kama


ka·má

png |[ ST ]
1:
pagdadagdag ng dalawang lubid na magkapilipit
2:
pagbasag, pagdurog, o pagpapapu-tok sa isang bagay sa pagitan ng mga kamay, katulad ng itlog, nuwés, at iba pa
3:
paghipo o pagkuha sa isang bagay gamit ang mga kamay
4:
pag-aalaga o pangangalaga.

ka·má

pnr
:
lápat na lápat.

ka·mâ

png
1:
[ST] pagkakaisa ng dalawa sa isang usapin, patúngo o laban sa ikatlo
2:
paghipo o paghawak nang hindi sinasadya sa anumang bagay.

ká·ma

png |[ Esp cama ]
1:
piraso ng muwebles na ginagamit na higáan, karaniwang may pahabâng balang-kas at sahig, may apat na paa, at sinasapinan ng banig o mátres : bed, katre
2:
Kar sahig ng karitela o anumang sasakyan
3:
Agr lipya ng araro
4:
Agr parihabâng súkat ng lupa na karaniwang isang dangkal ang taas at pinagpupunlaan o tinataniman ng mga gulay, kabute, at iba pa : bed

Ká·ma

png |[ Hin San ]
:
diyosa ng seksuwal na pag-ibig na kinakata-wan ng isang dalaga.

ka·má·baw

png |[ Seb ]

ka·má·boy

png |Zoo
:
uri ng malaking stork (Ciconia episcopus ) na may itim at putîng balahibo.

ka·mab·sí

png |Zoo |[ ST ]
:
isang uri ng ibon.

ka·má·da

png |[ Esp camada ]
1:
mag-kakapatid na tuta, biik, o kuting
2:
kawan ng mga hayop
3:
pangkat ng mga mandurukot o magnanakaw
4:
isang pad ng papel na katumbas ng 24 na piraso

ka·má·dag

pnr pnb |[ Mrw ]

ka·mád-an

png |[ Seb ]
:
tigang na lupa.

ka·ma·díd

png |[ Iva ]
:
bahay na ma-babà ang pagkakagawâ at karani-wang walang dingding.

ka·má·do

pnr |[ Tag kamá+Esp do ]
:
lápat na lápat.

ka·ma·dót·say

png |[ Seb ]

ka·mág-

pnl |[ ST ]
:
unlapi para tuku-yin ang pagiging magkasáma, hal kamag-anak.

ka·ma·ga·lí·nga

png |Bot |[ ST ]
:
isang uri ng kalabasa.

ka·mag-á·nak

png |[ Kap Tag ka+mag-anak ]

ka·mag-a·ná·kan

png |[ ka+mag+ anak+an ]
:
pangkat ng mag-anak.

ka·mág-a·rál

png |[ ka+mag-áral ]
:
kasámang nag-aaral sa klase, silid aralan, o paaralan : classmate, ka-eskuwéla, kakláse, klásmeyt, schoolmate

ka·má·gaw

png pnr |[ ST ]

ka·má·gay

png |Zoo |[ Ilk ]

ka·ma·gì

png
1:
[ST] malakíng galáng o kuwintas na ginto
2:
[ST] sisidlan ng alak
3:
[ST] kasunduan sa pagpa-paupa
4:
sa sinaunang lipunang Bisaya, uri ng kuwintas o sinturon.

ka·má·gi

png
:
mga suson ng ginto.

ka·ma·góng

png |Bot |[ Bik Hil Iba Ilk Kap Mnb Seb Tag War ]
1:
kahoy mula sa punongkahoy ng mabúlo : amága, balingagtá, itóm-itóm, itumán2, kamáya

ka·mag·sâ

png |Bot
:
baging (Rourea erecta ) na makahoy at makinis, tu-mataas nang 1-3 m, maliit ang dahon, putî o pink ang bulaklak, at nakalalason ang bunga : kámag satakíles, kamúmin, palo-santo1, takílis

ká·mag sa·ta·kí·les

png |Bot |[ ST ]

ka·ma·há·lan

png |[ ka+mahal+an ]
:
karaniwang tawag sa hari at pa-ngulo ng bansa, o kinatawan ng mga ito : ekselénsiyá, excellency1

ka·má·is

png |Bot |[ Mar ]

ka·ma·i·sá

png |Bot |[ ST ]
:
isang pu-nongkahoy na ginagamit panlasing ng isda.

ká·mak

png |[ Iba ]

ka·ma·ká-

pnl |[ ST ]
:
unlapi na idi-nadagdag para sa panahong naka-lipas, hal kamakalawa, kamakatlo, kamakailan.

ka·ma·ka·i·lán

pnb |[ (i)ka+ma+ kailan ]
:
panahong nagdaan na hindi pa gaanong matagal.

ka·ma·ka·la·wá

png |[ (i)ka+ma+ka+ dalawa ]
:
nang nakaraang dalawang araw var kamakalwá

ka·ma·kat·ló

pnb |[ (i)ka+mak(a)+ (t)atlo ]
:
nang nakaraang tatlong araw.

ká·mak·sî

png |Zoo
:
maliit na kulisap (family Cicadidae suborder Homop-tera )na lumilikha ng tunog na parang sitsit ng kuliglig : cricket1

ka·mál

png
1:
[Kap Tag] malakíng dakot : hakóp1, kúmol, sa-génggam, sangka-rakem, sankaakóp Cf daklót, sakál, sakól
2:
pagtamasa o paghawak ng salapi o kayamanan
3:
[ST] pagmasa ng arina o katulad sa pamamagitan ng kamay, tumu-tukoy din sa malaswang paghipo Cf lámas — pnd ka·ma·lín, ku·ma· mál, mag·ka·mál.

ka·má·la

png |Bot

ka·má·la-má·la

pnb |[ ka+mala-mala ]

ka·ma·lán

png |[ ST ]
:
tinipil na ka-malian.

ka·ma·lá·san

png |[ ka+Esp mala+s +an ]
1:
bagay na nagdudulot ng masamâng kapalaran : desbentúra
2:
pagdanas ng masamâng kapa-laran : desbentúra Cf suwerte

ka·má·law

png |[ Seb ]
:
kapatid sa amá o sa ina.

ka·má·lay

png |[ ST ]
:
katulad din ng málay, hal walang kamálay duma-tíng.

ka·ma·la·yán

png |[ ka+malay+an ]

ka·mál·bal

png |Zoo |[ ST ]

Ka·ma·li·íng

png |Asn
:
mga bituing bumubuo sa Konstelasyong Krus.

ka·ma·lo·ngáy

png |Bot |[ ST ]
:
uri ng punongkahoy.

ka·ma·lú·nan

png |[ Kap ]

ka·ma·ma·lò

png |Zoo |[ Kap Tag ]
:
uri ng makamandag na ahas.

ka·ma·mang·hán

png |[ ST ka+ma+ mangha+an ]
:
bagay na ikama-mangha ng makakita o makarinig.

ká·ma·má·rung

png |Zoo |[ Kap Tag ]
:
uri ng kulisap (family Gryllidae ) na nag-aalunignig pagsapit ng gabi Cf kagaykáy, kamaksî

ka·ma·na·sá·an

png |[ Mrw ]

ka·má·naw

png |Med |[ Ilk ]

ka·man·dág

png |[ Bik Hil Kap Seb Tag ]
1:
nakalalasong likido na inilalabas ng ahas, alakdan, at iba pang hayop o kulisap, karaniwang naisasalin sa pamamagitan ng kagat o tusok : dálit4, díta1, ditá2, gábol, gíta, hilô, venom Cf láson — pnr ma·ka·man ·dág
2:
anumang nakasasakít ng kalooban, o nakawawasak ng kabu-tihan.

ka·man·dal·hí·an

png |Bot |[ ST ]
:
uri ng yerba.

ka·man·da·lí·an

png |Bot |[ ST ]
:
uri ng yerba.

ka·man·dí·is

png |Bot |[ Seb Tag ]
:
punongkahoy (Garcinia rubra ) na may bungang malamán, bilóg at lapád, at manilaw-nilaw hanggang pulá : kamantiís, págit

ká·mang

png |[ Bik Hil Seb ]
2:
palihim na pagpasok sa silid ng babaeng natutulog — pnd ka·má·ngan, ka·má·ngin, ku·má· mang, mag·ká·mang.

ka·ma·ngâ

png
:
hasaang bató.

ka·máng bu·wá·ya

png |Zoo |[ Mrw Sml Tau ]

ka·mang·gi·yá·nis

png |Bot |[ ST ]
:
uri ng punongkahoy.

ka·mang·hú·ran

png pnr |[ Hil Seb ]

ka·má·ngi

png |Bot |[ Pal ]
:
palumpong (Ocimum basilicum ) na tuwid, bala-hibuhin, aromatikong pink ang korola, at ginagamit na pampalasa sa pagkain.

ka·mang·ma·ngán

png |[ ka+ mang-mang +an ]
1:
kawalang kakayahang bumasa o sumulat : analpabetísmo, illiteracy, karimlán3
2:
kawalan ng anuman o sapat na edukasyon : analpabetísmo, illite-racy, karimlán3 Cf ignoransiya
3:
pagkakamali sa pagsusulat o pananalita na ipinapa-lagay na katangian ng isang taong mangmang : analpabetísmo, illite-racy, karimlán3

ka·máng·yan

png |Bot |[ Kap ]

ka·man·sá·lay

png |Bot |[ ST ]
:
uri ng maliit na bungang nakakain na tulad ng ubas.

ka·man·sî

png |Bot
:
punongkahoy (Artocarpus camansi ) na tumataas nang 10-15 m, katulad ng rimas, may malakí at tíla katad na dahon, at lungti ang bunga.

ka·man·sí·le

png |Bot |[ Tag ]

ka·man·si·lís

png |Bot |[ Seb ]

ka·man·ti·gì

png |Bot |[ Ilk Kap Seb Tag ]
:
yerbang (Impatiens balsami-na ) makatas, salit-salit ang mga da-hon, kulay pink ang mga bulaklak, at mahibla at hugis itlog ang mga bunga ; nakakain ang mga dahon at ginagamit na pantinà ang mga bulaklak : sérangkâ

ka·man·ti·gón

png |Zoo |[ Seb ]
:
uri ng ibon (Cyornis rufigastra ) na mahi-lig manghúli ng lumilipad na kulisap, may naghahalòng itim at asul sa ulo, likod, at pakpak, may kalawanging putî na tiyan, at may tíla balbas.

ka·man·ti·ís

png |Bot |[ Bik ]

ka·man·ti·lís

png |Bot |[ Pan ]

ka·man·tó

png |[ ST ]
:
pagpapaliban ang paggawâ sa isang bagay.

ka·man·yáng

png
1:
Bot [Ilk Kap Seb Tag] alinman sa punongkahoy o palumpong (genus Styrax ) na may pahabâng kumpol ng putîng bulak-lak : storax
2:
Bot mabangong resin o dagta mula sa punongkahoy na ito at ginagamit sa paggawâ ng pabango at gamot o inihahalò sa insenso upang lalo itong bumango : storax var kamanyán
3:
púri3 o papúri.

ka·ma·ó

png
1:
kamay na nakaku-yom
2:
Ana likod ng palad : balóna, punyós var kamaóo

ka·ma·ó·o

png |[ Bik Tag ]
:
varyant ng kamao.

ka·má·ra

png |Bot |[ Ilk ]
:
suwag matsing.

ká·ma·rá

png |[ Esp cámara ]
1:
mala-kíng silid, karaniwang ginagamit sa pulong : chamber1 Cf bulwágan
2:
Pol isa sa dalawang sangay o kapulungan ng batasan Cf kámará álta, kámará de representántes
3:
varyant ng kamera.

ká·ma·rá ál·ta

png |Pol |[ Esp cámara alta ]
:
mataas na kapulungan Cf senádo

ká·ma·rá de re·pre·sen·tán·tes

png |Pol |[ Esp cámara de representantes ]
:
mababàng kapulungan Cf House of Representatives

ka·ma·ré·ra

png |[ Esp camarera ]
:
tagapangalaga o katulong na tagapa-glinis ng silid tulugán, ka·ma·ré·ro kung laláki.

ka·ma·rín

png |[ Esp camarín ]
1:
munting silid : camarin
2:
kotse ng elevator : camarin
3:
munting silid na bihisan sa teatro : camarin
5:
silid o pook sa likod ng retablo o ng altar na pinag-bibihisan at pinaglalagyan ng kagamitan ng imahen : camarin

ka·ma·rí·ya

png |Bot
:
damóng maryá.

ka·ma·rón

png |[ Esp camarón ]
:
puta-he ng malalakíng hipon o sugpo na binálot sa arina at ipinirito.

ka·ma·róng

png |Zoo |[ Seb ]

ka·ma·ró·te

png |Ntk |[ Esp camarote ]
1:
maliit na silid tulugán sa barko, tren, at iba pang sasakyan

ka·mar·sí·lis

png |Bot |[ Tag ]

ka·ma·rú

png |Zoo |[ Kap ]

ka·más

png
1:
[Bik] pagtitipon at pag-aayos ng lambat para hindi makaalpas ang mga isda — pnd ka·ma·sín, mag·ka·más
2:
Bot [Ilk] singkamas.

ka·más

pnr
1:
minása o nilamas ang isang bagay
2:
[ST] nagmamadalî, karaniwan dahil nahuhulí sa tak-dang oras.

ká·mas

png |[ War ]
:
lawas ng nalalá-man.

ka·ma·sá·han

png |[ ST ]
:
kalakasan o kaigtingan ng isang panahon o ga-wain, hal kamasáhan ng ulan, kamasáhan ng pag-ani : kasagsagán var kama-sán

ka·ma·sì

png |Bot |[ Iba ]

ka·más-ka·más

png |[ Bik ]
:
pagkilos nang wala sa sarili at walang-ingat.

ka·ma·só

png |Zoo |[ Pal ]
:
ibon (Ducula bicolor ) na mapusyaw na krema at dilaw ang ulo at leeg, at iba-iba ang kulay ng bawat bahagi ng katawan.

ka·má·so

png |Zoo |[ Ilk ]
:
pansabong na manok, may putî at itim na plu-mahe.

ka·ma·su·pí·lon

png |[ Seb ]

Ká·ma Sút·ra

png |[ Ing San ]
:
sinau-nang kasulatan sa sining ng pag-ibig at pamamaraan sa sex.

ka·ma·tá·yan

png |[ ka+patay+an ]
:
wakas ng búhay : end3, death1, muwérto

Ka·ma·tá·yan

png |[ ka+patay+an ]
:
personipikasyon ng kamatayan bílang isang laláking may hawak na karit : Grim Reaper