aga


á·ga

png
1:
bago ang inaasahan o karaniwang oras : ÁMAY3, DÁNUN
2:
[Mag] palagáy1
3:
[Bik Hil Mrw War] umága.

a·gá·ag

png |[ Ilk ]
1:
lamat na halos hindi nakikíta o nahahalata

a·ga·á·gab

png |[ Ilk ]
:
magnanakaw ng hayop.

a·gá·ak

png
1:
2:

a·ga·ás

png |[ ST ]
:
mahinà at banayad na hangin : AGASÁS

a·gá·as

png

á·gab

png |[ Ilk ]
:
pagpapayaman sa pamamagitan ng ilegal na pamamaraan.

a·ga·ba·nga·tán

png |Bat |[ Pan ]
:
pasláng3 o pagpaslang.

ág-a·ba·nga·tán

pnr |[ Pan ]

a·gá·bay

png
1:
[ST] akbáy
2:
[Ilk] piling1


a·gád

pnd |a·ga·rín, mang-a·gád
:
madaliin ang paggawâ ; bilisan ang pagkilos.

a·gad-ád

png |[ Seb ]

ag-ág

pnd |ag-ágin, mag-ag·ág |[ ST ]
:
magsalà o saláin.

ág-ag

pnd |ag-á·gin, i·ág-ag, mag-ág-ag |[ Hil Seb Tag War ]
:
magbistay o bistayin.

a·gá·gal

png |[ Ilk ]

ag-á·gan

png |[ Hil Seb War ag-ag+an ]

a·gag·há

png |[ Bik ]

a·gá·han

png |[ Tag aga+han ]
1:
unang pagkain sa isang araw : ALMUSÁL, BREAKFAST, DES-AYÚNO, PAMÁHAW2, PAMMÍGAT
2:
ang kinakain sa umaga : ALMUSÁL, BREAKFAST, DES-AYÚNO, PAMÁHAW2, PAMMÍGAT
3:
oras ng unang pagkain : ALMUSÁL, BREAKFAST, DES-AYÚNO, PAMÁHAW2, PAMMÍGAT

a·ga·hás

png
1:
Med halák ng may hikà
2:
malakas-lakas na hihip ng hangin.

a·gá·ho

png |Bot |[ Hil ]

a·gák

png
1:
[ST] kakak ng ibon
2:
[ST] pagmalupitan ang isang tao
3:
Zoo [Akl] tandáng1

a·gá·kan

png
1:
ingay ng mga ibon
2:
Kar [Kal] bíga ng kúbo.

a·gál

pnr |Med |[ War ]

á·gal

png |Bio |[ Iba ]

á·gal-á·gal

png |Bot
:
ugat ng bayno, o anumang matigas sa ugat.

a·gá·lon

png |[ Hil Seb ]

a·gál·ya

png |Zoo |[ Esp agalla ]

a·gám

png |[ Hil ]

á·gam

png |[ ST ]
1:
kakayahang mag-isip
2:
alaala ng mga bagay na lumipas at tao na namatay : ÁNGAN

a·gá·ma

png |Zoo |[ Ilk ]

á·gam-ágam

png
1:
pakiramdam na may dáratíng na masamâng pangyayari : HANÁHANÂ2 Cf KUTÓB, TÁKOT

a·ga·máng

png |Zoo |[ Pan ]

a·gá·mang

png |[ Igo Ilk ]

a·ga·man·ku·wán

pnt |[ Pan ]

A·ga·mém·non

png |Mit |[ Gri ]
:
pinunò ng mga Greek sa ekspedisyon laban sa Trojan at ipinapatáy ng kaniyang asawang si Clytemnestra.

agamic (a·gá·mik)

pnr |Bio |[ Ing ]
:
dumaraan sa reproduksiyong aseksuwal.

a·gá·mid

png |[ Kan ]
:
ritwal ng pagsalubong sa kaluluwa ng yumao : DÓNO, KAGONGKÓNG1

a·gá·mil

png |[ Pan ]

agamospermy (a·ga·mos·pér·mi)

png |Bio |[ Ing ]
:
reproduksiyong aseksuwal sa pamamagitan ng paghahati ng hindi pertilisadong ovule.

a·gá·na

png |Bot

á·gan-á·gan

pnr |[ ST ]
:
laging handa upang iwasan ang panganib var ágang-ágang

a·gá·nas

png |Bot

á·gang

png
:
mahabà o patúloy na ugong o tunog, karaniwan ng bubuyog o langaw.

á·gang-á·gang

pnr |[ ST ]
:
varyant ng ágan-ágan.

a·gá·ngan

png |[ Seb ]
:
malabuhanging dumi o tae ng kulisap na naninirahan sa kahoy.

a·gáp

pnr |[ War ]

á·gap

png
1:
pagkilos nang una sa inaasahang mangyari batay sa pagsusuri ng katulad na kalagayan sa nakaraang karanasan
2:
kakayahang kumilos nang mabilis bago mangyari ang inaasahan — pnr ma·á·gap. — pnd a· gá·pan, u·má·gap

a·ga·pál

png |[ Kal ]
:
uri ng panaginip na may mga pahiwatig ng mangyayari sa hinaharap.

a·ga·páy

pnd |mag-a·ga·páy, u·ma·ga·páy |[ ST ]
:
sumali ; makilahok.

a·gá·pay

pnb
1:
[ST] lumakad nang magkakapareha Cf ÁBAY
2:
Mat dalawang bagay na magkatabi ngunit hindi nagsasanib Cf PARALÉLO — pnr ka·a·gá·pay.

á·ga·pé

png |[ Gri ]
1:
pagmamahal ng Diyos o ni Cristo sa sangkatauhan
2:
makalangit na pagmamahal ng isang Kristiyano sa kaniyang kapuwa, na katulad ng pagmamahal ng Diyos sa tao
3:
hindi makasariling pagmamahal ng isang tao sa iba nang walang seksuwal na pagnanasà
4:
pigíng na pangkapatiran.

A·ga·pí·to Bá·gong·bá·yan

png |Kas Lit
:
sagisag-panulat ni Andres Bonifacio.

a·gár

pnr pnb |[ ST ]

á·gar

png |[ Ing ]
:
substance na katulad ng helatina, mula sa iba’t ibang uri ng puláng damong dagat, at ginagamit na sangkap sa sopas o sa pagpaparami ng mikrobyo.

a·ga·râ

png |[ Seb ]
:
mga bagay na pag-aari ng iba.

á·gar-á·gar

png |Bot
:
helatinang mula sa iba’t ibang uri ng halámang dagat at nagagamit sa prosesong biyolohiko at pagpapatigas ng pagkain Cf GULÁMAN2

a·gá·ri·kó

png |Bot Med
:
kabute na pinulbos at ipinagbibili sa botika bílang gamot.

a·gár-ká·in

png |[ ST ]
:
tao na kumakain agad ng kaniyang pinagpaguran.

a·gá·ru

png |Bot |[ Pan ]

a·gás

png
1:
[ST] mahinàng kaluskos ng ahas, daga, at katulad
2:
[Seb] tágas ng tubig.

á·gas

png |Med
1:
[ST] pagkalaglag ng fetus mula sa sinapupunan
2:
[Ilk] gamót1

a·ga·sáng

png |[ Pan ]

a·gas·ás

png |[ ST ]

agas-ás

png

ag-a·sá·wa

png |[ Ilk ]

A·gá·si

png |Mit
:
Bat hala kapuwa ng kalusugan at sakít sa Zambales ; katuwang ni Malyari var Akási

a·gát

png |Bot |[ Pan ]

á·ga·tá

png |[ Esp ]
:
uri ng kalsedonya na sari-sari ang kulay : AGATE

a·gat-át

png |[ ST ]
:
marka sa pamamagitan ng patalim o lagare Cf GATGÁT

a·gát-at

png |[ War ]

agate (a·géyt)

png |Mtl |[ Ing ]

á·gat·só·na

png |[ Esp agachona ]
1:
2:
uri ng ulam o putahe sa España.

agave (a·géy·vi)

png |[ Ing ]
:
haláman (genus Agave ) na karaniwang pampalamuti, matinik ang dahon, at ginagamit na sangkap sa tequila ang dagta.

a·gáw

png |[ Hil Seb ]

á·gaw

png
1:
pag-á·gaw sapilitang pagkuha ng anumang bagay : KÁYAW1, PAKYÁR2
2:
pag-á·gaw hindi makatwirang pagsamsam sa ari-arian : PAKYÁR2
3:
pag-á·gaw pagsabat sa usapan — pnd a·gá·win, i·á· gaw, mang-á·gaw
4:
Bot kabélyo de-anghél
5:
Med [ST] abóng ibinalot sa tela at ipinansisipsip sa dugo ng bagong panganak
6:
[ST] pagsagip ng isang tao na nása panganib.

a·gá·wa

png
1:
[Ilk] síkap
2:

a·ga·wán

png |[ ágaw+an ]
:
unahán sa pagkuha : HÁMBOT

a·gaw-áw

png |[ Bik ]

á·gaw-bú·hay

pnr
:
nása bingit ng búhay at kamatayan o napakaliit ng pagkakataong mabúhay : PÁTAWÍRIN

á·gaw·di·lím

png

á·gaw ti sá·bot

png |[ Ilk ]
:
laro ng mga batà na gumagamit ng bao.

á·gaw-tú·log

pnr
:
bahagyang tulóg at bahagyang gisíng.

á·gay

png
1:
Agr [Man] sa pagkakaingin, yugto sa pagtabás ng mga punò at damo Cf LÁWAG
2:
[Hil Seb] ágos.

a·ga·yáy

png |[ ST ]
:
agos ng tubig sa ilog.

a·gáy-ay

png
1:
banayad na simoy ng hangin
2:
Zoo [Seb Hil War] bukbók1

a·gay-á·yam

png |Zoo |[ Ilk ]

a·gá·yep

png |Bot |[ Pan ]

a·ga·yók

png |[ Ifu ]
:
agimat ng mga babae para magayuma ang laláki.