

pa·lís

pnr
:
pantay na ang ibabaw.

pá·lis

png |Bot
1:
palumpong (Callicarpa formosana ) na may makintab at balahibuhing dahon, lilang bulaklak, at bilóg at malamáng bunga
2:
Bot malbas
3:
[Bik] sálin1

pa·li·sâ

pnr |[ pa+lisâ ]
:
masusing paraan ng paghahanap.

pa·lí·sa

png |[ Esp paliza ]

palisade (pá·li·séyd)

png |[ Ing ]
1:
bakod na gawâ sa bakal
2:
Heo linya sa matatarik na bangin.

pa·li·sán

png |Zoo
:
babaeng kalabaw na nása hustong gulang.

pa·lí·san

png
1:
Bot punongkahoy (Gyrinopsis cumingiana ) na kulay abuhin ang balakbak ng punò, biluhabâ ang dahon, dilaw ang bulaklak, at magkahalong pulá at kahel ang bunga
2:
Zoo [Bik] pageng-bulik.

pa·lí·say

png |[ ST ]
:
uri ng armas na kahawig ng kalasag at ginagamit sa pagsasayaw na tíla nakikidigma o nakikipaglaban.

pa·lís-pa·li·sín

png |Bot |[ ST ]
:
uri ng ilahas na punòngkahoy.

pa·lis·pís

png
:
paglilinis ng taníman Cf PAGHÁWAN — pnd mag·pa·lis·pís, pa·lis·pi·sán, pa·lis·pi·sín.

pá·lis·tá·han

png |[ pa+listá+han ]

pa·lít

png
1:
pa·ki·ki·pag·pa·lít pag-bibigay ng isang bagay upang tumanggap ng katumbas na bagay : ATTÁLI, HÁLIG, ÍLIS, LÍBE, RÍBAY, SALÁT, SANDÍ, SANGLÌ
2:
pag·pa·pa·pa·lít kámbiyó4,5
3:
Kom pagtutumbasan ng dalawang magkaibang salapi ng bansa
4:
pag·pa·lít paghalili o pagtupad sa tungkuling ginagampanan ng iba : DISPLACEMENT1
5:
pag·pa·pa·lít paglalagay ng panghalili sa isang bagay na nawala, namatáy, napinsala : ÚNAY2 — pnd mag·pa·lít, pa·li·tán, pu·ma·lít, i·pa·lít.

pa·li·tá·da

png
:
varyant ng paletada.

pá·lí·tang-ku·rò

png |[ palit+an+ng-kuro ]
:
malayang pagpapalitan ng kuro hinggil sa isang paksa, maaaring pangkatan o pagtatanong ng mga nakikinig pagkatapos ng isang panayam : OPEN FORUM

pa·li·táw

png |[ Bik Tag pa+litaw ]
:
kakaníng tíla puto, gawâ sa galapong na malagkit, pinakukuluan sa tubig hanggang lumutang, at kinakaing may kasámang niyog, asukal, at linga.

pa·li·ték

png |[ Pan ]

pa·li·tík

png |[ ST ]

pa·lí·to

png |[ Esp ]
2:
isang piraso ng posporo : MATCHSTICK

pá·lit-pá·lit

pnr