k


K, k (ká)

png
:
ikatlong titik sa abaka-dang Tagalog.

k (key)

daglat |[ Esp Ing ]

k

png |Mat |[ Ing ]
:
isang constant.

K, k

png
1:
ikalabing-isang titik sa alpabetong Filipino at tinatawag na key
2:
ikalabing-isa sa isang serye o pangkat
3:
pasulat o palimbag na representasyon ng K o k
4:
tipo, tu-lad ng sa printer, upang magawâ ang titik K o k.

K (key)

symbol |[ Ing ]

K (key)

daglat |Com |[ Ing ]

ka-

pnl
1:
pambuo ng pangngalan at nangangahulugang kapuwa o kasá-ma sa isang gawain, hal kakláse, katrabáho
2:
pambuo ng pangnga-lan at nagpapahayag ng relasyon o pagkakasapi, na may pag-uulit sa unang pantig ng salitâng-ugat, hal kababatà, kababáyan
3:
pambuo ng pangngalan at nagpapahiwatig ng kaisipang pagpapatúloy sa mabuting samahán, na may pag-uulit sa salitâng-ugat, hal kalaró-larô, kasáma-sáma
4:
pambuo ng bagong pang-ngalan mula sa pang-uring salitâng-ugat upang idiin ang pag-aari, katangi-an, o pagiging abstrakto, at dinudugtu-ngan ang salitâng-ugat ng –an o -han, hal kahirápan, kadakilàan
5:
pambuo ng pangngalan at nagsasaad ng resiprosidad, pagkakasabay ng kilos, o kolektibong samahán, at karani-wang dinudugtungan ang salitâng-ugat ng –an o -han, hal káliwàan, kátuwàan.

ka-

pnl
1:
pambuo ng pandiwa at nagpapahiwatig ng kilos na katata-pos lámang, na may pag-uulit sa unang pantig ng salitâng-ugat, hal kaáalís, kagágawâ
2:
pambuo ng pandiwang balintiyak, nagpapahi-watig ng saloobín o damdamin, at dinudugtungan ang salitâng-ugat ng -an o -han, hal kaawaán, katuwàan
3:
pambuo ng pandiwa na inuulit upang magbigay-diin at magpahi-watig ng hindi inaasahang kilos, hal kabása-bása niya sa diyaryo
4:
pambuo ng pandiwa at nagpapahi-watig ng pag-uulit o pagpapatúloy sa gawain, na may pag-uulit sa unang pantig ng pandiwa, hal kásasalitâ, kásusúlat
5:
pambuo ng pandiwa, nagpapahiwatig ng kilos na higit sa karaniwan, at dinudugtu-ngan ang salitâng-ugat ng –an o –han, hal Kátaasán mo ang pagsabit ng talì.

Ka

png
:
tawag paggálang na ikinaka-bit sa pangalan ng nakatatanda o malayòng kamag-anak, hal Ka Bestre Cf Káka, Kakâ

png |[ Ehi ]
:
sa sinaunang Ehipto, pinaniniwalaang espiritwal na bahagi ng isang indibidwal na tao o diyos na nabúhay, at may kakaya-hang manatili sa estatwa ng nama-tay na tao.

pnh
1:
isahang panghalip panao na nása ikalawang panauhan
2:
ikalawang anyo ng ikaw.

ká-

pnl
:
unlaping may gamit padam-dam gaya ng kay, hal Kaganda!, Kagalíng!

ká-

pnl
1:
pambuo ng pang-uri at nag-sasaad ng kaliitan ng bílang, dami, o halaga ng anuman, hal kapiraso, kaikli
2:
pambuo ng pang-uri na nagbibigay-diin sa antas nitó at dinudugtungan ang salitâng-ugat ng –an o –han; ginagamit kasáma ng hindi o di , at ipinapalagay na isang pang-alipusta, hal “Di kágalingan ang pagkakágawâ.”

png
:
Kan g1

Ká·a·ba

png |Heg |[ Ara ]
:
gusali sa sentro ng Dakilang Masjid sa Mecca, katatagpuan ng banal na batóng itim, at dito humaharap ang mga Muslim kapag nagdarasal var Caaba

ka·a·bá·ba

png |[ Ilk ]

ká·a·bak·hán

png |[ War ]

ka·á·bay

png |[ Pan ka+abay ]

ka·ad·lá·wan

png |[ Seb ka+adlaw+an ]

ka·ad·lá·won

png |[ Seb War ka+adlaw +on ]

ka·a·gád

pnb |[ ka+agad ]

ka·a·ga·hón

png |[ War ]

ka·a·gá·hon

png |[ Bik Hil ]

ka·á·gaw

png |[ ka+agaw ]
:
kapuwa na naghahangad ding makamit ang isang bagay : karibál, salipéw Cf kaáway

ka·á·gaw-sú·so

png |[ ST ]
:
sanggol na iba ang ina ngunit inalagaan ng isang ina na may sariling sanggol : kapatid-sa-gatas

ka·a·gé·wan

png |[ Pan ]

ka·á·gi

png |[ Seb ka+agi ]

ka·ág·sob

png |[ War ]

ká·a·gú·san

png |[ ST ]
:
panggitna at malakas na agos ng tubig.

ka·a·gú·yor

png |[ ST ]

ka·a·í·rik

png |Bot |[ ST ]
:
uri ng punong-kahoy.

ka·á·kit-á·kit

pnr |[ ka+ákit-ákit ]
:
may katangiang nakatatawag ng pansin o damdamin ng iba : magnétikó2

ka·a·ku·hán

png |[ ka+ako+han ]
1:
natatanging aspekto ng katauhan ng isang tao : identidád1, kakanyahan
2:
ang gayon ding pagkakakilanlan ng isang pangkat o bansa bílang tatak ng pagkakaisa : identidád1, kakanya-han

ka·á·lam-á·lam

pnb |[ ST ]
:
hindi aka-lain.

ka·a·la·mán

png |[ ka+alam+an ]
1:
katipunán o lawas ng mga katuna-yan, impormasyon at kasanayán na nakukuha ng tao sa pamamagitan ng karanasan sa trabaho o pag-aaral : edukasyón2, knowledge1, konosimyénto, wáloy1
2:
ang teoretiko o praktikal na pagkauna-wa sa isang paksa : knowledge1, konosimyénto

ka·á·lid-a·gíd

pnr |[ War ]
:
tulad o katulad.

ka·a·ma·rán

png |[ Iby ]
:
kaluluwa ng namatay.

ka·am·bóng

pnr |[ Seb ka+ambong ]

ka·ám·gid

pnr |[ Seb ]
:
tulad o katulad.

ka·á·mong

png |[ ST ]
:
kasama sa pag-bili, o sa bahay.

ka·á·nak

png |[ ka+anak ]

ka·a·ná·kan

png |[ Pan ]

ka·á·nak·tí·lik

png
:
sa sinaunang lipunan, kapatid o magkapatid sa dalawang namatay na magulang.

ka·áng

png
1:
malakíng banga na may malapad na labì Cf kalambâ, tapáyan
3:
[Seb] pasô
4:
[Hil] kamaw.

ka·áng

pnr |[ Seb Tag ]

ká·ang

pnr |[ ST ]
1:
nakabuka ang mga bisig sa paraang nananakot
2:
na-kabuka ang mga hita tulad ng naglalakad sa putikan.

ka·á·no-á·no

png |Kol |[ ka+ano+ano ]

ka·an·yág

png |[ Hil Seb War ka+ anyag ]

ka·a·píd

png |[ ka+apid ]

ka·a·pó·an

png |[ Mag ]

ká·a·pó-apú·han

png |[ ka+apó-apó+ han ]
:
pinakamalayòng apó ng isang matanda sa pamilya : progeny2

ka·a·pú·yan

png |[ Hil War ]

ka·a·ra·wán

png |[ ka+araw+an ]
3:
araw o petsa ng isang nakatakdang aktibidad o pangyayari.

ka·a·sa·lán

png |[ ST ]
:
mga gawi sa paggawâ ng isang mabuti o masa-mâng bagay.

ka·a·sa·wá

png |[ ST ]
2:
bagay na kamukha ng isa, hal. “Ang buwaya ay kaasawá ng bayawak. ”

ka·a·tá·pan

png |[ Pan ka+atap+an ]

ka·a·tó·an-bang·kál

png |Bot
:
punong-kahoy (Anthocephalus chinensis ) na umaabot nang mahigit 30 m ang taas, dilaw ang maliliit na bulaklak, kulay dalandan ang bilugang prutas, at karaniwang itinatanim para sa proyektong reforestation.

ka·a·wà

png |[ War ]

ka·á·wa

png |Bot |[ ST ]
:
uri ng palay mula sa kabundukan.

ka·a·wà-a·wà

pnr |[ ka+awa-awa ]
:
lubhang nangangailangan ng tu-long at kalinga : kalúlu var kawawà, wawà

ka·á·way

png |[ Hil Seb Tag War ka+ away ]
:
tao na may gálit o poot sa isang tao, o naghahangad na maka-sakít o makapinsala : enémigó, enemy, kagalít, kalában2, kapaté, moso2, sálang4 Cf kaágaw — pnd ka·a·wá·yin, ma·ka·á·way.

ka·á·ya-á·ya

pnr |[ ka+aya+aya ]
:
tigib sa aya.

ka·á·yo

png |[ ST ]
:
kaibigang kakampi.

ka·á·yo

pnr pnb |[ Seb ]

ka·á·yon

pnb |[ ka+áyon ]
:
nása isang panig o tindig : en rapport

ka·a·yu·hán

png |[ Hil ]

ka·a·yu·sán

png |[ ka+ayos+an ]

ka·a·yu·sáng pan·li·pú·nan

png |Pol |[ ka+ayos+an na pang+lipon+an ]
:
paraan ng pagpapanatili ng katahi-mikan at pagsunod sa batas ng mga mamamayan sa isang lipunan : social order

ka·bá

png
1:
[Kap Tag] mabilis na pagtibok ng puso dahil sa pagkabigla o tákot : kinát, kulbà Cf pulsó, palpitasyón — pnd ka·ba·hán, ku·ma·bá
2:
[Kap Pan Tag] kutób5
3:
[ST] mala-king basket
4:
[ST] pagbiyak sa gitna sa pamamagitan ng kamay ng anumang bagay, tulad ng prutas, niyog, ó itlog.

ka·ba·bà·ang-lo·ób

png |[ ka+baba+ an+ng+loob ]
:
ugaling hindi mapag-mataas o hindi mayabang ; mabuting pakikitúngo sa kapuwa : áklas2, humility, kumbabâ1, umildád

ka·ba·ba·lag·hán

png |[ ka+ba+ balaghan ]
:
kagila-gilalas na pangyayari na hindi abót ng isip at kakayahan ng tao : katingaláhan Cf himalâ, hiwaga

ka·ba·báng

png |Agr |[ ST ]
:
ang mababà at pantay na lupaing ginagamit na taniman ng mga taga-Pasig.

ka·ba·ba·ngán

png |[ ST ]
:
tákot o gila-las.

ka·ba·bát

png |[ ST ]
:
bigkis ng pangga-tong, o anumang bagay.

ka·ba·ba·tà

png |[ ka+ba+batà ]
1:
kapuwa batà
2:
kasáma sa pagkabatà
3:
kasabay sa paglakí : kagúlang

ka·ba·bá·yan

png |[ ka+ba+bayan ]
1:
kabílang sa isang lahì o bansa : compatriot, paisáno
2:
karaniwang tawag ng sinuman sa kapuwa niya isinilang at lumakí sa isang nayon, bayan, o lalawigan : compatriot, kabalén, kahimánwa, paisáno var kabáyan

ka·bád

png |[ Seb War ]
:
pagdaan nang mabilis — pnd ku·ma·bád, mag·ka· bád.

ka·bá·do

pnr |[ Tag kaba+Esp ado ]
1:
nangangamba ; nag-aalinlangan

ka·bág

png
1:
Zoo [Kap ST] uri ng paniki (genus Cynopterus ) : pulalaknít var kábeg
2:
[ST] pagbásag ng básong walang-lamán o ang tunog ng nabásag
3:
Ntk [ST] pag-aalis ng sasakyang-dagat o ng angkla nitó.

ká·bag

png |Med
1:
hangin sa loob ng tiyan sanhi ng mahinàng pan-lusaw na nagiging dahilan ng hindi pagkatunaw ng kinain, at malimit na paglabas ng hangin sa pamama-gitan ng pagdighay o pag-utot : ágbu, bútod, flatulence, lágdos, lebág, pamáwo, sû-dol, támnok — pnd ka·bá·gan, mag·ka·ká·bag
2:
[ST] pagpintig o pagtibok ng puso.

ká·bag

pnr
:
malago at gumagapang, tulad ng palumpong at damo.

ka·ba·gáng

png |[ ka+bagang ]
:
tao na kasundo o katugma ng ugali.

ka·bá·gel

png |[ Mag ]

ka·bag·ha·nán

png |[ ka+balaghan +an ]
:
halos pagkawalang-malay, dulot ng pagkagitla, pagkagumon sa droga, at iba pa.

ka·bá·gis

png |[ Ilk ka+bagis ]

ka·bág-ka·bág

png |Zoo
:
uri ng paniki na maliit sa kabág : kurarapnít

ka·bag·yán

png |[ Ilk ]

ka·ba·há·yan

png |[ ka+bahay+an ]
:
kabuuang loob ng bahay.

ka·ba·hé·ro

png |Bot |[ Seb ]

ka·bá·ho

png |[ Tbo ]

ka·ba·í·an

png |Zoo
:
babaeng kalabaw.

ka·ba·i·yo·án

png |[ ST ]
:
sa Maynila, bagong kasal ; sa Kumintang, kasin-tahang laláki o babae.

ka·ba·káb

png |Zoo |[ Bik Tag ]
:
mala-kíng palaka Cf kabkáb3

Ka·bá·kab!

pdd |[ Bik ]
:
bulalas kung galít at nangangahulugang “Ulol ka! ”

ka·bá·ka·bá

png |Zoo |[ Seb ]

ka·bál

png
1:
Mit [Bik Hil Kap Tag] mahiwagang likido o agimat na gi-nagamit upang huwag tablan ng bá-la o patalim
2:
Bot tawag sa bunga ng sasâ : mutià
3:
[Ilk] balutì
4:
[ST] yamot o inis na nagdudulot ng pa-nginginig, gayundin ang pangi-nginig ng tuhod kapag nagsasalita sa harap ng maraming tao.

ka·bál

pnr |Alp
:
hindi nasasaktan ang damdamin.

ká·bal

png
1:
Bot punongkahoy (Frag-raea raemosa ) na tumataas nang 6 m, matabâ at biluhabâ ang dahon, at may putîng bulaklak at balakbak na napagkukunan ng gamot laban sa kagat ng ahas : libakan, talob-álak
2:
Bot [ST] malalaking priholes
3:
Med [ST] paglakí ng tiyan dahil sa lamig, o pagkaempatso.

ka·ba·lá·ka

png |[ Hil Seb ]

ka·ba·lán

png |[ ST ]
:
táong gumagamit ng kaniyang pangkulam.