bahay


ba·háy

png |Bot |[ War ]
1:
puláng butó
2:
uri ng bigas na kinain ng peste.

ba·háy

pnr
1:
laging nása bahay
2:
[Akl] matandâ.

ba·há·ya

png |[ Tau ]

bá·hay-a·lí·wan

png |[ bahay+ aliw+an ]
:
bahay na ginagamit sa panggabing pag-aaliw : SALÓN1 Cf KÁBARÉT, NÁYTKLAB

báhay-am·pú·nan

png |[ bahay+ ampon+an ]

ba·ha·yán

png |[ bahay+an ]
:
pook na may mga bahay o ang pangkat ng mga bahay sa isang pook.

bá·hay-a·ni·lán

png |Zoo

bá·hay-á·sim

png |Zoo |[ ST ]
:
bahagi ng bituka ng usa o báka na kinahahantungan ng kinaing maasim.

bá·hay-bá·hay

png |Mus |[ Sub ]
:
awit sa unang anibersaryo ng kamatayan.

ba·háy-ba·há·yan

png |[ bahay+ bahay+an ]
:
laro ng mga batà, nagkukunwang isang pamilya ang mga naglalaro at ginagampanan ang tungkulin ng amá, ina, anak, at ibang miyembro.

bá·hay-ba·tà

png |Ana

bá·hay-gu·yà

png |Zoo
:
kinalalagyan ng guyang hindi pa ipinanganganak.

bá·hay-ha·rì

png
:
malaki at mámaháling bahay Cf PALÁSYO

bá·hay-ka·lá·kal

png |Kom
:
gusaling pangnegosyo : KÁSA2

bá·hay-ká·nin

png
1:
Ana tiyan ng tao
2:
Zoo butse ng ibon at manok.

ba·hay-kú·bo

png |Ark

bá·hay-lang·gám

png
:
pook na pinamumugaran ng langgam.

bá·hay-lá·wa·lá·wa

png
:
sápot ó bahay-gagamba.

bá·hay-lay·wán

png |Zoo

bá·hay-na-ba·tó

png |Ark
:
malakíng bahay na gawâ noong panahon ng Español.

bá·hay-pa·rì

png |[ bahay+pari ]

bá·hay-pá·u·pa·hán

png |[ bahay+ pa+upa+han ]
:
bahay na tuma-tanggap ng nagbabayad na títirá : KASÉRA3 Cf APARTMENT, BEDSPACE

bá·hay-puk·yú·tan

png |Zoo |[ bahay+ pukyot+an ]
:
estruktura ng mga hanay ng cell na gawâ sa pagkit, may anim na gilid, at nililikha ng mga pukyot upang pag-imbakan ng kanilang mga itlog, pulut, at pollen : ANÍLA, BÁHAY-ANILÁN, BÁHAY-LAYWÁN, BALÁYYÚKAN, BALÉ-PUKYÚTAN, HONEYCOMB1, HIVE1, KALÁBA2, KALÁLA, KIWÚT1, KOLMÉNA, LABÂ3, PÁNAL, PANILAN, SÁRAY4

bá·hay-sang·lá·an

png |[ bahay+ sangla+an ]
:
pook o opisina para sa pagsasangla : AHÉNSIYÁ DE-EMPÉNYO, EMPÉNYO2, KÁSA3, PAWNSHOP, SANGLÁAN

bá·hay-ú·hod

png |Bot