sim


sim

png |Kem |[ Esp ]

sim-

pnl
:
avaryant ng unlaping sing- para sa mga salitâng nagsisimula sa mga titik na p at bhal, simbango, simputi, simbangis.

SIM (sim)

daglat |[ Ing ]
:
Sub scriber Identity Module.

si·mà

png
1:
munting kawit sa dulo ng sibat o sa dulo ng kawil ng pa-mansing : BARB1
2:
Psd maliit na lam-bat upang manguha ng hipon.

si·mâ

png |[ Bik ST ]
1:
Psd lambat na panghúli ng isda, may masinsing matá, at malalim na púsod
2:
Psd pangingisda sa pamamagitan nitó
3:
pagsimot o pagkuha nang wa-lang itinitirang anuman — pnd mag·si·mâ, si·ma·ín.

si·má·ay

png |Heo |[ Ilk ]
:
sanga ng ilog.

si·má·na

png |[ Esp semana ]
:
varyant ng semana.

sí·mang

png |[ Ilk ]

si·má·ngot

png
:
pagsamâ ng anyo ng mukha dahil sa gálit, inis, o anumang damdaming tulad nitó : BUTOHÁN2, PÍNG-OT, SOLONGÓT, SÓNGOT — pnd si·ma·ngú·tan, su·mi·má·ngot.

si·ma·rón

pnr |[ Esp cimarron ]
:
ilahas2 ; mabangis.

Si·ma·ró·nes

png |Ant |[ Esp cimarro-nes ]
:
pangkáting etniko na nakatirá sa Camarines Sur.

si·ma·wán

png |Zoo

si·má·war

png |Zoo
:
maliit na karnibo-rong isdang-alat o isdang-tabáng (Ophiocara aporos ) na makaliskis at batík-batík ang mga palikpik.

sim·bá

png |[ Bik Hil Mrw Seb Tag War ]
1:
pagtúngo sa simbahan upang magdasal
2:
panalangin sa simba-han sa araw ng Linggo at iba pang Pistang Pangilin — pnd mag·sim·bá, su·mim·bá.

Sím·ba

png |[ Pan ]

sím·ba·bán

pnd |mag·sím·ba·bán, su·mím·ba·bán |[ Kap ]
:
magpasan o pasanín.

sim·bád

png |Zoo
:
isdang-alat na ma-bilis lumundag sa ibabaw ng tubig.

sim·bád

pnd |ma·sim·bád, sim·ba·dín
1:
dumagit o dagitin var simbár1
2:
magnakaw o nakawin.

sím·bag

png |[ Bik ]

sim·bá·gan

png |[ Bik ]

sim·bá·han

png |[ Bik Hil Mrw Seb Tag War samba+han ]
:
pook o gusali para sa maramihang panalangin o pag-samba : CHURCH, IGLÉSYA Cf TABERNAKULO, TEMPLO

sím·bang

png |[ Pan ]

Sim·báng-ga·bí

png |[ samba+n -gabi ]
:
pagsisimba, karaniwang ikaapat ng umaga, mulang ika-16 hanggang ika-25 ng Disyembre bílang paghahanda sa Pasko o kapanganakan ni Hesu-kristo : MISA DE AGINALDO, MISA DE GALYO

sim·bár

png |[ ST ]
1:
varyant ng simbád
2:
Zoo isang uri ng isda.

sim·bá·wa

png |[ Pan ]

sim·ber·gu·wén·sa

pnr |[ Esp sinver-guenza ]

sim·bi·yó·sis

png |[ Esp simbiosis ]
1:
akapaki-pakinabang na ugnayan o re-lasyon ng mga tao bpangyayari o halimbawa nitó : SYMBIOSIS
2:
Bio ug-nayan ng dalawang magkaibang or-ganismo na magkasámang nabubú-hay at karaniwang kapaki-pakinabang sa isa’t isa : SYMBIOSIS

sim·bi·yó·ti·kó

pnr |[ Esp simbiotico ]
:
hinggil sa simbiyosis : SYMBIOTIC

sim·bó

png |[ ST ]

sim·bóg

png |[ Hil War ]
:
halò1 — pnd i·sim·bóg, mag·sim·bóg, sim·bu· gán, sim·bu·gín.

sim·bó·li·kó

pnr |[ Esp simbolicó ]
:
hinggil sa simbolo : EMBLEMÁTIKÓ, SYMBOLIC

sim·bo·lís·mo

png |Lit Sin |[ Esp ]
1:
pagpapahayag sa pamamagitan ng simbolo : SYMBOLISM
2:
kalipunan ng mga simbolo : SYMBOLISM
3:
kahulu-gan o katangiang simboliko : SYMBOL-ISM

sim·bo·lís·ta

png |Lit Sin |[ Esp ]
:
tao o pangkat na mahilig gumamit ng simbolismo.

sím·bo·ló

png |[ Esp ]

sim·bór·yo

png |Ark |[ Esp simborio ]
1:
bubungang hugis kalahating bilóg gaya ng sa masjid o koliseo : DOME

sim·bú·han

png |[ ST simbó+han ]
:
kandilà o lampara.

sim·bu·yó

png
1:
biglang pagsabog ng gálit : SILABÓ3, SÚLWAK, WALÁS
2:
pagsasabuyan ng tubig kapag naliligo.

simcard

png |[ Ing ]
:
plastic na card na pinagtatamnan ng sim at naililipat sa mga kasangkapang portable.

si·men·tér·yo

png |[ Esp cementerio ]
:
varyant ng sementéryo.

si·mén·to

png |[ Esp cemento ]
:
varyant ng semento.

si·met·rí·ya

png |[ Esp simetria ]
1:
pagkakaayon sa súkat, anyo, at pag-kakaayos ng mga bahagi sa kabilâng panig ng isang kapatagan, guhit, at iba pa : SYMMETRY
2:
pagkakasúkat ng anyo o ayos ng mga bahagi : SYMMETRY
3:
kahusayan o kagalíngan sa pagkakahati : SYMMETRY

si·mì

png
:
kaliskis, tinik, at iba pang tirá sa pagkain ng isda Cf MISMÍS1

si·míl

png |Lit |[ Esp ]

sí·mi·lár

pnr |[ Ing ]
:
tulad o katulad.

si·mi·la·ri·dád

png |[ Esp ]
:
háwig o pagkakahawig.

similarity (si·mi·lá·ri·tí)

png |[ Ing ]
:
háwig o pagkakahawig.

si·mi·lé (sí·mi·lí)

png |Lit |[ Ing ]

si·mí·ling

png |Bot

si·mít

png |Bot |[ Pan ]

sí·mo

png |[ ST ]
:
pagsimot ng áso o pu-sa sa nátiráng pagkain.

si·mód

png |Ana |[ Seb War ]

sí·mod

png
1:
pagiging dayukdok
2:
[Mrw] busál.

sí·mor

png |[ ST ]
:
gana sa pagkain.

si·mót

png |[ ST ]
:
pagpúlot o pagkuha ang lahat nang sabay-sabay.

si·mót

pnr |[ Bik Kap ]
:
walang itinirá sa anumang kinukuha o kinakain : ANGÓS, BIGTÍNG, BIYÔ, GÍSAN, HAGUD-HÓD, HÚROT, ÍGPOT, ÍKAY, ÍPUS, OUT6, PAHÍT1, SAÍD, SAYÓD1, TAKLÁS, TAPÓS3, TÍLOK, UBÓS, ÚFUT, ÚROT — pnd i·pa·si·mót, ma·si·mót, si·mu·tín.

Simoun (si·món)

png |Lit
:
dáting si Cri-sostomo Ibarra sa Noli Me Tangere, pangunahing tauhan sa El Filibuste-rismo at nagbalik sa Filipinas upang maghiganti sa pamamagitan ng pag-aalsa.

sí·moy

png
1:
hihip ng hangin : BREEZE, BRÍSA, HUYUHOY, PÓL-OY, SAGÓSOB, WIND Cf HAGAYHÁY1
2:
hihip ng ha-nging banayad : BREEZE, BRÍSA, HUYU-HOY, PÓL-OY, SAGÓSOB, WIND

sím·pa·di·wa·tà

png |Zoo |[ Pal ]
:
maliit na ibon (Pericrocotus cinnamomeus ), makulay ang balahibo lalo na ang kulay dalandan at puláng dibdib, malimit lumilipad nang pangkatan at maingay : MINIVET

sim·pák

png |Sin |[ ST ]
:
estilong sinauna ng singsing.

sim·pán

png |[ ST ]
:
pagtatago bilang pag-iingat sa isang bagay.

sim·pá·nan

png |[ ST ]
:
pook o sisidlan ng itinago.

sim·pa·té·ti·kó

pnr |[ Esp simpatetico ]

sim·pá·ti·ká

pnr |[ Esp simpaticá ]
:
may kabigha-bighaning kilos, sim·pá·ti·kó kung laláki : CHARMING

sím·pa·tí·ya

png |[ Esp simpatía ]
1:
pagtugon sa damdamin o kalagayan ng ibang tao : SYMPATHY var simpatyá
2:
pagkakasundô sa anumang nais o opinyon : SYMPATHY
3:
pagtataguyod sa simulain : SYMPATHY var simpatya

sim·pî

png

sim·pí·an

png |[ ST ]
:
ikiran ng sinulid : BOBÍNA, BOBBIN

sim·pít

png
:
kasikipan o kakiputan ng daanan.

simple (sím·pel)

pnr |[ Ing ]

sím·ple

pnr |[ Esp ]

simpleton (sím·pol·tón)

png |[ Ing ]
:
tao na tanga at madalîng linlangin.

simplex (sím·pleks)

png |Mat |[ Ing ]
:
batayang heometrikong element sa isang Euclidean space, nagtataglay ng isang linyang segment sa isang di-mensiyon, isang tatsulok sa dala-wang dimensiyon, at iba pa.

sim·pli·pi·ká

pnd |i·sim·pli·pi·ká, mag· sím·pli·pi·ká, sim·pli·pi·ka·hín |[ Esp simplificar ]
:
gawing madalî at ma-gaan.

sim·pli·pi·kas·yón

png |[ Esp simplifica-ción ]
:
pagpapadalî o pagpapagaan.

simplistic (sim·plís·tik)

pnr |[ Ing ]

sim·plís·ti·kó

pnr |[ Esp simplistico ]
1:
lubhang simple : SIMPLISTIC
2:
walang kahirap hirap : SIMPLISTIC

sim·pô

pnr |[ ST ]
:
mapurol na talim ng anumang patalim.

sim·pók

png |[ ST ]
:
kilos ng alon.

sim·pó·ni·ká

pnr |Mus |[ Esp sinfonicá ]
:
hinggil sa simponiya.

sim·po·nís·ta

png |Mus |[ Esp sinfonísta ]
:
tao na tumutugtog sa simponiya.

sim·po·ní·ya

png |Mus |[ Esp sinfonía ]
1:
komposisyon na katulad ng sonata ngunit kinatha para sa orkestra at ka-raniwang maringal : SYMPHONY
2:
ar-monya ng tunog : SYMPHONY

sim·pós·yum

png |[ Ing symposium ]
1:
akumperensiya o pulong upang tala-kayin ang isang paksa bkatipunan ng mga sanaysay at iba pang papeles para rito : SYMPOSIUM
2:
anumang tala-kayang pampilosopiya : SYMPOSIUM

sim·pú·kan

png |[ simpok+an ]

sim·pu·ngá·lan

png |[ Ilk ]

sim·sím

png
1:
[Bik Ilk Kap Pan Seb ST] pagsipsip upang tikman ; pag-namnam ng lasa : SIP
2:
pagpapaka-siyá sa kagandahan ng isang babae — pnd ma·sim·sím, sim·si·mán, sim· si·mín.

sim·si·mán

png |Heo |[ Iva ]
:
bahagi ng dalampasigan na inaabot ng tubig kapag taog.

si·mu·lâ

png
1:
ang matutukoy na punto sa panahon o sa espasyo na unang lumitaw o naganap ang isang bagay : ALPHA2, ARÁNGKE, BEGINNING, BÚNGAD2, GAPÓ, HÁLING1, TÍKANG2, LÚWASÁ, MA-NIBÁT, MULÂ, ORIHEN2, PASIMULÂ, SAGI-PÓON, START1, TIMÁGNA, UMPISÁ
2:
ang unang ginawâ ; ang unang ba-hagi ng isang kilos, gawain, o pag-likha : BEGINNING, DAWN2, GAPÓ, HÁLING1 LÚ-WASÁ, MANIBÁT, PASIMULÂ, SAGIPÓON, START1, TÍKANG2, TIMÁGNA, UMPISÁ — pnd mag·si·mu·lâ, pa·si·mu·lán, si·mu·lán.

simulacrum (si·myu·léy·krum)

png |[ Ing ]
1:
imahen ng anuman
2:
mala-aninong pagkakahawig.

si·mu·lá·in

png |[ simula+in ]
1:
bata-yang katotohanan o proposisyon na nagsisilbing saligan o batayan ng isang sistema ng paniniwala o pag-uugali o para sa isang serye ng panga-ngatuwiran : PRINCIPLE, PRINSIPYO
2:
tuntunin o paniniwalang gumagabay sa personal na pag-uugali : PRINCIPLE, PRINSIPYO
3:
ugali o saloobing naaa-yon sa moralidad : PRINCIPLE, PRINSIPYO
4:
pangkalahatang theorem o batas siyentipiko na may maraming espes-yal na gamit sa iba’t ibang larang : PRINCIPLE, PRINSIPYO
5:
paninindigan sa anumang kilusang ibig itaguyod o itinataguyod : PRINCIPLE, PRINSIPYO
6:
likás na batas na bumubuo sa bata-yan ng konstruksiyon o pagpapa-takbo sa isang mákiná : PRINCIPLE, PRINSIPYO
7:
abatayang saligan o pi-nagmulan ng isang bagay bbatayang kalidad o katangian na nagtatakda sa kalikasan ng isang bagay : PRINCIPLE, PRINSIPYO
8:
Kem aktibong constituent ng isang substance, na makukuha sa pamamagitan ng simpleng pagsusuri o paghihiwalay : PRINCIPLE, PRINSIPYO

si·mu·lá·kro

png |[ Esp simulacro ]
:
anu-mang gawaing pakunwari.

si·mu·las·yón

png |[ Esp simulación ]
1:
pagtulad o pagsasagawâ ng anumang inaasahan o sinusubok
2:
Sik pagsa-sakít sakítan o anyong may suliranin upang makatakas sa parusa o maku-ha ang layunin.

simulate (sí·myu·léyt)

pnd |[ Ing ]

simulator (si·myu·léy·tor)

png |[ Ing ]
1:
tao o bagay na nanggagagad
2:
bagay o kasangkapang ginawâ upang tula-ran ang operasyon ng isang kompli-kadong sistema, karaniwang ginaga-mit sa pagsasánay.

simulcast (sáy·mul·kást)

png |[ Ing ]
:
sabay-sabay na transmisyon o pag-papalabas ng isang programa sa mga estasyon ng radyo at telebisyon.

simultaneous (si·mul·téy·nyus)

pnr |[ Ing ]
:
sabay-sabay na nagaganap.

si·mu·nò

png
1:
Gra salita o lipon ng mga salitâng siyáng tinutukoy sa isang pangungusap : SUBJECT4 Cf PANAGURI
2:
tao na gumaganap na pinunò
3:
dahi-lan o pinagmulan ng isang pangya-yari.