pama


pá·ma

png
1:
[Esp fama] kabantugan o pagiging bantog : FAME
2:
[Mag] layon1

pa·ma-á·han

png |[ Ifu ]
:
mangkok na kahoy at ginagamit sa pagriritwal.

pa·ma·á·lam

png |[ pang+pa+alam ]
:
anumang ginagawâ sa paghihiwalay.

pa·ma·bá

png |[ Bik pang+baba ]

pa·má·bat

png |[ ST ]
:
makitid o malapád-lapád na pandekorasyong sintas o laso na isinusuot nang paalampay sa balikat o nang paikót sa baywang : SASH1 Cf BIGKÍS, SABLÁY, SINTURÓN

pa·má·boy

png |[ ST pang+baboy ]
:
kasangkapan sa panghuhuli ng baboy.

pa·má·da

png |[ Esp pomada ]
:
varyant ng pomada.

pa·ma·dá·yaw

png |[ Ilk ]
:
kundángan1 o pagpapakundangan.

pa·má·ding

png |[ Ilk ]
:
ispring na kandado.

pa·ma·dí·ngan

png |[ Bon ]
:
panel na gawâ sa kahoy at makikíta sa bawat pasukán o pintuan ng bahay at pina-niniwalaang nangangalaga laban sa masasamâng espiritu.

pa·ma·gát

png
1:
[ST] palayaw o pansamantalang pangalan : PAMANSÁG
2:
Lit Mus Say Sin [Kap Tag] pangalan ng isang partikular na akda, komposisyon, at iba pang likhang sining : ENGKÁBESAMYÉNTO, TITULÓ1
3:
Lit Mus Say Sin [Kap Tag] pangalan o ulo ng balita, kabanata, seksiyon, at iba pang bahagi ng anumang babasahín : ENGKÁBESAMYÉNTO, TITULÓ1 — pnd mag·pa·ma·gát, pa·ma·ga·tán, i·pa·ma·gát.

pa·má·gay

png |Lit |[ Hil ]

pa·mág·doy

png |[ Seb ]
:
líbot1-2 o paglilibot.

pa·ma·gé·kan

png |Mus
1:
[Ifu] pares ng luntang
2:
[Ilk] édel.

pa·ma·gí·tan

png |[ pa+ma+gitan ]
:
anumang ginagamit bílang panghati o partisyon.

pa·ma·gi·tá·nan

pnd |[ pa+ma+gitan+an ]
:
kumilos papunta sa gitna o kayâ maging tagapag-ayos ng away ng dalawang tao.

pa·má·go

png |[ pang+bago ]
1:
Agr kauna-unahang bunga sa panahon ng anihán ng palay
2:
kauna-unahang paggamit sa isang bagay na bagong bago.

pa·ma·há·gi

png |[ pang+bahagi ]
1:
pamilang na ginagamit upang mailarawan ang isang bagay na hinahati o binabahagi, nilalapian ng ika- at ka-, na mulâ rin sa ika-, hal ikalima, ikawalo, kalahati, kagitna
2:
Gra pang-uring pamahagi.

pá·ma·ha·la·án

png |Pol |[ pang+bahala +an ]
1:
ang buong makinarya ng pangangasiwa o pamamahala sa isang bansa o estado : GOBYÉRNO, GOVERNMENT, KAGAMHÁNAN2
2:
sistema ng pamamahala, hal demokratikong pamahalaan, sosyalistang pamahalaan : GOBYÉRNO, GOVERNMENT, KAGAMHÁNAN2 — pnd pa·ma·ha·lá·an, i·pa·ma·ha·là.

pa·ma·ha·la·áng-báyan

png |Pol |[ pamahala+ang-bayan ]
:
pamahalaan ng isang bayan : MUNISIPALIDAD2, MUNISIPYO1

pa·ma·ha·la·áng-lung·sód

png |Pol |[ pamahala+ang-lungsod ]
:
pamahalaan ng isang lungsod.

pa·ma·ha·la·áng-pam·ban·sâ

png |Pol |[ pamahala+ang-pambansa ]
:
pamahalaan ng isang bansa.

Pá·ma·hán·di

png |Mit |[ Buk ]
:
diyos na tagapangalaga ng mga kalabaw at kabayo.

pa·má·hay

png
1:
[ST] ari-ariang ginagamit ng isang tao upang itaguyod ang kaniyang tahanan
2:
[Hil] balyan.

pa·ma·há·yag

png |[ pang+pa+hayag ]

pá·ma·ha·ya·gán

png |[ pang+pa+ hayag+an ]
:
peryodiko o ang opisina ng peryodiko.

pa·ma·há·yan

png |[ pang+bahay+an ]
:
pook para sa mga bahay Cf PANANÁHAN

pa·má·hid

png |[ pa+pahid ]
1:
piraso ng basahan, napkin, panyo, o bagay na absorbente na ginagamit na pampunas
2:
anumang ginagamit para sa pagmasahe ng katawan gaya ng langis o alkohol
3:
anumang ginagamit sa paglalagay ng pintura, langis, barnis, at katulad.

pa·ma·hì·in

png |[ pang+pahì+in ]
1:
paniniwala o pagkukuro na hindi nakabatay sa katwiran o kaalaman : ANÍTO3b, ARÍYA2, ISLÁM, ISNÁN, MANTALÀ3, PAHÍIM, PANGATAHÚAN, SUPERSTISYÓN, SUPERSTITION, TAGALHÍ1
2:
sistema o kalipunan ng gayong paniniwala : MANTALÀ3, PAHÍIM, PANGATAHÚAN, SUPERSTISYÓN, SUPERSTITION, TAGALHÍ1
3:
kaugalian o kilos na nakabatay sa gayong paniniwala : MANTALÀ3, PAHÍIM, PANGATAHÚAN, SUPERSTISYÓN, SUPERS-TITION, TAGALHÍ1
4:
hindi makatwirang pangamba sa hindi alam at mahiwaga kaugnay ng relihiyon : MANTALÀ3, PAHÍIM, PANGATAHÚAN, SUPERSTISYON, SUPERSTITION, TAGALHÍ1

pa·ma·hi·ngá

png |[ pa+pahinga ]
:
panahon na ibinibigay sa mga mang-gagawa para tumigil sa paggawâ.

pa·ma·hí·ran

png |[ pa+pahid+an ]
1:
basahan para sa pagpapahid ng sapatos o paa bago pumasok ng pintuan : DOOR MAT1
2:
tela na ginagamit para sa pagpapahid ng kamay : NÁPKIN2, PAMÚNAS, PÁNYODEMÁNO, WIPER2

pa·ma·hu·lí

png |[ pang+pa+huli ]
1:
Bot prutas na wala sa panahon
2:
Zoo bahagi ng katawan ng hayop mula sa panghulíng mga paa hanggang puwit Cf PAMAÚNA

pa·ma·hu·li·hán

png |Zoo |[ pang+pa+ huli+han ]
:
binti sa likuran ng hayop na apat ang paa.

pa·má·ka

png |[ ST pang+baka ]
2:
báka2 o pagbabáka
3:
isang uri ng kawil.

pa·mak·pák

png |[ ST pang+pakpak ]
1:
Ark sibi ng simbahan o bahay
2:
kasangkapan na ginagamit upang piratin ang bulak.

pa·ma·ku·án

png |[ pang+pako+an ]
:
mga piraso ng kahoy na ikinakabit nang pahigâ para pagpakuan ng ding-ding.

pa·ma·lá

pnd |mag·pa·ma·lá, i·pa·ma·lá |[ Hil Tag ]
:
ibilad o magbilad.

pa·ma·la·gá

png |[ ST ]
:
pag-ungol ng isang táong galít.

pa·ma·lá·kad

png |[ pang+pa+lakad ]
:
pagpapatupad sa dapat gawin at pagpapanatili sa kaayusan sa pamamagitan ng pamamahala at pagsasanay var pamamalákad

pa·ma·la·ká·ya

png |Psd |[ pang+ palakaya ]
:
pangingisda sa pamamagitan ng palakaya.

pa·má·lang

png |[ Mag ]

pa·má·lang·má·lang

png |[ ST pang+bálang+bálang ]
:
pagpapaubaya ng lahat sa Diyos o sa kapalaran.

pa·ma·lát

png |[ ST pang+balát ]
1:
pagiging paos
2:
kunwari o pagkukunwari.

pa·ma·la·ták

png |[ ST ]
:
pagsasalita nang napakalakas.

pa·ma·lá·ye

png |[ Hil ]
2:
Lit pagtatalo nang patula ng mga kinatawan ng dalawang pamilya.

pa·ma·lay·páy

png |[ pang+palaypay ]
1:
Zoo [ST] mga tinik na nása tagiliran ng isda na tíla mga pakpak
2:
Kar kahoy o malaking kawayang nakapahalang sa taluktok ng bubong at pinagkakabitan ng mga kilo.

pa·ma·lí·an

png |[ Mrw ]

pa·ma·lík

png |[ pang+balik ]
:
hawakán ng ugit.

pa·ma·lí·la

png |Kar |[ pang+balila ]
:
tilad na kawayan o kahoy na ginagamit na pambalangkas sa pawid na dingding ng bahay.

pa·ma·lì-ma·lì

pnr |[ pa+mali-mali ]
1:
ulit-ulit ginagawâ ang malî
2:
hindi maisaayos ang pagsasalita dahil sa tákot o pagmamadali.

pa·ma·lin·tâ

png |Agr |[ pa+ma+linta ]
:
sudsod ng araro.

pa·ma·li·páy

png |Kar |[ ST ]
:
tila pahang inilalagay sa bahaging ibabâ ng bubong upang hindi makapasok ang tubig.

pa·ma·lís

png |[ pang+palis ]
:
anumang ginagamit na pang-alis ng alikabok o agiw : PLUMÉRO

pa·ma·lít

png |[ pang+palit ]
1:
pera o barya na ginagamit para sa pagpapalit ng salapi na may mataas na halaga : PANUKLÎ

pa·má·lit

png |Ana |[ Bik ]

pa·ma·li·tà

png |[ pang+balita ]
1:
ang sinasabi sa madla para siraan ang iba

pa·mal·mák

pnr
:
nagiging malubha o malalâ.

pa·ma·lò

png |[ pang+palo ]
:
anumang ipinanghahampas bílang sandata sa labanán o pagpaparusa, gaya ng patpat, sinturon, tsinelas, at iba pa : PALÍSA, WHIP1 Cf PALUPALO

pa·má·long

png |[ ST ]
:
uri ng pantakot ng ibon sa taniman.

pa·ma·lós

png |Psd |[ pang+palos ]
:
panghuli ng igat, may kawil, pahalang ang tangkay, at may pitong kalawit na palabas at dalawang papasok na siyáng pinakatalim.

pa·mal·sá

png |[ Kap ]

pa·mal·sin·tá

png |[ Kap ]

pa·mal·tík

png |[ pang+paltik ]
:
laruang pantudla, hugis Y ang tagdan, may nakakabit na gomang katamtaman ang lapad sa dalawang dulo at may maliit na katad na lalagyan ng bala na nása gitna ng goma : ALIMBÁYONG, BÁDLUNG, LIMBÁYONG, PALSÍIT, TIRADOR1

pa·ma·lú·gu

png |Say |[ Bag ]

pa·ma·lú·kag

png |[ ST ]
:
pagtirik o pagtindig mga buhok o balahibo ng hayop.

pa·ma·luk·tót

png |[ ST ]
:
pagbugaw sa mga kabayo.

pa·ma·ma·á·lam

png |[ pang+pa+pa+alam ]
:
paraan ng pagsasabi ng pag-alis : ADIYÓS, DESPEDÍDA1, FAREWELL, VALEDICTION, VALEDICTORY1

pa·ma·ma·gâ

png |Med |[ pang+ma+ maga ]
:
kalagayan ng pagiging magâ.

pa·ma·ma·gí·tan

png |[ pang+pa+ pagitan ]
:
paglagay sa gitna o sa pa-gitan ng dalawa o higit pang panig upang isaayos ang pagtatálo, pag-uusap, o hidwaan Cf MEDIATION, INTERBENSIYÓN, INTERSESYÓN, ARBITRATION

pa·ma·ma·gí·tan

pnb |[ pang+pa+ pagitan ]
:
tumutukoy sa bagay o pamamaraan na ginagamit para sa isang layunin o gawain, pinangungunahan ng “sa” at sinusundan ng “ng,” hal “Nanalo siya sa pamamagitan ng daya.”

pa·ma·má·go

png |[ pang+ba+bago ]

pa·ma·ma·há·gi

png |[ pang+ba+bahagi ]
1:
pagbibigay ng anuman sa maraming tagatanggap : DISTRIBUSYON2, PAGBABAHAGI1, PALÁBOL, SOWÌ
2:
Kom pagbibigay ng kalakal at iba pa sa mga mamimili
3:
Ekn lawak ng pamamahagi ng kabuuang produksiyon at yaman sa iba’t ibang pangkat at indibidwal : DISTRIBUSYON2, PAGBABAHAGI1, PALÁBOL, SOWÌ
4:
sa estadistika, paraan ng pagkakalat ng katangian sa mga kasapi ng isang uri : DISTRIBUS-YON2, PAGBABAHAGI1, PALÁBOL, SOWÌ

pa·ma·ma·ha·là

png |[ pang+ba+ bahala ]
1:
ang proseso ng pagkontrol at paghawak sa mga bagay o mga tao : BAHÁNDA, MANAGEMENT1, RULE2
2:
propesyonal na paghawak sa usaping pangnegosyo, gawaing publiko, at katulad ; mga tao na kasangkot dito, gaya ng kalupunan ng mga direktor at pamunuan : BAHÁNDA, MANAGEMENT1, RULE2

pa·ma·ma·háy

png |[ pang+ba+bahay ]
1:
Ana [ST] puke
2:
paninibago sa isang bahay o pook, karaniwang lumilitaw kapag di makatulog sa unang gabi.

pa·ma·má·hay

png |[ pang+ba+bahay ]
:
ang lahat ng nása loob ng isang tahanan.

pa·ma·ma·ha·yág

png |[ pang+pa+pa+hayag ]

pa·ma·ma·hi·ngá

png |[ pag+pa+pa+hinga ]
1:
pag·pa·hi·ngá pagtigil sa anumang ginagawâ upang mapawi ang págod : DESKÁNSO, EASE5, PAHINGÁLAY, RETÍRO2
2:
tuluyang pagtigil sa paglilingkod sa isang opisina, pagawàan, negosyo, o anumang gawain : RETÍRO2

pa·ma·ma·hò

png |[ pang+ba+baho ]
:
paglabas ng mabaho o masamâng amoy.

pa·ma·mak·yáw

png |[ pang+pa+pakyaw ]
:
pagbili ng pakyaw.

pa·ma·ma·lád

png |[ pang+la+ladlad ]
:
sabay-sabay na paglipad ng mga dahon o piraso ng papel dahil sa biglang ihip ng malakas na hangin.

pa·ma·ma·la·gì

png |[ pang+pa+pa+ lagi ]

pa·ma·ma·la·hí·bo

png |[ pang+ba+balahibo ]

pa·ma·ma·lá·kad

png |[ pang+pa+pa+lakad ]
:
varyant ng pamalakad.

pa·ma·ma·lán·tsa

png |[ pang+pa+ plantsa ]
:
kilos o paraan ng pagplantsa sa damit.

pa·ma·ma·lát

png |Med |[ pang+ma+malat ]
:
pagiging malát ng boses : PAMAMÁOS

pa·ma·ma·léng·ke

png |[ pang+pa+palengke ]
:
kilos o panahon ng pagbili ng mga kailangan mula sa palengke : MARKETING1, PAMIMILI2

pa·ma·ma·li·kì

png |[ pang+pa+paliki ]
:
kilos ng panliligaw sa isang babae.

pa·ma·ma·lí·pit

png |[ pang+pa+ palipit ]
:
kilos o anyong tíla mga pilipit : KUMBOLUSYÓN1

pa·ma·ma·li·yén

png |Bot |[ Pan ]

pa·ma·ma·lò

png |[ pang+pa+palo ]
:
kilos ng pagpaparusa sa isang batà sa pamamagitan ng pagpalò.

pa·ma·ma·lú·kag

png |[ pang+ma+ma+lukag ]
1:
kilabot1 o pangingilabot
2:
kalisag o pangangalisag.

pa·ma·ma·nà

png |[ pang+pa+pana ]
:
pagpatay ng ilahas na hayop sa pamamagitan na panà at palaso.

pa·ma·ma·ná·ag

png |[ pang+ba+banaag ]
:
manipis at mapusyaw na paglitaw ng liwanag gaya sa paglitaw ng buwan o simula ng bukang-liwayway.

pa·ma·ma·na·tà

png |[ pang+pa+ panata ]
:
paggawâ at pagtupad ng isang panata o debosyon.

pa·ma·ma·ná·tag

png |[ pang+pa+panatag ]
1:
ganap na pamamahinga, hal mula sa pakikilahok pampolitika
2:
pagiging patay.

pa·ma·man·dáw

png |[ pang+pa+ pandaw ]
:
pagdalaw sa isang bitag o baklad upang alamin kung may huli.

pa·ma·mang·kâ

png |Ntk |[ pang+ba+ bangka ]
:
pagsakay o paggaod ng bangka.

pa·ma·mang·láw

png |[ pang+pa+ panglaw ]
:
paraan o panahon ng pagiging mapanglaw o malungkutin.

pa·ma·man·híd

png |Med |[ pang+ma+manhid ]

pa·ma·man·hí·kan

|[ pang+ma+manhik+an ]
:
varyant ng pamanhikan.