mali


ma·lî

pnr
1:
hindi alinsunod sa wasto at totoo : ALÁWAS3, BISÔ1, DALINGSÍL2, FAULT1, GAMÓS, LÁPAT5, LIHÍS2, LINSÍL, LISYÂ1, MAL2, PALSÓ1, WRONG
3:
hindi angkop ; wala sa ayos : ALÁWAS3, BISÔ1, DALINGSÍL2, GAMÓS, LÁPAT5, LIHÍS2, LINSÍL, LISYÂ1, MAL2, PALSÓ1, WRONG

má·li

png |Bot |[ Kap Tag ]
:
palumpong (Leea indica ) na may tuwid na sanga, pinong dahon, lungting bulaklak, at maliit na bunga : HAMAMALÌ

ma·lí·ban kay

pnu |[ ma+liban kay ]
:
líban kay.

ma·lí·ban sa

pnu |[ ma+liban sa ]
:
líban sa.

ma·lí·bog

pnr |[ ma+libog ]
:
may matinding libog : LIBÌ, ORÁGON2

malic acid (má·lik á·sid)

png |Kem |[ Ing ]
:
organikong asido na karaniwang nakukuha sa hilaw na bungangkahoy gaya ng mansanas.

malice (má·lis)

png |[ Ing ]

malicious (ma·lís·yus)

pnr |[ Ing ]

ma·li·gam·gám

pnr |[ ma+ligamgam ]
:
may katangian ng ligamgam2 mainít-inít : ÁNAT, IMBÓNG, KUKÒ, MAALABÁAB, MADLÁW, MAIMBÓNG, MALAKUKÓ, MALANHÓD, TÉPID1, WARM1 Cf ÁLINLÁNGAN, HALUMIGMÍG1

má·li·gáw

pnr |[ ma+ligaw ]

ma·lí·gay

png |[ ST ]
:
isang mataas na balangkas na inilalagay sa prusisyon kapag Linggo ng Palaspas, at umaakyat dito ang ilang batàng soprano upang umawit ng Osana.

Ma·li·gá·yang Ba·tì!

pnd |[ ma+ligáya +na batì ]
:
masayáng pagbatì sa kaarawan, tagumpay, at katulad : CONGRATULATIONS!, ENÓRABUWÉNA!

malign (má·layn)

pnd |[ Ing Lat malignus “papunta sa kasamaan” ]
:
magbigay ng masamâ at mapanirang-puring pahayag laban sa isang tao.

ma·lig·nánt

pnr |Med |[ Ing ]
1:
sa karamdaman, malubhâ at nakahahawa ; sa tumor, tendensiyang kumalat o pasukin ang mga normal na tissue at lumitaw muli pagkatapos tanggalin

ma·líg·no

png |Mit |[ Esp ]
:
masamâng nilaláng na hindi nakikitá ngunit pinaniniwalaang nása paligid lámang at nakikisalamuha sa karaniwang tao.

ma·li·góy

png |[ ST ]

ma·li·ít

pnr |[ ma+liit ]

ma·li·kas·kás

png |[ mali+kaskas ]
1:
Heo [ST] bitak sa lupa dahil sa matinding init
2:

ma·lik·há·in

pnr |[ ma+likhâ+in ]
1:
may katangian o talino sa paglikha : CREATIVE, PRODUKTIBO2
2:
may katangiang pansining : CREATIVE, PRODUKTIBO2

ma·lik·ma·tá

png |[ Kap Tag malik+ matá ]
1:
anumang may katangiang magbago ng anyo
2:
anumang nakalilinlang ang anyo.

ma·lik·ma·tà

png |[ ST malik+matà ]
1:
salamangka sa pamamagitan ng kamay ; laro sa kamay upang dayain ang matá var malikmáta
2:
pakiwaring nawalâ ang nasa harap
3:
paraan para magtagò, magbalat-kayô, o magpanggap.

ma·li·kót

pnr |[ ma+likót ]
1:
hindi mapalagay sa isang lugar : GALAWGÁW, KITÍKITÍ, TALIPSÁW, TALUGIGÌ2
2:
mahilig magsaliksik kahit sa mapanganib at ipinagbabawal na pook
3:
sa idyomang malikot ang matá, may inililihim o may ibang iniisip
4:
sa idyomang malikot ang kamay, mahilig magnakaw.

ma·lik·sí

pnr |[ Kap Tag ma+liksi ]
:
mabilis at maagap, karaniwan sa pagkilos : KÁHOL

ma·lí·lang

png |Kem |[ Seb ]

ma·li·li·mu·tín

pnr |[ ST ma+li+limot+ in ]
:
madalîng makalimot : LÍNGA2

má·lim

png |[ ST ]

ma·li·má·kan

png |Zoo |[ ST ]
:
uri ng susô na pinaniniwalaang nagdadalá ng masamâng kapalaran.

ma·lí·ma·lí

png |Bot |[ Kap Tag ]

ma·lì-ma·lì

pnr
1:
madalîng malito

má·li-má·li

png
1:
[ST] pagiging mapagmatigas
2:
Lit [Hil] saláwikaín.

ma·lí·ma·ngá

png |Zoo

ma·li·má·ngo

png |Zoo |[ ST m+alima-ngo ]
:
uri ng isda na tíla tuna.

ma·lím·bin

png |Bot |[ War ]

Ma·lím·bung

png |Mit |[ Bag ]
:
diwata na nagpapaigting ng pagnanasà.

ma·lí·mit

png |[ ST ma+limit ]
:
uri ng buslo na yarì sa yantok.

ma·lí·mit

pnr pnb |[ ma+limit ]

ma·lí·na

png |Mit |[ ST ]
:
katangiang katulad ng nímpa Cf DIWATÀ

ma·li·nam·nám

pnr |[ ma+linamnam ]
:
may angking linamnam : HÍTOD1, INTÁM

ma·lí·naw

pnr |[ ma+linaw ]
:
may katangi-tanging linaw o liwanag : CLEAR1, FAIR4, KLÁRO, MÁNIFÉST, VIVID4 Cf KRISTALÍNA

ma·lí·nga

png |Bot |[ ST ]
:
halaman na katulad ng kalabasa ang bunga at matamis.

ma·li·ngá·yo

png |Bot |[ ST ]
:
yerba na may ugat sinasabing nakalalasing.

ma·ling·gá

png |Bot

ma·lín·gin

pnr |[ War ]

ma·ling·míng

pnr |[ ST ]
1:
nawalan ng malay
3:
nagpatubo ng makapal na balbas sa pisngi.

ma·ling·míng

pnr |[ ST ma+lingming+ an ]
:
nakalilito at nakagugúlat.

má·ling·mí·ngan

png |Ana |[ Kap ma+ lingming+an ]

ma·lí·nis

pnr |[ ma+linis ]
:
may angking linis : CLEAN, LÍMPIYÓ, SÁGAD2, SANITARY2

ma·li·pá·go

png |Zoo

ma·li·pú·lot

pnr |[ Mag ]

ma·li·róng

pnr |Med |[ ma+lirong ]

ma·lí·sa

png |Bot |[ ST ]
:
ang halaman ng paminta.

ma·lís·ya

png |[ Esp malicia ]
1:
lunggating manakit o magdulot ng pagdurusa sa kapuwa : MALICE
2:
Bat masamâng layunin ng isang tao sa paggawâ ng krimen : MALICE
3:
maruming pag-iisíp sa kapuwa : MALICE

ma·lis·yó·sa

png |[ Esp maliciosa ]
1:
may malisya : MALICIOUS
2:
mahilig iugnay ang anumang bagay sa sex, ma·lis·yó·so kung laláki : MALICIOUS

má·lit

png |Bot
:
uri ng damong gumagapang.

ma·lit·mít

png |Bot |[ ST malit+mit ]
:
uri ng matigas na punongkahoy na ginagawâng bangka.

má·liw

png
:
pananamláy1 ; bawas ng sidhî.

ma·lí·wag

pnr |[ ma+liwag ]

ma·li·wá·nag

pnr |[ ma+liwanag ]
:
may katangian ng liwanag : BRILYÁNTE1, CLEAR2, DISTINCT2, ILUMINÁDO