mad


mad

pnr |[ Ing ]
1:
2:
Sik halíng o nahihibáng sa isang bagay
4:
nauulól, kung sa hayop
5:
labis na natutuwa.

ma·dá·ha

pnr |[ ST ]

ma·dá·lang

pnr pnb |[ ma+dálang ]
2:
kung sa buhok o haláman, hindi malago ang tubò : SPARSE

ma·da·lás

pnr pnb |[ ma+dalás ]
:
nagaganap o ginagawâ sa maraming pagkakataon, o sa ulit-ulit na pagkakataon : ÁGSAB, FREQUENT1, MALÍMIT, PANÁY2, PUNÁY, OFTEN, SAGÁD4

ma·dal·dál

pnr |[ ma+daldál ]
:
mahílig magsalitâ at mahílig magkuwento ng kung ano-ano na karaniwan ay di-totoo : BALABÍGA2, BURÁAN, DÓNA, GAKGÁK1, HAKÁL1, HALHÁL2, HATÍD-DUMÁPIT, LÁRIS1, MASATSÁT, TARABÍTAB, WÁLWAL, WIKÁWIK Cf DALDALÉRA, TSISMÓSA

ma·da·lî

pnr |[ ma+dali ]
1:
hindi mahirap gawin : EASY, WALÂNG-HÍRAP, WALÂNG-LÍWAG
2:
kung sa kilos, mabilís : EASY var maralî

ma·da·li·án

pnr |[ ma+dalî+an ]
:
hindi dumanas ng paghihirap sa ipinagagawâ o pagsubok.

má·da·lí·an

pnr |[ ma+dalî+an ]
:
kailangang gawin o tapusin agad : HAWÓT1

ma·da·lí·kot

png |[ Mrw ]

ma·da·lîng

pnb |[ madalî+ng ]
1:
maikli, gaya sa “madalîng sabi ” at “madalîng panahon ”
2:
magaan, gaya sa “madalîng gawin, ” “madalîng akitin, ” at “madalîng sunduin ”

ma·da·lîng-á·raw

png |[ ma+dalî+na+ araw ]

ma·dám

png |[ Fre ]
1:
magálang na tawag sa isang babae Cf MADAME
2:
Kol babaeng mayabang var mam
3:
Kol babaeng tagapangalaga ng bahay-aliwan : MÁMASÁN

ma·dam·da·má

pnr pnb |[ Ilk ]

ma·dam·dá·min

pnr |[ ma+damdam+in ]
:
tigib sa damdamin, gaya sa madamdaming pag-awit : APASYONÁDO, ÉKSPRESÍBO1, ESPRESSIVO, PASSIONATE

Madame (ma·dám)

png |[ Ing ]
:
ginang sa French : MADÁM1, MME Cf MRS

ma·da·ná·gan

png |[ Ilk ]

ma·dáng·kok

pnr |[ Seb ]

ma·dá·ris

png |[ Ara ]
:
ang pangmaramihang anyo ng madrása.

má·das

png |Zoo |[ Seb ]

Mad·du·ká·yang

png |Lgw
:
isa sa mga wika ng Gaddang.

ma·dé·ded

pnr |[ Iva ]

ma·dé·ha

png |[ Esp madeja ]
1:
hibla ng buhok
2:
sinulid sa karete.

Madeira (ma·di·ra, ma·dé·ra)

png |[ Ing ]
1:
Heg pangkat ng limang pulô sa hilagang kanluran ng baybayin ng Africa, at sakop ng Portugal
2:
Heg pangunahing pulô sa naturang pangkat
3:
uri ng putîng alak na matapang at gawâ sa naturang pook
4:
Heg ilog sa kanlurang Brazil at umaagos mula sa hilagang silangan ng Amazon.

ma·dé·ra

png |Bot |[ Esp ]

Mad·hi

png |[ Mrw ]
:
sa Islam, ang gabay na mesiyas na magpapakíta bago dumatíng ang paghuhukom.

ma·di·lím

pnr |[ ma+dilim ]
:
may natatanging dilim : DARK, OSKÚRO1

mad·lâ

png
1:
ang karaniwang taong-bayan : KATÁWHAN, PUBLIC, PÚBLIKÓ
2:
ang mga tao na bumubuo ng pamayanan, estado, o bansa : KATÁWHAN, PUBLIC, PÚBLIKÓ
3:
partikular na pangkat ng mga tao na may iisang interes, layunin, at katulad : KATÁWHAN, PUBLIC, PÚBLIKÓ

mad·láw

pnr |[ Seb ]

mád·mad

png |Ant |[ Igo ]
:
ritwal na pumupuri kay Kabunyian at sa mga kaluluwa ng mga ninuno sa pamamagitan ng pag-aalay ng tapuy : ÎDNGAW, IPÚTIK

ma·don·dón

png |Bot |[ ST ]
:
uri ng punongkahoy.

Ma·dón·na

png |[ Ita ]
1:
tawag sa Birheng Maria
2:
larawan o estatwa ng Birheng Maria.

ma·drá·sa

png |[ Ara ]
:
paaralan para sa pagtuturò ng Islam Cf MADÁRIS

ma·drás·ta

png |[ Esp madrastra ]
:
ináng-pangúman, ma·drás·to, kung laláki : DÁGA2, STEP-MOTHER

má·dre

png |[ Esp ]
1:
sa simbahang Katolika, babaeng may bokasyong italaga ang sarili sa Diyos : NUN Cf MÓNGHA, SISTER
2:
sa pagmimina, ang inang-bato
4:
Kar ang kinakapitan ng pinto, bintana, at iba pa upang maging matatag.

madre cacao (má·dre ka·káw)

png |Bot |[ Esp ]

Má·dre Do·lo·ró·sa

png |[ Esp ]
:
Inang Dalamhati o ang imahen ng Birheng Maria na nagdadalamhati sa katawan ni Cristo : DOLORÓSA, MÁTER DOLORÓSA

má·dre·ka·káw

png |Bot |[ Esp Mex madre de cacao ]
:
maliit hanggang malaki-laking punongkahoy (Gliricidia sepium ) na tumataas nang 3–10 m, makinis ang mga lungting dahon, marami at nakapumpon ang mga bulaklak na kulay pink, at karaniwang itinatanim upang maging lilim sa kakaw : KAKAÓTI, KAKAWÁTE, MADRE CACAO, MANDÍRIKAK ÁW, PERHÚLES

má·dreng-hag·dán

png |Kar |[ madre+ ng+hagdán ]
:
mahabàng piraso ng kahoy na pinagkakabitan ng mga baitang ng hagdan.

má·dreng-ka·ri·tón

png |[ madre+ng+ karitón ]
:
talìng ikinakabit sa sungay ng kalabaw o báka upang makontrol ito sa paglakad o paghila sa kariton.

madrepore (med·rí·por)

png |Zoo |[ Ing ]
1:
tíla batóng korales sa genus Madrepora
2:
butil na nalilikha mula dito.

ma·dre·síl·ba

png |Bot |[ Esp madreselva ]
:
uri ng halámang baging (Lonicera japonica ).

má·dri·gál

png |[ Ing ]
1:
Mus aawit sa maramihang tinig, karaniwang bcappella
2:
Lit maikling tula ng pag-ibig.

ma·drí·na

png |[ Esp Por ]

Ma·du·ká·yan

png |Ant |[ Kal ]
:
isa sa mga pangkating etniko na nása silangan ng Ilog Chico.

ma·du·lás

pnr |[ ma+dulas ]
1:
may katangian ng dulas : DANGLÓG, KOBLÁS1, SLIPPERY, SAGADSÁD1
2:
mahirap mahúli.

Mad·yá·as

png |Mit Heo |[ Hil ]
:
bundok sa Panay.

má·dyik

png |[ Ing magic ]

ma·dyi·ké·ro

png |[ madyik+ero ]

ma·dyís·yan

png |[ Ing magician ]

ma·dyóng

png |[ Chi ]
:
laro na ginagamitan ng 144 pitsa at nilalahukan ng apat na tao.