ari


-a·ri

pnl |[ Ing ]

a·rí

pnh
:
itó var irí Cf YARÍ

a·rì

png
1:
pag-a·a·rì anumang hawak o nása pag-iingat ng isang tao o samahán Cf YÁMAN, ARI-ARÌAN
2:
pag-a·a·rì natatanging karapatan upang ingatan, angkinin, tamasahin, o ilipat ang isang bagay o pook
3:
Bio bahagi ng katawan ng tao at hayop na ginagamit ukol sa reproduksiyon.

a·rì

pnr
:
gaya sa maaari, may kakayahang mangyari, matupad, o mabuo kung ipahihintulot ng kalikasan, kaugalian, batas, o pagkakataon Cf POSÍBLE, PRAKTIKÁL

á·ri

png |[ ST ]
:
paraan ng pagtuturing, hal “Inári ko siyang kapatid.”

á·ri

pnb |[ Hil ]

ár·i·á

png |Mus |[ Esp aria ]
:
mahabàng awit sa isang opera o oratoryo var arya

a·rí-a·nó

pnd |mag-a·rí-a·nó, pag-a·rí-a·nu·hán |[ Bik ]

a·rí·a·rí

png pnr |[ Mrw ]

á·ri-á·ri

png
1:
[ST] salitâng ginagamit bílang paraan ng paghanga
2:

a·rî-a·rì·an

png |[ arì-arì+an ]
:
pinag-sámang mga legal na ari o yaman : GAMBÁNG1, IKÓT2, KATIGAYÓNAN, KÛ-KWA, MULAYÍNG1, POSESYÓN, PROPERTY, PROPYEDÁD

a·ríb

pnr
:
wala nang halaga.

A·rí·ba!

pdd |[ Esp arriba ]
:
bulalas ng tagumpay Cf MABÚHAY!

a·ri·ba·í

png |[ Ilk ]

a·ri·báw

png |Mus |[ Bon Itn ]

a·rí·bay-bá·ho

png |Kol |[ Esp arriba y abajo ]

a·ri·búk·buk

png |Bot |[ Ilk ]

a·ri·bu·téd

png |[ Ilk ]
:
dumi o latak sa inúmin, alak, o iba pang likido.

á·rid

pnr |[ Ing ]
:
tuyông-tuyô o lubhang tuyô.

a·ri·da·wa·ngán

png |Zoo |[ Iva ]
:
uri ng ilahas na kalapati (Chalcophaps indica ) na may balahibong maberde-berdeng kayumanggi.

á·ri-di·rí

pnb |[ Hil ]

Aries (á·riz)

png |Asn |[ Ing ]
1:
konstelasyon sa Hilagang Hemisphere na nása pagitan ng Pisces at Taurus
2:
unang tanda ng zodyak (21 Marso –19 Abril ); o ang tao na isinilang sa petsang nakapaloob sa tandang ito : TÚPA3

a·rí·gay

png |[ Hil ]

a·ri·hán

png |[ ST ]
:
kagustuhang makipagpagalíngan sa iba sa larangan ng pananamit, kaalaman, kayamanan, at katulad.

a·rí·kap

png |[ Ilk ]

a·ri·kaw·káw

png |[ Ilk ]

a·ri·ken·kén

png |Lit |[ Ilk ]
:
patulâng pagtatálo ng babae at ng laláki, karaniwang pinagtatalunan kung iibig ba sa binata ang babae : ALIKENKÉN

A·ri·ma·ó·nga

png |Mit |[ Mrw ]
:
malakíng nilaláng na pinaniniwalaang sanhi ng eklipseng lunar.

a·ri·má·ta

png |[ Ilk ]
1:
mahabàng kawayan na pinapasan ng dalawang tao upang buhatin ang bagay o bató
2:
Bot isang uri ng palay
3:
[Ilk] pinggá.

a·ri·má·ya

png |[ Hil ]
:
sisidlan ng palaso.

a·ri·mek·mék

png |[ Ilk ]

a·ri·mó·han

pnr |[ ST ]
:
sinaunang anyo ng árimuhán.

a·rim·pá·dek

png |[ Ilk ]

a·rim·po·ngá·pong

png |[ Ilk ]

á·ri·mu·hán

pnr pnb
1:
mapagkuha ng isang bagay o bagay-bagay kahit hindi kapani-pakinabang : ARIMUTÁ Cf ARIMÓHAN
2:
pinipilì para makatipid kahit hindi masyadong mahal o mahalaga : TIGÁMA var arimunán, harimuhán, narimohán

a·ri·mú·ngot

pnr |[ War pungót ]
1:
mainitin ang ulo
2:
hindi masalita.

a·ri·mu·tá

pnr |[ ST ]

a·rí·na

png |[ Esp harina ]
:
maputî at pinulbong lamáng-ugat, mais, o bigas : BINUKBÓK, FLOUR1 var harína

a·rin·dá

pnd |a·rin·da·hán, mag-a·rin·dá |[ Esp arrendar ]
:
umúpa ; magrénta.

a·rin·dá·do

pnr |[ Esp arrendado ]
:
ipinaúpa o ipinarénta.

a·rin·da·dór

png |[ Esp arrendador ]
:
laláking umuúpa, a·rin·da·dó·ra kung babae.

a·rin·dam·yén·to

png |[ Esp arrendamiento ]

a·rin·dán·te

png |[ Esp arrendar+ ante ]
:
tao na may páupahán : LESSOR

a·ri·né·ro

png |[ Esp harina+ero ]
1:
tao na gumagawâ ng arina
2:
tao na nagtitinda ng arina
3:
kasangkapan sa paggawâ ng arina.

a·ri·ngá·sa

png |[ War ]

a·ring·kín

png
:
biglaan o hindi sadyang pagbalì ng katawan sanhi ng sakít o puwersa var akingking

a·ri·nó·la

png
:
varyant ng orinóla.

a·rin·sá·yad

png |[ Ilk ]

a·ri·ók

png |[ ST ]

a·rí·pit

png |[ Ilk ]

a·ri·pon·pón

png |[ Bik ]

a·ri·púm·pon

png |[ Bik ]

a·ri·púng·san

png |Ntk |[ Ilk Tag ]

a·ri·pu·rós

png |[ Bik ]

a·ri·rá

png |a·ri·ra·hín, mang-a·ri·rá |[ ST ]
:
manggambalà ; gambalàin.

a·ri·rà

png
:
varyant ng urirà.

a·rí·ra

png |[ ST ]
:
pag-aalaga o pag-babantay ng isang bagay Cf ALÍLA

a·rí·ring

png |[ Hil ]

a·rís

pnr |[ Bik ]

a·ri·sa·ngá·sang

png |[ Ilk ]

a·ris·gá

pnd |a·ris·ga·hín, mag-a·ris· gá |[ Esp arriesgar ]

a·ris·gó

pnr |[ Pan ]

a·ri·sò

png |[ ST ]
:
paghanga sa isang tao o bagay : ARÍYA1

a·ris·to·krás·ya

png |Pol |[ Esp aristocracia ]
1:
pinakamataas na uring panlipunan ; o ang uring naghahari sa isang lipunan
2:
pamahalaan na pinamumunuan ng pribilehiyadong pangkat ; o ang estadong pinamamahalaan sa ganitong paraan.

a·ris·to·krát

png |[ Ing aristocrat ]

a·ris·tó·kra·tá

png |[ Esp aristocrata ]
:
miyembro ng aristokrasya : ARISTOKRÁT

a·ris·to·krá·ti·ká

pnr |[ Esp aristocrática ]
1:
may kaugnayan sa aristokrasya
2:
bantog sa tíkas o pag-uugali, a·ris·to·krá·ti·kó kung laláki.

A·ris·tó·te·lés

png |Kas |[ Esp ]
:
pilosopo at siyentistang Greek, disipulo ni Plato at isa sa pinakamaimpluwensiya sa kaisipang Kanluranin (384 BC –322 BC ) : ARISTOTLE

Aristotelic (a·rís·to·té·lik)

png |[ Ing ]

A·rís·to·te·li·kó

png |[ Esp Aristotelico ]
:
may kinalaman kay Aristoteles o sa kaniyang pilosopiya : ARISTOTELIC

Aristotle (a·rís·to·tél)

png |Kas |[ Ing ]

a·ri·tam·tám

png |[ Ilk ]

arithmetic (a·rít·mi·tík)

png |[ Ing ]

arithmetical (a·rít·me·ti·kál)

pnr |[ Ing ]

a·rit·mé·ti·ká

png |[ Esp aritmética ]
1:
agham ng mga bílang o numero : ARITHMETIC
2:
kaalamán o paggamit sa agham ng bílang ; komputasyon o palatuusan : ARITHMETIC Cf MATEMÁTIKÁ

a·rit·mé·ti·kó

png |[ Esp aritmético ]
:
tao na dalubhasa sa aritmétiká Cf MATEMÁTIKÓ

a·rit·mé·ti·kó

pnr |[ Esp aritmético ]
:
hinggil sa aritmetika : ARITHMETICAL

a·rí·tos

png |[ Hil Ilk Esp arete+s ]

a·ri·tù

png |[ Iba Esp arete ]

a·ri·wá·ga

png |Lit |[ Bik ]

A·ri·wá·nas

png |Asn |[ Ilk ]
:
Bal átas.

a·ri·wá·wa

png |[ Ilk ]

a·rí·ya

png
1:
[ST] arisò
2:

a·rí·yaw

png |Bot |[ Iva ]

a·ri·yék

png |[ Ilk ]

a·rí·yet

png |Zoo |[ Ilk ]

a·rí·yos

png |[ Seb War Esp arete+s ]