kapa


ka·pâ

png |[ Bik Ilk Kap Tag ]
1:
pagha-hanap sa pamamagitan ng palad at daliri sa anumang hindi nakikíta : apâ1, aríkap, kamíkam1, kapkáp2 var ngapâ Cf salát páy — pnd ka·pa·án, ka· pa·ín, ku·ma·pâ, ma·nga·pâ

ká·pa

png
1:
[ST] naglalangis at mani-law-nilaw na bahagi ng gatas o sa-baw Cf halágap
2:
[Esp capa] balabal na mahabà, malapad, at walang manggas : cape1, kupô2 Cf abrígo, alampáy

ká·pa

pnd |ku·má·pa, ma·ngá·pa
:
tumayô nang nakabuka ang bibig dahil sa labis na pagkamangha.

ka·pa·ba·ya·án

png |[ ka+pa+baya+ an ]
:
kawalan ng wastong pag-iingat sa paggawâ ng isang bagay, kara-niwang nagdudulot ng pinsala sa iba : negligence1

ká·pad

png |[ Kap ]

ká·pad

pnr
:
angkop o marapat sa isang gawain.

ka·pa·du·rú·tan

png |[ Kap ka+pa+ durut+an ]

ka·pág

png |[ ST ]
1:
pagkawag ng pakpak ng ibon
2:
pagkakawag ng isang táong malapit nang malunod.

ka·pág

pnb pnt |[ Pan Tag ]
:
anyo ng kapagkâ.

ka·pag·dá·ka

pnb |[ Pan Tag kapag+ daka ]
:
agád : gilayón, pagkaráka var pagdáka Cf kabúd

ka·pag·kâ

pnb pnt
:
sakali at mangya-ri : if, kung, once, so3 var kapág, pag, pagká Cf kung

ka·pág-ka·pág

pnr |[ Bik ]

ka·pag·ku·wán

pnb pnt |[ kapag+ kuwan ]
:
makalipas ang sandali o takdang oras.

ka·pa·ha·ma·kán

png |[ ka+pahamak +an ]
:
napakasamâng pangyayari ; bagay o pangyayari na nagdudulot ng malubhang pinsala : anyayà2, kariwaráan, trouble1 Cf disáster, kalamidád

ká·pak

png |Zoo
:
maliit na banak (family Mugilidae ) Cf talílong

ka·pa·ka·nán

png |[ ka+pakan+an ]
1:
interes, gawain, o anumang nanga-ngailangan ng kilos o pagpupunyagi Cf pakan
2:
kalusugan, kaligayahan, at kaunlaran ng isang tao o pangkat : welfare1 Cf pakinabang

ká·pa-ká·pa

png
1:
Bot palumpong (Medinilla magnifica ) na makahoy, may apat na palupo, makapal, mala-pad, at balahibuhin ang dahon, at hugis bituin ang putîng bulaklak, may 100 species na katutubò sa Filipinas : medinilla
2:
Ark [Pan] pasamáno1

ka·pak·ya·sán

png |[ Seb War ]
:
pagiging bigô.

ka·pál

png
1:
[Kap Mag Seb Tag] súkat sa pagitan ng dalawang magkabilâng rabaw : kútap Cf bintóg, lakí, tabâ
2:
dami ng isang bagay, hal kapál ng tao sa bangketa, kapal ng salapi
3:
likhâ2 o nilikhâ — pnr ma·ka·pál — pnd ka·pa·lán, ku· ma·pál
4:
keyk na gawâ sa tinapay.

ká·pal

png |Bot |[ ST ]
:
dahon ng isang punongkahoy.

ka·pa·là

pnr |[ ST ]
:
dalisay o walang halò, karaniwang tumutukoy sa alak na gawâ sa ubas var kapalâ

ka·pá·la

png |[ Tau ]
:
pinunò o namu-munò sa isang organisasyon.

ka·pa·la·gáy

png |[ ST ]
:
bunton ng palay.

ka·pa·la·ga·yán

png |[ ST ka+palagay +an ]
:
ganap na katahimikan at hindi madalîng matinag ang mayroon nitó.

ka·pá·la·gá·yang-lo·ób

png |[ ka+ palagay+ang-loob ]
:
tao na pinagtiti-walaan kahit ng mga lihim sa búhay : katapátan2

ka·pa·la·lu·án

png |[ ST ka+palalo+ an ]
:
pagiging palalo.

ka·pa·lan·dí·yan

png |Heo |[ Pan ]

ka·pá·lang

pnr
1:
hindi kásukát ; hindi husto
2:
[ST] sa pag-aasawa, hindi pantay ang edad, kalagayang pangkabuhayan, uring panlipunan, at iba pa.

ka·pa·lan·tî

png |[ Kap ]

ka·pa·lá·ran

png |[ Bik Hil Kap Pan Seb Tag War ka+palad+an ]
1:
pangya-yari na hinihinuhang magaganap sa búhay ng tao o anumang nilaláng : daólat, destinasyón3, fate, fortune, gantaan, kismet, suwérte1, tadhanà1
2:
ang nangyari tulad ng inaasahan : daólat, fate, fortune, gantaan, kismet, suwérte1, tadhanà

ka·pal·du·wá

png |[ Pan ]

ka·pa·li·gi·rán

png |[ ka+pa+ligid+an ]
:
varyant ng kaligiran.

ka·pa·lít

png |[ ka+palit ]
1:
bagay na ibinigay bílang katumbas ng bagay na tinanggap

ka·pál-ka·pál

png |Bot |[ ST ]
:
isang uri ng yerba na tumutubò sa sanga ng punò o kawayan.

ká·pal-ká·pal

png |Bot
:
palumpong (Calotropis gigantea ) na tumataas nang 2-3 m at may bulaklak na hugis bituin mula putî hanggang morado ang kulay at ginagawâng kuwintas : crown flower, white ivory plant

ka·pál·la

png |[ Iba ]

ka·pál·muks

pnr |Kol |[ “makapal ang mukha” ]

ka·pa·míl·ya

png |[ ka+Esp familia ]

Ka·pam·pá·ngan

png |Ant Lgw
1:
pangkating etniko na matatagpuan sa Pampanga, Gitnang Luzon : Pampang-gényo, Pampánggo
2:
tawag sa mga tao na isinilang sa Pampanga : Pam-panggényo, Pampánggo
3:
tawag sa wika ng nabanggit na pangkating etniko : Pampanggényo, Pampánggo

ka·pa·ná·gan

png |Heo |[ Ilk ]
:
kapara-ngan, kabukiran, o kapatagan.

ka·pa·na·hón

pnr |[ ka+panahon ]

ka·pa·ná·lig

png |[ ka+panálig ]
:
kasá-ma sa o may katulad na pananalig.

ka·pa·na·tú·lot

png |Bot |[ ST ]
:
isang uri ng damo na ang mga dahon ay gi-nagamit pantakip sa ulo kapag mainit ang sikat ng araw.

ka·pa·na·ú·gan

png |[ ST ka+panaog+ an ]
:
ang ibinibigay sa kasintahan upang ipambili ng damit sa kasal.

ka·pa·né·gan

png |[ Pan ]

ka·pa·né·rong

png |Mus |[ Mrw ]
:
pang-kat ng kudyapi, inse, kubing, at salu-ray.

ka·pa·ngá·lan

png |[ ka+pang+alan ]

ka·pa·nga·ná·kan

png |[ ka+pang+ anak+an ]
:
petsa ng pagluwal ng sanggol mula sa sinapupunan : áraw6, bértdey, birth, birthday, kaadláwan, kaarawan1, kayaldawán2, kumpliányo Cf panganganak1

ka·páng·ya·rí·han

png |[ Bik Tag ka+ pang+yári+han ]
2:
Pol ang kakayahan o kapasidad na patnubayan o implu-wensiyahan ang kilos at isip ng iba o ang takbo ng mga pangyayari : gahúm1, hold2, laláng3, power1 Cf yári1

ka·pá·nid

png |Bot |[ Ilk ]

ka·pá·ni·tú·lot

png |[ ka+pa+hintulot ]

ka·pan·sá·nan

png |[ ka+panas+an ]
:
kalagayang pisikal o mental na nag-papahinà sa pagkilos, pandamá, o gawain ng isang tao : diperénsiyá3, disability Cf handicap

ka·pá·ra

pnr |[ Kap Pan Tag ka+Esp para ]

ka·pa·rá·an

pnr |[ Pan ]

ka·pa·ra·á·nan

png |[ ka+paraan+an ]
1:
Mil siyensiya o agham sa pagma-maniobra sa puwersang militar : tactic, táktiká
2:
mga galaw o kilos ayon sa siyensiyang ito : tactic, táktiká
3:
anumang masining na pamamaraang gamit upang maka-mit ang nais : tactic, táktiká

ka·pá·ran

png |[ Mrw ]

ka·pa·rá·ngan

png |Heo |[ ka+parang+ an ]
:
malawak na parang : iláng2, kapanágan, pasture

ka·pa·ra·rá·kan

png |[ ka+pa+darak +an ]

ka·pa·ré·ha

png |[ ka+pareha ]
:
katam-bal o kasáma, karaniwan sa sayaw : agóm2, bangkílya2, companion2, couple2, partner2

ka·pá·ris

pnr |[ ka+Esp pares ]
:
tulad o katulad.

ka·pá·ru·sa·hán

png |[ ka+pa+dusa+ han ]

ka·pás

pnr |[ Esp capaz ]
1:
may kaka-yahán
2:

ká·pas

png |[ Ilk Tag ]
1:
Bot uri ng kapok (Gossypium paniculatum )
2:
Zoo uri ng isdang matinik.

ka·pá·sang

pnr |[ Mrw ]

ka·pa·sáng·lay

png |Bot |[ Hil Seb ]

ka·pa·sé·te

png |[ Esp capacete ]
:
helmet na ginagamit bílang pananggaláng sa init ng araw Cf salakót

ka·pa·si·dád

png |[ Esp capacidad ]
2:
kakayaháng mag-imbak, tumanggap, o lumikha : capacity
3:
pinakamalakíng kantidad na maaaring ilamán o isilid : capacity

ka·pá·si·ya·hán

png |[ ka+pasiya+han ]
1:
Bat Pol pormal na pagpapahayag ng opinyon o intensiyon ng isang pormal na organisasyon, o lehislatu-ra, karaniwang pagkaraang bumoto
2:
pagpapasiya o pagpapatibay nitó : resolusyon1

ká·pas-ká·pas

png |Bot |[ Ilk ]

ka·pa·tá·gan

png |Heo |[ ka+patag +an ]
:
malawak at patag na lupaing karaniwang taníman ng palay, mais, at iba pang pananim : kapanágan, lyáno1, plain Cf lúnas

ka·pa·tás

png |Pol |[ Esp capataz ]
1:
tagapamahala ng mga kapuwa manggagawà : enkargádo1, fore-man1, pórman
2:
Kas noong panahon ng Español, opisyal sa bilangguan na nangangasiwa ng brigadang naglalamán ng 120 hanggang 160 na bilanggo.

ka·pa·té

png |[ Kap ]

ka·pa·tíd

png |[ ka+patid ]
2:
kasáma sa kapi-sanan o samahán.

ka·pa·tíd-sa-gá·tas

png

ka·pa·tí·nan

png |[ Tau ]

ká·pa·tí·ran

png |[ kapatid+an ]
:
sama-hán na nauukol sa pakikibahagi ng isang layunin, hilig, at katulad : brotherhood, fraternity, praternidád Cf cofradia

ká·paw

png
:
pag-aalis sa kápa o linab sa rabaw ng anumang likido.

ka·páy

png |Zoo
1:
[Seb] pakpák
2:
[Seb War] palikpík.

ka·páy

pnr |[ ST ]
:
luwág o maluwág.

ká·pay

png |[ ST ]
1:
pagkampay ng mga braso o ng mga kamay
2:
pagpapa-galaw ng hayop sa mga tainga nitó.

ka·pa·ya·pà·an

png |[ ka+payapà+ an ]
1:
[ST] pook na maaraw at mahangin
4:

ka·pa·yás

png |Bot |[ Bik ]

ka·pá·yas

png |Bot |[ Hil Seb War ]

ka·páy-ka·páy

pnr |[ Bik ]