no


no (én·o)

daglat |[ Ing ]

no

png pnb |[ Esp Ing ]

No (én o)

symbol |Kem |[ Ing ]

Noah (nó·wa)

png |[ Ing ]

no·bá·to

png pnr |[ Esp novato ]
:
bagúhan : NOBÍSYO var nobatos, nubato

no·bá·tos

pnr
:
varyant ng nobáto.

no·be·dád

png |[ Esp novedada ]
2:
anumang bagay na naiiba : NOVELTY
3:
maliit at karaniwang mamahaling laruan o bagay na pandekorasyon : NOVELTY

no·bé·la

png |[ Esp novela ]
1:
Lit inimbentong akdang pasalaysay, karaniwang mahabà, masalimuot, at itinatanghal ang karanasang pantao sa pamamagitan ng konektadong serye ng mga pangyayari : NOVEL
2:
bagay na bago : NOVEL

no·be·lé·ta

png |Lit |[ Esp noveleta ]
:
maikling nobela : NOVELLETE

no·be·lís·ta

png |Lit |[ Esp novelista ]
:
nagsusulat ng nobela : NOVELIST Cf MÁNGANGATHÂ

nobelium (no·bé·li·yúm)

png |Kem |[ Ing ]
:
metaliko at artipisyal na radyoaktibong elemento (atomic number 102, symbol No ).

Nobel Prize (nó·bel prayz)

png |[ Ing ]
:
pandaigdigang gantimpala sa mga tao na may katangi-tanging ambag sa kemistri, ekonomiya, literatura, kapayapaan, pisika, pisyolohiya, at medisina.

no·bé·na

png |[ Esp novena ]
:
debosyon na binubuo ng panalanging tumatagal hanggang siyam na araw.

no·bén·ta

pnr |Mat |[ Esp noventa ]

no·bis·yá·da

png |[ Esp noviciada ]
:
panahon ng paghahanda ng nobísya para sa isang ordeng panrelihiyon no·bis·yá·do kung sa nobisyo.

no·bís·yo

png |[ Esp novicio ]
:
tao na tinanggap sa kongregasyong panrelihiyon at naghahanda para sa ordeng relihiyoso no·bís·ya kung babae : NOBÁTO, NOVICE, NOVICIATE

nó·ble

pnr |[ Esp ]
1:
may mataas na titulo o ranggo
2:
magiting at responsable.

noble gas (nó·bol gas)

png |Kem |[ Ing ]
:
alinman sa mga elementong gaseous na helium, neon, argon, xenon, at radon na pawang bumubuo sa Grupong 0 (18) ng periodic table : INERT GAS

no·blé·sa

png |[ Esp nobleza ]

noble savage (nó·bol sá·veyds)

png |Ant |[ Ing ]
:
sinaunang tao na itinuturing na huwaran dahil dalisay ang kalooban kaysa makabagong sangkatauhan.

noblesse oblige (no·blés o·blídz)

png |[ Fre ]
:
obligasyon ng mga nása mataas na angkan at posisyon upang kumilos nang marangal at responsable ; tuntunin na may kasámang responsabilidad ang bawat pribilehiyo.

nobody (nó·ba·dí)

pnh |[ Ing ]
:
walang tao.

nobody (nó·ba·dí)

png |[ Ing ]
:
tao na walang-halaga, awtoridad, o posisyon.

Nob·yém·bre

png |[ Esp Noviembre ]
:
ikalabing isang buwan ng taon : NOVEMBER

nób·yo

png |[ Esp novio ]
1:
kasintahang laláki, nób·ya kung babae : BOYFRIEND1
2:
laláking ikakasal, nób·ya kung babae : GROOM1 Cf BRIDE

ñocha (nyó·tsa)

png |Bot |[ Esp ]
:
yerbang bromeliad na matatagpuan sa Chile at ginagamit sa paggawa ng lubid o sombrero ang himaymay ng dahon.

noche (no·tsé)

png |[ Esp ]

Noche Buena (no·tse bwé·na)

png |[ Esp ]
1:
gabi bago ang Pasko
2:
salusalo sa hatinggabi bago ang Pasko.

nock (nak)

png |[ Ing ]
:
ukit sa magkabilâng dulo ng búsog na pinagtatalian ng bagting.

nocturnal (nok·túr·nal)

pnr |[ Ing ]

nocturne (nák·tern)

png |[ Fre Lat noctornus ]
2:
Mus komposisyong maikli, may katangiang romantiko, at nagpapagunita ng gabi, karaniwang para sa piyano.

nod (nad)

pnd |[ Ing ]
2:
yumukayok, karaniwan dahil sa tindi ng antok
3:
gumalaw, kung sa dahon na nahahanginan.

node (nowd)

png |[ Ing ]
1:
Ana Bot bukó1-2
2:
4:

No·é

png |[ Esp Heb ]
:
sa Bibliya, patriyarkang Hebrew na gumawâ ng arkang nagligtas sa kaniyang angkan at mga hayop nang dumating ang dilubyo : NOAH

no·gá·les

png |Bot |[ Esp nogal+es ]
1:
punongkahoy (genus Juglans ) na may aromatikong dahon : WALNUT
2:
ang nuwes na bunga nitó : WALNUT

nóg·nog

png |[ Bik ]

noise (noys)

png |[ Ing ]

noisy (nóy·si)

pnr |[ Ing ]

nó·ka·rín

pnb |[ Kap ]

nok·túr·no

png |[ Esp nocturno ]
2:
Zoo hayop na maliksi, masigla, at gisíng kung gabi.

nok·túr·no

pnr |[ Esp nocturno ]

nó·lens vó·lens

png |[ Lat ]
:
papayag man o hindi.

Nó·li me tán·ge·ré

png |Lit |[ Esp Lat ]
:
unang nobela na isinulat ni Jose Rizal at may literal na pakahulugang “Huwag mo akong salingin, ” at tungkol sa mga kasawiang dinanas ni Crisostomo Ibarra nang magbalik siya sa Filipinas pagkaraang mag-aral sa Europa.

nolle prosequi (nó·li prós·i·kwí)

png |Bat |[ Lat ]
:
entri sa rekord ng hukom at nagsasaad ng kaso ng nagreklamo o ng prosekyutor.

nó·los

png |[ ST ]
:
kusa at walang págod na paggawa sa isang bagay.

nó·mad

png |[ Ing ]
:
tao na walang pirmihang tirahan at palipat-lipat sa iba’t ibang pook upang humanap ng ikabubúhay Cf LAGALÁG

no mán’s land

png |[ Ing ]
1:
hindi okupadong teritoryo
2:
tambákan ng basura
3:
pook na hindi alam ang hanggáhan.

nom·brá·do

pnr |[ Esp ]

nom·brá·han

png |[ Esp nombra+Tag han ]

nom·bram·yén·to

png |[ Esp nombramiento ]
1:
hírang3 o paghirang
4:
kasulatan sa pagkakahirang.

nóm·bre

png |[ Esp ]

nom de guerre (nam de ger)

png |[ Fre ]
:
alyas na ginagamit ng isang tao sa pakikilaban o sa iba pang gawain.

nom de plume (nam de plum)

png |[ Fre ]

nó·men

png |[ Lat ]
:
pangalawang personal na pangalan ng isang mamamayan ng sinaunang Roma, upang ipahiwatig ang kinabibilangang angkan hal Marcus Tullius Cicero.

no·mén·kla·tú·ra

png |[ Esp nomenclatura ]
:
set o sistema ng mga pangalan at termino.

no·mi·ná

pnd |i·no·mi·ná, mag·no·mi·ná, no·mi·na·hín |[ Esp ]
1:
magmungkahi ng pangalan para sa eleksiyon
2:
magbigay o mag-endoso ng pangalan para sa isang tungkulin.

no·mi·ná·do

pnr |[ Esp ]
1:
iminungkahi ang ngalan upang ihalal : NOMBRÁDO, NOMINATÍBO
2:
iminungkahi o inen-dosong ngalan upang gunanap sa isang tungkulin : HÍRANG3, NOMBRÁDO, NOMINATÍBO

nominal (no·mí·nal, nó·mi·nál)

pnr |[ Ing Esp ]
1:
sa pangalan lámang
3:
may kaugnayan sa pangalan o mga pangalan
4:
napakaliit at lubhang mababa kaysa tunay na halaga.

no·mi·nas·yón

png |[ Esp nominación ]
1:
pagmumungkahi ng pangalan ng tao upang ilahok sa halalan
2:
pag-endoso ng pangalan ng tao para gu-manap sa isang tungkulin.

no·mi·na·tí·bo

pnr |[ Esp nominativo ]

nominative case (nó·mi·na·tív keys)

png |Gra |[ Ing ]
:
kaukuláng palagyô.

no·mo·grám

png |Mat |[ Ing ]
:
presentasyong grapiko ng mga ugnayan sa panig ng mga kantidad na ang halaga ng isa ay makikíta sa simpleng konstruksiyong heometriko.

-nomy (nó·mi)

pnl |[ Ing ]
:
tumutukoy sa isang panig ng karunungan o ang batas na gumagabay dito, hal agronomy, dichotomy.

non- (nan)

pnl |[ Ing ]
:
nagsasaad ng negatibo at kakulangan hal non-governmental, non-entity.

nona-

pnl |[ Ing ]
:
nangangahulugang siyam, hal nonagenarian, nonagon.

non-acceptance (nan ak·sép·tans)

png |Bat |[ Ing ]
:
sa kontrata, ang karapatang tanggihan ng bumibilí ang mga kalakal dahil may hindi nasunod sa kontrata.

nonage (nón·eyds, nó·neyds)

png |[ Ing ]
:
panahon ng inmaturidad.

nonagenarian (nó·na·dye·nár·yan)

pnr |[ Ing ]

nó·na·gón

png |Mat |[ Ing ]
:
polygon na may siyam na anggulo at siyam na gilid.

no·ná·he·nár·yo

png |[ Esp nonagenario ]
:
siyamnapung taóng gulang o nása pagitan ng siyamnapu at sandaang taon : NONAGENARIAN

non-appearance (nan a·pí·rans)

png |Bat |[ Ing ]
:
hindi pagdalo ng isang panig sa hukuman sa takdang panahon ng paglilitis.

non art (nan art)

png |[ Ing ]
:
bagay na umiiwas sa pormal na anyo ng sining.

non combatant (nan kóm·batánt)

png |[ Ing ]
:
tao o pangkat na hindi kasáma o kalahok sa digmaan.

non compos mentis (non kóm·pos mín·tis)

pnr |[ Lat ]
:
hindi malusog ang isip, gunita, o pang-unawa ; wala sa tamang pag-iisip.

nondescript (nan·dis·krípt)

pnr |[ Ing ]
2:
mahirap makilála o matiyak ang uri.

none (nan)

pnr |[ Ing ]
:
walang sinuman o anuman.

nones (nunz)

png |[ Ing ]
:
sa sinaunang Romanong kalendaryo, ang ikasiyam na araw bago ang pangwalo na isináma sa pagbílang.

nó·nes

png pnr |Mat |[ Esp non+es ]

non feasance (nan fí·zans)

png |Bat |[ Ing ]
:
hindi pagganap ng isang dapat gawin.

non-governmental organization (nan-go·vern·mén·tal or·ga·ni·zéy·syon)

png |[ Ing ]
:
samaháng pribado o walang kaugnayan sa mga samahán at ahensiya ng pamahalaan Cf NGO

nó·ni

png |Bot

non-intervention (nán in·ter·vén·syon)

png |Pol |[ Ing ]
:
isa sa limang prinsipyo ng mapayapang pag-iral na ipinahayag sa kumperensiyang Bandung noong 1955 at nagbibigay-diin sa soberanya ng isang estado at sa paggalang dito ng ibang estado.

nonmetal (nan·mé·tal)

pnr |Kem |[ Ing ]
:
pangkat ng mga elemento sa p-block na electronegative, nagbubuo ng neutral at acidic na oxide at binary hydrogen compound.

nó·no

png |[ Iba ]

no·nót

png |[ ST ]
:
pagluluwag sa anumang masikip.

nó·not

png |[ Pan ]

non-performing assets (nan-per·fór·ming ás·sets)

png |Kom |[ Ing ]
:
hindi kumikítang negosyo na pagmamay-ari at kontrolado ng pamahalaan o anumang institusyong pinansiyal.

nonpolar (nan·pó·lar)

png |Kem |[ Ing ]
:
molecule o ion na walang permanente at magkabilâng pólo2

non possumus (nun pú·syu·mús)

|[ Lat ]
:
walang kakayahang gumanap sa isang bagay.

non-renewable resources (non re·nyú·wa·ból re·sór·ses)

png |[ Ing ]
:
anuman sa mga likás na yaman, gaya ng langis, metal, bató, at mineral mula sa minahan at hindi maaaring maparami sakali’t maubos.

nonsense (nán·sens)

png |[ Ing ]

non sequitor (non se·ki·tór)

png |Pil |[ Lat ]
:
pahayag na nagsasaad na ang kongklusyon ay hindi sumusunod nang lohikal sa mga isinuhay na pangungusap.

non-stop (nán stap)

pnr |[ Ing ]
:
tuloy-tuloy ; hindi tumitigil.

nonsuit (nán·sut)

png |Bat |[ Ing ]
:
pasiya laban sa naghabla dahil sa hindi pagdatíng ng kaniyang testigo sa hukuman o dahil sa hindi niya paghaharap ng ebidensiya.

nontariff measure (non·tá·rif mé·syurs)

png |Ekn Kom |[ Ing ]
:
paghihigpit na ipinapataw ng bansa sa mga inaangkat na kalakal.

no·núm·ma

pnb |[ Iba ]

nonverbal communication (nan·vér·bal kóm·myu·ni·kéy·syon)

png |[ Ing ]
:
komunikasyong hindi ginagamitan ng nakasulat at binibigkas na salita Cf DI-BERBÁL

no·ó

png |Ana
:
bahagi ng mukha sa itaas ng mga mata at kilay : ÁNGOG, BÉNENG, FOREHEAD, KANUWÁN, MÓIN, MÓLING, TUT

nó·od

png |pa·no·nó·od
:
pagsubaybay sa paraan ng tingin sa isang pangyayari o pagtatanghal, lalo na bílang paglilibang var panoód Cf WATCH2 - pnd i ·pa·no·ód, ma ·no·ód, pa ·no· o ·rín.

noodle (nú·del)

png |[ Ing ]