ay.


-ay

pnl
:
pambuo ng pangalan ng babae na nagpapahiwatig ng lambing o lamyos, hal Tinay Cf -OY

ay

png
1:
tawag sa titik I
2:
Gra kapalit ng kuwit.

ay

pnd
:
pandiwang pantulong var e

Ay!

pdd
:
bulalas o sigaw ng hinaing, pagsalungat, o hindi pagsang-ayon.

a·yá

png |[ ST ]
:
aliping tagapag-alaga ng batà.

á·ya

png
1:
pagiging kalugod-lugod o kasiya-siya — pnr ma·á·ya
2:
[Esp] tagapag-alaga ng batà Cf YÁYA
3:
[Pan] pinggán.

á·ya

pnr

á·ya

pnh |[ Pan ]

a·yâ-a

png |[ ST ]
:
hangà o paghangà.

a·yá·as

png |[ ST ]
1:
ingay na hindi gaanong malakas, tulad ng ingay kung may natangay na bagay
2:
Bot isang uri ng damo.

á·ya-áy

pnr |[ Hil ]
:
bihirang matagpuan.

a·ya·bá

png |[ ST ]
:
kanin na hindi maayos ang pagkaluto ; kaning nahilaw o nasunog.

A·ya·bá

pdd |[ ST ]
:
O ano?

á·yad

png |[ Tau ]
:
íngat o pag-iíngat — pnr ma·á·yad.

á·yad-á·yad

pnr pnb

a·yág

png
1:
Mus [ST] pag-awit ng tagumpay ; o ang idyomatikong pagpapahayag ng “magsaya”
2:
[Seb] salà1 o pagsalà.

á·yag

png
1:
[Igo] pagbabalik ng kaluluwa sa isang táong may sakít
2:
[Ilk] ritwal ng panggagamot para ibalik ang kaluluwa ng yumaong maysakít.

a·yák

png |[ ST ]
1:
pagpapatigil sa paglululan ng kalakal
3:
sa Boso-boso, Antipolo, salita ng paghanga.

ay-ák

png |[ ST ]
:
pinaikling “Ano? Bakit ka naparito? ”

á·yak

pnr |[ ST ]

a·yám

png |[ ST ]

á·yam

png
1:
Zoo [Akl Bik Tag War] áso
2:
Zoo ásong magandang palakihin at alagaan
3:
anumang hindi tiyak o halò-halò ang uri, hal ásong mongrel
4:
[Ilk] larô1
5:
[Iva] lákad1

a·ya·má

png |Zoo |[ ST ]
:
talangkang nahuhúli sa tubig tabáng.

a·ya·mín

png |[ ST ]
:
paghipo na may kalakip na laswa.

a·yá·min

png |[ ST ]
:
laruán ng batà.

a·ya·mó·on

png |[ Ilk ]

a·ya·mót

png |[ ST ]
1:
bakás o mantsa ng napakarumi

a·yán

png |[ Mag ]

a·yán

pnh |[ Bik Kap Tag ]

A·yán!

pdd |[ Bik Kap Tag ]
:
pahayag ng pagtatanghal, pagtuturo, o paninisi.

á·yan

png
1:
[Tau] tirahan ng mga inmortal
2:
[Iva] bakbák.

a·yá·nas

pnd |ma·a·yá·nas, ma·a·yá·nas |[ ST ]
:
masubsob o mapasubsob dahil sa bigat ng dalá-dalá.

a·yáng

png
1:
[ST] pagbabanta habang itinataas ang bisig
2:
[Igo] masamâng kapalaran.

á·yang

pnr |[ ST ]

A·yá·ngan Ma·yáw·yaw

png |Lgw |[ Ifu ]
:
isa sa wika ng mga Ifugaw.

a·ya·ngáw

png |Kem

a·ya·ngí·li

png |Bot
:
punongkahoy (Acacia confusa ) na 12 m ang taas, may bulaklak na dilaw, katutubò sa Filipinas, Timog-silangang Asia, at Taiwan : FORMOSAN KOA TREE

a·yan·ná

pnb |[ Ilk ]

A·yá·no!

pdd |[ ST ]
:
pinaikling “E, ano? Magaling ba? ”

á·yap

png |Bot
:
uri ng sitaw na higit na maikli ang bunga at masapal : KÍBAL2

a·ya·pá·na

png |Bot |[ Esp ]
:
yerba (Eupatorium triplinerve ) na halámang gamot at salit-salit ang dahon.

á·yar

pnd |a·yá·rin, i·á·yar, mag-á·yar |[ ST ]
:
gawin nang mapayapa ang isang bagay.

a·yá·ri

pnr |[ Pan ]

a·yás

png |Mus |[ Tua-Dus ]
:
ritmo ng kulintang.

á·yas

png |[ Mrw ]

a·yát

png |[ Ilk ]

á·yat

png
1:
[Iba] hangà o paghangà
2:
3:
Lit [Tau] pangungusap, taludtod, o berso
4:
[Akl War] hámon.

ayatollah (a·ya·tó·la)

png |[ Ing Ara ]
:
pinunò ng mga Shíite sa Iran.

a·yáw

png
:
larong gumagamit ng maliliit na kontsa.

a·yáw

pnd |a·ya·wán, u·ma·yáw
2:
tumigil sa ginagawâ dahil may hindi nagustuhan.

á·yaw

png |[ ST ]
:
pagbibigay ng bahagi sa bawat isa, hal pag-aayaw-ayaw ng pagkain upang magkaroon ng parte ang lahat.

á·yaw

pnr
:
laban sa kalooban ; hindi gusto o hindi magustuhan : LÁYAP

á·yaw

png pnb |[ Hil Seb ]

a·yáw-a·yáw

pnr
:
salítan o pantay ang pamamahagi ; baha-bahagi — pnd a·yaw-a·ya·wín, mag-a·yáw-a·yáw.

ay-áy

png

ay-a·yá·ten

png |[ Ilk ]

ay-á·yo

png |[ Ilk ]

a·yég·ka

png |Mus |[ Bon ]
:
awit pangkatan ng matatandang laláki : AYYÉNG

a·yér

pnb |[ Esp ]

A·yí!

pdd |[ ST ]
:
pahayag ng pagkamangha sa balitang may nangyari sa isang tao.

á·yi

png |[ Tau ]
:
ritwal ng paghuhugas ng kamay, mukha, ilong, tainga, at mga paa bago magdasal ang mga Muslim.

a·yi·bú·tor

png |Bot |[ ST ]
:
gitna o ubod ng punongkahoy.

a·yí·kir

pnd |a·yi·kí·ran, mag-a·yí·kir |[ ST ]
:
higpitan ang takip.

a·yíng

pnd |a·yi·ngín, i·a·yíng, ma·a· yíng Agr |[ ST ]
:
matuyô at manlagas ang mga tanim.

a·yíng

pnr |[ ST ]

a·yí·ong

png |Bot |[ ST ]
:
payát ngunit mahabà ang biyas na kawayan.

a·yíp-ip

png |Zoo |[ ST ]
:
kalahating pangharap na bahagi ng katawan ng hayop na may apat na paa ; likod ng hayop.

a·yí·po

pnd |a·yi·pú·hin, ma·a·yí·po |[ ST ]
:
sunugin o masunog.

áy·kon

png |[ Gri eikon Ing icon ]
1:
imahen o eskultura ni Cristo o iba pang banal : IKÓNO
3:
Com representasyong grapiko sa monitor para sa isang program, option, o window : IKÓNO
4:
Lgw symbol na kahawig ng bagay na kinakatawan nitó.

ay·lì

png |[ Kap ]

Ay·mú·yu

png |Lgw |[ Ilt ]
:
isa sa wika ng mga Ilongot.

ay·nâ

png |Agr |[ ST ]
:
lupang punlaan.

áy·nas

pnd |mag-áy·nas, u·máy·nas |[ ST ]
:
lumiban sa trabaho o anumang gawain upang magpagalíng sa sakít.

ay·nát

png |[ ST ]
:
tao na napapagod maglakad dahil kagagáling sa sakít.

a·yó

png |[ ST ]
:
pagbibigay sa anumang hinihingi sa kaniya ng iba.

a·yò

png
:
salita o kilos na nagpapahiwatig ng pagkampi o pagtatanggol.

á·yo

png
1:
[ST] túlong
2:
Bot baging (Tetrastigma harmandii ) na may dahong mapusyaw na lungti at nagbubunga ng berry, katutubò sa Filipinas at Indochina : HÁYOK
3:
Med [Hil Seb] galíng1

á·yo-á·yo

pnd |á·yo-a·yú·hin, mag-á·yo-á·yo |[ ST ]

á·yob

png |Say |[ Kal ]
:
piraso ng tela na tinatanganan ng laláking mananayaw sa tadek.

á·yob

pnd |a·yú·bín, i·á·yob, mag-á·yob |[ ST ]
:
magsalang sa apoy ng anuman upang uminit.

a·yo·bó

png |[ ST ]
:
paggawâ ng yantok na silò.

a·yóg

pnr |[ ST ]

á·yog

png |[ War ]

a·yók

pnr |[ ST ]

á·yon

png |[ ST ]
:
pagiging pantay o kasukát.

á·yon

pnr pnb
1:
alinsunod sa isang panukala, layunin, o tunguhin : SANG-AYON
2:
payag o panig sa isang bagay o panukala : SANG-ÁYON
3:
batay sa isang awtoridad : SANG-AYON var ayon kay, ayon sa

á·yon kay

pnb
:
varyant ng sang-ayon.

á·yon sa

pnb
:
varyant ng sang-ayon.

á·yop

pnr

a·yo·pin·pín

pnd |a·yo·pin·pi·nán, i·a·yo·pin·pín, u·ma·yo·pin·pín |[ ST ]
:
lumapit sa isang bagay.

a·yós

pnr
1:
mabuti ang salansan o pagkagawâ : TUHÁY
2:
nása mabuting katayuan : TUHÁY

á·yos

png |ka·a·yu·sán
1:
paraan ng paghúsay ng pagsasalansan, pag-uugnay, o pagsusunod-sunod ng mga sangkap o bahagi ng isang bagay, o ng mga magkakauring bagay : ARRANGEMENT, ORDER2, SALÉSE
3:
[ST] pagpapatalas ng talim — pnr a·yós. — pnd i·sa·á·yos, mag-á·yos, u·má·yos

a·yó·weng

png |Mus |[ Bon ]
:
awit sa pagsasáka.

áy·ran

png |[ Iva ]

ay·ró

pnd |ay·ru·hín, i·ay·ró, u·may· ró |[ ST ]
:
akyatín o umakyát.

áy·ro

png |[ Pan ]

ay·síng

png |[ Pan ]

ays·lá·do

pnr |[ Esp aisládo ]
1:
tinakpan, sinapnan, binalutan, o inihiwalay gamit ang isang materyal na pumipigil o nagpapababà sa pagdaloy, paglipat, o pagtagas ng init, koryente, o tunog : INSULATED
2:
inilagay sa hiwalay na sitwasyon o kondisyon : INSULATED
3:
protektado laban sa hindi kanais-nais na epekto o elemento : INSULATED

ays·lá·dor

png |[ Esp aislador ]
1:
Ele bagay o substance na may napakababàng kakayahan upang magpadaloy ng koryente kayâ ang pagdaloy ng koryente dito ay itinuturing na walang halaga ; materyales na ginagamit sa ayslamyento, karaniwang kristal o seramika, sa isang yunit na sadyang ginawâ upang suportahan ang de-kargang konduktor at nang maihiwalay ito : INSULATOR
2:
tao o bagay na nagbibigay-daan o nagsasagawâ ng ayslamyento : INSULATOR

ays·lam·yén·to

png |[ Esp aislamiento ]
1:
pagtatakip, pagsasapin, pagbabálot, o paghihiwalay gamit ang materyales na nakapipigil o nakapagpapababà sa pagdaloy, paglipat, o pagtagas ng init, koryente, o tunog : INSULATION
2:
paghihiwalay o paglalagay sa hiwalay na sitwasyon o kondisyon : INSULATION
3:
pagtatanggol laban sa hindi kanais-nais na epekto o elemento : INSULATION