hali


ha·lí

png
1:
[ST] pagpunta o pagdatíng, gaya sa “halika” at “halina”
2:

ha·lí-

pnl
:
pambuo ng pagtawag na lumapit o sumáma ang iba, gaya sa “halika,” “halikayo.”

Ha·lí!

pdd
:
varyant ng Halé!

ha·lì

pnd |mag·ha·lì |[ Bik ]

ha·lí·bas

png
2:
pagwasiwas ng patalim, gaya ng itak, espada, at iba pa
3:
paghagis ng bagay na mahabà.

ha·li·bá·yo

png
:
kahoy na ginagawâng pantukod sa mga haláman upang mapigilan ang pagtumba Cf SÚHAY, TÚKOD

ha·lib·híb

png
:
dahan-dahang tálop o pagtatalop Cf AKBÁ

ha·lí·bi

png
:
pagputol ng mga punò ng haláman at tubó.

ha·li·bi·yóng

png |[ ST ]
:
pagkakapatong-patong ng bagay-bagay dahil sa pagkakamalî.

ha·li·bu·káy

png |Med
:
pagpihit ng mga bituka.

há·li·bút

png |Zoo |[ Ing ]

ha·li·but·bót

png |Bot |[ Bik Seb Tag ]

ha·li·bu·yák

png
:
varyant ng halimuyak.

ha·lib·yóng

png
:
pagkukuwento ng isang pangyayari subalit taliwas sa tunay na nangyari.

halide (há·layd)

png |Kem |[ Ing ]
:
binary compound ng isang halogen at isa pang elemento o pangkat.

há·lig

png |[ ST ]

ha·li·ga·ngà

png |Bot
:
varyant ng aligángo.

ha·li·ga·yót

pnr
:
madalîng baluktutin o hubugin ; sumusunod sa pagbaluktot at paghubog, gaya ng haligayot na sanga o mahusay na katad : PLIABLE, PLIANT

ha·lig·bás

png |[ ST ]
:
pagpútol at pagdadalá nang maramihan.

ha·lig·híg

png |[ ST ]
:
panginginig sa lamig kahit walang sakít.

ha·lí·gi

png |Ark
1:
patayông kaláp, metál, o semento na nagsisilbing túkod sa isang estruktura : ADÍGI, DÚGO, MONMÓN, PILÁR2, PILLAR2, PÓSTE1, TEDDÉK Cf PUNDASYÓN
2:
amá o ang tumatayông pinunò ng pamilya.

ha·li·gíng

png |[ ST ]

ha·li·gót

pnr |[ War ]

ha·li·gut·gót

pnr

ha·lí·ha·lí

png |[ Tau ]
:
maikling pamamahinga.

ha·lí-ha·li·lí

pnr

ha·li·háw

pnr

ha·li·háw

png |[ ST ]
:
paglakad nang pabalik-balik, karaniwan kung may hinahanap.

ha·lí·haw

png |[ ST ]
1:
pagkain nang panakáw sa harapán ng may-ari
2:
paghanap ng isang bagay sa pamamagitan ng paghahalungkat nang walang taros : HALIKWÁT1
3:
tao na dumaranas ng matinding gútom o pagkulo ng tiyan.

ha·lí·haw

pnd |ha·li·há·win, hu·ma·lí·haw, mag·ha·lí·haw
:
paluin o hambalusin nang tuloy-tuloy at sa lahat ng panig.

ha·lík

png
:
pagdidikit, pagdadampi, o pagdidiin ng labì sa anumang bahagi ng katawan, karaniwang may halòng damdamin : ANGÓB1, BÉSO, HADÓK, HALÓK, HARÔ, KISS, UMÀ — pnd ha·li·kán, hu·ma·lík, i·ha·lík.

Ha·lí·ka!

pdd |[ hali+ka ]
:
Pumarito ka!, Lumapit ka!, Sumama ka! : MEKÉNI!

há·lí·kan

png |[ halik+an ]
1:
matagal na paghalik sa isa’t isa : HADÚKAN
2:
pagdadampian ng mga labì ng dalawang tao : HADÚKAN

Ha·lí·ka·yó!

pdd |[ hali+kayo ]
:
Pumarito kayo! ; Lumapit kayo!

ha·lik·hík

png

ha·lik·wát

png
2:
pag-aangat ng isang mabigat na bagay Cf SIKWÁT

ha·li·lag·yó

pnr |[ ST ]
:
kamukha ng iba.

ha·li·lá·ya

png |[ ST ]

ha·li·lí

pnr

ha·lí·li

png |[ Seb ST ]

ha·li·ma·sô

pnr |Med
:
nagtutubíg-tubíg na sugat sanhi ng gasgas.

ha·lí·maw

png |Zoo
1:
hayop na mabangis at naninilà : BUTAKÁL1, GÁNID2, KALANTÂ, MAMPÁK, MÓNSTER Cf ILÁHAS
2:
[ST] león.

ha·lim·ba·wà

png |[ Bik Hil Tag ]
1:
bagay na kabílang at kumakatawan sa isang kabuuan : EHÉMPLO, EKSÁMPOL, EXEMPLI GRATIA, HALINTULAD1, LAKDÁ1, SÁMPOL3 Cf ID EST

ha·lim·bu·káy

png
:
dagsa ng mga alon sa dagat.

ha·lim·hím

png
:
paglimlim ng inahin o pagpapainit sa mga itlog upang mapisâ — pnd ha·lim·hi·mán, hu·ma·lim·hím.

ha·li·mo·nón

png |Bot |[ Akl ]

ha·li·mo·rá

png |[ ST ]
:
mahusay na katangian ng pag-iisip at kalusugan.

ha·li·mu·lâ

png
:
matulaing turing sa lahat ng patáy.

ha·li·mú·mog

png |Bot
:
punongkahoy (Ehretia philippinensis ) na tumataas nang 5 m, putî at mabango ang bulaklak, at makatas ang bilóg at puláng bunga : ANONÁNGIN, BAYÚKON

ha·li·mun·món

png

ha·li·mú·san

png |Zoo |[ War ]

ha·li·mut·mót

png |[ ST ]
:
pagbugá ng mabahong amoy.

ha·li·mú·yak

png
:
malakas na bango na higit na nagtatagal at kumakalat : ALIMÚSOM, ALÍMYON, HALIMUNMÓN, SAMYÓ var halibuyak

ha·li·muy·móy

png
:
lawak o layò ng nararating ng isang kaaya-ayang amoy.

ha·lín

png
1:
[Seb] bénta
2:
[War] sálin.

ha·lín

pnd |hu·ma·lín, mang·ha·lín |[ Hil ]

há·lin

png
1:
[Tau] pagbabago nang higit na mababà sa dáting kalagayan
2:
[Hil] sálin1

ha·lí·na

png
:
panghikayat, pang-akit, o gayuma : CHARM1

Ha·lí·na!

pdd
:
pinaikling “Halika na! ”

ha·lin·du·wáng

png
1:
pagbaling sa lahat ng direksiyon upang makíta ang hinahanap
2:
paghahalungkat hábang naghahanap ng isang bagay.

ha·líng

png |[ ST ]
:
pagtutuon ng pansin upang nakawin.

ha·líng

pnr

há·ling

png
1:
[Hil] simulâ
2:
[Seb] dikít2

ha·ling·híng

png
1:
huni ng kabayo
2:
daing ng tao na nahihirapan sa karamdaman o naliligayahan sa sex : AGULÔ Cf HALUYHÓY

ha·lin·hán

pnd |[ halili+han ]
:
palitán ; lagyan ng iba.

há·lin·hí·nan

pnr |[ halili+han+an ]
:
salítan sa pagtupad ng gawain : ANGSÁNG2, APÁLIG, BALÍYOS, DUMALÁSAN, HALILÍ, SALISÍ, SÚLBOD

ha·lín·tang

png |[ Hil ]

ha·lin·tóng

png |Zoo
:
varyant ng balintóng.

ha·lin·tú·lad

png
1:
[ST] halimbawà1 var halintulár
2:
paghahambing ng dalawang bagay.

ha·lin·tu·wáng

pnr
:
dalá-dalá ng dalawang tao sa magkabilâng dulo ng isang piraso ng kawayan Cf PASÁN, KARGÁ

ha·líp

pnr
:
ginamit kapalit ng dáti : EMBÉS

ha·lí·pa

png |Pol |[ Mrw Tau ]
1:
noong panahon ng sultanato ng Sulu, ang pinakamataas na relihiyosong pinunò, karaniwang nása masjid ng sultan

ha·li·pa·rót

png

ha·lí·paw

png
:
mga bagay na ikinalat nang manipis sa isang rabaw var halipawpáw Cf HALÁGAP

ha·lip·híp

png |Ana |[ Ifu ]

ha·lí·pis

png |[ ST ]
:
paghirang sa isang tao upang pagtrabahuhin ito at hamakin.

ha·li·pót

pnr |[ War ]

ha·lí·pot

png |[ Bik ]

ha·lip·su·sì

png

ha·li·pu·lú

pnr |[ Tau ]

ha·lir·yó

png |[ ST ]

ha·lir·yóng

png |[ ST ]
:
paghakot nang unti-unti sa isang bagay dahil hindi ito maaaring dalhin nang minsanan.

ha·lít

png
1:
malakîng sirà o púnit sa damit, káyo, at kauri
2:
marahas na pagtanggal o pagpunit sa isang bagay, gaya ng dahon o damit Cf PIGTÁL, PITÁS

há·lit

pnd |ha·lí·tan, hu·má·lit, i·há·lit |[ Hil ]
:
dumáut o idáut.

ha·li·tó·sis

png |Med |[ Ing ]
:
mabahòng hininga.

Ha·lí·ya

png |Mit |[ Bik ]
:
diwata ng buwan.

ha·li·yá·mas

png |[ ST ]
:
gintong gamit sa pagtutubog.

ha·li·yó

png |[ ST ]
:
madestino sa pook ng ibang tao.

ha·lí·yo

png |[ ST ]
:
pagpalit o paghalili sa posisyon o katayuan ng iba Cf EMPATÍYA