kaba


ka·bá

png
1:
[Kap Tag] mabilis na pagtibok ng puso dahil sa pagkabigla o tákot : kinát, kulbà Cf pulsó, palpitasyón — pnd ka·ba·hán, ku·ma·bá
2:
[Kap Pan Tag] kutób5
3:
[ST] mala-king basket
4:
[ST] pagbiyak sa gitna sa pamamagitan ng kamay ng anumang bagay, tulad ng prutas, niyog, ó itlog.

ka·ba·bà·ang-lo·ób

png |[ ka+baba+ an+ng+loob ]
:
ugaling hindi mapag-mataas o hindi mayabang ; mabuting pakikitúngo sa kapuwa : áklas2, humility, kumbabâ1, umildád

ka·ba·ba·lag·hán

png |[ ka+ba+ balaghan ]
:
kagila-gilalas na pangyayari na hindi abót ng isip at kakayahan ng tao : katingaláhan Cf himalâ, hiwaga

ka·ba·báng

png |Agr |[ ST ]
:
ang mababà at pantay na lupaing ginagamit na taniman ng mga taga-Pasig.

ka·ba·ba·ngán

png |[ ST ]
:
tákot o gila-las.

ka·ba·bát

png |[ ST ]
:
bigkis ng pangga-tong, o anumang bagay.

ka·ba·ba·tà

png |[ ka+ba+batà ]
1:
kapuwa batà
2:
kasáma sa pagkabatà
3:
kasabay sa paglakí : kagúlang

ka·ba·bá·yan

png |[ ka+ba+bayan ]
1:
kabílang sa isang lahì o bansa : compatriot, paisáno
2:
karaniwang tawag ng sinuman sa kapuwa niya isinilang at lumakí sa isang nayon, bayan, o lalawigan : compatriot, kabalén, kahimánwa, paisáno var kabáyan

ka·bád

png |[ Seb War ]
:
pagdaan nang mabilis — pnd ku·ma·bád, mag·ka· bád.

ka·bá·do

pnr |[ Tag kaba+Esp ado ]
1:
nangangamba ; nag-aalinlangan

ka·bág

png
1:
Zoo [Kap ST] uri ng paniki (genus Cynopterus ) : pulalaknít var kábeg
2:
[ST] pagbásag ng básong walang-lamán o ang tunog ng nabásag
3:
Ntk [ST] pag-aalis ng sasakyang-dagat o ng angkla nitó.

ká·bag

png |Med
1:
hangin sa loob ng tiyan sanhi ng mahinàng pan-lusaw na nagiging dahilan ng hindi pagkatunaw ng kinain, at malimit na paglabas ng hangin sa pamama-gitan ng pagdighay o pag-utot : ágbu, bútod, flatulence, lágdos, lebág, pamáwo, sû-dol, támnok — pnd ka·bá·gan, mag·ka·ká·bag
2:
[ST] pagpintig o pagtibok ng puso.

ká·bag

pnr
:
malago at gumagapang, tulad ng palumpong at damo.

ka·ba·gáng

png |[ ka+bagang ]
:
tao na kasundo o katugma ng ugali.

ka·bá·gel

png |[ Mag ]

ka·bag·ha·nán

png |[ ka+balaghan +an ]
:
halos pagkawalang-malay, dulot ng pagkagitla, pagkagumon sa droga, at iba pa.

ka·bá·gis

png |[ Ilk ka+bagis ]

ka·bág-ka·bág

png |Zoo
:
uri ng paniki na maliit sa kabág : kurarapnít

ka·bag·yán

png |[ Ilk ]

ka·ba·há·yan

png |[ ka+bahay+an ]
:
kabuuang loob ng bahay.

ka·ba·hé·ro

png |Bot |[ Seb ]

ka·bá·ho

png |[ Tbo ]

ka·ba·í·an

png |Zoo
:
babaeng kalabaw.

ka·ba·i·yo·án

png |[ ST ]
:
sa Maynila, bagong kasal ; sa Kumintang, kasin-tahang laláki o babae.

ka·ba·káb

png |Zoo |[ Bik Tag ]
:
mala-kíng palaka Cf kabkáb3

Ka·bá·kab!

pdd |[ Bik ]
:
bulalas kung galít at nangangahulugang “Ulol ka! ”

ka·bá·ka·bá

png |Zoo |[ Seb ]

ka·bál

png
1:
Mit [Bik Hil Kap Tag] mahiwagang likido o agimat na gi-nagamit upang huwag tablan ng bá-la o patalim
2:
Bot tawag sa bunga ng sasâ : mutià
3:
[Ilk] balutì
4:
[ST] yamot o inis na nagdudulot ng pa-nginginig, gayundin ang pangi-nginig ng tuhod kapag nagsasalita sa harap ng maraming tao.

ka·bál

pnr |Alp
:
hindi nasasaktan ang damdamin.

ká·bal

png
1:
Bot punongkahoy (Frag-raea raemosa ) na tumataas nang 6 m, matabâ at biluhabâ ang dahon, at may putîng bulaklak at balakbak na napagkukunan ng gamot laban sa kagat ng ahas : libakan, talob-álak
2:
Bot [ST] malalaking priholes
3:
Med [ST] paglakí ng tiyan dahil sa lamig, o pagkaempatso.

ka·ba·lá·ka

png |[ Hil Seb ]

ka·ba·lán

png |[ ST ]
:
táong gumagamit ng kaniyang pangkulam.

ka·bá·lan

pnr |[ ST ]
:
malaki ang tiyan dahil sa pagkain ng anumang hindi matunaw.

ka·bá·lang

png |Zoo |[ Bik ]

ka·ba·lan·táy

png |[ ka+balantay ]
1:
anumang katabi o karugtong ng isang bagay
2:
pag-aari, tulad ng lu-pa, na karugtong o kalapit nitó.

ka·ba·lát

png |[ ka+balát ]
:
tao na nabibílang sa isang lahi.

ka·bal·ba·lán

png |[ ka+balbal+an ]

ka·bal·dú·gan

png |[ Kap ]

ka·ba·lén

png |[ Kap ka+balen ]

ka·bal·gá·ta

png |[ Esp cabalgata ]
:
pangkat ng mga tao na nakasakay sa kabayo o karwahe.

ka·ba·li·án

png |Ana |[ ka+bali+an ]
:
dunggot o dulo ng ilong.

ká·ba·lig·ta·rán

png |[ ka+baligtad+ an ]
2:
panlikod na bahagi ng damit.

ka·ba·li·kán

png |[ ka+balik+an ]
:
panig na panloob o pang-ilalim ng isang damit.

ka·ba·lí·kat

png |[ ka+balíkat ]
:
kasá-ma sa gawain o tungkulin : kabísig

ka·ba·lík·san

png |[ Pan ]

ká·bal-ká·bal

png
1:
[ST] pagkagitla ng puso dahil sa tákot
2:
Say [Tau] sayaw na ginagaya ang pagtatalik ng mga paruparo.

ká·bal-ka·bá·lan

png |Bot

ka·bál·lan

pnr |[ Ilk ]

ka·ba·ló·nga

png |Bot
:
patolang gubat.

ka·bál·wan

png |[ Kap ka+balo+an ]
:
dúnong var kabélwan

ka·bál·yan

png |[ Iba ]

ka·bal·yás

png |[ Esp caballa+s ]
:
uri ng bag na isinasaklalay sa likod ng kabayo o kalabaw.

ka·bál·yas

png |Zoo |[ Bik Ilk Tag Esp caballa+s ]

ka·bal·ye·rí·sa

png |[ Esp caballeriza ]
:
kuwadra ng kabayo.

ka·bal·ye·rí·ya

png |[ Esp caballería ]
1:
Mil hukbong nakakabayo : cavalry
2:
pangkat na mangangaba-yo : cavalry

ka·bal·yé·ro

png |[ Esp caballero ]
1:
Mil Pol sa feudal na Europa, man-dirigmang nakakabayo at nagliling-kod sa isang panginoon : knight1
3:
Bot malaking punongka-hoy (Delonix regia ), may dahong bahagyang mabalahibo, maliliit at pares-pares sa isang tangkay, malalaki ang bulaklak na kaakit-akit at kulay pulá o pulá at dilaw, katutubò sa Madagascar at ipinasok sa Filipinas noong panahon ng Español : arbol del fuego, fire tree, flame tree, flamboyant tree, royal poinciana
4:
Bot masanga na palumpong (Cesal-pinia pulcherrima ) na 5 m ang taas, may dahong maliliit at pares-pares sa mga tangkay na nakakabit sa payat na sanga, at may bulaklak na pulá o dilaw, katutubò sa Tropikong America at ipinasok sa Filipinas noong pana-hon ng Español.

ka·bal·ye·ro·si·dád

png |[ Esp caballe-rosidad ]
1:
Mil Pol sa panahong feudal sa Europa, ang pagiging kabalyero
2:
pagiging maginoo.

ka·bal·yé·te

png |[ Esp caballete ]
1:
Ark pantakip o proteksiyon sa palupo ng bubong, yarì sa kahoy, tisà, o yero
2:
katangan sa paglalagari : sakláng2
3:
sa limbagan, lalagyan ng kaha ng mga tipo
4:
Sin nakata-yông balangkas na karaniwang yarì sa kahoy, at nagsisilbing patungán ng likha ng pintor o ilustrador : easel2

ka·bál·yo

png |Ele |[ Seb Esp caballo ]
:
horsepower var kabáyo

ka·bán

png |[ Bik Hil Iba Ilk Kap Mrw Pan Seb Tag War ]
1:
malakíng taguán ng damit, hugis kahon, yarì sa kahoy, tabla, at iba pa : baúl, baúl mundó, lakása, trunk2 Cf maléta, maletín, takbá, tampipì
2:
[Esp Ing cavan] kabuuang bigat na 25 salop o 75 litro at katumbas ng isang sako ng bigas : caván, pásong2
3:
taguán ng yaman o mahalagang gamit Cf tesoreríya b tawag sa tagapag-ingat nitó, gaya ng tesorero

ká·ban

png |Zoo |[ ST ]
:
kawan ng tupa, báka, at iba pa.

ka·ba·na·lán

png |[ ST ]
:
katangian ng pagiging banal.

ka·ba·nán

png |[ ST kaban+an ]
:
isang malaking sisidlan na kasiya ang isang kaban.

ka·ba·na·tà

png |[ ST ]
1:
bahagi o dibis-yon sa isang aklat : áyat2, bensá, chap-ter1, dangkâ2, kabtáng2, kapítuló1
2:
Psd uri ng kawayang balangkas na ginagawâng baklad.

ka·bá·nay

png |[ Seb ]

ka·báng

png |Zoo |[ ST ]
:
hayop na may iba’t ibang kulay.

ka·báng

pnr
1:
[Seb Tag] hindi pan-tay
2:
[Mrw] ukâ-ukâ, gaya ng gupit ng buhok.

ká·bang

png
1:
Med [ST] mga putîng marka sa balát, kahawig ng an-an
2:
Zoo uri ng isda (genus Micropogon ) na may tibò at makinis na kaliskis
3:
anumang bagay na nakikítang lumulutang sa likido

ka·bang·hán

png |[ ST ]
:
pagiging hangal.

ka·bán-ka·bán

png |Zoo |[ Seb ]

ka·bán·tad

png |[ War ]

ka·bán·ya

png |Ark |[ Esp cabaña ]
2:
kubong silungán sa may dalampasigan o sa tabí ng swimming pool : cabana, cabaña

ka·bá·ong

png
:
pahabâng kahon na pinaglalagyan ng bangkay, yarì sa kahoy, metal, at iba pa : ataúd, ataúl, casket, coffin, handulán, kúlong2, lungón, tíking

ka·ba·rá·ka

png |[ War ]

ká·ba·rét

png |[ Esp Fre cabaret ]
:
pook alíwan na may sayáwan at inúman : cabaret Cf bár, bírhaws, náytklab, pub, salón, tabérna — pnd i·ká·ba·rét, mag·ká·ba·rét, ma·ngá·ba·rét.

ka·ba·re·tís·ta

png |[ Esp cabaret+ista ]
1:
tao na malimit magpunta sa kabaret

ka·ba·rò

png |[ ka+baro ]
1:
kapareho ng sex
2:
Kol kaparehong bakla.

ka·bás

png |[ Bik ]
:
naiwan o natirá.

ka·ba·sì

png |[ Bik Ilk Kap Mrw Tag ]
1:
Zoo isdang-alat (Nematolosa nasus ) na biluhabâ ang katawan at kara-niwang ginagawâng tinapa : balabángan Cf suwágan
2:
uri ng biluhabâng patalim na ginagamit ng matadero var kabasè

ka·bát

png |[ ST ]
:
pagbabawal na kumain ang iba dahil sa kasakiman.

ka·ba·tà·an

png |[ ka+batà+an ]
1:
ang kalagayan ng pagiging batà ; ang panahon sa pagitan ng kamusmu-san at tigulang : agtutúbo, juventud, kaynakán, kílaw1, young2, youth
2:
ang kasiglahan, kalakasan, kasigasi-gan, kasariwaan, at iba pang kata-ngian ng pagiging batà : agtutúbo, juventud, kaynakán, kílaw1, young2, youth
3:
kalipunan ng mga batàng ito : agtutúbo, juventud, kaynakán, kílaw1, young2, youth
4:
Bat menor de edad.

ka·ba·ta·kán

png |[ ka+batak+an ]
:
tao na madalîng hingan ng pabor o tulong : katapikáng balíkat

ka·ba·tá·wan

png |[ Seb ]

ka·bat·ba·tú·an

png |Heo |[ Ilk ]

ka·ba·tí·ti

png |Bot
1:
palumpong (Colubrina asiatica ) na makintab ang dahon, dilaw na lungtian ang bulaklak, at bilóg ang bunga na may tatlong butó
2:
[Ilk] patola1

ka·ba·tó

pnr |[ ST ]
:
iisa lámang.

ka·ba·tó

png |Bot |[ ST ]
:
uri ng dahong nakakain.

ká·baw

png
1:
[ST] lakas ng kalabaw
2:
[ST] ingay ng tubig na dumada-loy
3:
Zoo [Seb Tau] kalabaw.

ká·baw

pnr |[ Ilk ]

ká·bay

png |[ ST ]
1:
Bot ilahas na singkamas
2:
basket na ginagamit na pansúkat ng palay.

ka·bá·ya

png |[ Mrw ]

ka·ba·yág

png |Zoo |[ Pan ]

ka·bá·yag

png |Zoo
1:
[Ilk] lawig1
2:
Med [Kap] luslós1

ka·bá·yan

png |[ ka+báyan ]
:
varyant ng kababáyan.

ka·ba·yá·nan

png |Pol |[ ka+bayan+ an ]
:
sentrong pampolitika at pangkabuhayan ng isang bayan : poblasyón, downtown1

ka·ba·ya·ní·han

png |[ ka+bayani+ han ]
1:
katapangan o ibang gawain upang maisakatuparan ang mara-ngal na hangaring makapagsilbi sa kapuwa at sa bayan
2:
pagiging makabayan
3:
anumang katangiang itinuturing na tatak ng isang bayani sa isang lipunan o panahon.

ka·ba·ya·rán

png |[ ka+bayad+an ]

ka·ba·yí·yan

png |Zoo |[ ST ]
:
babaeng kalabaw.

ka·báy-ka·bál

png |Bot
:
palumpong (Desmodium umbellatum ) na tuma-taas nang 2-6 m, may salít-salít na dahon na biluhabâ ang hugis : hudyát bagyó

ka·báy·ka·báy

png |Bot |[ Bik Hil Seb Tag War ]