kari


ka·rí

png
1:
iba’t ibang pagkaing Filipino na niluluto sa bahay o tin-dahan upang ipagbilí sa alinmang pook na matao — pnd i·ka·rí, ku·ma· rí, mag·ka·rí
2:
mga ulam o lutóng pagkain na maaaring mabilí sa karihan o karinderiya
3:
[Bik Hil Ilk Pan Tag War] pinaikling karí-karí
4:
[Ilk] pangakò.

ka·rí

pnh |[ Seb ]

ká·ri

png |[ Ing curry ]

ka·ri·bál

png |[ Tag ka+Esp rival ]

ka·ri·báng·sa

png |Mit |[ Mrw ]
:
mga espiritung nakatirá sa ikalawang suson ng mundo.

ka·ri·ba·ra·wán

png |[ Bik ]

ka·ri·bú

png |Zoo |[ Esp caribú ]

ka·ri·bú·kan

|[ Bik ]
:
tálo1 o pagtatálo.

ka·ri·bú·suk

png |Bot |[ Ilk ]

ka·ri·dád

png |[ Esp caridad ]

ka·ríg

png |[ ST ]
:
ingay ng yabag ng isang kabayo o ng ibang hayop Cf yagyág

ká·rig

png |[ ST ]
:
malakas na sipa.

ka·rí·gal

png |Bot |[ ST ]
:
isang uri ng palay.

ka·rí·go·nán

png |[ War ]

ka·rí·han

png |[ kari+han ]
:
maliit na tindahan ng mga lutong pagkain : karinderyá

ká·rik

png |Bot |[ ST ]
:
isang uri ng pu-nongkahoy na matinik.

ka·ri·ká·an

png |Heo |[ Pan ]

ka·rí-ka·rí

png |[ Bik Hil Pan War Tag ]
:
varyant ng karé-karé.

ka·rí-ka·ri·tú·nan

png |[ kari+kariton+ an ]
:
maliit o laruang kariton.

ka·ri·ka·tú·ra

png |[ Esp caricatura ]
1:
Sin dibuhong satiriko na may pagta-tanghal ng eksaheradong katangian ng isang tao : caricature Cf cartoon
2:
katawa tawang paggaya o pagla-larawan ng isang tao : caricature Cf kómikó

ka·rik·tán

png |[ Kap Tag ka+dikit+an ]

ka·ríl

png |[ Esp carril ]
1:
bako sa daan dulot ng pagdaan ng sasakyan

ka·ríl

pnr |Med |[ ST ]

ka·ri·la·gán

png |[ ka+dilag+an ]

ka·ríl·yo

png |Tro |[ Esp carrillo ]
:
pag-papagalaw ng mga anino ng mga pira-pirasong kartong hugis tao sa likod ng isang kumot na putî na may ilaw : aliala, gagaló, kikimút, titiré

ka·ril·yón

png |Mus |[ Esp carillón ]
:
pangkat ng mga kampana sa isang tore na nalilikhaan ng musika : chime3 var kariyóng, karyóng

ka·ri·má-ri·má·rim

pnr |[ ka+dima+ dimarim ]
:
labis na rimarim ; napaka-tinding hindi pagsang-ayon.

ka·rim·ba·rá

pnr |Bot |[ Ilk ]

ka·rim·lán

png |[ ka+dilim+an ]
1:
ma-kapal na dilim : sípnget
2:
kalabuan o kalagayang hindi agad makíta, makilála, o maintindihan

ka·rín

pnb |[ Kap ]

ka·ri·nà

png |[ ST ]
:
puluhan ng kasang-kapang pambatí.

ka·rin·bub·wá

png |Bot |[ Ilk ]

ka·rin·der·yá

png

ka·ri·ngá·lan

png |[ ka+dingal+an ]
2:
kakintaban o kakinangan ng kulay Cf rangya, tingkad

ka·ri·ngál-dí·ngal

pnr |[ ka+dingal+ dingal ]

ka·ri·ngát-di·ngát

pnb |[ ka+dingat-dingat ]
1:
biglaan at walang pasabi
2:
hindi namalayan.

ka·rín·yo

png |[ Esp cariño ]
:
lambing1 — pnd ka·rín·yu·hín, ku·ma·rín·yo, ma·nga·rín·yo.

ka·rin·yó·an

png |[ Pan ]

ka·rin·yó·sa

pnr |[ Esp cariñosa ]
:
malambíng, ka·rin·yó·so kung laláki.

ka·rír

png |Kol |[ Ing career ]

ká·ri·ring·gán

png |[ ka+dinig+an ]
:
anumang bagay na hindi naging malinaw o mali ang pagkakarinig Cf ulínig2

ká·ris

png |Med |[ Ing caries ]
:
pagkabu-lok ng ngipin at butó : karyes

ka·rí·sal

png |Heo |[ Esp carrizal ]
:
taniman ng mga punòng hungkag na biyas-biyas gaya ng tambo.

ka·rí·saw

png |[ War ]
1:
pagbúhay o pagbibigay ng buháy Cf kasiglahan

ka·rís-ka·rís

png |Zoo

ká·ris-ká·ris

png |Zoo

ka·rís·kis

png |Bot |[ Ilk ]

ka·rís·ma

png |[ Esp carisma ]
1:
sa teolohiya, biyaya o kapangyarihang kaloob ng Diyos : charisma
2:
kaka-ibang kapangyarihang espiritwal o katangian ng isang indibidwal na nakaaákit sa maraming tao : charisma
3:
espesyal at kakaibang katangian ng isang indibidwal sa pamumunò at karapat-dapat igálang : charisma

ka·ris·sá·bong

png |[ Ilk ]
:
kauusbong na bunga na may nakakabit pang corolla.

ka·rís·ya

png |[ Esp caricia ]

ká·rit

png
1:
[Kap Pan Tag] kasangka-pang panggamas o pampútol ng damo, may kurbadong talim, at may puluhang kahoy : garáb, galáb, kagót, láwit2, sánggot2, scythe, sickle1 Cf kaláwit, lingkaw — pnd ka·rí·tin, mag· ká·rit, ma·ngá·rít
2:
talim na may lampas ulong puluhan, ginagamit na pansungkit sa bungangkahoy
3:
gasgas o mababaw na hiwa sa balát o anumang rabaw Cf gálos
4:
[Pan Tag] proseso ng pagkuha sa katas ng nipa upang gawing alak o sukà.

ka·ri·ta·tí·bo

pnr |[ Esp caritativo ]

ka·ri·té·la

png
:
varyant ng karetela.

ka·ri·tón

png |[ Esp carretón ]
:
sasak-yang panghakot, may gulóng, hini-hila ng kalabaw o báka kung malakí, itinutulak ng tao kung maliit Cf karetéla, káro — pnd i·ka·ri·tón, ka·ri·tu·nín, mag·ka·ri·tón.

ka·ri·to·né·ro

png |[ Esp carretonero ]
1:
tagagawâ ng kariton
2:
tagatulak ng kariton.

ka·ri·wa·rà·an

png |[ ST ka+diwara+ an ]
1:
labis na pag-uukol ng pansin sa mga detalye na nagdudulot ng pagkabalam ng isang gawain Cf bágal, gigì, kúpad

ka·ri·wa·sà·an

png |[ ka+diwasa+an ]
:
pagiging mariwasa : ease3, kawása, kawasá Cf alwán, ginháwa

ka·ri·yák·yak

png |Zoo |[ Seb ]