ama


a·má

png |[ Bik Iba Ilk Kap Mag Pan Seb Tag ]
1:
magulang na laláki : ÁBAY4, AMÁHAN, AMÁY, ÉRPAT, FATHER1, IBPÁ, PÁDRE
2:
sinumang ninunong laláki, lalo na ang nagtatag ng isang lipi, lahi, o angkan : FATHER1
3:
tao na kumakandili : FATHER1
4:
isa sa mga pangunahing laláki ng isang lungsod, bayan, at katulad : FATHER1
5:
tao na nagsimula o nagtatag ng anuman : FATHER1 var amáng

á·ma

png
1:
[Esp] babaeng may-ari ng bahay : ÁMA DE-KÁSA Cf ÁMA DE-LYÁBE
2:
[Esp] yáya
3:
[Iva] lambot1-3

á·ma

pnr pnb |[ Chi ]

á·mad

png |Ana |[ Kap ]

a·ma·dán

png |[ Hil ]
:
maliit na basket na punô ng bagong aning palay at nilagyan ng krus na nakabálot sa itim na puntas sa paniniwalang hindi ito kukunin ng masasamâng espiritu.

á·ma de-ká·sa

png |[ Esp ama de casa ]

á·ma de-lyá·be

png |[ Esp ama de llave ]

á·mag

png |Bio
1:
mumunting organismo, karaniwang lungti o mamutî-mutî ang kulay at lumilitaw sa pagkain o sa mga gulay na nabubulók : ÁB-AB, AGÚP-OP1, BAGUBÛ, MOLD2 Cf APÁYA
2:
funggus (gaya ng order Mucorales ) na nagpapalitaw nitó
3:
Zoo [Ilk] ulyábid.

á·mag

pnb |[ Mag Mrw ]

a·ma·gá

pnr |[ Pan ]

a·má·ga

png |Bot |[ Seb ]

a·ma·gá·si

png |Bot |[ War ]

a·má·gong

png |Bot
:
masangang palumpong (Thespesia lampas ), dilaw ang bulaklak, at itinuturing na halámang gamot : BÚLAK-BÚLAK, DALDALYÚPANG, KÁPAS-KÁPAS, MARAKÁPAS2, MARATARÓNG

amah (á·ma)

png |[ Hin ]
:
sa India, katulong o yáya.

a·ma·hán

png |[ Seb ]

a·má·han

png |[ War ]
:
hinábing mga tinilad na kawayan.

a·má·hong

png |Zoo |[ Seb ]
:
kabibe (Modiolus philippinarum ) na makinis ang taklob : BÁHONG

a·má·i

png
:
sa Muslim, sinaunang tawag sa amá at karaniwang ikinakabit kasunod ng pangalan, bílang titulo o pagkilála sa kaniyang nagawâ.

a·ma·i·ít

png |Bot
:
punongkahoy (Flacourtia rukam ) na tumataas nang 20 m, nakakain ang bungang bilugan at kulay mapusyaw na lungti : AGÁNAS, KALOMÍNGA, LANÁGON

a·ma·ín

png
1:
kapatid o pinsang laláki ng amá o ina : AMBÂ1, BATÂ1, TIYO1, TIYUHÍN, UNCLE
2:
asawa na kauli ng ina : AMBÂ1, BATÂ1, PADRASTO, TIYO1, TIYUHÍN, UNCLE
3:
asawa ng tiya : AMBÂ1, BATÂ1, TIYO1, TIYUHÍN, UNCLE

a·mák

png |[ Ilk ]
2:
pagiging bantulót.

a·mák

pnr

á·mak

png
1:
pagpapaamo sa hayop
2:
pag-aalaga o paghimas sa isang sasabungin
3:
[Bik] anumang nagdudulot ng ningas o apoy
4:
kubo o dampa sa gubat, buról, o bundok.

a·má·kan

png
1:
Zoo [ST] isang uri ng susô
2:
[Seb War] sawali ngunit higit na pino ang kawayang gamit, karaniwang gamit sa pagbibilad ng butil.

a·ma·lám

pnd |i·a·ma·lám, mag-a·ma·lám |[ ST ]
:
magsáma ng dalawa o higit pa sa tanging pook tulad kung mamimilí ng diyamante.

A·ma·lám

png |Mit |[ ST ]
:
amá ni Hianta.

a·mál·ga

png |[ Esp ]

á·mal·gám

png |[ Ing ]
1:
mga bagay na pinaghalò o pinaglahok : ÁMALGÁMA
2:
Kem halò ng mercury na may isa o higit pang metal at kadalasang ginagamit ng dentista : ÁMALGÁMA

á·mal·gá·ma

png |[ Esp ]

am-ám

png |[ ST ]

á·mam

png
:
pangungupit o pandaraya sa timbang.

a·ma·má·liw

png |Mit |[ Seb ]

A·ma·mán·hig

png |Mit
:
pagalà-galàng multo na nanliligalig.

A·ma·ma·nú·sa

png |Ant |[ Mam ]

a·ma·má·yong

png |Mit |[ Hil ]

A·mam·bár

png |Mit
:
sinasabing kauna-unahang pinunò ng mga mamamayan ng Cebu.

a·má·met

png |Mus |[ Ilt ]
:
awit sa pamamanà ng baboy-damo.

am-ám·mo

png |[ Iba ]

a·ma·mu·lí·ut

png |[ Ifu ]
:
agayok na gawâ sa katawan ng maliit na butiki.

á·man

pnh |[ Pan ]

A·má Ná·min

png
:
dasal na itinurò ni Cristo sa kaniyang mga disipulo, matatagpuan sa Bibliya (Mateo 6:9–13) , at nagsisimula sa “Ama namin …” : AMÁNIYÁMO, OUR FATHER, LORD’S PRAYER, PÁTER NÓSTER

a·má·nat

png |[ Mrw ]

a·máng

png
1:
tawag sa musmos
2:
varyant ng ama
3:
[Seb] pípi1

a·ma·ngá

png |[ Ilk ]

a·máng-pa·ngú·man

png |[ amá+ng-panguman ]
:
tawag sa pangalawang asawa ng iná : MADRÁSTO, STEPFATHER

A·má·ni·ká·ble

png |Mit |[ ST ]
:
bathala ng mga mangangáso.

A·má·ni·yá·mo

png |[ Bik ]
:
Áma Námin.

a·má·nos

pnr |[ Esp a+mano+s ]
1:
sa paligsahan, nakaganti ng panalo Cf PÁTAS
2:
kung sa utang, nakabayad Cf PÁTAS

a·man·si·bá·do

pnr |[ Seb Esp amancebado ]
1:
namumúhay nang nanlalaláki o nambabae ; nangangalunya
2:
ilegal na nagsasáma ang laláki at babae.

A·mán·si·ná·ya

png |Mit |[ ST ]
:
bathala ng mga mangingisda at magdaragat.

a·mán·te

png |[ Esp ]

a·mán·te

pnr |[ Esp ]

amanuensis (a·mán·yu·én·sis)

png |[ Ing ]
1:
tagasulat ng idinidikta o tagakopya ng manuskrito
2:
katuwang na manunulat.

a·ma·ón

png |[ Bik Seb ]

a·ma·pó·la

png |Bot |[ Esp ]
2:
palumpong (Hibiscus mutabilis ) na halámang-gamot Cf GUMAMÉLA

a·ma·pú·lon

png |Med |[ Seb ]
:
namumuong dugo sa matris o bahay-batà pagkatapos ng panganganak.

a·má·rag

png |Bot

a·má·rang

png |Bot |[ Tag ]

amaranth (á·ma·ránt)

png |Bot |[ Ing ]

a·ma·rán·to

png |[ Esp ]
1:
Bot halámang ornamental (genus Amaranthus ) na kulay lilang pulá ang bulaklak : AMARANTH
2:
Lit kathang-isip na bulaklak na hindi kumukupas
3:
kulay líla.

a·ma·rás

png |Bot |[ Ilk ]

a·már·go

pnr |[ Esp ]

a·mar·gó·so

png |Bot |[ Esp ]

a·ma·rí·lis

png
1:
Bot [Ing amaryllis] yerbang (Hippeastrum vittatum ) malakí at payát ang may hugis tiranteng dahong may bahid na guhit, at hugis trumpeta ang bulaklak
2:
[Bik Tag] Zoo saramulyéte.

a·ma·ríl·yo

png |Bot |[ Esp amarillo ]
:
yerba (Tagetes erecta ) na may amoy ang salít-salít na dahon, dilaw at malago ang bulaklak, at tumataas nang 60 sm ; katutubò sa Mexico : AFRICAN MARIGOLD

a·ma·ríl·yo

pnr |[ Esp amarillo ]

a·ma·sán

png |[ ST ]
:
ang bató at mga butil ng ginto na ginagamit sa pagtimbang.

a·ma·si·gén

png |[ Ilk ]

a·ma·só·na

png |[ Esp amazona ]
:
babaeng parang laláki sa kilos, ugali, at gawain : ÁMAZÓN

á·mat

png |[ ST ]
1:
katamtamang presyo o halaga
2:
unti-unting pagkuha o paggawâ ng isang bagay

A·ma·te·rá·su

png |[ Jap ]
:
pangunahing diyos ng relihiyong Shinto ng mga Japanese ; diyosa ng araw at ninuno ni Jimmu, ang tagapagtatag ng dinastiyang imperyal.

a·ma·tís·ta

png |[ Esp ]
:
mahalagang bató na malinaw at kulay lila o bughawing lila, at karaniwang ikinakabit sa alahas : AMETHYST

a·má·tong

png
1:
Agr [ST] kamalig ng palay
2:
[Seb] patúto1
3:
[Seb] paraan ng panghuhúli ng alimango sa pamamagitan ng paing kinudkod na niyog.

a·ma·tór·yo

pnr |[ Esp amatorio ]
:
may kaugnayan sa pagmamahal o pagnanasàng seksuwal.

a·ma·tyúr

png |[ Ing amateur ]
1:
tao na iniuukol ang panahon sa sining o isports bílang libangan lámang at hindi bílang propesyon Cf APISYONÁDO
2:
tao na matuwain o mahilig sa isang bagay
3:
Alp bagúhan.

a·máw

png |[ Igo ]
:
anumang bagay na ginawâ na magbibigay ng kamalasan o susubok sa tadhana.

a·máy

png |[ Hil War ]

á·may

png
1:
[Man] tumatayông pangalawang namumunò sa pamayanan
2:
[Igo] kabutihan o biyayang hinihingi sa pagdarasal
3:
[Bik] ága1

á·may

pnd |a·má·yan, mag-á·may |[ ST ]

á·may

pnb |[ Mrw ]

a·má·yat

png |Mit |[ Iba ]

a·má·yaw

png |Bot |[ Hil ]
:
palay na hindi ganap ang pagkahinog.

amazement (a·méyz·ment)

png |[ Ing ]

á·ma·zón

png |[ Ing ]