so


so

pnr |[ Ing ]
1:
totoo, hal “is that so?”
2:
ayós ; nása ayos, hal “Everything must be just so.”

so

pnb |[ Ing ]
1:
labis1 hal “so late”
2:
ganiyon, hal “He is a friend and he will remain so.”

so

pnb pnt |[ Ing ]
1:
upang, hal “so as to visit him”
2:
kayâ, hal “So we invited her.”
3:
kapagka, hal “If so needed.”

So!

pdd
1:
pambugaw ng mga manok
2:
[Ing] A, kayâ pala!

so·à

png |Bot |[ ST ]

so·â

png |[ ST ]
:
pagsasaboy ng tubig sa naliligo.

soak (sowk)

png |[ Ing ]

soap

png |[ Ing ]
1:
Kem sabon
2:
Tro soap opera.

soapbox (sówp·baks)

png |[ Ing ]
1:
kahong sisidlan ng sabon
2:
anu-mang plataporma, pook, publikas-yon, at iba pa na ginagamit ng isang tao upang magtalumpati o humingi ng tulong.

soap opera (sowp ó·pe·rá)

png |Tro |[ Ing ]
:
drama sa telebisyon, na karaniwang serye at tumatalakay ng mga temang domestiko : SOAP2

soar (sowr)

pnd |[ Ing ]
1:
lumipad, tu-maas, o pumailanlang
2:
umabot sa napakataas na antas, gaya ng mga presyo ng bilihin
3:
lumutang nang mataas sa eyre nang hindi ikinakam-pay ang pakpak o gumagamit ng ener-hiya.

sob

png |[ Ing ]

SOB (es·ów·bi)

daglat |Alp |[ Ing ]
:
ason of bbitch.

soba

png |[ Jap ]
:
manipis na uri ng pansit na gawa sa buckwheat mula sa Japan.

só·be·nír

png |[ Ing souvenir ]
:
bagay na ibinigay bílang alaala : SOUVENIR

so·be·nís·mo

png |[ Esp chovinismo ]
:
lábis o hindi makatwirang pagmama-lakí o pagmamahal sa sariling lahi o kabihasnan ; bulág na pagmamahal sa bayan : CHAUVINISM

so·be·ra·ní·ya

png |Pol |[ Esp soberanía ]
2:
pinaka-mataas na kapangyarihan : SOVEREIGN-TY
3:
kapangyarihang pamahalaan ang sarili : SOVEREIGNTY
4:
estado, komunidad, o anumang yunit pam-politika na nagsasarili : SOVEREIGNTY var soberanya

so·be·rá·no

png |[ Esp ]
1:
pinakamataas o pinakamakapangyarihang pinunò : SOVEREIGN
2:
sinumang may kapang-yarihang tulad ng hari : SOVEREIGN

so·bór·no

png |[ Esp ]

só·bra

pnr pnb |[ Esp ]

so·brán·te

pnr pnb |[ Esp ]

só·bre

png |[ Esp ]
:
sisidlan ng liham : ENVELOPE

só·bre·ká·ma

png |[ Esp ]

só·bre·kár·ga

png |[ Esp sobrecarga ]
:
lábis na karga.

so·bre·na·tu·rál

pnr |[ Esp ]
1:
hinggil sa bagay o pangyayaring hindi natural o higit sa natural o karaniwan : SUPER-NATURAL
2:
hindi maipaliwanag sa pamamagitan ng batas ng kalikasan : SUPERNATURAL

so·bre·pá·ga

png |[ Esp ]
:
lábis o dagdag na upa.

só·bre·pál·da

png |[ Esp sobrefalda ]

so·bré·pel·líz

png |[ Esp ]
:
maluwang na putîng kasuotan ng pari, sayad sa sa-hig, malapad ang mga manggas, at nása ibabaw ng abito : SURPLICE

só·bre·sal·yén·te

pnr |[ Esp sobresalien-te ]
:
markang akademiko, nanganga-hulugang “napakahusay.”

so·brí·na

png |[ Esp ]
:
pamangkin, so·brí· no kung laláki.

sobriquet (sób·ri·kéy)

png |[ Ing ]
2:
sagisag na pangalan.

sób·sob

png |Bot |[ Ilk ]

soccer (sá·ker)

png |Isp |[ Ing ]
:
uri ng futbol na binubuo ng dalawang pangkat, maaaring gamitin ang alin-mang bahagi ng katawan sa pagla-laro ng bola ngunit hindi ang mga kamay, maliban sa tagapagbantay ng goal na maaaring humawak nitó.

social (só·syal)

pnr |[ Ing ]

social climber (só·syal kláy·mer)

png |Alp |[ Ing ]
:
tao na nagpupumilit o nag-hahangad na mapabílang sa higit na mataas na katayuang panlipunan.

social conscience (só·syal kón·syens)

png |[ Ing ]
:
pag-iisip o pagtingin na may responsabilidad ang tao sa mga suliranin at kawalan ng katarungan sa lipunan.

social contract (só·syal kón·trakt)

png |Pol |[ Ing ]
:
teoretikong batayan sa de-mokratikong estado, na may kasun-duan ang mamamayan at ang pama-halaan upang magtulungan para sa panlipunang benepisyo.

socialism (so·syal·lí·sim)

png |Pol |[ Ing ]

socialist (só·sya·líst)

png |[ Ing ]

socialist realism (só·syal·líst re·ya·lí·sim)

png |[ Ing ]
:
estilong pansining at pampolitika na aprobado ng estado sa mga bansang sosyalista, gaya ng dáting USSR o China, nagpapahayag, sumasalamin, at nagtataguyod ng mga mithiin ng isang lipunang sosya-lista, at karaniwang nagdiriwang sa minimithing búhay at kasipagan ng mga manggagawà : REALISMONG SOSYA-LÍSTA

socialization (so·sya·li·zéy·syon)

png |[ Ing ]

social media (só·syal míd·ya)

png |[ Ing ]
:
mga website at aplikasyon na nagbibigay ng pagkakataon sa mga gumagamit para lumikha o magbahagi ng nilalaman, o lumahok sa social networking.

social network (só·syal nét·work)

png |[ Ing ]
:
isang website o aplikasyon na nagbibigay ng pagkakataon sa mga gumagamit upang mag-ugnayan sa pamamagitan ng pagpapadalá at pagpapalitan ng impormasyon, mensahe, komento, imahen, atbp.

social order (só·syal ór·der)

png |Pol |[ Ing ]
:
kaayusang panlipunan.

social realism (só·syal re·ya·lí·sim)

png |Lit Sin |[ Ing ]
:
uri ng realismo na taha-sang pumupuna sa umiiral sa kaayu-sang panlipunan, pampolitika, at pangkabuhayan, hábang isinusulong o ipinagdiriwang ang karapatan ng mga manggagawà at ibang nása ma-babàng uri ng lipunan.

social science (só·syal sá·yans)

png |[ Ing ]
:
agham panlipunan.

social secretary (só·syal sek·re·tá·ri)

png |[ Ing ]
:
tao na nagsasaayos ng mga panlipunang gawain ng isang tao o organisasyon.

social work (só·syal work)

png |[ Ing ]
:
organisadong gawain para sa pag-papabuti ng kalagayang panlipunan, gaya ng pagbibigay ng benepisyo sa mga nangangailangan.

social worker (só·syal wór·ker)

png |[ Ing ]
:
tao na may kasanayáng propes-yonal sa pagsasagawâ ng social work.

society (so·sáy·ti)

png |Pol |[ Ing ]

Society of Jesus (so·sáy·ti of ji·sus)

png |[ Ing ]
:
Katoliko Romanong orden na kinabibilángan ng mga Heswita Cf SJ

socio- (só·syo)

pnl |[ Ing ]
1:
hinggil sa lipunan
2:
hinggil sa sosyolohiya.

sociolinguistic (so·syo·ling·gwís·tik)

pnr |[ Ing ]
:
hinggil sa sociolinguistics.

sociolinguistics (so·syo·ling·gwís·tiks)

png |[ Ing ]
:
pag-aaral ng wika at ng ka-ugnayan nitó sa mga panlipunang sa-lik.

sociologist (sos·yó·lo·dyíst)

png |[ Ing ]

sociology (sos·yó·lo·dyí)

png |[ Ing ]

sociometry (sos·yó·met·rí)

png |[ Ing ]
:
pag-aaral ng mga ugnayan o relasyon sa loob ng pangkat ng tao.

sock (sák)

pnd |Kol |[ Ing ]
:
suntukin o sumuntok.

sock (saks)

png |[ Ing ]

socket (sá·ket)

png |[ Ing ]
:
kasangka-pang tumatanggap o sinasaksakan ng plug, bombilya, at iba pa upang mag-karoon ng ugnayan o koneksiyon.

Socrates (só·kra·tíz)

png |[ Ing ]
:
sinauna at bantog na pilosopong Griego.

socratic (sok·rá·tik)

pnr |Pil |[ Ing ]

só·da

png |[ Ing ]
1:
Kem alinman sa mga compound ng sodium na karaniwang ginagamit sa sabon
2:
soda water.

sodality (so·dá·li·tí)

png |[ Ing ]
:
kápa-tíran o samahán, lalo ng relihiyosong samahán ng mga Katoliko Romano.

só·da wá·ter

png |[ Ing ]
:
tubig na ma-bulâ dahil sa halòng carbon dioxide at maaaring inumin nang walang halò o may alak : SODA2

sodium (sód·yum)

png |Kem |[ Ing ]
:
metalikong element na malambot, re-aktibo, at pinilakan (atomic number 11; symbol Na ) : SÓSA

sodium bicarbonate (sód·yum bay· kár·bo·néyt)

png |Kem |[ Ing ]
:
pulbos (NaHCO3) na putî, natutúnaw, at gi-nagamit sa mga inuming bumubulâ, mga kasangkapang pamatay sunog, at pampaalsa sa pagluluto : BAKING SODA

sodium bromide (sód·yum bró·mayd)

png |Kem |[ Ing ]
:
solid na putî, krista-lina, natutunaw sa tubig, at ginagamit sa potograpiya bílang developer at sa paggawâ ng gamot.

sodium carbonate (sód·yum kár·bo· néyt)

png |Kem |[ Ing ]
:
puting pulbos (Na2CO3) na ginagamit sa mga pro-duktong komersiyal, gaya ng sabon : WASHING SODA

sodium chloride (sód·yum kló·rayd)

png |Kem |[ Ing ]
:
compound na walang kulay, kristalina, at nása tubig alat (NaCl) Cf ASIN

sodium nitrate (sód·yum náy·treyt)

png |Kem |[ Ing ]
:
compound na putî, pulbos, at ginagamit na patabâ (NaNO3) o dinamita : NITER2

Só·dom

png |[ Ing ]

So·dó·ma

png |[ Ing ]
:
sa Bibliya, bayan na nása timog ng Dagat Pula at wina-sak ng apoy na mula sa langit, kasá-ma ang Gomorrah, dahil sa kasama-an ng mga naninirahan dito : SODOM

so·do·mí·ya

png |[ Esp sodomia ]
:
pakiki-pagkarát sa pamamagitan ng pagpa-sok ng uten sa puwit, lalo na ng dala-wang laláki o ng isang tao at hayop : SODOMY

sodomy (só·do·mí)

png |[ Ing ]

sód·sod

png |[ Bik ]

só·fa

png |[ Ing ]

soft

pnr |[ Ing ]
1:
kung sa katulad ng kutson, malambot
2:
kung sa tulad ng boses, mahinà
3:
kung sa rabaw, makinis
4:
kung sa tulad ng ilaw, ma-lamlam ; malabo
5:
kung sa tulad ng utang, pangmatagalan at mababà ang tubò
6:
kung sa pagkain ng nagdidi-yeta, walang asin.

softball (sóft·bol)

png |Isp |[ Ing ]
1:
pang-katang laro na katulad ng beysbol, bagaman higit na maliit ang palaru-ang hugis diyamante, at gumagamit ng higit na malakí at malambot na bola
2:
bolang gamit sa larong ito.

soft-boiled (sóft boyld)

pnr |[ Ing ]

soft drink (soft dringk)

png |[ Ing ]
:
inu-ming hindi alkoholiko na karaniwang karbonado.

softhearted (soft hár·ted)

pnr |[ Ing ]
2:
hindi mahigpit.

soft-sell (sóft sel)

png |[ Ing ]
:
paglalakò sa pamamagitan ng pag-engganyo o panghihikayat.

software (sóft·weyr)

png |[ Ing ]
:
progra-ma at iba pang impormasyong nag-papatakbo ng computer.

sog·nó

png |[ ST ]
:
paglalagay sa palayok ng iba’t ibang ugat at dahon na mada-ling iluto gaya ng repolyo.

sog·nô

png |[ ST ]
:
pagpapalawak o pag-papaluwang sa masikip.

só·god

png
1:
[Bik] sulok
2:
Heo [Hil War] lóok.

sog-ók

png |Agr |[ ST ]
:
pag-ararong muli sa naararo na.

só·gok

png |Bot Zoo |[ Bik ]

só·gon-só·gon

png |Bot |[ Seb ]

sog·wáb

png |[ Kal ]
:
puwang sa ilalim ng kubo : DOLA

soi-disant (swá di·zán)

pnr |[ Fre ]
:
ipi-nangangalandakang totoo ngunit hin-di napatutunayan ; hindi tunay.

soigne (swan·yéy)

pnr |[ Fre ]
:
pinanga-lagaang mabuti ; maayos na maayos at malinis ang pananamit.

soil (soyl)

png |[ Ing ]

soiree (swa·réy)

png |[ Ing Fre ]
:
pagti-tipon o kasayahang panggabi, kara-niwang may sayawan.

sojourn (só·dyorn)

png |[ Ing ]
:
pagsaglit o panandaliang pagpunta sa isang pook.

sók·long

png |[ Bon ]
1:
putong ng mga banà, gawâ sa yantok, may maha-bàng borlas sa tuktok : KATTÁGANG, KINÁW-IT
2:
tawag din sa putong na hugis totob, gawâ sa yantok na may palawit, at karaniwang ginagamit ng mga binata : BINÉKYENG, KATTÁGANG

só·kod

png |[ Mrw ]

so·kó·ro

png |[ Esp socorro ]

sok·rá·ti·kó

pnr |Pil |[ Esp Socratico ]
:
hinggil kay Socrates at ang kaniyang pilosopiya, lalo na ang metodo ng pag-alam sa katotohanan sa pamama-gitan ng tanong at sagot : SOCRATIC