para!


pa·ra-

pnl |[ Ing ]
1:
sa tabí ng
2:
higit sa
3:
Kem modipikasyon ng
4:
pambuo ng tambalang salitâng nangangahu-lugang pamproteksiyon o pantanggol, hal parasol, parachute.

pa·rá

png |Mat |[ ST ]
:
isang ganta na may apat na tsupa.

pa·rà

png |[ War ]

pá·ra

png
1:
[Esp parar] pagpapatigil o pagpapahinto ng isang sasakyan, lalo kung sumasakay o bumababâ
2:
[Ilk] ubod ng niyog ; umuusbong na embriyon ng niyog bago lumabas ang kotiledon — pnd i·pá·ra, pu·má·ra.

pá·ra

pnr pnb |[ Esp comparar ]
1:
pá·rang tíla, hal “Para siyang lumi-lipad.” o “Parang lumilipad siya.” — pnd i·pá·ra, ma·pá·ra
2:
ka·pá·ra, pá·rang túlad, hal “parang bulaklak” o “kapara ng bulaklak.”

pá·ra

pnt |[ Esp ]
:
úkol, sinusundan ng sa o kay.

pá·ra

pnb

pa·ra·án

png |[ pa+daan ]
1:
pa·ma· ra·án isang uri ng mga hakbangin para matupad o marating ang isang bagay : DAÁN4, MEANS1, MÉTODÓ, METHOD, MODE1, MODO2, PAÁGI, WAY2
2:
sistematiko at maayos na pag-iisip o plano ng pagkilos : DAÁN4, MEANS1, MÉTODÓ, METHOD, MODE1, MODO2, PAÁGI, WAY2 — pnd i·pa·ra·án, mag·pa· ra·án, pa·ra·á·nin.

pá·ra·á·nan

png |[ pa+daan ]
1:
pook na ginagamit bílang daanan

parabiosis (pa·ra·ba·yó·sis)

png |Bio |[ Ing ]
:
anatomikong panghugpong ng dalawang organismo.

parable (pá·ra·ból)

png |[ Ing ]
1:
2:

pa·rá·bo·lá

png |Mat |[ Esp ]
:
sa heomet-riya, ang set ng mga point na pawang magkakapantay ang layo mula sa takdang linya at takdang point sa isang plane o sa nakapaayong plane : PARABLE2

pa·ra·bú·la

png |Lit
:
maikling katha na may inilalahad na aral o kaisipang moral : BALÁYBAY, PARABLE1

paracetamol (pa·ra·sé·ta·mól)

png |Med |[ Ing ]
:
gamot na pantanggal ng sakít at lagnat.

parachute (pá·ra·syút)

png |[ Ing ]

parachutist (pa·ra·syú·tist)

png |[ Ing ]

Paraclete (pá·ra·klít)

png |[ Ing ]
:
Ban ál na Espíritú.

pa·rá·da

png |[ Esp ]
1:
pagdiriwang na ginagawâ, karaniwang may pagma-martsa, at madalas na may kasámang karosa, banda ng musiko, at iba pa : GALÍLA2, PARADE
2:
ang pamamalagi o pagtigil ng sasakyan sa himpilan nitó
3:
ang buong halagang naipusta, gaya sa sabong — pnd i·pa·rá·da, mag·pa·rá·da, pu·ma·rá·da.

pá·ra·da·hán

png |[ parada+han ]
:
pook na pinaghihintuan o tinitigilan ng mga sasakyan.

parade (pa·réyd)

png |[ Ing ]

pa·ra·dé·ro

png |[ Esp ]
:
pook na hin-táyan o tigilán.

paradigm (pá·ra·dáym)

png |[ Ing ]

pa·ra·díg·ma

png |[ Esp ]
:
kinaka-tawang modelo o padron, karaniwan ng isang teorya o pananaw : PARADIGM

pa·ra·dí·pad

png |[ Ilk ]
1:
Ark pahalang na dingding, yarì sa kawayan, at sumasalalay sa gablete ng bahay
2:
tao na padaskol-daskol kung kumilos.

pa·rá·do

pnr |[ Esp ]
1:
lugi sa halaga ng mga kalakal o paninda
2:
walang sigla ; natitigilan.

pa·ra·dó·ha

png |Lit |[ Esp paradoja ]

paradox (pá·ra·dóks)

png |Lit |[ Ing ]

paradoxical (pa·ra·dók·si·kál)

pnr |[ Ing ]
2:
mahilig sa kasi-nungalingan o pagsisinungaling.

paraffin (pá·ra·fín)

png |[ Ing ]
:
sustan-siyang putî o walang kulay at tíla pagkit : PARAPÍNA

pa·ra·gá·la

png |[ Esp ]
:
halagang ipi-nagkakaloob bílang pabuya sa isang naglilingkod.

pa·ra·gán

png
:
pagpapaloob ng lay-layan ng damit na pang-itaas sa palda, salawal, o anumang katulad Cf TALUNGKAS — pnd i·pa·ra·gán, mag· pa·ra·gán.

pa·ra·gás

png
:
pagtawag o pagsundo sa isang tao, lalo na kung may kamag-anak na namatay.

pa·ra·gá·tos

png |[ Esp ]
:
sandalyas na gawâ sa mumurahin at hindi kaila-ngang bilhing materyales, gaya ng katsa o sirang goma ng sasakyan.

pa·ra·gí·la

png
:
pagmamabutí — pnd i·pa·ra·gí·la, mag·pa·ra·gí·la, pu· ma·ra·gí·la.

pa·ra·gí·lab

png |[ ST ]
:
walang kabulu-hang pagpapasikat.

pa·rá·gis

png |Bot
1:
haláman (Eleusine indica ) na tuwid, tumataas nang 80 sm, at nagagamit ang ugat bílang gamot para sa bagong panganak : BILÁBILÁ, BAKIS-BAKISAN
2:
haláman (Paspalum scrobilatum ) na tíla alam-bre at nabubúhay sa mga damuhan var parángis

pa·ra·gó·he

png |Gra |[ Esp paragoje ]
:
karagdagang tunog o pantig sa dulo ng salita.

pá·ra·gón

png |[ Ing ]
1:
amodelo ng kahusayan btao na mahusay na mahusay
2:
di-pangkaraniwang malaki at bilóg na perlas.

pa·rá·gos

png
:
uri ng kareta, karani-wang yarì sa kawayan at nakatikwas kapag hinila, kayâ ang panghuliháng mga dulo ng mga baras lámang ang nakasayad sa lupa : BATLÁG, KÁNGGA, KANGGÂ, PASAGÁD1

pa·rág·pag

png |Ana |[ Ilk ]

pá·rag·ráp

png |[ Ing paragraph ]

paragraph (pá·ra·gráf)

png |[ Ing ]

pa·rág·was

png |[ Esp para+agua ]

pa·ra·hán

png |[ Esp para+ Tag han ]
:
pook na hintúan ng mga sasakyan.

pa·ra·há·ya

png |Mus Lit |[ War ]
:
awiting bayan ng pagluluksa at pagdadalam-hati sa namatay.

pa·rá·ig

png |[ ST pa+daíg ]
1:
anumang bagay na maaaring gamitin na pamparikit ng apoy
2:
bitag o silò na panghúli ng hayop.

pa·rá·is

png |[ ST ]
:
matinding pighati dahil sa hirap ng ginagawâ.

pa·ra·is·dâ

png
:
halaga o anumang ibinibigay sa mga magdaragat bílang bahagi ng sahod o pabuya var para-istâ

pa·ra·í·so

png |[ Esp ]
1:
sa Bibliya, taha-nan nina Adan at Eba ayon sa salay-say tungkol sa paglikha : EDEN
2:
ang langit2 bílang hulíng hantungan ng mga walang kasalanan : EDEN
3:
pook na napakaganda at kagila-gilalas, estado ng napakataas na kaligayahan : EDEN Cf LEMLÚNAY
4:
Bot maliit na punongkahoy (Melia azidarach ) na namumulaklak sa dulo ng sanga, lima ang talulot ng bawat bulaklak, kulay lila at mabango, katutubò sa tropikong Asia : PRIDE-OF-INDIA

pa·rá·it

png |[ ST ]
:
lahat ng pag-aari ng hari o ang iba pang isasama sa kaharian, isang salita itong Bisaya at nangangahulugan ding kaalyado.

pa·rák

png
1:
[ST] taráng o pagsipa ng isang batà
3:
Kol pulis
4:
[Kap] dábog.

pa·rák

pnr
:
walang kabuluhan o kahulugan.

pa·rá·ka

png |[ ST ]
:
bayong na gawâ sa banig.

pa·ra·ka·í·da

png |[ Esp paracaidas ]
:
parasyut var parakáyda, parakéda

pa·ra·ka·i·dé·ro

png |[ Esp paracadero ]
:
tao na gumagamit ng parakaida var parakaydéro

pa·ra·kay·dís·ta

png |[ Esp paracaidista ]

parakeet (pá·ra·kít)

png |Zoo |[ Ing ]

pá·ra·kít

png |Zoo |[ Ing parakeet ]
:
maliit at payat na lorong mahabà ang buntot : PARAKEET Cf KULASISÌ

pa·rá·kol

png |[ War ]

pa·ra·lá

pnd |i·pa·ra·lá, mag·pa·ra·lá |[ ST pa+dalá ]
:
ipagtiwala ang pagda-dalá ng anuman.

pa·rá·la

png |[ ST ]
:
pag-uutos ng mga gawain at pagtatrabaho kasama ang iba.

pa·ra·lá·nan

png |[ Kap pa+dalanan ]
:
kanal na paagusan o padaluyan ng tubig.

pa·ra·la·ngág

png |[ ST ]
:
uri ng kilawin na karne o isda.

pa·ra·lap·dáp

png

pa·ra·lá·ya

png |[ Kap para+ilaya ]

paraldehyde (pa·rál·de·háyd)

png |Kem |[ Ing ]
:
siklikong polymer ng acetal-dehyde na ginagamit bílang narkotiko at pampakalma.

paralegal (pa·ra·lí·gal)

pnr |[ Ing ]
:
hinggil sa mga katulong sa pagpapa-iral ng batas.

pa·ra·le·lís·mo

png |[ Esp ]
1:
ang posisyon o kaugnayan sa paralelo : PARALLELISM
2:
pag-ayon ng direk-siyon o karakter : PARALLELISM
3:
ang pagkaka-ugnay ng bawat isa ngunit walang sanhi ng pagkakaroon ng relasyon o inter-aksiyon : PARALLELISM

pa·ra·lé·lo

pnr |[ Esp ]
1:
magkaagapay at hindi nagtatagpo ang mga dulo : DULGÁNAY, PARALLEL
3:
nangyayari nang magka-sabay : PARALLEL

pa·rá·li

png |[ Kap Tag ]
1:
pahayag na nakasisira sa kapuwa : PAMALITA2
2:
pa·ma·ma·rá·li pagmamagaling o paghahambog hinggil sa sariling tagumpay o naabot var maralì — pnd i·pa·ma·ra·lì, ma·ma·ra·lì.

pa·ra·líp·sis

png |[ Gri paraleipsis “passing over” ]
:
paraan ng pagbibigay-diin sa isang paksa sa pamamagitan ng pagsasabi nang kaunti lámang o hindi pagsasabi ng anuman.

pa·rá·lis

png
1:
[ST] pulín
2:
tao na tagapamagitan sa nag-aaway o nagli-ligawan.

pa·ra·li·sá

pnd |ma·pa·ra·li·sá, pa·ra·li· sa·hín, pu·ma·ra·li·sá |[ Esp paralizar ]
:
maging lumpo o lumpuhin.

pa·ra·li·sá·do

pnr |Med |[ Esp paralizado ]
:
may paralisis : KURÓG2

pa·ra·li·sas·yón

png |Med |[ Esp parali-zacion ]
:
pagkakaroon ng paralisis.

pa·rá·li·sís

png |Med |[ Esp Ing paralysis ]
1:
pamamanhid at pagkawala ng kakayahang maigalaw ang anumang bahagi ng katawan : PARALYSIS
2:
kawalan ng kapangyarihan o kabu-luhan : PARALYSIS

pa·ra·lí·ti·kó

png |Med |[ Esp paralitico ]
:
tao na may paralisis : PARALYTIC

parallax (pá·ra·láks)

png |[ Ing ]
:
kaibhan ng mga posisyon o direksiyon ng mga bagay kung sisipatin o titingnan sa iba’t ibang posisyon.

parallel (pá·ra·lél)

pnr |[ Ing ]

parallelism (pá·ra·le·lí·sim)

png |[ Ing ]

parallelogram (pa·ra·lé·log·rám)

png |Mat |[ Ing ]
:
kuwadrilateral na paralelo at magkapantay ang mga gilid na magkatapat.

pa·ra·lô

png |[ ST ]
:
pagkakasundô ng may hidwaan o may pinag-awayan.

paralogism (pa·ra·lo·dyí·sim)

png |[ Ing ]
1:
pagiging malî
2:
maling panga-ngatwiran.

pa·ra·lú·man

png |[ Kap Tag ]
1:
[ST] sinaunang kasangkapan ng mga magdaragat upang matukoy ang direksiyon : ÁGHOM Cf KÓMPAS1

pa·ra·lus·dós

png |[ ST ]
:
mga piraso na galapóng na inilutong may kasamang gata ng niyog at pulut-pukyutan.

paralysis (pa·rá·li·sís)

png |Med |[ Ing ]

paralytic (pa·ra·lí·tik)

png |Med |[ Ing ]

pá·ram

png |[ ST ]
1:
pagkawala o pagka-alis ng mga bagay, gaya ng gálit, sakít ng ulo, at iba pa — pnd i·pá·ram, ma·pá·ram, pu·má·ram
2:
pagkabigô ng hangarin o trabaho
3:
pagsirà sa itinayô o ginamit

pa·ram·dám

png |[ pa+damdam ]
1:
hiwatig o pahiwatig
2:
pagpapabatid ng isang bagay na hindi nakikíta o lingid sa pandamá ng isang tao.

paramecium (pa·ra·mís·yum)

png |Bio |[ Ing ]
:
protozoan (genus Paramecium ) na hugis tsinelas at nababalutan ng cilia.

paramedic (pa·ra·mé·dik)

png |[ Ing ]

pa·ra·mé·dik

png |[ Ing paramedic ]
:
tao na sinanay sa panggagamot, may kakayahang magsagawâ ng batayang tungkulin para sa dagliang pagpapa-galíng : PARAMEDIC Cf DOCTOR, NARS, NURSE

pa·ra·mé·di·kál

pnr |[ Ing paramedical ]
:
tumutulong o sumusuporta sa ga-waing medikal.

parameter (pa·rá·mi·tér)

png |[ Ing ]

pa·ra·mét·ro

png |[ Esp ]
1:
Mat isang hindi nagbabago o nagbabagong ter-mino sa isang funsiyon na nagtatak-da sa isang anyo ng funsiyon ngunit hindi sa pangkalahatang anyo nitó : PARAMETER
2:
sa estadistika, isang variable na pumapasok sa anyong matematika ng anumang distribus-yon, kaya ang mga posibleng kabu-luhan ng variable ay umaayon sa iba’t ibang distribusyon : PARAMETER
3:
katangian, karaniwang masusukat : PARAMETER
4:
anumang hindi nagba-bagong salik na nagtatakda ng hanggahan : PARAMETER

pa·ra·mi·hán

png |[ pa+dami+han ]
:
timpalak na ang dami ng anumang ipinatitipon o ipinakukuha ang bata-yan ng pananalo.

pa·ram·nés·ya

png |Sik |[ Ing paramnesia ]
1:
Med Sik amnésya
2:
deja vu.

pá·ra·mó

png |Heo |[ Esp ]
:
mataas at ma-tarik na talampas sa Timog America.

paramount (pá·ra·máwnt)

pnr |[ Ing ]
2:
may pinaka-mataas na awtoridad.

paramour (pá·ra·múr)

png |[ Ing ]