q


q (kyu)

daglat |[ Ing ]

Q, q (kyu)

png
1:
ikalabinsiyam na titik ng alpabetong Filipino at tinata-wag na kyu ; ginagamit sa Filipino na laging may kasunod na patinig na u at binibigkas na kw, hal quad (kwad), quorum (kworum)
2:
ikalabinsiyam sa isang serye o pangkat
3:
anumang bagay na kahugis nito
4:
pasulat o palimbag na representasyon ng Q o q
5:
tipo, tulad ng sa printer, upang magawâ ang titik Q o q.

Q (kyu)

daglat |[ Ing ]
1:
sa ahedres, queen
2:
Pis heat
4:
sa teolohiyang Kristiyano, nagpapahiwatig ng hakang pinagmulan ng salita o gospel.

qabul (ka·búl)

png |[ Ara ]
:
sa batas ng Islam, ang deklarasyon sa pagtanggap ng alók na kasal.

qasida (ka·sí·da)

png |Lit |[ Ara ]
:
satirikong tulang Arabe, karaniwang may iisang ritmo.

Q clearance (kyu klí·rans)

png |[ Ing ]
:
sa Commission on Atomic Energy ng United States, ang pinakamataas na antas ng pahintulot panseguridad sa malayang pagkuha ng sekretong impormasyon, dokumento, at iba pa.

qiyas (ki·yás)

png |[ Ara ]
:
sa Islam, ang paghatol sa gawâ o ang paniniwala sa paglalapat ng mga matatag na panuntunan sa magkatulad na gawâ o paniniwala.

qt (kyu ti)

daglat |[ Ing ]

qtr (kyu ti ar)

daglat |[ Ing ]

qua (kwey, kwa)

pnb |[ Ing ]

quack (kwak)

png |[ Ing ]
2:
sinumang nagkukunwaring marunong.

quack doctor (kwak dók·tor)

png |[ Ing ]
:
manggagamot na hindi lisensiyado Cf ALBULÁRYO

quackery (kwá·ke·rí)

png |[ Ing ]
:
pamaraang ginagamit ng isang nagpapanggap o nagkukunwari.

quad (kwad)

png |[ Ing ]
:
pinaikling quadrangle, quadrat at quadruple.

quadragenarian (kwad·ra·dye·nár·yan)

pnr |[ Ing ]
1:
apatnapung taóng gulang
2:
sa pagitan ng gulang na apatnapu at limampu.

Quadragesima (kwad·ra·dyé·si·má)

png |[ Ing ]
:
unang Linggo ng Kuwaresma.

quadrangle (kwad·ráng·gel)

png |[ Ing quadrangle ]
:
kuwadránggulóCf QUAD.

quadrans (kwád·rans)

png |Ekn |[ Ing ]
:
bronseng barya sa sinaunang Roma.

quadrant (kwád·rant)

png |[ Ing ]
1:
sangkapat ng bilóg na may arkong 90° : KUWADRÁNTE1
2:
area na sakop ng arko at dalawang iginuhit na radius : KUWADRÁNTE1
3:
anumang may hugis ng sangkapat ng bilóg, lalo na ang bahagi ng mákiná : KUWADRÁNTE1
4:
Mat sa heometriya, isa sa apat na bahagi ng anumang patag na rabaw na hinati ng dalawang perpendikulong linya : KUWADRÁNTE1
5:
anumang instrumentong ginagamit sa astronomiya, nabegasyon, at katulad na may gradwasyong 90° at karaniwang ginagamit sa pagsukat ng altitud : KUWADRÁNTE1

quadraphonic (kwad·ra·fó·nik)

pnr |[ Ing ]
:
hinggil sa pagrerekord at reproduksiyon ng tunog sa apat na nagkahiwalay na daluyan ng transmisyon sa halip na dalawa na karaniwan sa sistema ng stereo.

quadrat (kwád·rat)

png |[ Ing ]
1:
puwang sa limbag na isang en o mahigit ang luwang Cf QUAD
2:
parisukat o parihabâng káma ng lupa na ginagamit sa pag-aaral ng mga haláman at hayop.

quadrate (kwád·reyt)

png |Mat |[ Ing ]
:
parisukát o parihabâ.

quadratic (kwad·rá·tik)

png |[ Ing quadratic ]
2:
Mat square at walang hihigit na power ng isang kantidad na hindi tiyak ; hinggil sa pangalawang degree : KUWADRÁTIKÓ
3:
tumbasan o polynomial sa ikalawang degree : KUWADRÁTIKÓ

quadratic form (kwad·rá·tik form)

png
2:
Mat polynomial ng ikalawang degree na walang hindi nagbabagong termino.

quadratic formula (kwad·rá·tik fór·mu·lá)

png |Mat
:
pormula upang tiyakin ang root ng kuwadratikong tumbasan.

quadratics (kwad·rá·tiks)

png |Mat
:
sangay ng alhebra na tumatalakay sa mga kuwadratikong tumbasan.

quadrature (kwad·réy·tyur)

png |[ Ing ]
1:
paggawâ ng parisukat
2:
Mat paraan ng paghahanap ng square ng katumbas na area sa hatag na rabaw ; o paraan ng paghahanap ng area o ang pagkalkula ng integral, karaniwang sa pamamagitan ng pamamaraang pambílang
3:
Asn posisyon ng buwan o planeta kapag ito ay 90° ang layo kapag tiningnan mula sa lupa.

quadrel (kwád·rel)

png |[ Ing ]
:
parisukat na bató, ladrilyo, o baldosa.

quadrennial (kwad·rén·yal)

pnr |[ Ing ]
:
nagaganap tuwing apat na taon.

quadrennium (kwad·rén·yum)

png |[ Ing ]
:
panahon na sumasaklaw ng apat na taon.

quadri- (kwád·ri)

pnl |[ Ing Lat ]
:
pambuo ng tambalang salita at nangangahulugang apat.

quadricentennial (kwad·ri·sen·tén·yal)

pnr |[ Ing ]
:
tumutukoy sa pagtatapos ng ikaapat na daang taon.

quadriceps (kwád·ri·séps)

png |Ana |[ Ing ]
:
malaking masel sa harap ng hità na tumutulong upang maunat ang hugpungan ng paa at hugpungan ng balakáng.

quadric surface (kwád·rik sér·fis)

png |[ Ing ]
:
rabaw na masisipat sa tatlong panig at may kuwadratikong tumbasan.

quadricycle (kwad·ri·sáy·kel)

png |[ Ing ]
:
sasakyang kahawig ng bisikleta at traysikel ngunit may apat na gulóng.

quadrifid (kwád·ri·fíd)

pnr |[ Ing ]
:
biniyak sa apat na bahagi.

quadriga (quad·rí·ga)

png |[ Ing Lat ]
:
chariot na may dalawang gulong at hinihila ng apat na kabayo.

quadrigatus (kwád·ri·géy·tus)

png |Ekn |[ Lat ]
:
baryang pilak sa sinaunang Roma na nagtataglay ng hulagway ni Jupiter na nasa quadriga.

quadrik (kwád·rik)

pnr |Mat |[ Ing quadric ]
:
nása ikalawang degree, karaniwang sa mga funsiyon na may mahigit dalawang variable.

quadrik (kwád·rik)

pnr |Mat |[ Ing quadric ]
:
nása ikalawang degree, karaniwang sa mga funsiyon na may mahigit dalawang variable.

quadrilateral (kwad·ri·lá·te·rál)

pnr |Mat |[ Ing ]
:
apat na gilid : KUWADRÍLATÉRO

quadrilingual (kwad·ri·líng·gwal)

pnr |[ Ing ]
:
gumagamit ng apat na wika.

quadrille (kwá·dril)

png |[ Ing ]
1:
Say square dance para sa apat na pares at binubuo ng apat na bahagi o galaw
2:
sa baraha, larong nilalaro ng apat na tao.

quadrillion (kwad·ríl·yon)

pnr |Mat |[ Ing ]
:
sa United States at France, kardinal na bílang na sinusundan ng labinlimang zero ; sa Great Britain at Germany, kardinal na bilang na sinusundan ng dalawampu’t apat na zero.

quadrinomial (kwad·ri·nóm·yal)

pnr |Mat |[ Ing ]
:
binubuo ng apat na termino.

quadripartite (kwad·ri·pár·tayt)

pnr |[ Ing ]
1:
hinati sa o binubuo ng apat na bahagi
2:
binubuo ng apat na kalahok.

quadriplegia (kwad·ri·ple·hí·ya)

png |Med |[ Ing ]
:
lubusang pagkalumpo o pagkaparalisa ng buong katawan.

quadrisect (kwád·ri·sék)

pnd |[ Ing ]
:
hatiin sa apat na magkaparehong bahagi.

quadrisyllable (kwád·ri·sí·la·ból)

png |Gra |[ Ing ]
:
salitâng may apat na pantig.

quadrivalent (kwád·ri·véy·lent)

pnr |Kem |[ Ing ]
1:
may apat na valence
2:
may apat na magkaibang valence, gaya ng antimony na may valence na 5,4, 3, at 3.

quadrivial (kwad·rív·yal)

pnr |[ Ing ]
1:
may apat na daanang nagkikíta sa isang punto
2:
papunta sa apat na direksiyon.

quadrivium (kwad·rív·yum)

png |[ Ing ]
:
sa panahon ng Edad Medya, bahagi ng pitóng dibisyon ng mga sining liberal kasáma na ang aritmetika, heometriya, astronomiya, at musika.

quadrumane (kwád·ru·méyn)

png |Zoo |[ Ing ]
:
hayop na may apat na paa na ginagamit ding kamay, gaya ng unggoy.

quadrumvirate (kwad·rúm·vi·réyt)

png |[ Ing ]
:
namamahalàng pangkat, koalisyon, o katulad na binubuo ng apat na tao.

quadruped (kwád·ru·péd)

png |Zoo |[ Ing ]
:
hayop na apat ang paa, tulad ng baboy at báka : KUWADRÚPEDÓ

quadruple (kwád·ru·pól)

png pnr |[ Ing ]
1:
apat na ulit ang dami o bilang : KUWÁDRUPLÓ, QUADRUPLEX1 Cf QUAD
2:
Mus apat na nota sa isang kompás : KUWÁDRUPLÓ Cf QUAD

quadruplet (kwád·rup·lét)

png |[ Ing ]
1:
alinmang pangkat o pinagsáma-sámang apat
2:
Med apat na batà na ipinanganak ng isang ina sa isang pagbubuntis
3:
Mus pangkat ng apat na notang may tiyempong karaniwang nakalaan sa tatlong nota lámang.

quadruplex (kwád·rup·léks)

pnr |[ Ing ]
2:
sa sistemang telegrapiya, tumutukoy sa apat na mensaheng napararating nang sabay sabay sa pamamagitan ng iisang kable o tsanel ng komunikasyon.

quadruplicate (kwad·rúp·li·kéyt)

pnr |[ Ing ]
1:
pang-apat na kopya
2:
isa sa apat na magkakaparehong bagay.

quaestor (kwés·tor)

png |[ Ing Lat ]
1:
noong unang panahon sa Roma, isa sa dalawang sakop ng konsul na nagsisilbing tagausig sa mga kasong kriminal
2:
isa sa mga mahistradong tagapangasiwa ng pondo ng estado.

quaff (kwaf)

pnd |[ Ing ]
:
uminom nang labis at buong kasiyahan, karaniwan ng nakalalasing na inumin.

quagmire (kwág·mayr)

png |[ Ing ]
1:
2:
kalagayang masalimuot at mahirap ang pagbangon o pagkawala.

quail (kweyl)

png |Zoo |[ Ing ]

quail (kweyl)

pnd |[ Ing ]
:
manghinà ; mawalan ng tapang.

quaint (kweynt)

pnr |[ Ing ]
1:
kakaiba ; hindi pangkaraniwan

quake (kweyk)

png |[ Ing ]
1:
panginginig dahil sa lamig, panghihinà, o tákot
2:
pag-alog ng isang hindi gumagalaw na bagay

qualification (kwá·li·fi·kéy·syon)

png |[ Ing ]

qualificator (kwá·li·fi·kéy·tor)

png |[ Ing ]
:
sa simbahang Katoliko Romano, opisyal na nangangasiwa sa pagsusuri ng kaso at paghahanda nitó upang litisin.

qualified (kwá·li·fáyd)

pnr |[ Ing ]

qualified privilege (kwá·li·fáyd prí·vi·lédz)

png |Bat |[ Ing ]
:
pagbibigay ng proteksiyon sa nahahabla laban sa pananagutang sibil maliban kung nakapagsabi siya ng mapanirà at may malisyang pahayag.

qualifier (kwá·li·fá·yer)

png |[ Ing ]
1:
sinumang kalipikado
2:
Gra salitâng naglalarawan sa isang salita.

qualify (kwá·li·fáy)

pnd |[ Ing ]
1:
magkalipika o kalipikahin

qualitative (kwá·li·téy·tiv)

pnr |[ Ing ]

qualitative analysis (kwá·li·téy·tiv a·ná·li·sís)

png |Kem |[ Ing ]
:
pagsusuri sa substance upang tiyakin ang kalikasán ng mga sangkap nitó.

quality (kwá·li·tí)

png |[ Ing ]

quality control (kwá·li·tí kon·tról)

png |[ Ing ]
:
sistema sa pagtiyak at pagpapanatili sa kahusayan ng kalidad ng trabaho o produkto.

qualm (kwam)

png |[ Ing ]
2:
pagsamâ ng katawan o pakiramdam.

quandary (kwán·da·rí)

png |[ Ing ]
:
kawalan ng katiyakan.

quand meme (kan mem)

pnb |[ Fre ]
:
gayunmán ; ganoon din para sa lahat.

quantic (kwán·tik)

png |Mat |[ Ing ]
:
rasyonal, integral, at homogeneous na funsiyon ng dalawa o mahigit pang variable.

quantifier (kwán·ti·fá·yer)

png |[ Ing ]
1:
Gra salitâng nagbibigay ng dami, halaga, at iba pa, hal lahat, wala, lamáng
2:
Pil sa lohika, ekspresyong nagpapahayag ng proposisyon.

quantify (kwán·ti·fáy)

pnd |[ Ing ]
1:
alamin at tukuyin ang kantidad ng isang bagay
2:
Pil sa lohika, gumawâ ng tiyak na kantidad ng proporsiyon
3:
pagbibigay ng halaga sa isang bagay.

quantile (kwán·til)

png |Mat |[ Ing ]
:
sa estadistika, isa sa mga uri ng halaga ng variate na humahati sa kabuuang dalasan ng mga sampol o populasyon sa mga hatag na bilang na may parehong proporsiyon.

quantitative (kwán·ti·téy·tiv)

pnr |[ Ing ]

quantitative analysis (kwán·ti·téy·tiv a·ná·li·sís)

png |Kem |[ Ing ]
:
pagsusuri sa substance upang matiyak ang dami at proporsiyon ng mga sangkap nitó.

quantity (kwán·ti·tí)

png |[ Ing ]
:
kantidádCf QT1

quantity theory of money (kwán·ti·tí te·ó·ri of má·ni)

png |Ekn |[ Ing ]
:
teorya sa pagbabago ng kabuuang antas ng presyo batay sa dami ng sirkulasyon ng salapi.

quantum (kwán·tum)

png |[ Ing ]
1:
Pis hiwa-hiwalay na kantidad ng enerhiyang magkakatulad ang magnitud sa bilis ng radyasyon ng kinakatawan nitó ; o magkakatulad at hiwa-hiwalay na dami ng anumang pisikal na kantidad
2:
kinakailangan o pinapayagang dami ; o isang tiyak na bahagi o parte.

quantum field theory (kwán·tum fild te·ó·ri)

png |Pis |[ Ing ]
:
teorya para sa sistema ng mga nalilikha at nasisiràng particle.

quantum leap (kwán·tum lip)

png |[ Ing ]
1:
malakí at biglaang pagtaas o pagsulong
2:
Pis mabilis na pagbabago ng isang atom o molecule mula sa isang estado ng quantum tungo sa iba.

quantum mechanics (kwán·tum me·ká·niks)

png |Pis |[ Ing ]
:
sangay ng mekanika na magagamit sa sistema sa atomika at nuklear na antas at binu-buo ng hindi relatibistikong quantum, relatibistikong quantum, at quantum field theory.

quantum number (kwán·tum nám·ber)

png |Pis |[ Ing ]
:
isa sa mga set ng mga integer o mga kalahating integer na naglalarawan ng antas ng enerhiya ng particle o mga particle.

quantum optics (kwán·tum óp·tiks)

png |Pis |[ Ing ]
:
sangay ng optika na tumatalakay sa liwanag bílang daloy ng mga photon, nagtataglay ang bawat isa ng enerhiyang quantum na proporsiyonado sa dalásan ng liwanag kung itinuturing itong alon ng mosyon.

quantum statistics (kwán·tum is·ta·tís·tiks)

png |Pis |[ Ing ]
:
estadistikang tumatalakay sa distribusyon ng magkakauring mga elementaryang particle sa kani-kanilang antas ng enerhiya sa anyong quantum.

quantum sufficit (kwán·tum su·fí·sit)

pnr |[ Lat ]

quantum theory (kwán·tum te·ó·ri)

png |Pis |[ Ing ]
:
teorya batay sa batas ng radyasyon ni Planck na nagsasaad na nagaganap sa hindi dumadaming kantidad ang pagbabago sa enerhiya ng mga atom at mga molecule at mahalagang multiple ng batayang kantidad o quantum ang bawat isa.

quaquaversal (kwá·kwa·vér·sal)

pnr |Heo |[ Ing ]
:
palusong na anyong heolohiko mula sa pinakagitna patúngo sa iba’t ibang direksiyon.

quark (kwark)

png |[ Ing ]
:
alinman sa tatlong uri ng mga elementaryang particle na bumubuo sa batayan ng lahat ng matter sa mundo, ayon sa paniniwala ng ilang pisiko.

quarrel (kwá·rel)

png |[ Ing ]
2:
gálit na ipinakikíta sa pansamantala o permanenteng pagpútol ng ugnayan o pagkakaibigan
3:
tunod o palasô na parisukat ang ulo
4:
maliit na piraso ng hugis parisukat o diyamanteng kristal na ginagamit sa bintanang salá-salá : QUARRY4
5:
anumang kasangkapang may tíla tagilóng ulo.

quarry (kwá·ri)

png |[ Ing ]
1:
hukay na pinagkukunan ng bató, buhangin, marmol, at iba pa, sa pamamagitan ng pagpapasabog o pagtibag
2:
mga hayop na tinutugis sa pangangaso
3:
anumang bagay na hinahanap o tinutugis