f


F, f

png
1:
ikaanim na titik sa alpabetong Filipino at tinatawag na ef
2:
ikaanim sa isang serye o pangkat
3:
Mus ikaapat na nota ng eskalang diyatoniko sa C major
4:
pasulat o palimbag na representasyon ng F o f
5:
tipo, tulad ng sa printer, upang magawâ ang titik F o f.

F

symbol |[ Ing ]
1:
Kem fluorine Ele faraday
2:
Ele farad.

F

daglat png |[ Ing ]
2:
Bio female
3:
fine, sa tasá ng lapis.

fa

png |Mus
:
tawag sa ikaapat na nota sa isang eskalang major.

fa·á·yan

png |[ Ted ]
:
uri ng mátong na pinaglalagyan ng sampu o higit pang sáko ng palay.

fa·bá·nga

png |[ Ted ]
:
uri ng anting-anting na itinatalì sa baywang upang palakasin ang pag-iisip.

fable (féy·bol)

png |Lit |[ Ing ]

facade (fa·sád)

png |Ark |[ Ing ]

face (feys)

png |Ana |[ Ing ]

facebook (féys·buk)

png |Com |[ Ing face+ book ]
:
isang sikát na personal na site sa cyberspace.

face lift (feys lift)

png |[ Ing ]
1:
operasyong kosmetiko upang banatin ang mga luyloy at kulubot na bahagi ng mukha
2:
paraan ng pagpapaganda ng anyo ng isang bagay.

facet (fá·set)

png |[ Ing ]
1:
partikular na aspekto ng isang bagay
2:
tapyas ng isang hiyas
3:
Bio segment ng compound eye.

face value (feys vál·yu)

png |[ Ing ]
1:
Ekn itinakdang halaga ng isang nilimbag na salapi
2:
panlabas na anyo o halaga ng isang bagay.

facial nerve (féy·syal nerv)

png |Ana |[ Ing ]
:
alinman sa pampitóng pares ng cranial nerve.

facilitator (fa·si·li·téy·tor)

png |[ Ing ]
:
tao na nagpapagaan o nagpapabilis sa takbo ng gawain Cf TAGAPAMAGÍTAN

facility (fa·sí·li·tí)

png |[ Ing ]

facistol (fa·sis·tól)

png |[ Esp ]

facsimile (fak·sí·mi·lí)

png |[ Ing ]
:
eksaktong kopya o sipi ng orihinal : FAX1

fact (fakt)

png |[ Ing ]
:
bagay o pangyayari na kinikilálang tunay.

faction (fák·syon)

png |[ Ing ]

factitious (fak·tí·syus)

pnr |[ Ing ]
:
hindi natural.

factor (fák·tor)

png |[ Ing ]

factory (fák·to·rí)

png |[ Ing ]

factotum (fak·tó·tum)

png |[ Ing ]
:
empleado na nakagagawâ ng halos lahat ng uri ng trabaho.

facula (fá·kyu·lá)

png |Asn |[ Ing ]
:
maliwanag na bahagi ng araw.

faculty (fá·kul·tí)

png |[ Ing ]
1:
kakayahan sa isang partikular na gawain : PAKULTÁD
2:
likás na kakayahan ng isip at katawan : PAKULTÁD

fad

png |[ Ing ]
1:
pansamantalang moda

fade (feyd)

pnr |[ Ing ]
:
kumupas o kupasan.

faded (féy·ded)

pnr |[ Ing ]

fá·di

png |[ Ted ]
:
espadang kahoy na ginagamit sa pagsasayaw.

faeces (fí·siz)

png |[ Ing ]

fag

png |Alp |[ Ing ]
:
pinaikling faggot.

fá·ga

png |[ Ted ]
2:
tudlaan ng palasó.

Fá·gad

png |Mit |[ Ted ]
:
isa sa mga tribu ng mga espiritu ng higante.

fa·ga·fú·lan

png |[ Ted ]
:
tansong kahon na sisidlan ng apog at ngangà Cf KALAKPÁN

fá·gaw

png |[ Ted ]
:
lalagyan ng mga pinatuyông panggatong na nakabitin sa ibabaw ng dapugan.

fag·fag·tó

png |Ant |[ Igo ]
:
ritwal ng kalalakihan sa Bontoc bílang pasasalamat sa masaganang ani ng kamote.

fág·got

png |Alp |[ Fre ]

fa·gí·nes

pnd |[ Ted ]
:
magbihis nang magarà at magpalamuti para sa pista.

fa·gí·tug

png |Psd |[ Ted ]
:
mahabàng pamingwit ng palós.

fag·lóng

png |Mus |[ Bil ]

fa·gún·tang

png |[ Ted ]
:
uri ng bitag.

fa·gú·tas

png |[ Ted ]
:
laro ng pagtabás sa pumpon ng damo sa pamamagitan ng isang tagâ lámang.

Fahrenheit (fá·ren·háyt)

png |[ Ing ]
:
yunit ng temperatura sa eskalang Fahrenheit Cf F1

Fahrenheit scale (fá·ren·háyt is·kéyl)

png |[ Ing ]
:
eskala ng temperatura na nagyeyelo ang tubig kung nása 32° at kumukulo kung nása 212° sa loob ng normal na kondisyon.

fail (feyl)

pnd |[ Ing ]
1:
mabigo o biguin
2:
bumagsak o ibagsak
4:
hindi pumasá o hindi ipasá.

failure (féyl·yur)

png |[ Ing ]
1:
pagiging bigô
2:
pagiging mahinà
3:
bagsák4 o pagbagsak.

fair (feyr)

png |[ Ing ]
1:
pook na bentahan ng iba’t ibang bilihin

fair (feyr)

pnr |[ Ing ]
2:
maputlang kulay ng balát
4:
maaliwalas, kung sa panahon
5:
katamtaman, kung sa kakayahan.

fairway (féyr·wey)

png |[ Ing ]
1:
napaglalayagang bahagi ng tubigán
2:
regular na daanan ng mga sasakyang-dagat.

fairy (féy·ri)

png |Mit |[ Ing ]

fairy-bluebird (féy·ri-blú·berd)

png |Zoo |[ Ing ]

fairyland (féy·ri·lánd)

png |Mit |[ Ing ]
:
daigdig ng mga éngkantáda.

fait accompli (feyt a·kóm·pli)

png |[ Fre ]
:
bagay na ginawâ at hulí na para pagtalunan o baguhin.

faith (feyt)

png |[ Ing ]
2:
tiwalà2 o pagtitiwala.

faithful (féyt·ful)

pnr |[ Ing ]

faith healer (feyt hí·ler)

png |[ Ing ]
:
tao na sinasabing nagpapagalíng sa pamamagitan ng dasal at pananalig sa halip na medikal na panggagamot.

faith healing (feyt hí·ling)

png |[ Ing ]
:
panggagamot na ginagawâ ng isang faith healer : SPIRITUAL HEALING

fá·kang

png |[ Ted ]
:
anting-anting na inilalagay sa lupa upang maláman o makilála ang magnanakaw.

fake (feyk)

pnr |[ Ing ]

fá·kir

png |[ Ara ]
:
banal na Muslim o Hindu.

fa·lá·wan

png |[ Ted ]
:
tela na pananggalang sa dibdib at baywang kung nakikipaglaban.

falcata (fal·ká·ta)

png |Bot |[ Ing ]
:
mabilis tumubò at malakíng punongkahoy (Albizia falcataria ) 40 m ang taas, makinis at abuhin ang mga sanga, katutubò sa Papua New Guinea at Solomon Islands : MOLUCCAN SAU

falchion (fál·tyon)

png |Mil |[ Ing ]
:
espadang malapad at maikli, malanday ang gilid, at pakurba ang dulo.

falcon (fál·kon)

png |Zoo |[ Ing ]

falconer (fál·ko·nér)

png |[ Ing ]
1:
tagapag-alaga at tagasanay ng mga falcon o lawin
2:
tao na nangangáso sa pa-mamagitan ng alagang falcon o lawin.

falconet (fál·ko·nét)

png |Mil |[ Ing ]
1:
magaan na kanyon
2:

fa·lén·dag

png |Mus |[ Ted ]

fall (fol)

png |[ Ing ]
1:
akto ng pagbagsak o pagbulusok
2:
anumang bagay na bumagsak o bumabagsak
3:
súkat ng dami at lakas ng pagbagsak ng ulan
4:
pagbagsak ng presyo o halaga
5:
anumang direksiyon na pababâ

fall (fol)

pnd |[ Ing ]
1:
mabuwal ; matumba

falla (fál·ya)

png |Kas |[ Esp ]
:
noong panahon ng Español, bayad upang hindi magtrabaho sa polo.

fallacy (fá·la·sí)

png |[ Ing Lat fallacia ]
1:
maling pag-aakala
2:
depektibong pag-iisip
3:
Pil pagkakamali na nagpapahinà sa argumento.

fallback (fól·bak)

png |[ Ing ]
1:
bagay na umatras o ang antas ay iniatras
2:
bagay na maaaring atrasan.

fallible (fá·li·ból)

pnr |[ Ing ]
:
maaaring magkamalî.

fal·lí·wes

png |Mus |[ Bon ]
:
musika ng gangsa sa bisà ng malambot na pampalò.

fallopian tube (fa·ló·pyán tyub)

png |Ana |[ Ing ]
:
alinman sa dalawang túbo sa estrukturang panreproduksiyon ng babaeng mammal at dinadaluyan ng ova buhat sa obaryo túngo sa matris.

falls (fols)

png |Heo |[ Ing ]

false (fols)

pnr |[ Ing ]

false bird-of-paradise (fols berd-of-pá·ra·dáys)

png |Bot |[ Ing ]
:
uri ng helikonya (Heliconia bihai ) na may dahong tulad ng saging at mga bulaklak na kulay dilaw lungtian at nakapaloob sa matigas, hugis bangka, at kulay puláng braktea.

falsetto (fal·sé·to)

png |Mus |[ Ing ]
1:
mataas ngunit hindi likás na tinig ng laláking mang-aawit, lalo na ng tenor
2:
mang-aawit na may gayong tinig.

falsification (fál·si·fi·kéy·syon)

png |[ Ing ]

falsify (fál·si·fáy)

pnd |[ Ing ]
:
palsipikahin o magpalsipika.

falua (fa·lú·wa)

png |Ntk |[ Esp ]
:
lantsa na ginagamit pampatrulya Cf PALUWÁ2

fame (feym)

png |[ Ing ]

familiarity (fa·míl·yá·ri·tí)

|[ Ing ]

famille (fá·mi)

png |[ Fre “pamilya” Ing ]
:
porselana na gawâ sa China.

family (fá·mi·lí)

png |[ Ing ]
2:
Bio ang pangunahing subdibisyon ng isang order o suborder sa klasipikasyon ng mga halaman, hayop, fungus, at iba pa, karaniwang binubuo ng iba’t ibang genus.

family name (fá·mi·lí neym)

png |[ Ing ]

family planning (fá·mi·lí plá·ning)

png |[ Ing ]
:
pagpaplano ng pamilya.

family tree (fá·mi·lí tri)

png |[ Ing ]
:
tsart na nagpapakíta ng ugnayan at linya ng angkan o lahi.

famine (fá·min)

png |[ Ing ]

famous (féy·mus)

pnr |[ Ing ]

fan

png |[ Ing ]

fanatic (fa·ná·tik)

png pnr |[ Ing ]

fanaticism (fa·ná·ti·sí·sim)

png |[ Ing ]

fancy (fán·si)

png |[ Ing ]

fandango (fan·dáng·go)

png |Say |[ Esp ]

fán·di-fán·di

png |[ Ted ]
:
mga banderitas kung may pista o kasalan.

fán·di né·dol

png |[ Tbo ]
:
palda na yarì sa abaka, may iba’t ibang dekorasyon, at higit na makulay kaysa teduyung.

fan·fa·ní·lag

png |[ Ifu ]