kin


kin

png |[ Ing ]

ki·ná

pnh
:
varyant ng kila.

kí·na

png
1:
Bot [Esp quina, quino] singkona var kíno
2:
Kom [Ing] yunit pananalapi ng Papua New Guinea.

ki·na·ad·mán

png |[ Seb ]

ki·na·án·dan

png |[ Seb ]

ki·náb

png |[ ST ]

ki·na·bâ

png
:
maliit na basket ng mga prutas.

ki·na·ba·ba·yí·nan

png |[ ST ]
:
kalikasán ng babae, isa rin itong pangalang malaswa.

ki·na·bán

png |[ k+in+aban ]
1:
bigas o anumang bagay na nakasilid sa sako at may timbang na isang ka-ban
2:
[Bik] daigdíg.

ki·ná·bang

png |[ ST ]
1:
salitâng-ugat ng pakinábang
2:
Bot [Igo] binúnga1

Ki·na·bá·yo

png |Tro |[ Seb ]
:
muling pagsasadula sa Labanán ng Cova-donga.

ki·na·bí·bi

png |Bot |[ ST ]
:
uri ng palay.

ki·na·bóg

png

ki·na·bu·hì

png |[ Seb kina+buhi ]

ki·ná·bu·ká·san

png |[ ka+in+búkas +an ]

ki·na·bú·wa

png |Say |[ Man ]
:
sayaw na ginagaya ang galaw at paglipad ng mga lawin : bánog bánog2, mánmanáok

ki·na·da·án

pnr |[ Hil War ]

ki·na·es·sém

png |[ Ilk ]

ki·na·gís

png |[ Hil Seb ]

ki·na·háng·lan

png |[ Seb ]

ki·ná·hi·nat·nán

pnd
:
anyong pang-nagdaan ng kahinatnan.

ki·na·hón

png pnr |Mat |[ Seb ]

ki·ná·hu

png |[ Ifu ]
:
mukhang áso na ukit sa ilalim ng halada at nagsisil-bing sabitán.

ki·ná·ka·pa·tíd

png |[ k+in+a+ka+ patid ]
:
relasyon ng mga anak ng magkumpare at magkumare sa bin-yag, kumpil, o kasal : agíd, kábsat, kasúso, túgang, ugtô

ki·ná·king

png |[ Kap ]
:
kuyákoy — pnd ku·mi·ná·king, mag·ki·ná·king.

ki·nál

pnr |[ ST ]
:
bumilis ang tibok dahil sa tákot.

ki·na·la·ba·sán

png |[ k+in+a+labas+ an ]
:
resulta o bunga ng isang aksiyon, proseso, o trabaho : báynat, hanggá2

ki·na·la·báw

png |Bot |[ k+in+alabaw ]
:
uri ng mangga na matamis at aro-matiko ang bunga : manggáng kalabáw

ki·na·la·la·kí·nan

png |[ ST ]
:
kalikasán ng laláki, na gumagawâ ng pagsa-salsal, at iba pang itinuturing na malaswa.

ki·na·lá·man

pnr |[ ka+in+alam+an ]
:
may kaugnayan sa isang bagay o pangyayari.

ki·ná·las

png |Bot
:
butil ng palay na hindi pa natatanggalan ng ipa ngu-nit inimbak matapos patuyuin.

ki·ná·law

png |[ ST k+in+alaw ]
:
naka-lawit na hikaw ng kababaihan.

ki·na·lì

png
:
poste o haliging binúnot upang mapalitan.

ki·na·lî

png |[ ST ]
:
babaeng ikinulóng para manatiling birhen Cf binokót

ki·ná·los

png |[ k+in+alos ]

ki·nam·bíng

png |[ ST k+in+ambing ]
:
bílang o butil na kalahati ang itim at kalahati ang putî.

ki·nam·bu·sá

png |Bot
:
uri ng malag-kit na bigas.

ki·ná·mi·has·nán

png |[ ki+na+bihasa + an ]
:
ugali o paniwala na sinunod mulang pagkabatà kaya mahirap baguhin.

ki·nam·páy

png |Bot |[ War ]
:
uri ng gabe.

ki·nan·dá

png |Bot
:
uri ng mabangong bigas.

ki·nan·dáy

png |Bot |[ ST ]
:
uri ng palay.

ki·náng

png
:
katangiang magpatalsik ng sinag : alámbag, brílyo1, dabdáb, dagiláp2, ínig, kiláb, língas2, sanáng, saráng1, sínaw Cf kintáb, ningníng — pnr ma·ki·náng.

ki·nan·tá·ran

png |Lit |[ Iba ]
:
pagtatálo na inaawit at itinatanghal sa mga pagtitipon at pagliligawan.

ki·na·pál

png |[ k+in+apal ]
1:
likhâ2 o nilikhâ
2:
kimpal ng mga hinog na bunga ng sampalok at pinagdikit-dikit na tíla bola.

ki·na·rá·an

pnr |[ Seb ]

ki·na·rá·yom

png |Bot |[ k+in+arayom ]
:
uri ng palay na payat ang mga butil.

ki·ná·rum

png |Bot |[ Bag Tag ]
:
punong-kahoy (species Diospyros ) na pinag-kukunan ng itim na tina ang dahon, balát, at ugat var kinálum

kí·nas

png |[ ST ]

ki·na·sáng-an

png |[ Hil Seb ]

ki·ná·say-ká·say

png |Bot |[ ST ]
:
uri ng halaman.

ki·ná·sing-ká·sing

pnr |[ Hil Seb War kina+kasingkasing ]

ki·nas·tí·la

png |Bot |[ ST K+in+astila ]
:
uri ng palay na lubhang mainam sa tubigan.

ki·nas·tu·lì

png |Bot |[ k+in+astuli ]
:
uri ng bigas na kakaiba ang bango.

ki·nát

png |[ ST ]

ki·na·ta·wán

png |[ k+in+atawan ]
1:
tao na binigyang pahintulot na guma-nap ng isang tungkulin para sa isang tao o pangkat : apoderádo1, hawás2, proxy, representánte, repre-sentative1 Cf ahénte, asembleísta, diputádo, embahadór, láki-láki1, rep-resentatibo, sugò

ki·na·tí·gan

png |Ntk |[ ST k+in+atig ]
:
bangka na may kátig.

ki·na·tò

png |Bot |[ ST ]
:
palay na mala-lakí at guhít-guhít ang butil.

ki·ná·tu·lú·an

png |Bot

ki·na·u·u·kú·lan

png |[ ki+na+u+ukol+ an ]
1:
opisyal o awtorisadong tao
2:
tao na maaaring lapitan o may kinalaman ukol sa isang bagay.

kí·naw

png |[ ST ]
:
anumang paraan ng paggalaw sa tubig.

ki·ná·wat

png |[ Hil Seb War ]

ki·na·wá·yan

png |Bot |[ ST ]
:
uri ng saging.

ki·náw-it

png |[ Bon ]

ki·nay·lì

pnr |[ Kap ]

kin·ba·ba·lák

png |Zoo |[ Kap ]

kind (kaynd)

png |[ Ing ]
:
urì1 hal katutubòng pangkat ng mga hayop o haláman.

kind (kayn)

pnr |[ Ing ]

kin·dá

pnh
:
varyant ng kilá.

kín·dang

png |[ Seb ]

kin·dát

png
:
paraan ng senyas gamit ang kilay o pagpikit ng isang matá bílang pagbatì o senyas ng pagbi-biro : kisáp2, wink1 — pnd i·kin·dát, kin·da·tán, ku·min·dát.

kin·dáy

png

kin·da·yó·han

png |Bot |[ ST ]
:
uri ng bulaklak na makulay, malaki, at payat.

kín·der

png |Kol |[ Ing ]
:
pinaikling kindergarten.

kín·der·gár·ten

png |[ Ger Ing ]
:
paara-lan para sa mga batàng 4-6 taóng gulang na naghahanda sa pagpasok sa elementary : kínder

kin·díng

png
:
varyant ng kendeng.

kin·dót

png |[ ST ]

kinematics (kín·e·mát·iks)

png |[ Ing ]

kinesis (ki·ní·sis)

png |[ Ing ]
1:
kílos1,2 o pagkilos
2:
Bio organismong gumagalaw nang walang tiyak na patutunguhan bílang tugon sa isang estimulo
3:
Zoo ang pagiging makilos ng mga butó sa bungo, tulad sa mga ibon at ahas.

kí·net

png |Zoo |[ Ilk ]

kinetic (ki·né·tik)

pnr |[ Ing ]

kinetics (ki·né·tiks)

png |[ Ing kinetic+s ]
2:
sangay ng pisikal na kemistri na sumusúkat at nag-aaral sa antas ng reaksiyon ng mga kemi-kal o enzyme.

ki·né·ti·kó

pnr |[ Esp cinético ]
1:
hing-gil sa mosyon : kinetic
2:
dulot ng mosyon : kinetic
3:
inilalarawan ng galaw : kinetic

king

png |[ Ing ]
1:
Pol harì
2:
isang tao o bagay na nangingibabaw sa isang larang.

kingdom (kíng·dam)

png |Pol |[ Ing ]

king·físh·er

png |Zoo |[ Ing ]

kíng·ke

png |[ Esp quinque ]
:
lampa-rang yarì sa kristal.

kíng·ki

png |[ Bik Hil Seb ]

king·kíng

png
2:
[Iba Ilk] kandóng.

king·kíng

pnr |[ TsiChi ]
1:
masikip at ma-kipot

king·ki·ngán

png |[ Man ]
:
karera ng mga batà sa paraang pakandirit.

kíng·pin

png |[ Ing king+pin ]
1:
Mek amalakí at pangunahing tornilyo na may susing posisyon btornilyong ginagamit bílang pivot
2:
tao o bagay na mahalaga sa mga komplikadong sitwasyon ; ang pinakaimportanteng tao sa loob ng organisasyon.

Kings

png |Lit |[ Ing ]
:
Mga Hari.

ki·ní

pnh |[ Tau ]

kí·ni

png |Zoo |[ Bik Tag ]

ki·nid·kíd

png |[ ST ]
:
sulo na gawâ sa mga kawayang pinagputol-putol sa maliliit na piraso.

ki·níg

png |pa·ngi·ngi·níg
:
mabilis, bigla, at hindi mapigil na paggalaw ng buong katawan dulot ng lamig, tákot, gálit, o sakít : laín1, pangíki, pilik3 var nginíg — pnd ku·mi·níg, ma· ngi·níg, pa·ngi·ni·gín.

ki·níg

pnd |ma·ki·níg, pa·king·gán
:
bigyan ng pansin ang sinasabi o naririnig.

ki·ní-ki·ni·tá

png
:
serye ng mga pan-tasma, ilusyon, o nakalilinlang na mga paglitaw, gaya sa panaginip o bílang likha ng haraya : bísyon3 var kiníkitá

ki·ni·láw

pnr |[ k+in+ilaw ]

ki·ni·lí·song

png |Say |[ Sub ]
:
sayaw sa seremonya ng pag-aani na sinasa-liwan ng pangkat ng edel.