indâ,


in·dá

png |[ Tau ]

in·dá

pnr |[ ST ]
:
pinansin o nakaramdam ng hirap, pagod, o insulto ; karaniwang nása anyong negatibo at may kasá-mang “di-” (di-inda), kayâ nagiging kabaligtaran ang ibig sabihin.

in·dâ

png |[ Kap ST ]
1:

ín·da

pnb |[ Bik ]
:
hindi ko alam ; ewan ko.

in·dá·an

png |[ ST ]

in·dá·ba

png |[ Ing ]
1:
kumperensiya ng mga katutubòng Aprikano mula sa silangan ; kumperensiyang may kasámang mga kasapi ng naturang mga tao
2:
Kol problema o pagkabahala ng isang tao.

in·dák

png |Say |[ Kap Tag ]
:
sa sayaw, ang galaw ng mga paa.

in·da·kú·na

png |Say |[ ST ]
:
uri ng sayaw.

in·dáng

png |Bot
3:
Zoo [Seb] malabános.

in·dá·ngan

png |Zoo
:
malaki-laking isdang-alat na kauri ng labahita (family Nasinae ) at naiiba dahil sa tíla sungay na bukol sa pagitan ng matá at bibig : UNICORNFISH

in·dá po·ón

png
:
nunong babae.

In·da·ra·pát·ra

png |Lit
:
kapatid ni Raha Sulayman.

in·dá·ray

png
:
paglakad o pagsayaw sa pamamagitan ng isang paa — pnd i·in·dá·ray, mag-in·dá·ray, u·min·dá· ray.

in·da·tâ

pnr |[ Bik ]

in·dáy

png |[ Seb ]

in·dá·yan

png |[ ST ]

in·da·yá·nin

png |Lit Mus |[ ST ]
:
awiting-bayan sa pagpapatúlog ng sanggol Cf OYÁYI

in·dá·yog

png
1:
Lit sinukat na daloy ng mga salita at parirala sa berso o prósa : AWINÁWON, KADÉNSIYÁ1, LAWIWÌ, RHYTHM, RÍTMO
2:
Mus aspekto ng komposisyong pangmusika na hinggil sa asénto at habà ng mga nota ; o partikular na uri ng padron na binubuo nitó, hal samba, duple : KADÉNSIYÁ1, LURANDÁN, RHYTHM, RÍTMO
3:
Pis pagkilos nang may regular na pagkakasunod-sunod ang malakas at mahinàng elemento : RHYTHM, RÍTMO — pnd i·in·dá·yog, mag-in·dá·yog, pa·in·da·yú·gin, u·min·dá·yog
4:
panahon ng mga pangyayari o kilos na regular at nauulit : RHYTHM, RÍTMO

in·dá·yon

png
1:
[Ilk ST] dúyan1
2:
[Ilk] ugóy.

in·da·yó·nan

png |[ ST ]

indecent (in·dí·sent)

pnr |[ Ing ]

indefinable (in·de·fáy·na·ból)

pnr |[ Ing ]

indefinite (in·dé·fi·nít)

pnr |[ Ing ]

indefinite pronoun (in·dé·fi·nít pró· nawn)

png |Gra |[ Ing ]
:
panghalip na di-tiyak.

ín·de·lé·ble

pnr |[ Esp ]
:
hindi mapapawi o nabuburang marka, gaya sa tinta : INDELIBLE

indelible (in·dé·li·ból)

pnr |[ Ing ]

indemnify (in·dém·ni·fáy)

pnd |[ Ing ]

in·dem·ni·sá

pnd |in·dém·ni·sa·hán, mag-in·dem·ni·sá |[ Esp indemnizar ]
1:
tumbasán o bayáran ang pinsala o perhuwísyo : INDEMNIFY
2:
pangalagaan o garantiyahan laban sa pinsalang magaganap : INDEMNIFY

in·dém·ni·sas·yón

png |[ Esp indemnización ]
1:
bayad sa pagkawala o pinsala : INDEMNITY
2:
proteksiyon o seguridad sa pinsala o pagkawala : INDEMNITY
3:
legal na pagkakaligtas sa multa o parusang ipinataw : INDEMNITY

indemnity (in·dém·ni·tí)

png |[ Ing ]

in·dént

pnd |[ Ing ]
1:
magpalugit na karaniwang ginagawâ sa unang linya ng talata
2:
iyupì o markahan ang linya.

indention (in·dén·syon)

png |[ Ing ]
2:
pagmarka ng linya ; yupi o marka.

independence (ín·de·pén·dens)

png |Pol |[ Ing ]

in·de·pen·dén·si·yá

png |Pol |[ Esp independencia ]

ín·de·pén·dent

pnr |Pol |[ Ing ]

ín·de·pen·di·yén·te

pnr |[ Esp independiente ]
1:
hindi umaasa sa iba : ÍNDEPÉNDENT
2:
Pol hindi umaasa sa awtoridad o hindi suportado ng isang partido : ÍNDEPÉNDENT

in·de·pén·so

pnr |[ Esp indefenso ]
:
hindi maipagtatanggol ; walang paraan upang ipagtanggol.

ín·de·pi·ní·ble

pnr |[ Esp indefinible ]
:
hindi mabigyan ng kahulugan o mailarawan nang ganap : INDEFINABLE

ín·de·pi·ní·do

pnr |[ Esp indefinido ]
:
hindi tiyak o hindi matiyak : INDEFINITE

ín·de·sén·te

pnr |[ Esp indecente ]

indeterminate (ín·de·tér·mi·néyt)

pnr |[ Ing ]
1:
hindi tiyak o hindi matiyak ; malabo
2:
Mat hindi tiyak ang dami o kabuuan.

indeterminism (ín·de·tér·mi·ní·sim)

png |[ Ing ]
:
teorya o paniniwala na hindi lámang sa motibo nababatay ang pagkilos ng tao.

index (ín·deks)

png |[ Ing ]
1:
listahan ng mga pangalan, paksa, at iba pa na paalpabeto ang pagkakasunod-sunod, may kasámang mga sanggunian, at karaniwang matatagpuan sa hulihan ng aklat
2:
anumang may katulad na pagsasaayos
3:
Mat exponent ng isang bilang
4:
index number
5:
index card.

index card (ín·deks kard)

png |[ Ing ]
:
kard na karaniwang maliit, ginagamit sa pagtatalâ ng mga impormasyon : ÍNDEX5

In·dex Li·bró·rum Pro·hi·bi·to·rum

png |[ Lat ]
:
sa simbahang Katolika, opisyal na listahan ng mga aklat na ipinagbabawal ng simbahan na basahin, maliban lámang sa mga edisyong naglalamán ng pagwawasto ukol sa moralidad o pananampalataya.

index number (ín·deks nám·ber)

png |[ Ing ]
:
bílang na nagpapakíta ng pagkakaiba-iba ng mga presyo o sahod sa isang tiyak na panahon : INDEX

in·dî

png pnb |[ Hil ]

in·dî

pnb |[ Hil Seb ST War ]
:
varyant ng hindî.

India (in·di·yá)

png |Heg |[ Ing ]
:
malakíng bansang republika sa timog Asia.

india ink (in·di·yá ink)

png |[ Ing ]
:
varyant ng indian ink2

Indian (ín·dyan, ín·di·yán)

png pnr |Ant |[ Ing ]
1:
mamamayan o katutubò ng India
2:
Katutubòng Americano ; kasapi ng katutubòng pangkat ng mga tao sa America at Caribbean
3:
anumang hinggil sa India, Americanong Indian, o Katutubòng Indian.

indian almond (ín·di·yán ál·mond)

png |Bot |[ Ing ]

indian catmon (ín·di·yán kat·món)

png |Bot |[ Ing ]

Indian coral tree (ín·dyan kó·ral tri)

png |Bot |[ Ing ]

indian ink (ín·di·yán ink)

png |[ Ing ]
1:
itim na kulay na gawâ sa China at Japan
2:
tinta na itim ang kulay, ginagamit lalo na sa pagguhit at teknikal na ilustrasyon var india ink

indian mango (in·di·yán máng·go)

png |Bot |[ Ing ]
:
uri ng mangga na may bungang maliit, at karaniwang kulay lungti ang lamán at balát.

indian mulberry (ín·di·yán mul·bé·ri)

png |Bot |[ Ing ]

Indian Ocean (ín·di·yán ów·si·yán)

png |Heg |[ Ing ]
:
Kar agatang Indian.

indian spurge (ín·di·yán is·purds)

png |Bot |[ Ing ]

indian summer (in·di·yán sá·mer)

png |[ Ing ]
:
panahon na labis ang init at tuyô ang simoy at nagaganap minsan sa hulíng bahagi ng taglagas.

indian tree (in·di·yán tri)

png |Bot |[ Ing ]
:
punongkahoy (Polyalthia longifolia ), tumataas hanggang 15 m, tuwid ang bungéd, at may sunod-sunod na sangang nakalaylay.

india paper (ín·di·yá péy·per)

png |[ Ing ]
:
uri ng malambot at sumisipsip na papel na nanggagáling sa China at ginagamit para sa pruweba ng mga ukit.

ín·di·bid·wál

png pnr |[ Esp individual ]
1:
isang tao : INDIVIDUAL, PERSÓNA1
2:
partikular ; hindi karaniwan : INDIVIDUAL

ín·di·bid·wa·li·dád

png pnr |[ Esp individualidad ]
1:
sarili at pangunahing katangian : INDIVIDUALITY
2:
sariling hilig o panlasa : INDIVIDUALITY
3:
interes ng isang tao na naiiba : INDIVIDUALITY

ín·di·bid·wa·lís·mo

png |[ Esp individualismo ]
:
ugali o prinsipyo na nagtataguyod sa kakayahan, karapatan, o kalayaan ng indibidwal : INDIVIDUALISM

ín·di·bid·wa·lís·ta

png |[ Esp individualista ]
1:
tao na pangunahing katangian ang kalayaan at indibidwalidad sa pagkilos at pag-iisip : INDIVIDUALIST
2:
tagapagtaguyod ng indibidwalismo : INDIVIDUALIST

indicate (ín·di·kéyt)

pnd |[ Ing ]
:
tukúyin ; iturò.

indication (in·di·kéy·syon)

png |Med |[ Ing ]

indicative (ín·di·ka·tív)

png |[ Ing ]

indicative mood (in·dí·ka·tív mud)

png |Gra |[ Ing ]
:
panagánong pawatás.

indicator (ín·di·kéy·tor)

png |Kem |[ Ing ]

indigenous (in·dí·dyi·nús)

pnr |[ Ing ]

indigent (in·dáy·dyent)

pnr |[ Ing ]

in·díg·nas·yón

png |[ Esp indignación ]
:
gálit o pagkagalít nang labis : INDIGNATION

indignation (in·dig·néy·syon)

png |[ Ing ]

in·díg·no

pnr |[ Esp ]
:
hindi karapat-dapat.

ín·di·gó

png |[ Ing ]
1:
2:
likás na tinang bughaw mula sa halámang ito.

ín·di·gó

pnr |[ Ing ]
:
kulay sa pagitan ng bughaw at lila sa ispektrum.

ín·di·gó-bán·ded king·fí·syer

png |Zoo |[ Ing ]

in·dí·hi·ná

png pnr |[ Esp indíginá ]

in·dík

png |[ Kap Tag ]
:
paglakad nang payukáyok.

ín·di·ka·dór

png |[ Esp indicador ]
1:
tao o instrumento na nagpapahiwatig o nagbibigay ng impormasyon : INDICATOR
2:
Kem substance na nagpapabatid ng pag-iral o dami ng sinusuring kemikal : INDICATOR

in·di·kas·yón

png |[ Esp indicación ]
1:
anumang nagpapahiwatig o tumutukoy, tulad ng senyas o sintomas : INDICATION
2:
Med anumang tumutukoy sa angkop na lunas o ng pagkakaroon ng karamdaman : INDICATION
3:
degree na ipinapakíta ng isang instrumento : INDICATION

in·di·ka·tí·bo

pnr |[ Esp indicativo ]
1:
nagsasaad ; nagpapahiwatig : INDICATIVE
2:
Gra tingnan panaganong paturol : INDICATIVE

Indio (in·di·yó)

png |Kas |[ Esp ]
:
tawag ng mga Español sa katutubò sa Filipinas, karaniwang may halong pag-alipusta.

indirect (ín·di·rékt, ín·day·rékt)

pnr |[ Ing ]
:
paligoy-ligoy ng daan, pananalita, at iba pa ; hindi tuwiran.

indirect object (ín·di·rékt, ín·day·rékt ób·dyek)

png |Gra |[ Ing ]
:
di-tuwírang láyon.

indium (ín·di·yúm)

png |Kem |[ Ing ]
:
metalikong element na malambot at pinilakan (atomic number 49, symbol In ).

individual (ín·di·víd·wal)

png pnr |[ Ing ]

individualism (ín·di·víd·wa·lí·sim)

png |[ Ing ]

individualist (ín·di·víd·wa·líst)

png |[ Ing ]

individuality (ín·di·vid·wá·li·tí)

png |[ Ing ]

ín·di·yán

pnr |Kol |[ Ing Indian ]
:
hindi sumisipot sa usapan.

in·dó

png |[ ST ]
:
nunò sa amá at ina.

ín·do

png
:
sa sinaunang lipunan, tawag sa lola na nangangahulugang “ina sa baybaying-dagat. ”

Indochina (in·do·tsáy·na)

png |Heg |[ Ing ]
:
rehiyon o bansa na dating binubuo ng Laos, Cambodia, at Vietnam Cf INDOTSÍNA

In·do·ís·mo

png |[ Esp ]

in·do·lá·nin

png |Lit Mus |[ ST ]
:
awit na may malumi at ibang himig.

indolence (ín·do·léns)

png |[ Esp indolencia ]

in·do·lén·si·yá

png |[ Esp indolencia ]