tulo


tu·ló

png |[ ST ]
:
pustahan ng mga kabataan kung sino ang sasayaw nang higit.

tu·ló

pnr |Mat |[ Bik Seb War ]

tu·lò

png |[ Hil Seb Tag ]
1:
daloy ng likido : SÁNAW3 Cf PATÁK
2:
Med Kol gónoréa.

tú·lo

png |[ ST ]
:
pagdadagdag ng pangatlong sinulid sa dalawang pinilí na.

tú·lod

png |Bot
:
úbod ng saging o ng mga palma.

tú·log

png |pag·tú·log
1:
pansamantalang pagtigil ng pandamá : SLEEP1
2:
pagiging hindi aktibo o walang gamit : SLEEP1
3:
ang pakiramdam na dehado o posibleng matálo gaya sa “May túlog tayo sa baksing ” : SLEEP1
4:
pagtigas, gaya ng natulog na langis o mantika — pnr tu·lóg. — pnd i·pan·tú·log, i·tú·log, ma·tú·log, tu·lú·gan

tu·lók

png |Med

tú·lok

png |[ Hil ]

tu·lón

png |[ Hil Seb War ]

tú·long

png |[ Ilk Pan Tag ]
1:
gamit, pera, o serbisyo na ibinibigay sa nangangailangan : ÁBAG, AID, AKOMODASYON3, ALÓNG, ASISTENSIYÁ, ASSIST1, ASSISTANCE, ÁYO1, AYÚDA, COURTESY3, HINÁBANG1, ÓGOP, SÁUP, SIDÓNG, TÁBANG1 Cf HELP
2:
pag·tú·long pagbibigay ng gamit, pera, serbisyo sa nangangailangan : ÁBAG, AID, ALÓNG, ASISTENSIYÁ, ASSIST1, ASSISTANCE, ÁYO1, AYÚDA, COURTESY3, HINÁBANG1, ÓGOP, SÁUP, SIDÓNG, SUYÒ3, TÁBANG1 — pnd i·tú·long, tu·lú·ngan, tu·mú·long.

tu·lòng-ba·lé·te

png |Bot |[ ST tulò+ng-baléte ]
:
mga baging na nakasabit sa punò ng Balete, na bumababa hanggang lupa.

tú·los

pnd |i·pan·tú·los, i·tú·los, mag· tú·los, tu·lú·san
1:
magtirik o mag-baón
2:
ma·pa·tú·los, ma·tú·los manatili sa pagkakatayô.

tú·los

png
:
piraso ng kahoy, kawayan, o metal na may tulis sa isang dulo, karaniwang ginagamit na pambakod o kabítan ng sampáyan kung mahabà, at kabítan ng serga o suga kung maikli : BÚGSOK1, ESTÁKA, PALITÉK, PALITÍK, STAKE1, TALDÓK1, TUGDÁY, UGSÓK1, ÚRANG1, USÓK

tú·lot

png
:
pagpayag o pagsang-ayon sa anumang gagawin : PAHINTÚLOT — pnd i·tú·lot, tu·lú·tin .

tu·lóy

pnd |i·tu·lóy, mag·tu·lóy, tu·lu· yán
:
hindi huminto ; huwag pabayaang tumigil o maputol.

tú·loy

png
:
pagtahan o pagtigil sa isang pook — pnd ma·ki·tu·lóy, tu· mu·lóy.

tu·lóy-tu·lóy

png |[ ST ]
:
gintong kuwintas.