pay


pay

png |Bot |[ Tau ]

pa·yà

png |Bot |[ Hil ]

pá·ya

png
1:
pagbibiláng o pagtutuos ng utang o iskor : TALLY
2:
kabuuang iskor o halaga : TALLY
3:
amarkang nagpapakíta ng tiyak na bílang o bagay bbílang, gaya ng yunit : TALLY
4:
pag-inom nang walang tigil o patid.

pá·ya·bá·ngan

png |[ pa+yabang+an ]
:
pagpapakíta ng husay sa isa’t isa upang patunayan na higit na mahu-say ang isa sa katunggali o mga ka-tunggali, hal dalawang lalaki na nag-papayabangan kung sino ang higit na mahusay manligaw : PATAÁSAN-NG-ÍHI

pa·yá·bat

png
1:
Zoo panahon ng pa-ngingitlog ng mga isda
2:
dako ng ilog na nilalagyan ng mga siit at madahong sanga upang panirahan o panganakán ng mga isda.

payable (pé·ya·ból)

png |[ Ing ]

pa·yab·yáb

png |[ Ilk ]
:
sombrero na yari sa bule.

pá·yag

png |pag·pá·yag
:
pagsang-ayon sa isang kahilingan ; sagot na pasang-ayon : ANNÚROT, NÓYNOY, PABÁYA1, PÁSAD, ÚYON — pnd pa·yá·gan, pu·má· yag.

pa·ya·gód

pnr
:
masyadong payat : PAYANGGOT, PAYANTÓT, PAYÁTOT Cf PARINAYÓN

pa·yag·pág

png |[ ST ]
1:
[Kap] pagakpak1
2:
Bot talahib na nalalagas ang mga bulaklak.

pa·yag·yág

png |[ ST ]
:
malakas na hangin.

pa·yák

png |[ ST ]
:
piraso ng hilaw na ginto at ang timbang nitó.

pa·yák

pnr
1:
madalîng maunawaan o gawain : ELEMENTÁRYA1, LISDÍNG2, LÍSO, HÁPSAY, SAÉNG, SIMPLE, SÍMPLE, YÁ-NO2
2:
karaniwan at walang palamu-ti : LISDÍNG2, LÍSO, HÁPSAY, SAÉNG, SIMPLE, SÍMPLE, YÁNO2
3:
binubuo ng iisang sangkap, gaya sa Gra payak na pangu-ngusap, Bot payak na dahon, Kom payak na patubò : LISDÍNG2, LÍSO, HÁP-SAY, SAÉNG, SIMPLE, SÍMPLE, YÁNO2
4:
may mababàng ranggo o katayuan.

pa·yáng

png |[ ST ]
:
paghahagis ng isang bagay paitaas.

pa·yang·gót

pnr |Kol

pa·yá·ngit

png |Bot
:
halámang may payat at makinis na sanga, magkaka-tapat ang dahon na hugis itlog, maba-ngo at manilaw-nilaw ang kumpol na bulaklak, mahabà at balót na balót ng bulo ang bunga, at napagkukunan ng pangkulay.

pá·ya·ngí·tan

png |Zoo |[ Seb ]

pá·yang·pá·yang

png |Bot

pá·yang-pá·yang-gú·bat

png |Bot
:
haláman (Ophiorrhiza mungos ) na tuwid ang pagtubò, napakanipis ang dahong patulis ang magkabilâng dulo, at putî ang bulaklak : LÚMAY2

pa·yan·tót

pnr

pa·ya·ós

pnr |[ ST ]
:
paós dahil sa kasi-sigaw.

pa·ya·pà

png |Bot
:
punongkahoy (Ficus payapa ) na balahibuhin ang dahon, at may bungang makinis, makintab, matigas, at mapusyaw na pulá : DALÁGIT, PUSPÚS

pa·yá·pas

png |[ ST ]
:
pagkasirà dahil sa hangin o daloy.

pa·yá·pay

png |[ ST ]
:
pagtawag sa pamamagitan ng pagsenyas ng ka-may o panyô.

pa·yá·so

png |[ Esp ]
:
tao na nakadamit na katawa-tawa at karaniwang lu-malabas sa mga karnabal at iba pang tanghalan : BUBUNLAGÁW, BUFFOON, BUKBUKÚN, BULBULAGÁW, CLOWN, DANGSÁY, GUPÓN, JESTER2, KÓKOK3, LAKÁYO, MODÁBIL, PÁSKIN, PÚSONG1, TÍGPAKATAWÁ, ZANY1

pa·yát

pnr |[ Bik Kap Tag ]
:
manipis ang katawan ; hindi matabâ : AYÍNG, HAGÂ, KÁGA, KAGKÁG2, KALÁW1, KAPÓY1, MA-BÉNG, NÍWANG, PAKKÚTONG, PAKYÁNG, PATPÁTIN, SKINNY, THIN1, YÁGPIS — pnd mag·pa·pa·yát, pa·pa·ya·tín, pu·ma· yát.

pa·yá·tot

pnr |Kol

pa·yáw

png
1:
Agr [Ifu] payyó
2:
[Hil] pamayawan sa bundok o liblib.

pá·yaw

png |Bot |[ War ]
:
ilahas na yerba na may dahong kahawig ng gabe.

páy-aw

png |[ Ilk ]
:
ang bugso ng ha-nging likha ng lumilipad na kawan ng mga ibon o ng tumatakbong sasak-yan.

pa·yá·ya·bá·ngan

png |Ntk |[ Iva ]
:
uri ng bangka na pinaaandar ng lahat ng mangawed at maniped.

pá·ye

png |Zoo |[ War ]
:
uri ng hipon.

payee (pé·yi)

png |[ Ing ]
:
ang binayaran.

pá·yew

png |Agr |[ Bon ]

pa·yî

png |Zoo |[ Iva ]

pá·yi

png |[ ST ]
:
pagbawi sa isang tao ng gawaing ginagampanan niya.

pa·yíd

pnr
:
tinangay o natangay ng hangin : PÁGAS, PALÍD

pa·yi·gík

pnr |[ ST ]
:
nakahapay dahil sa karga.

pá·yik

png |[ ST ]
:
pagmasa ng isang bagay, katulad ng gumagawa ng pigu-ra.

pa·yik·pík

png |[ ST ]
2:
Bot masinsing tubò ng maliliit na pu-nongkahoy
3:
Zoo kuyukot ng isda.

pa·yim·pín

png
1:
[ST] mahabàng bakod sa mga baklád
2:

pá·ying

png |Med |[ ST ]
:
pag-urong at pamamanhid ng paa at daliri.

pa·yí·poy

png
:
paulit-ulit na galaw ng buntot ng áso o pusa var payupoy

pá·yir

png |[ ST ]
:
pagtangay ng hangin sa isang bagay.

pa·yir·pír

png |[ ST ]
:
marahang pag-padpad ng hangin o tubig sa isang bagay.

paymaster (pey·más·ter)

png |[ Ing ]

pay·ná·wa

png |[ Kap ]

pay·né·ta

png |[ Esp peineta ]
:
varyant ng peyneta.

pá·yo

png
:
salitâng ibinibigay o imi-numungkahi bílang opinyon o reko-mendasyon tungkol sa panghinaha-rap na aksiyon, kilos, o pag-uugali : ADVICE, BÍLIN3, COUNSEL1, KONSÉHO2, LÁYGAY, PAALÁLA2, PÁTI1, PATIGMÁAN, PETOMÁAN, REKOMENDASYON2, SÁG-DON1, TÁMBAG — pnd i·pá·yo, mag·pá· yo, pa·yú·han.

páy-ok

png |[ Ilk ]

pa·yó·la

png |[ Ing ]
:
salaping pansuhol.

pá·yong

png
:
[Bik Hil Ilk Iva Mrw Pan Seb Tag Tau War] nabibitbit na pa-nanggaláng sa ulan at araw, karani-wang yari sa tela o plastik, at naititik-lop : BINOÎ2, DIYÁNAL, PANDÓNG3, PA-RÁGWAS, PÁRASÓL2, UMBRELLA1

pá·yong-á·has

png |Bot
:
kabute na ma-lambot at malamán ang pinakaulo, karaniwang putî at nababalutan ng tíla kaliskis na kulay kape, nakalala-son, at matatagpuan sa mga damu-han o mabuhanging pook.

pá·yong-pa·yú·ngan

png |Bot |[ payong-payong+an ]
:
yerba (Tacca palmata ) na may malalaking dahon na tíla palma ang pagkakahati at nagmumu-la sa mahabà at payát na tangkay, karaniwan sa mga dawag ng Filipi-nas : KORASÓN ANGHÉL

pay·páy

png
1:
Ana alinman sa dala-wang sapad at hugis tatsulok na butó na nása likod na bahagi ng kalamnan ng balikat ng tao : AK-AKLO, BLEYD5, PAYUMPÓNG, SHOULDERBLADE
2:
Mit [Kan] ritwal ng pagpapabalik ng kaluluwang naliligaw : PALÍNTUTUG-GÁN, PALPALÁNG

pay·páy

pnd |i·pay·páy, mag·pay·páy, pay·pa·yán, pay·pa·yín
:
[Bik Hil Ilk Kap Pan Seb Tag War] ipagaspas ang isang bagay, gaya ng abaniko, upang magdulot ng hugos ng hangin.

páy·pa·yá·mo

png |Bot
:
dapong babae.

pay·pay-á·mo·i·ná·wa

png |Bot |[ ST paypay-amo ]
:
isang uri ng halaman.

pay·pa·yá·ya

png |Ana |[ Ifu ]

páy·ping

png |[ Ing piping ]
:
palamuti sa damit na karaniwang nakaipit at nakausli sa gilid ng lupi o pinagtahi-an : PIPING

páy·ro·klás·tik

pnr |Heo |[ Ing ]
:
mula o nabuo mula sa mga batong dulot ng sumabog na bulkan : PYROCLASTIC

payroll (péy·rol)

png |[ Ing ]
:
talaan ng pasahod.

pay·sá·he

png |[ Esp paisaje ]
:
varyant ng paisahe.

pay·sá·no

png |[ Esp ]
:
varyant ng pai-sano.

páy·tsa·na·ba·ngán

png |Ntk |[ Iva ]
:
bangka na 2.8-3 m ang habà at kara-niwang pang-isahang tao lámang.

pa·yúd

png |[ Ilk ]
:
pag-ihi na malayò ang naaabot.

páy-ud

png |[ Ilk ]
:
amoy ng tao, na dalá ng hangin.

pa·yug·póg

png |[ Ilk ]
1:
alikabok o anumang magagaang bagay na dalá ng hangin
2:
bugso ng hangin.

pa·yug·yóg

png |Zoo

pa·yum·póng

png |Ana

pa·yúng

png |[ Iva ]
:
alon sa dagat.

pá·yung·da·gís

png |Bot |[ Kap ]

Pa·yú·pay

png |Lgw
:
isa sa mga wika ng mga Ilongot.

pa·yús

png pnr |Med |[ Kap ]

pay ward (péy ward)

png |[ Ing ]
:
silid na may bayad.

pay·yó

png |Agr |[ Ifu ]
:
bukirin ng palay na iniukit na tíla hagdan-hagdan paakyat sa bundok : PAYÁW1, PÁYEW