hip


hip

png |Ana |[ Ing ]

hi·pâ

png
:
varyant ng hupâ.

hi·pág

png |[ Ifu ]
:
inukit na pigurang ginagamit na babalâ sa mga kalaban at dayo upang huwag pumasok sa bukirin, gubat, o kamalig.

hí·pag

png |[ Akl Hil Tau ST Tsi ]
1:
kapatid na babae ng asawa o bána : ASÍPAG, ÁYRO, DISÓ, SISTER-IN-LAW
2:
asawa ng kapatid na laláki : ASÍPAG, ÁYRO, DISÓ, SISTER-IN-LAW var ípag Cf BAYÁW

hi·pá·hip

png
:
sandalîng paghinto upang malinaw na makuha ang sinasabi ng isang nagsasalita.

hi·pák

pnr
1:
humpák o walang lamán gaya sa hipák na pisngi o tiyan
2:
impís o pipís, gaya sa hipák na lobo o interyor ng gulóng Cf PLAT

hí·pan

pnd
:
tinipil na hihípan : BLOW

hip·híp

png
1:
sinasadyang malalim na paghinga var huphóp
2:
pag-inom sa pamamagitan ng kasangkapang gaya ng bangsi Cf HÍGOP, SIPSÍP, SUPSÓP
3:
[Seb Tag] súhol1-2

hip hop (híp háp)

png |Mus |[ Ing ]
1:
estilo ng popular na musika na nagtatampok sa rap
2:
subkulturang iniuugnay sa ganitong musika, kabílang na ang grafiti, breakdancing, at katulad.

hi·píg

png

hi·pí·hip

pnd |hu·mi·pí·hip, mag·hi·pí·hip |[ ST ]
:
tumigil o mamahinga sandali sa ginagawâ.

hi·pík

png
1:
pagtaas at pagbabâ ng tiyan dahil sa paghinga : HÍPIT
2:
marahang paghawak sa sinuman
3:
paghinto sa isang pagkakataon upang makinig sa anumang sinasabi.

hi·pík-hi·pí·kan

png |Zoo
:
tagiliran ng hayop : HOWÁK-HOWÁKAN

hí·pit

png |[ ST ]

hip·lák

pnr
2:
kulang sa katinuan ang pag-iisip.

hip·nó

png |[ ST ]
1:
matapat na kopya ng orihinal
2:
paghanap ng kanlungan o matutuluyan.

hip·nó·sis

png |[ Esp Ing hypnosis ]
:
kalagayang katulad ng pagtúlog ngunit gawâ ng isang tao na nag-uutos sa pinatúlog.

hip·no·ti·sá·do

pnr |[ Esp hipnotizado ]
:
pinatúlog sa pamamagitan ng hipnotismo.

hip·no·ti·sa·dór

png |[ Esp hipnotizador ]
:
tao na may kaalaman sa hipnotismo : HYPNOTIST

hip·no·tís·mo

png |[ Esp ]
:
ang pag-aaral o pagsasapraktika ng hipnosis : HYPNOTISM

hi·pò

png |[ Hil Seb ST ]
:
pagdamá sa isang bagay sa pamamagitan ng kamay : KAMÍKAM1, SALÁT1 Cf APÚHAP, HAPLÓS, HÁWAK, HÍKAP, HÍMAS, KAPÂ

hí·po

png |[ Bik ]

hí·pok

png |[ Tau ]

hí·pon

png |Zoo |[ Bik Hil Seb Tag War ]
:
alinman sa marami at maliliit na dekapodong crustacean (Crangon crangon ) na may makitid, pahabâng katawan, at nababálot ng talukab, siksik na tiyan, at patulis ang ulo : ÍFUN, ÍPON3, ÍPUN, KAMARÓN1, LAGDÁW1, PÁRO, PASÁYAN, SHRIMP1 Cf ALAMÁNG, KULAGYÁ, SUGPÔ2, ULÁNG

hí·pong bú·lik

png |Zoo
:
uri ng sugpô2 (Penaeus semisulcatus ) na umaabot sa 25 sm ang habà at 130 gm ang bigat, karaniwang matatagpuan sa dagat : BÚKTOT, GREEN TIGER PRAWN, KÚYAN

hí·pong pu·tî

png |Zoo
:
uri ng hipon (Penaeus indicus ) na may habàng 14 sm at bigat na 35 gm, kulay abuhin, at karaniwang nalalambat sa baybayin : LUNHÁN, WHITE PRAWN

hí·pos

pnr |[ Hil ]

hí·pos

png
1:
Zoo [Bik Ilk] mamíng
2:
[Seb] ligpit1

hi·po·sí

pnr |[ Akl ]

hippie (hí·pi)

png |[ Ing ]
:
varyant ng hippy.

hippodrome (híp·po·dróm)

png |[ Ing Fre ]
:
arena o estruktura para sa karera ng kabayo at iba pang palabás.

Hippolytus (hi·pó·li·tús)

png |Mit |[ Ing ]
:
anak ni Theseus na napatay ng halimaw sa dagat.

hippopotamus (hí·po·po·tá·mus)

png |Zoo |[ Ing ]
:
malakí at matabâ na mammal (genus Hippopotamus ) na may makapal na balát at mahilig mamalagi sa tubigán.

hippy (híp·pi)

png |[ Ing ]
:
noong dekada 60, tao na hindi ordinaryo ang itsura, tipikal na mahabà ang buhok, nakamaong, nagdodroga, at nagrerebelde laban sa mga kinamulatang halagahan o asal var hippie

híps·ter

png |[ Ing ]
1:
pantalon na hanggang balakang
2:
tao na maporma o maestilo kung manamit.