kasa


ka·sá

png
1:
sa sugal, pantapat na tayâ Cf lógro, pustá
2:
[ST] pagtalon dahil sa tuwa.

ka·sá

pnd |i·ka·sá, ku, ma·sá, mag·ka· sá |[ Esp caza ]
1:
ihanda ang baril para paputukin
2:
ihanda o human-da para sa anuman.

ka·sà

png |[ ST ]
:
pulseras na may asul at lungtiang bató.

ká·sa

png |[ Esp casa ]
4:
lihim na kanlungan ng prostitusyon : casa
5:
parisukat na larúan ng ahedres : casa Cf kuwadrádo, kuwádro
6:
isang set ng baraha : casa
7:
[Esp caza] pangangáso.

ka·sáb

png
1:
[ST] pagsasalita nang pagalit
2:
[ST] malakas at maingay na kampay ng isang lumalangoy
3:
[ST] isda na tumalon sa lambat
4:
Zoo galaw ng panga ng hayop hábang kumakain o ngumunguya : kisám Cf ngasáb, ngatâ

ka·sa·bà

png |[ Seb ]

ka·sá·ba

png |Bot |[ Ing cassava ]

ka·sa·báng

png |Bot |[ Ilk ]

ka·sá·bi

png |[ Kap ]

ka·sa·bi·hán

png |[ Bik Tag ka+sabi+ han ]
1:
Lit anumang salita, parirala, o pangungusap na naglalaman ng aral, karunungan, o katotohanan : hibát2, kawikaán, precept2, sawikaín2, saying
2:

ka·sab·lán

png |Bot |[ Mag ]

ka·sáb·lok

png |[ Seb ]
:
panabík o pana-nabík.

ka·sa·bó·tan

png |[ Seb ]

ka·sab·wát

png |[ ka+sabwat ]
1:
tao na kasáma o may kinalaman sa isang masamâng gawain : kasapakát, samayà

ka·sá·do

pnr |[ Esp casado ]
2:
sa baril, nakakasá at handang iputok
3:
sa sugal, nakapusta.

ka·sa·dór

png |[ Esp cazador ]
2:
sa sugal, tagaayos ng pusta o laban.

ka·sa·dó·res

png |Kas |[ Esp cazado-res ]
:
noong panahon ng Español, sundalo.

ka·sád·pan

png |[ Seb ]

ka·sád·ya

png |[ Hil ]

ka·ság

png
1:
Psd parihabâng lambat na yarì sa sinamay na nakakabit sa magkakrus na kawayan Cf púkot, salambáw
2:
[Kap Tag] bigat o ingay ng pagtapak ng paa Cf katál, kislót
3:
Zoo [Bik Hil Seb War] alimasag
4:
[Ilk] patibong na hugis kupu-la, inilalagay sa ilalim ng ilog o batis.

ka·ság

pnd |ku·ma·ság, ku·ma·ság, i·ka·ság
:
kumilos na parang kumiki-say o pakislot-kislot Cf katal, katog, kilig, kinig, kisay, kislot

ká·sag

png |[ ST ]
:
hakbang o bakás ng paa, sinasabi ring kakásag-kásag ang tao na hambog.

ka·sa·ga·nà·an

png |[ ka+saganà+an ]
:

ka·sag·sa·gán

png |[ ST ka+sagság+ an ]

ka·sá·kit

png |[ Mrw Seb ]

ka·sá·kos

png |[ Seb ]

ka·sál

png |[ Esp casarse ]
:
kasunduang kailangan sa pag-aasawa : bóda1, énlasé2, marriage2, wedding Cf kángay, kasamyénto — pnd i·ka·sál, i·pa·ka·sál, mag·pa·ka·sál.

ka·sál

pnr |[ Esp casarse ]
:
pormal na ikinasal : kasádo1

ka·sá·la

png |[ ka+sala ]
:
pagbabawal sa pamamagitan ng pagsasabi ng “Huwag” — pnd ka·sa·lá·hin, mag· ka·sá·la.

ka·sa·la·hán

png |[ ST ka+sála+han ]
:
kamalian, naiiba sa kasalanan dahil ang kamalian ay may kinalaman sa mga bagay na pisikal, hal ang pilat ay isang kasalaan sa mukha.

ka·sá·lan

png |[ Esp casar+Tag an ]
:
seremonya at pagdiriwang sa pag-aasawa : bayás2, bóda1, marriage2, wedding

ka·sa·lá·nan

png |[ Kap Pan Tag ka+ sala+han ]

ka·sa·láy

png |Bot |[ ka+salay ]
1:
bulak-lak (Nepeta racemosa ) na tumutubò nang kumpol sa iisang sanga, at pinaghihiwalay ng maliliit at pantay-pantay ang habàng tangkay : rasímo
2:
isang bahagi ng kumpol ng bunga ng ngangà.

ka·sa·láy

png |Bot |[ ka+salay ]
1:
bulak-lak (Nepeta racemosa ) na tumutubò nang kumpol sa iisang sanga, at pinaghihiwalay ng maliliit at pantay-pantay ang habàng tangkay : rasímo
2:
isang bahagi ng kumpol ng bunga ng ngangà.

ka·sá·li

png |[ ka+sali ]
:
bahagi ng isang gawain.

ka·sa·li·no·wán

png
:
ritwal ng perti-lidad sa Catangalan, dáting Obando, at pinagmulan ng sayaw para magka-anak kapag pista ng mga patrong Santa Clara, San Pascual Baylon, at Birhen ng Salambaw.

ka·sa·ló

png |[ ka+salo ]
1:
tao na kasá-mang sumasaló sa isang bagay
2:
katulong sa pandayan.

ka·sá·lo

png |[ ka+salo ]
1:
sinumang kasáma o kasabay na kumakain sa mesa
2:
kahati sa anumang pangya-yaring nagaganap sa búhay ng tao.

ka·sa·lu·kú·yan

png
1:
[Kap Tag ka+ salúkoy+an] ang panahon ngayon : íta2, kamanasáan, karón, ngónyan, péles, present1
2:
itinutukoy din sa kaigtingan o katindihan ng isang gawain Cf kamasahan

ka·sa·lu·ngát

pnr |[ ka+salungat ]
1:
salungat o katapat na panig kaugnay ng isang linya, puwang, o bagay : adverse1, antitésis2, contrary1, kabaligtaran1, opposite
2:
magkaiba ng katangian, direksiyon, kalidad, layunin, at iba pa : adverse1, antitésis2, contrary1, kabaligtaran1, opposite
3:
Mat sa anggulo, ang nása magkabi-lâng panig ng interseksiyon ng dalawang linya : contrary1, kabalig-taran1, opposite

ká·sam

png
2:
lihim na planong isinasagawâ upang isiwa-lat sa isang takdang oras ; sorpresa bílang isang programa o pagdiri-wang Cf asálto

ka·sa·má

png |Agr |[ Tag War ka+sáma ]
:
tagapagsáka ng lupa o magsasaká ng bukid na pag-aari ng iba : íngkilíno1, kintéro, share cropper, share farmer, ténant2

ka·sá·ma

png |[ ka+sáma ]
1:
kasapi o kalahok sa isang gawain o tungkulin : ábe, agóm2, asosyádo, companion1, fellow1, gáyyem2, íba2, kadwá1, kauban, kavulún, kompanyéro, umbáy1
2:
anumang bagay na kalakip o ibinilang : ábe, agóm2, asosyádo, gáyyem2, íba2, kabílang, kadwá1, kauban, kavulún, kompanyéro
3:
4:
kapanalig sa isang kilusán, samahán, o katulad : ábe, agóm2, asosyádo, comrade, fellow1, gáy-yem2, íba2, kadwá1, kauban, kavulún, kompanyéro

ka·sa·mà·an

png |[ ka+samâ+an ]

ka·sa·mà·ang-pá·lad

png |[ ka+samâ +an+ng palad ]

ka·sa·ma·hán

png |[ ka+sáma+han ]
1:
[ST] lupaing pag-aari ng dalawang tao
2:
[ST] kasáma sa bukid
3:
4:
mga kasáma : fellow1

ka·sam·ba·háy

png |[ ka+isang+ bahay ]
1:
[ST] katulong sa bahay o ng pa-milya
2:
kasáma sa bahay : inmate2

ka·sá·mok

png |[ Seb ]

ka·sam·yén·to

png |[ Esp casamiento ]
:
seremonya ng pagkakasal.

ka·sa·nà·an

png |Mit |[ ST ]
:
pook na tirahan ng mga demonyo at ng ma-sasamâng kaluluwang nagdurusa dahil sa kasalanan Cf impiyérno, langit

ka·sa·na·yán

png |[ ka+sanay+an ]
1:
isang tiyak na nakukuha o pinag-kadalubhasaang kakayahan : craft1, expertise, skill
2:
kakayahang gawin ang isang bagay nang mahusay : skill

ka·sang·gá

png |[ ka+sanggá ]
1:
kasá-ma sa isang koponan

ka·sang·gu·nì

png |[ ka+sangguni ]
:
tao na sinasangguni o hinirang upang sangguniin sa pagbibigay ng kaala-man, paglutas ng problema, o pagpapayo : consultant, konsúltant, konsultór

ka·sang·híd

png |[ ST ]
:
pinagsámang dalawang tingkal ng ginto na magkapareho ang kilates.

ka·sang·ká·pan

png |[ Bik Hil Kap Mar Seb Tag War ka+sangkap+an ]
1:
anumang gamit na hinahawakan upang tapusin o tupdin ang isang tungkulin : agámil, antútay1, ekipo2, equipment, galamitón2, garamitón2, gargarét, híman3, ilóng ilóng, ímplemént1, instruménto1, pagáway, tool
2:
mga bagay na ginagamit sa tahanan, tanggapan, at iba pang establisimyento : agámil, antútay1, ekipo2, equipment, galamitón2, garamitón2, gargarét, híman3, ilóng ilóng, ímplemént1, instruménto1, pagáway, tool Cf kagamitán
4:
Com isang software na tumutupad sa isang partikular na tungkulin, kara-niwang lumilikha o bumabago ng ibang program : tool

ka·sáng·ka·yán

png |[ War ka+sangkay +an ]
:
mga kaibigan o kakilála.

ka·sang·láy

png |Bot |[ Kap ]

ka·sang·pu·tá·non

png |Lit |[ Hil ]

ka·sa·nó

pnb |[ Ilk ]

ka·sá·non

png |Zoo |[ Seb ]
:
ilahas na hayop.

ka·sa·pa·kát

png |[ ka+sapakat ]

ka·sa·pì

png |[ ka+sapi ]
1:
isa sa mga bumubuo ng kapisánan : kappón, member1, miyembro

ka·sa·pló·ra

png |Bot |[ Ilk ]
:
uri ng ba-ging (Passiflora quadrangularis ) na ornamental.

ka·sa·pu·wé·go

png |[ Esp casa fuego ]
1:
kahon ng posporo

ká·sa·ra·ró·an

png |[ Bik ]

ka·sa·ri·án

png |[ ka+sari+an ]
1:
Gra pag-uuri sa mga salita alinsunod sa binabagayan ng sex o ang kawalan nitó : gender, sékso1, sex1
2:
katangi-an o kalagayan ng pagiging babae o laláki : gender, sékso1, sex1

ka·sa·ri·áng pam·ba·bá·e

png |Gra |[ ka+sari+an na pang+babae ]
:
kasa-riang kinabibilangan ng mga sali-tâng tumutukoy sa babae o sa mga bagay na itinuturing na babae : pambabae2

ka·sa·ri·áng pam·ba·lá·ki

png |Gra |[ ka+sari+an na pambalaki ]
:
salita na walang kasarian : neuter2, pamba-laki1

ka·sa·ri·áng pan·la·lá·ki

png |Gra |[ ka+sari+an na pang+laláki ]
:
kasa-riang kinabibilangan ng mga sali-tâng tumutukoy sa laláki o sa mga bagay na itinuturing na laláki : panlaláki2

ka·sa·rin·lán

png |Pol |[ ka+sarili+an ]
:
kakayahang mabúhay mag-isa ng isang kapisanan, lipunan, o bansa, karaniwan dahil may malayang pamahalaan, sariling kabuhayan, at hindi nakapailalim sa ibang kapisa-nan, lipunan, o bansa : independence, independénsiyá, kaugalíngnan1, mirdíka, pagsasarilí2, soberaníya1

ka·sáw

png |Ark |[ Tau ]

ká·saw

png
1:
[ST] pagtatampisaw sa ilog na mababaw ang tubig
2:
[Ilk] hanay ng suson-susong dahong nipa o damong kugon at karaniwang ginagamit na bubong sa kubo.

ka·sa·wì·an

png |[ ka+sawî+an ]
:
isang hindi kanais-nais na kalagayan o pangyayari : duól1, misfortune

ká·say

png |[ ST ]
1:
pagligo nang matagal sa tubig
2:
Bot uri ng punong-kahoy.

ka·sa·yá·han

png |[ ka+saya+han ]
:
isang pagtitipon na masayá, karani-wan upang magdiwang sa isang mahalagang okasyon o isang tagum-pay Cf piging, pista

ká·say·ká·say

png
1:
Zoo uri ng susul-bot (Halcyon chloris ) na karaniwan ang lakí, may balahibo sa likod, ulo, at pakpak na naghahalò ang bughaw at lungtian, putî ang dibdib at tiyan at may tíla kuwelyong putî sa leeg. Sinasabing ito ang pinakamalimit makíta na susulbot sa buong bansa : tikaról, white-collared kingfisher
2:
tao o hayop na naghahatid ng kamalasan Cf buwísit

ka·say·sá·yan

png |[ ka+saysay+an ka+salaysay+an ]
1:
2:
[ST] halagá1 o silbi ng anuman
3:
[Bik Hil Kap Seb Tag War] tuloy-tuloy at kronolohikong pagtatalâ ng mga pangyayaring may kabuluhan o pampubliko : ánnal1, history, histórya, króniká2, pateg
4:
[Bik Hil Kap Seb Tag War] pag-aaral sa mga pangyayari ng nakalipas na panahon, lalo na ang mga kapakanang pantao : ánnal1, history, histórya, króniká2, pateg
5:
[Bik Hil Kap Seb Tag War] kabuuang pagtitipon sa mga pag-unlad na nagdaan, kaugnay sa isang partikular na bansa, tao, bagay, at iba pa : ánnal1, history, histórya, króniká2, pateg
6:
[Bik Hil Kap Seb Tag War] panahong nakalipas ; ma-tandang panahon : ánnal1, history, histórya, kinahanglan, króniká2, pateg — pnr ma·ka·say·sá·yan.