di


di

png
:
tawag sa titik D1

di

pnt |[ Kap ]

pnl
:
pambuo ng pangngalan, pang-uri, o pang-abay at may patanggi o pasalungat na kahulugan hal di maganda, di gaano.

pnb
:
pinaikling hindî1

dia (dí·ya)

png |[ Esp ]

diabetes (da·ya·bí·tis)

png |Med |[ Ing ]

diadem (dá·ya·dém)

png |[ Ing ]

diagnose (dá·yag·nóws)

pnd |[ Ing ]
:
magsagawâ ng diyagnosis.

diagnosis (dá·yag·nó·sis)

png |[ Ing ]

diagnostics (dá·yag·nós·tiks)

png |[ Ing ]
1:
Com program at iba pang mekanismo na ginagamit upang alamin at tukuyin ang sirà ng hardware o software
2:
Med agham ng pagsusuri sa karamdaman.

diagonal (di·yá·go·nál)

pnr |[ Ing ]

diagraph (dá·ya·gráf)

png |[ Ing ]
:
protraktor at eskalang pinagsáma at ginagamit sa pagguhit ng dayagram.

dî-a·ka·lá·in

pnr |[ hindi-akala+in ]
:
hindi inaasahang maganap.

dí·ak ám·mo

pnb |[ Ilk ]

dial (dá·yal)

png |[ Ing ]

di-a·lám

pnr |[ hindi-alam ]
:
hindi nauunawaan o hindi natitiyak kung totoo o tunay Cf DI-BATÍD

dialect (dá·ya·lék)

png |Lgw |[ Ing ]

dialectics (da·ya·lék·tiks)

png |Pol |[ Ing ]

dialogue (dá·ya·lóg)

png |[ Ing ]

diameter (da·yá·mi·tér)

png |Mat |[ Ing ]

diamond (dá·ya·mónd)

png |[ Ing ]

diamond head shape (dá·ya·mónd hed syeyp)

png |[ Ing ]
:
uri ng talim na ginagamit sa prong na de-unyas at nagtatampok ng bató sa hiyas.

diamond-scale mullet (dá·ya·mónd-is·kéyl ma·lét)

png |[ Ing ]

di·a·na

png |Bot |[ Bag ]

Diana (da·yá·na)

png |Mit |[ Rom ]
:
si Artemis sa mitolohiyang Romano, anak ni Jupiter at Latona.

di án·hin

pnr |[ ST di ano+hin ]

di a·nót

pnt |[ ST di ano+at ]

diaper (dá·ya·pér)

png |[ Ing ]

diaphragm (dá·ya·prám)

png |[ Ing ]
1:
Ana sa mammal, masel na naghihiwalay sa thorax : MIDRIFF1
2:
Bio ang nagbubukod sa mga tissue na panghayop at panghaláman
3:
kasangkapan para sa pagpapanibago sa apertura ng kamera.

dí·ar·dí·ar

png |[ Mrw ]

diarrhea (dá·ya·rí·ya)

png |Med |[ Ing ]

Diaspora (da·yás·po·rá)

png |[ Heb ]
1:
pagkakawatak o pagkakahiwalay ng mga Hudyo sa labas ng Israel
2:
anumang katulad na pagkakawatak.

diastole (da·yás·tol)

png |Med |[ Ing ]

diazepam (da·ya·zé·pam)

png |Med |[ Ing ]
:
gamot na ginagamit bílang pampakalma at pampahupa ng tensiyon Cf VALIUM

di-bá·gay

pnr |[ hindi-bágay ]
:
hindi angkop.

di-bá·le

pnr |[ hindi-bale ]
:
walang halaga o hindi mahalaga.

dí·bang

png |Zoo |[ Iva ]

di·bá·tib

png |Bot |[ Hil Seb War ]

di-ba·tíd

png pnr |[ hindi-batid ]
:
hindi alam o walang nakaaalam : UNKNOWN1

dibble (dí·bol)

png |[ Ing ]

dib·díb

png |Ana
1:
bahagi ng katawan ng tao o hayop na nakapaloob sa tadyang ; harap ng rabaw ng katawan mulang leeg hanggang balakang : BREAST2, DAGHÁL, DÚGHAN, SALÙ
2:
Ana pusò1

dib·díb

pnd
1:
dib·di·bín pangatawanan ; ikasamâ ng loob
2:
dib·di·bán, mag·dib·dí·ban suntukin sa dibdib ; magsuntukan nang malakas
3:
ma·ki·pág-i·sáng-dib·díb magpakasal.

dib·dí·ban

pnr |[ dibdíb+an ]
:
tapat at walang humpay, gaya sa dibdibang panliligaw.

di-ber·bál

pnr |[ Tag hindi-Esp verbál ]
:
hindi ginagamitan ng nakasulat at binibigkas na salita.

di·ber·si·dád

png |[ Esp diversidad ]

di·ber·si·yón

png |[ Esp diversion ]
:
libáng1 o paglilibang.

di·bér·so

pnr |[ Esp diverso ]

di·bí

png |[ ST ]

di·bi·den·dá·so

png |[ Esp dividendazo ]
:
sa karera, programa o listahan ng mga kabayong tatakbo, mga hinete, at mga tip na pagbabatayan sa pagtayâ.

di·bi·dén·do

png |[ Esp dividendo ]
1:
sa sugal, salaping kokobrahin sa napanalunan o tumamang tayâ : DIVIDEND2
2:
tubò sa puhunan : DIVIDEND2
3:
kaparte sa pakinabang ; tubò ; kíta ng mga istak sa hatian ng kíta : DIVIDEND2

di·bi·ni·dád

png |[ Esp divinidad ]
1:
pagiging banal : DIVINITY
2:
katangian ng dibino : DIVINITY
3:
pag-aaral ng relihiyon at teolohiya : DIVINITY

di·bí·no

png |[ Esp divino ]
3:
bathalà1 ; o ang kalipunan ng mga katangian ng sangkatauhan na itinuturing na makadiyos o maladiyos.

di·bí·no

pnr |[ Esp divino ]
1:
hinggil sa diyos o bathala : DIVINE
2:
nakatuon o nakalaan sa diyos : DIVINE
3:
may katangian na angkop sa diyos : DIVINE Cf BANAL

di-bin·yá·gan

png |[ hindi-binyag+an ]

di-bi·rò

pnr |[ hindi-birò ]
:
tunay at totoo.

di·bi·sór

png |Mat |[ Esp divisor ]

di·bi·sór·ya

png |[ Esp divisoria ]
:
hang-gáhan2 ; guhit o pook na humahati.

di·bis·yón

png |[ Esp divisíon ]
1:
bahági1 ; pagbabahagi2 : DIVISION
5:
paghihiwalay dahil sa hidwaan : DIVISION
6:
Mat proseso ng paghati sa bílang ng kabuuan : DIVISION

di·bor·si·yá·da

png |Bat |[ Esp divorcia-da ]
:
babaeng hiwalay nang legal sa asawa, di·bor·si·yá·do kung laláki : DIVORCÉE Cf SEPARÁDA

di·bor·si·yó

png |Bat |[ Esp divorcio ]
1:
legal na paghihiwalay ng mag-asawa : DIVORCE
2:
separasyón : DIVORCE — pnd di·bor·si·yu·hín, i·di·bór·si·yó, mag·di·bór·si·yó.

di·bu·hán·te

png |[ Esp dibujante ]

di·bu·hís·ta

png |[ Esp dibujista ]
:
tao na gumuguhit ng larawan, plano, at iba pang katulad : DELINYÁNTE, DIBUHÁNTE, DRAFTSMAN2

di·bú·ho

png |[ Esp dibujo ]

dice (days)

png |[ Ing ]

dictation (dik·tas·yón)

png |[ Ing ]

dictator (dik·téy·tor)

png |[ Ing ]

diction (dík·syon)

png |Lgw |[ Ing ]

dictionary (dík·syo·ná·ri)

png |Lgw |[ Ing ]

di·da·di·dá·lem

png |[ Mrw ]

di·dák·ti·kó

|[ Esp didactico ]
1:
ginagamit sa pagtuturò
2:
nakapagtuturò ; nangangaral.

di·dál

png |[ Esp dedal ]
:
varyant ng dedál.

díd-an

pnd |did-á·nan, i·pag·díd-an, mag·díd-an |[ Hil ]
1:
ipagkait ang benepisyo sa tao
2:
ipagbawal na ibigay ang isang bagay

di·díng

png |[ Ilk ]

di·di·pú·an

png |Zoo |[ Iva ]

dí·dit

png |Zoo |[ Seb ]

díd·to

pnb |[ Hil Seb War ]

di·én·na

png |Mus |[ Bon ]
:
pamagat ng awit.

diesel (dí·sel)

png |[ Ing ]
1:
mákiná o motor na ginagamitan ng krudo
2:
lokomotibo, tren, trak, bapor, at iba pa na pinatatakbo ng motor na ginagamitan ng krudo.

Dies Irae (di·yés i·rá·e)

png |[ Lat “araw ng poot” ]
:
imnong Latin na inaawit dati sa misa para sa patay.

diet (dá·yet)

png |[ Ing ]

diethylacetal (day·éth·el·ási·tál)

png |Kem |[ Ing ]

difference (dí·fe·réns)

png |[ Ing ]
1:
Mat ang natítirá matapos ang subtraksiyon

different (dí·fe·rént)

pnr |[ Ing ]

differentiation (di·fe·ren·syéy·syon)

png |[ Ing ]
2:
Bio pagbabago, pag-iiba ng anyo, ayos, o itsura hábang tumatagal.

difficult (dí·fi·kúlt)

png |[ Ing ]

difficulty (dí·fi·kúl·ti)

png |[ Ing ]
:
anumang nagdudulot ng hirap.

diffusion (dif·fyú·syon)

png |[ Ing ]

di·fún·tos

png |[ Esp ]
:
indulhensiyang nagpapahintulot sa mga tao na kumain ng karne sa kuwaresma.

di·gá

pnd |di·ga·hín, i·di·gá, mag·di·gá |[ ST ]
:
gawing wagas o pinuhin, halimbawa, ang ginto.

dí·ga

png |[ Esp ]
1:
walang kabuluhang pagsasalita
2:
pagpapahayag ng pag-ibig : DESKÁRTE2 — pnd di·gá·han, du·mí·ga.

di·gál

png |[ ST ]
2:
sa malaking titik, tawag din sa mga Negrito.

di·gá·la

png |[ ST ]
:
pahirapan ng babae hábang nagkukunwang mahinhin ang táong kumakausap sa kaniya.

di·gá·mo

pnd |di·ga·mú·han, i·di·gá· mo, mag·di·gá·mo |[ Seb ]

di·ga·mu·hán

png |[ Seb digamo+han ]

di·gás

png |[ ST ]
:
pagpapaputî, o pagtalop muli sa palay na tinalupan na var dig-ás

di·ga·tón

png
1:
pamamakyaw ng isda sa malalakíng bangka hábang nása laot
2:
mámamakyáw ng húli ng mangingisda — pnd du·mi·ga·tón, i·di·ga·tón, mag·di·ga·tón.

dig·díg

png
1:
[ST] tinatawag ding “inang hagdan, ” ang kahoy na pinagkakabitan ng mga baitang
2:
ikiran ng sinulid o lubid sa pagawaan
3:
tirikán ng suyod na ginagamit sa pagsasáka.

díg·dig

png |Ark Kar
:
madre o posteng kabitan ng mga baitang ng hagdan : DUKDÓK2

dig·dí·gan

png |[ ST ]

dí·gem

png |[ Ilk ]