taga


ta·gâ

png
1:
[Bik Hil Kap Seb War] hiwà o súgat na likha ng malakíng patalim : LABÔ, SÍGBAT, TÍGBAS — pnd i·ta·gâ, ta·ga·ín
2:
Psd kawíl
3:

tá·ga

png |[ Bik ]

ta·ga·ang·kát

png |Kom |[ taga+ angkát ]
:
tao na pag-aangkat ang trabaho : IMPÓRTADÓR, IMPÓRTER

ta·ga·bán

png |Psd |[ Ilk ]
:
parihabâng bitag, yarì sa kawayan na panghúli ng isda.

ta·gá·bang

png |Psd
:
maliit na baklad na panghúli ng hipon.

ta·g-a·bás

png |Bot |[ ST ]
:
uri ng yerba na nakagagamot.

ta·gá·bas

png |[ ST ]
:
paglalakad nang mabilis kahit sa gitna ng mga nakaharang na mga kahoy.

ta·ga·bá·sa

png |[ ST ]
1:
tao na bumabasa o sumusuri sa mga manuskritong maaaring ilathala : READER3
2:
tao na nagbabasa o bumibigkas sa harap ng mga tagapanood o tagapakinig : READER3
3:
tao na inatasang magbasá nang malakas, gaya ng mga leksiyong mula sa Bibliya : READER3
4:
katuwang ng isang propesor na nagmamarka sa mga pagsusulit, pananaliksik, at katulad : READER3

Ta·ga·bá·wa

png |Ant Lgw
1:
isa sa mga pangkating etniko ng mga Manobo na nása South Cotabato
2:
wika ng pangkating ito.

ta·ga·bi·lí

png |Bot |[ ST ]
:
uri ng halaman.

Ta·ga·bí·li

png |Ant Lgw
2:
wika sa kanlurang bahagi ng South Cotabato.

ta·ga·bí·tay

png |[ taga+bitay ]

ta·ga·bo·bón

png |Zoo |[ Seb ]

ta·gá·bong

png |[ Seb ]

ta·ga·bú·kid

png |[ taga+búkid ]
:
mag-bubukíd o tao na nakatirá sa bukid.

ta·ga·bú·lag

png
:
agimat o kapangyarihang pinaniniwalaang nagbibigay ng kapangyarihan sa nagsusuot upang hindi makíta var tagibúlag

ta·gád

png |[ Seb ]
:
pansín2 o pagpansin.

Ta·ga·do·ó·ngan

png |Ant |[ ST ]
:
táong nakatirá malapit sa Laguna de Bay, tumutukoy rin ito sa Tinggian.

ta·ga·gá·od

png |[ taga+gaod ]
:
tao na paggaod ng bangka ang gawain, lalo na kung ginagamit ang bangka sa paghahakot ng kalakal o pasahero : MANGÁWUD

ta·ga·ha·ngà

png |[ taga+hangà ]
:
tao na humahanga sa isang tao : ADMIRADÓR, ADMIRER, ADORADÓR1, ENTUSYÁSTA, FAN2

Ta·ga-í·log

png |Lit
:
sagisag-panulat ni Antonio Luna.

ta·ga·i·nép

png |[ Ilk ]

ta·ga·í·nup

png |[ Mag ]

ta·ga·i·sá

png |Bot |[ ST ]
:
uri ng palay sa tubigan na may kulay ang balát.

ta·gák

png |Zoo
1:
ibon (Bubulcus ibis coromandus ) na putî, may mahabàng leeg, tuka, binti, at kuko at may mala-pad at malakas na bagwis, malimit makítang nakadapo sa likod ng kalabaw o báka : DULÁKAK, GÁBYA2, GÁRSA, HERON, HERÓN, KÁGANG5, LAGWÁK, TALÁBONG, TALÁUD Cf BAKÁW2, LÁPAY2
2:
pinakamalakí sa mga tagak na putî (Egreta alba ), matatagpuan sa mga tubigan at kumakain ng isda : EGRET

tá·gak

pnr |[ ST ]
:
mahulog ang isang bagay mula sa kamay.

ta·ga·kán

png |[ Hil ]
:
basket na sawali.

Ta·ga·ka·ó·lo

png |Ant
:
isa sa mga pangkating etniko ng mga Kalágan.

ta·ga·ka·ón

png |[ ST ]
:
táo na nagdadalá at kumukuha ng iba.

ta·gák-ta·gák

png
1:
[ST] pagtakbo o pagtakas nang hindi máláman kung saan pupunta dahil sa tákot

ta·gak·ták

png
1:
[ST] mga bagay na watak-watak
2:
[ST] paunti-unting paggawâ, gaya ng pagdidilig nang kaunti
3:
sunod-sunod na malakíng patak ng tubig o anumang likido.

ta·gál

png |pag·ta·gál
1:
[Bik Seb Tag] habà ng panahon : DÚGAY, HÁLUY, IHÁ, PADDÚ Cf LÁON1, LUWÁT
2:
[Seb] takdang panahon.

ta·gál

pnd
1:
makatiis lában ang págod, sakít, at katulad
2:
[Kap] habulin o maghaból.

ta·ga·la·á·la

png |[ ST ]
:
salita ng papuri.

Ta·ga·lá·kad

png |Ant
:
isa sa mga pangkating etniko ng mga Bilaan.

ta·ga·la·sík

png |[ ST ]
:
táong malaya at walang pagpipigil.

ta·gal·hí

png |[ ST ]
2:
Bot isang uri ng halaman.

ta·ga·lim·bág

png |[ taga+limbag ]
:
tao na paglilimbag ang trabaho o negosyo Cf PRINTER1

Ta·gá·log

png |Ant Lgw |[ taga+ilog; taga+alog ]
1:
pangkating etniko na matatagpuan sa Metro Manila, at mga lalawigan ng Bataan, Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, Marinduque, Mindoro, Nueva Ecija, Palawan, Rizal, at Quezon
2:
tawag sa wika nitó
3:
noong panahon ng Español, malaganap na tawag ng mga Europeo sa mga tao na naninirahan sa Filipinas.

ta·gal·sík

png |[ ST ]

Ta·ga·lú·ro

png |Ant
:
isa sa mga pangkating etniko ng mga Bagobo.

ta·gal·wát

png |Bot |[ ST ]
:
isang uri ng yerba.

ta·gám

png |[ Pan ]
1:
Say sa sinaunang lipunan, sayaw para sa pakikidigma
2:
sabong ng manok.

ta·gám

pnr |[ Seb ]

ta·ga·ma·síd

png |[ taga+masid ]
1:
tao na nagbabantay at gumagabay sa mga manggagawa, sa mga gawain, sa proyekto, at iba pa : SUPERVISOR
2:
tao na sumusubaybay at nagbibigay ng opinyon sa takbo ng pangyayari : OBSERBADÓR, OBSERVER1

ta·gám·tam

pnd |[ Seb War ]
:
magkaroon ng pagkakataóng tikman o danasin ang isang bagay.

ta·gán

png |Zoo
:
isdang-tabáng (Pristis microdon ) na may mahabàng nguso na parang lagari, humahabà nang 1 m, abuhin ang sapad na katawan na may maraming tinik na maliliit, kulay tsokolate, at dilaw ang dulo.

tá·gan

png
1:
[ST] hintay1
2:

ta·ga·ná

png
1:
[Hil Kap Seb] laán2
2:
[Pan] hindi sinasadyang pagkikíta.

ta·ga·nás

pnr pnb
:
walang halò, panáy1

tá·gang

png |[ Iba ]

tá·ga·ngú·ngo

png |Zoo |[ Bik Hil War ]

tag-á·ni, tag-a·ní

png |Agr
:
panahon ng pag-ani : HÚRAK

ta·gán·na

png |[ Iba ]

ta·ga·pág-

pnl
:
taga-, hal tagapagluto, tagapagmasid.

ta·ga·pag·ba·li·tà

png |[ tagapág+ balità ]
:
ang tao o opisyal na may tungkuling magpalaganap ng balita hinggil sa isang samahan : ÍMPÓRMADÓR, ÍMPORMÁNTE, PRESS RELATIONS OFFICER

ta·ga·pág·lig·tás

png |[ tagapág+ ligtás ]
:
tao na inaasahang magliligtas sa kapuwa : EMÁNSIPADÓR2, LIBERTADOR

ta·ga·pag·má·na

png |[ tagapág+ mána ]
:
tao na tumanggap ng mána gaya ng ari-arian, yaman, o kapangyarihan : EREDÉRO, HEIR

ta·ga·pág·pa·ga·náp

png |[ tagapág+ pa+ganap ]
1:
tagagawâ ng bagay-bagay : EHÉKUTÍBO, EXECUTIVE
2:
sangay ng pamahalaan na nangangasiwa at nagpapatupad ng mga batas at namamahala sa mga gawain ng isang bansa ; o tao o mga tao na bumubuo sa sangay na ito : EHÉKUTÍBO, EXECUTIVE
3:
tao na nagpapatupad sa mga gawain ng isang korporasyon o katulad : EHÉKUTÍBO, EXECUTIVE

ta·ga·pág·pa·la·yà

png |[ tagapag+ pa+layà ]
:
tao na nagdudulot ng layà : EMÁNSIPADÓR1 Cf MESÍYAS

ta·ga·pag·pa·tu·pád

png |[ tagapag+ pa+tupad ]
:
tao na naatasang magpatupad ng isang gawain o testamento : EHEKUTOR1

ta·ga·pág·ta·gú·yod

png |[ tagapag+ tagúyod ]

ta·ga·pag·ta·tág

png |[ tagapag+tatág ]
:
tao na nakatuklas ng isang bagay o kayâ’y nagtayô ng isáng samahán o institusyon : FORMER1, FOUNDER1, ORGANISADÓR, ORGANIZER1, PUNDADOR

ta·ga·pa·ki·níg

png |[ taga+pa+kiníg ]
:
sinumang nakikinig nang matapat : LISTENER Cf AUDIENCA

ta·ga·pa·ma·gí·tan

png |[ taga+pang+ pagítan ]
:
tao na namamagitan sa dalawa o higit pang panig : INTERBÉNTOR, KÁGON, MEDIATOR, MIDDLEMAN, MODERATOR1, PINTAKÁSI2, TULÁY2 Cf FACILITATOR

ta·ga·pa·ma·há·gi

png |[ taga+pang+ bahagi ]
:
tao o gámit sa pamamahagi Cf DISTRIBUTOR1

ta·ga·pa·ma·ha·là

png |[ taga+pang+ bahala ]
1:
pinunò ng isang pamamahala : MANAGER, MÁNEDYÉR, TUMUWÁY1
2:
propesyonal na pinunò ng isang negosyo : MANAGER, MÁNEDYÉR
3:
Pol pinunò ng pamahalaan Cf ADMINISTRASYÓN2

ta·ga·pa·na·yám

png |[ taga+pana-yám ]
:
tao na tumatalakay ng isang tanging paksa lalo na kung paksang akademiko : KUMPERENSIYÁNTE, LEKTÓR1, LÉKTYURÉR

ta·ga·pa·nga·la·gà

png |[ taga+pang+ alaga ]
:
tao na inatasan para pansamantalang mangalaga sa isang menor de-edad, bilanggo, o ari-arian : CUSTODIAN, DEPOSITÁRYA1, GUARDIAN, KUSTÓDYAN, KUSTÓDYO

ta·ga·pa·nga·si·wà

png |[ taga+pang+ asiwà ]
:
tao na nangangasiwa o nagpapatakbo sa isang kapisanan, institusyon, korporasyon, at katulad : ADMINISTRADÓR, ADMINISTRATOR, REGULADÓR2

ta·ga·pa·ngú·lo

png |[ taga+pang+úlo ]
1:
tagapangunang opisyal sa isang púlong, komite, lupon, at iba pa : CHAIR2, CHAIRMAN, CHAIRPERSON
2:
ang punòng namamahala sa isang departamento sa mataas na paaralan, kolehiyo, o unibersidad : CHAIR2, CHAIRMAN, CHAIRPERSON Cf PANGÚLO

ta·ga·pa·ngú·na

png |[ taga+pang+ una ]
:
tao na nása unahán o nangunguna sa isang gawain Cf TALIBÀ

ta·ga·pa·no·ód

png |[ taga+pa+ noód ]
:
sinumang nanonood nang matapat : VIEWER

ta·g-á·paw

png |Bot |[ ST ]
:
isang uri ng ilahas na alkapara.

ta·ga·pá·yo

png |[ taga+páyo ]
:
táo na nagbibigay ng payo o pagbibigay ng payo ang gawain : ADVISER

ta·ga·pu·lót

png |[ Ilk ]

tag-á·raw, tag-a·ráw

png
1:
pana-hong maaraw, karaniwan sa mga buwan ng Pebrero hanggang Mayo : DARÁDAR, KALGÁW, TAG-INÍT, TINGADLÁW, TIYAGÉW

ta·gár·lum

png |Mit
:
sa sinaunang lipunang Bisaya, anting-anting na yerba na nagdudulot ng tagabulag.

ta·gás

png |[ Bik ]

tá·gas

png |[ Seb Tag War ]
:
mahinàng patak o daloy ng likido palabas, gaya ng mula sa bútas : DERÁME, HUNÓB, LEAK, TAGISTÍS2, TEDTÉD2, TÚLAS2 Cf TÁGAS2, TULÒ — pnd ta·gá·san, tu·má· gas.

ta·gá·sa

png |Bot

ta·ga·sá·lin

png |Lit |[ taga+salin ]
:
tao na mahusay magsalin ng salita o akda mula sa isang wika túngo sa ibang wika : DULUBÁSA, TRANSLATOR, TRADUKTÓR

ta·ga·sá·nay

png |[ taga+sánay ]
:
tao na nagbibigay ng pagsasanay : TRAINER

ta·gá·saw

png |Zoo
:
uri ng langgám.

ta·ga·si·ngíl

png |[ taga+singíl ]
:
tao na sumingil o kumuha ng bayad ang trabaho : KOBRADÓR1, KOLEKTÓR2

ta·ga·si·yá·sat

png
:
tao na tungkuling magsiyasat ; tao na nagsasagawâ ng siyasat, malimit sa isang kaso kung may kaugnayan sa batas at krimen : IMBÉSTIGADÓR, INSPEKTÓR1, INVESTIGATOR

ta·ga·sú·lat

png |[ taga+súlat ]
:
tao na pagsulat ng idinidikta ang trabaho : ESKRIBYÉNTE1

ta·ga·sú·lit

png |[ taga+súlit ]
:
tao na gumagawâ at nagbibigay ng pagsusulit : ÉKSAMINADÓR1

ta·ga·su·rì

png |[ taga+surì ]
2:
tao na naatasang sumuri sa isang suliranin, pangyayari, at katulad : ANALISADÓR1, ANALÍSTA, ÉKSAMINADÓR2, MANUNURÌ

ta·gas·yáng

png |[ ST ]
:
kanin na medyo hilaw.

ta·gá·tag

png |[ Ilk ]
:
tulos na ginagawâng pansamantalang bakod.

ta·ga·tang·kí·lik

png |[ taga+tangkílik ]
:
tao o organisasyon na nagbibigay ng tangkilik o tulong sa isang kilusan, simulain, o gawain : ISPÓNSOR2, PROMOTER1, TAGAPAGTAGÚYOD

ta·ga·tí·pon

png |[ taga+típon ]
:
tao na mahilig magtipon ng bagay-bagay : KOLEKTÓR1

ta·gá·toy

png |Bot

ta·ga·ú·git

png
:
tao na humahawak ng ugit o timon : TIMONÉL, TIMONÉRO

ta·ga·ú·sig

png |[ taga+úsig ]

ta·gáw

png |[ Seb ]

tá·gaw

png |[ Mrw ]

Ta·ga·wá·num

png |Ant
:
isa sa mga pangkating etniko ng mga Manobo.

tá·gay

png
1:
pagbati o pagpupugay na ipinahahayag bago lumagok o sumimsim ng alak : IMULAÁN, KAM-PÁY3, TIGSÍK1, TOAST2
2:
sabay-sabay na pagtataas ng baso sa isang inuman : KAMPÁY3, TOAST2
3:
paanyaya upang uminom
4:
ang alak na ginagamit sa gayong pag-inom
5:
pag-inom na gumagamit ng isang basong ipinapása sa lahat ng kalahok ; o súkat ng alak sa baso sa ganitong okasyon : SHOT4