hiwa


hi·wà

png |[ Hil Seb ST ]
1:
Med súgat na maliit na likha ng talím : GÉRGER2, ÍLAP, INSISYÓN1, ÍWA2, KADLÍT1, KARLÍT, KÍWA3 Cf GÁLOS, SÚGAT
2:
piraso ng anumang bagay na hinati-hati : DÁLIT1, GÉRGER2, GINTÁY1, HÍLHIL, ÍLAP, ÍWA2, KARLÍT, KÍWA3, SANGKATÉGTEG, TAHÁDA1 Cf GÁYAT, GILÍT, PÚTOL1
3:
pag·hi·wà pagpiraso sa karne at katulad sa pamamagitan ng patalim : GÉRGER2, GILÍ, HÍLAP3, ÍLAP, KARLÍT — pnd hi·wá·in, i·hi· wà, mag·hi·wà.

hi·wâ

pnr
:
may katangian ng isang pirasong hiniwa mula sa kabuuan : TAPYÁS

hí·wa

png |[ ST ]
:
boses na ginagamit sa pagbugaw ng mga baboy.


hi·wa·gà

png |[ ST ]
1:
anumang mahirap paniwalaan subalit may katotohanan : DUWÁLA, HIBÁT1, KAHÍBULÚNGAN, MISTÉRYO1, PAGÉNES, PÁLMED, RAKAGÁIT, TANHAGÀ, TUGHALÀ, URUSÁHON Cf HIMALÂ, KABABALAGHÁN, TALINGHAGÀ
2:
sanhi ng alinlangan
3:
pagkakaroon ng maraming kahulugan.

hi·wá-hi·wa·láy

pnr

hi·wa·ír

pnr |[ ST ]

hí·wal

png |[ Hil ]
:
gawain na walang inaasahang resulta.

hi·wa·lâ

png |[ hi+wala ]
1:
pagkawala, paglalaho

hi·wá·lan

png |[ ST ]
:
matalik na pagkakaibigan.

hi·wá·lang

png |[ ST ]

hi·wa·láy

pnr
:
nakalayô sa iba : BULÁG5, EXTRANEOUS2 Cf TIWALÁG

hi·wá·lay

png |[ hi+walay ]
:
paglayô sa iba : HIWÁLANG, SUHÁY1, ÚTAL2, WÁLAY1 Cf TIWALÁG — pnr hi·wa·láy.

hi·wang·sáy

png |[ ST ]

hi·wá·os

pnr |[ Hil ]
1:
hindi mapakali
2:
nása masalimuot na kalagayan.

hi·wás

png |Zoo

hi·wás

pnr

hí·was

pnr |[ Bik ]

hi·wa·sá

png |[ Seb ]

hí·wat

png |Ntk
:
pag-aangat ng angkla.

hi·wá·ti

pnd |hi·wa·tí·hin, hu·mi·wá·ti |[ ST ]

hi·wá·tig

png
1:
hindi tuwirang pagpapahayag sa isang bagay, idea, o saloobin
2:
palátandáan — pnd mag·pa·hi·wá·tig, ma·hi·wa·tí·gan
3:
pa·hi·wá·tig hindi tahas na pahayag o senyas tungkol sa isang dapat maláman, maunawaan, o matagpuan : CLUE, HINT, PARAMDÁM1 — pnd mag·pa·hi·wá·tig, ma·hi·wa·tí·gan.

hi·wá·tik

png |[ ST ]