eks


eks

png |[ Ing ]
:
tawag sa titik X.

ek·sá·go·nál

pnr |Mat |[ Esp hexagonál ]

ek·sá·go·nó

png |Mat |[ Esp hexágono ]

ek·sa·he·rá·do

pnr |[ Esp exagerádo ]
:
pinalakí o sinobrahan : EXAGGERATED

ek·sa·he·ras·yón

png |[ Esp exageración ]
:
pagpapalabis o kalabisan sa katotohanan : EXAGGERATION

ek·sák·to

pnr |[ Esp exacto ]

ék·sal·tá·do

pnr |[ Esp exaltado ]

ék·sal·tas·yón

png |[ Esp exaltación ]

ek·sá·men

png |[ Esp exámen ]
2:
surì1 o pagsusuri : EXAMINATION

ék·sa·mi·ná·do

pnr |[ Esp examinado ]
1:
nakapasá sa eksámen
2:
nasuri o nasiyasat na.

ék·sa·mi·na·dór

png |[ Esp examinadór ]

ek·sám·pol

png |[ Ing example ]

ek·sé·ki·yás

png |[ Esp exequias ]
:
ritwal sa libing : EXEQUY

ek·se·lén·si·yá

png |[ Esp excelencia ]

ek·se·lén·te

png |[ Esp excelente ]
:
napakahusay ; napakagalíng : DAKILÀ3, EXCELLENT

ek·sé·ma

png |Med |[ Esp Ing eczema ]
:
pamamagâ, pangangatí, at pamu-mutlig ng balát : ECZEMA, GUDGÓD

ek·sé·na

png |[ Esp escena ]
2:
Tro tagpo sa isang dula o pelikula : SCENE var eséna

ék·sen·si·yón

png |[ Esp exención ]

ék·sep·si·yón

png |[ Esp excepción ]
1:
pagiging hindi sakop o saklaw : EXCEPTION
2:
pangyayari na hindi alinsunod sa pangkalahatang tuntunin : EXCEPTION Cf TALIWÁS

ek·sé·so

png |[ Esp exceso ]

ék·si·bis·yón

png |[ Esp exhibición ]
:
tanghál1–3 o pagtatanghal.

ek·si·hen·si·yá

png |[ Esp exigencia ]
1:
anumang krisis at nangangailangan ng madaliang aksiyon : EXIGENCY
2:
anumang kailangang gawin alinsunod sa hinihingi ng pagkakataon : EXIGENCY

ek·sis·tén·si·yá

png |[ Esp existenciá ]
1:
búhay1 ; pananatiling buháy : EXISTENCE
2:
íral1 o pag-iral : EXISTENCE

ek·sis·tén·si·ya·lís·mo

png |Pil |[ Esp existencialismo ]
:
paniniwala na hindi bahagi ng kaayusang metapisiko ang tao ; sa halip, kailangang likhain ng mga indibidwal ang kanilang sariling pagkatao, sang-ayon sa kanikanilang espesipikong kalagayan at kaligiran : EXISTENTIALISM

éks·kla·mas·yón

png |[ Esp exclamación ]
2:
Gra pangungusap na padamdam : EXCLAMATION var esklamasyon

éks·kla·ma·tór·yo

pnr |[ Esp exclamatório ]
:
pabulalas o pabigla ang pagsasalita : EXCLAMATORY var esklamatoryo

éks·klu·sí·bo

pnr |[ Esp exclusívo ]
2:
tangì3 : EXCLUSIVE var esklusibo

éks·klus·yón

png |[ Esp exclusión ]
:
kalagayan ng pagiging hindi kabílang : EXCLUSION var esklusyon

éks·ko·mul·gá

pnd |éks·ko·mul·ga· hin, i·pa·éks·ko·mul·gá |[ Esp excomulgár ]
:
itiwalag sa simbahan : EXCOMMUNICATE var éskomulgá

éks·ko·mul·gá·do

pnr |[ Esp excomulgádo ]
:
itiniwalag sa simbahan : DESKOMULGÁDO, EXCOMMUNICATED var éskomulgádo

éks·ko·mul·gas·yón

png |[ Esp excomulgación ]
:
pagtitiwalag sa simbahan : EXCOMMUNICATION var éskomulgasyón

éks·kur·si·yón

png |[ Esp excursión ]
:
isang paglabas mula sa nakagawiang búhay, hal pagliliwaliw o piknik : EXCURSION var eskursiyon, iskursiyon

éks·kur·si·yo·nís·ta

png |tao na nagliliwaliw var eskursiyonista, iskursiyunista |[ Esp excursionista ]

eks·kú·sa

png |[ Esp excusa ]
3:
paghingi ng paumanhin o patawad : EXCUSE var eskusa

éks·ku·sá·ble

pnr |[ Esp excusáble ]
1:
maaaring patawarin : EXCUSABLE
2:
maaaring ipagpaumanhin : EXCUSABLE var eskusable

ék·so·dó

png |[ Esp exodo ]
1:
paglíkas ng mga tao : ÉXODUS

Ék·so·dó

png |[ Esp exodo ]
1:
sa Bibliya, ikalawang aklat sa Lumang Tipan na nagsasalaysay ng pagtakas ng mga Hebrew mula sa Egypt at paghahanap ng Lupang Pangako : ÉKSODÓ
2:
Lit sa Noli Me Tangere, ang tawag ni Ibarra sa paglalakbay ng isang nasyon sa kasaysayan at ang dinaranas na paghihirap at kalungkutan ng isang bayan bago maging isang bansa o estado : EXODUS

ék·so·ne·ras·yón

png |Bat |[ Esp exoneración ]

ék·sor·bi·tán·te

pnr |[ Esp exorbitánte ]

ek·sór·di·yó

png |[ Esp exordio ]

ék·sor·sís·mo

png |[ Esp exorcismo ]
1:
pagpapalayas sa masamâng espiritu sa pamamagitan ng panalangin : EXORCISM
2:
orasyon na ginagamit dito : EXORCISM

ék·sor·sís·ta

png |[ Esp exorcísta ]
:
tao na nagsasagawâ ng eksorsismo : EXORCISER

ék·sor·tas·yón

png |[ Esp exhortación ]
:
hímok o paghímok : EXHORTATION

ek·só·ti·kó

pnr |[ Esp exótico ]
1:
nagmula o may katangian ng isang malayòng lupain : EXOTIC
2:
kaakit-akit dahil lubhang makulay o ibang-iba sa karaniwan : EXOTIC Cf KAKAIBÁ

eks·pan·si·yón

png |[ Esp expansión ]
2:
paglaki ng operasyon : EXPANSION
3:
pagdagdag ng bílang o volume : EXPANSION

éks·pe·dis·yón

png |[ Esp expedición ]
:
lakbáy o paglalakbay.

éks·pek·to·rán·te

png |Med |[ Esp expectorante ]
:
gamot na pampalabas ng plema : EXPECTORANT, PÉKTORÁL2 var espektorante

eks·pék·to·ras·yón

png |Med |[ Esp expectoración ]
:
pag-ubo upang lumabas ang plema : EXPECTORATION var espektorasyon

éks·pe·ri·mén·ta·dór

png |[ Esp experimentadór ]
:
tao na nagsasagawâ o nagbibigay ng eksperimento : EXPERIMENTER

éks·pe·ri·men·tas·yón

png |[ Esp experimentación ]
:
pagsasagawâ ng eksperimento : EXPERIMENTATION

éks·pe·ri·mén·to

png |[ Esp experimento ]
:
pamamaraan ng pagsubok, pagtuklas, o pagpapatunay ng isang prinsipyo o teorya : EXPÉRIMÉNT

eks·pér·to

png |[ Esp experto ]

éks·per·yén·si·yá

png |[ Esp experienciá ]

éks·pi·ras·yón

png |[ Esp expiración ]
1:
papalabás na paghinga : EXPIRATION
2:
hangin o ingay na likha ng paghinga
5:
paglipas ng bisà : EXPIRATION Cf PASÓ

éks·pla·ná·da

png |[ Esp explanada ]
1:
espasyong nilalakaran na patag, mahabà at nása labas : ESPLANADE
2:
patag na espasyong naghihiwalay sa moog at bayan : ESPLANADE var esplanada

éks·pla·nas·yón

png |[ Esp explanación ]

éks·pli·ká·ble

pnr |[ Esp explicable ]
:
maaaring maipaliwanag : EXPLAINABLE, EXPLICABLE

éks·pli·kas·yón

png |[ Esp explicación ]

éks·plo·rá

pnd |éks·plo·ra·hín, i·éks· plo·rá, mag-éks·plo·rá |[ Esp explorar ]
2:
suriing mabuti : EXPLORE

éks·plo·ra·dór

png |[ Esp exploradór ]
:
manlalakbay ng mga hindi pa natutuklasang pook : EXPLÓRER

éks·plo·ras·yón

png |[ Esp exploración ]
1:
galugad2 o paggalugad : EXPLORATION
2:
pagsisiyasat sa mga pook na hindi pa kilalá o alám : EXPLORATION
3:
saliksik2 o pagsaliksik : EXPLORATION

éks·plo·sí·bo

pnr |[ Esp explosívo ]
1:
maaaring sumabog tulad ng dinamita o bomba : EXPLOSIVE
2:
may di-karaniwang igting, hal eksplosibong debate : EXPLOSIVE

éks·plo·sí·bo

png |[ Esp explosívo ]
:
substance na sumasabog, tulad ng dinamita : EXPLOSIVE

éks·plos·yón

png |[ Esp explosión ]
1:
sábog3 o pagsabog : EXPLOSION
2:
malakas na ingay na likha ng pagsabog : EXPLOSION
3:
paglaki o pagdami na hindi mapigil : EXPLOSION

éks·plo·tas·yón

png |[ Esp explotación ]

éks·po·nén·te

png |[ Esp exponente ]
1:
tao na sumasang ayon sa isang idea : EXPÓNENT
2:
tao na kumakatawan o sumasagisag sa isang bagay
3:
tao na nagbibigay ng interpretasyon sa isang bagay : EXPÓNENT
4:
Mat bílang o simbolo sa kanang itaas ng isa pang bílang o simbolo at nagtatakda ng antas ng power : EXPÓNENT var ésponénte

éks·por·ta·dór

png |[ Esp exportadór ]
:
tagaluwas ng mga kalakal : EXPÓRTER

éks·por·tas·yón

png |Kom |[ Esp exportación ]
1:
pagluluwas ng mga kalakal sa ibang bansa : EXPORTATION
2:
kalakal na iniluluwas : ÉXPORT, EXPORTATION

éks·po·sis·yón

png |[ Esp exposición ]
1:
tanghal1–3 o pagtatanghal : EXPOSITION

éks·po·si·tór·yo

pnr |[ Esp expositorio ]
2:
naglalahad ; nagpapaliwanag : EXPOSITORY

eks·prés

pnd |i·eks·pres, mag-eks· prés, u·meks·prés |[ Ing express ]
2:
magpalabas ng gatas mula sa súso ng ina.

éks·pres

pnr pnb |[ Ing express ]

éks·pre·sí·bo

pnr |[ Esp expresívo ]

eks·pré·so

png |[ Esp expreso ]

éks·pres·yón

png |[ Esp expresión ]

eks·pró·pi·yá

pnd |eks·pro·pí·ya·hín, i·eks·pro·pi·yá, mag-eks·pró·pi·yá |[ Esp expropiar ]
2:
kunin ang ari-arian ng iba para sa sariling gamit : EXPROPRIATE

éks·pul·sá·do

pnr |[ Esp expulsado ]
:
tiwalag1 var espulsado

éks·pul·si·yón

png |[ Esp expulsión ]
:
tiwalág o pagtitiwalag.

eks·tém·po·ra·ne·ó

pnr |[ Esp extemporáneo ]
2:
walang paghahanda : EXTEMPORANEOUS

éks·ten·sí·bo

pnr |[ Esp extensivo ]
:
masaklaw ; malawak.

éks·ten·si·yón

png |[ Esp extensión ]
1:
karagdagang habà ; karagdagang panahon : EXTENSION
3:
karagdagang bahagi, gaya ng ekstensiyon ng linya ng koryente o bahagi ng gusali : EXTENSION
4:
karagdagang palugit sa oras : EXTENSION
5:
kabuuang lawak o saklaw : EXTENSION

éks·ter·mi·ná

pnd |eks·tér·mi·na·hín, i·eks·tér·mi·ná, mág-eks·tér·mi·ná |[ Esp exterminar ]
1:
puksain o patayin ang mga hayop, kulisap, at katulad : EXTERMINATE
2:
tanggalin ang masasamâng hilig at gawain : EXTERMINATE

éks·ter·mi·na·dór

png |[ Esp exterminadór ]

éks·ter·mi·nas·yón

png |[ Esp exterminación ]
:
patáy1–2 o pagpatáy.

eks·tér·na

png |[ Esp extérna ]
1:
tao na nakapaloob sa isang institusyon ngunit naninirahan sa labas nito
2:
mongha na nakalalabas.

éks·ter·pas·yón

png |[ Esp exterpación ]
1:
pagbúnot tulad sa ugat, hal eksterpasyon ng damo : EXTIRPATION
2:
paghugot mula sa maliit na lalagyan : EXTIRPATION

éks·ter·yór

pnr |[ Esp exteriór ]

éks·ter·yór

png |[ Esp exteriór ]
2:
panlabas na goma ng gulóng ng kotse, trak, at katulad : EXTERIOR

éks·tor·si·yón

png |[ Esp extorción ]

éks·tra

pnr |[ Ing extra ]
:
higit sa inaasahan o sa karaniwan : ÉXTRA

éks·tra

png |[ Esp Ing extra ]
1:
anumang labis o karagdagan : ÉXTRA
2:
aktor na binabayaran nang arawán upang gumanap ng maikling papel : ÉXTRA
3:
karagdagang manggagawà : ÉXTRA

éks·tra-

pnl |[ Ing Esp extra ]
:
pambuo ng salitâng nangangahulugang labás.

éks·tra

pnb |[ Ing extra ]
:
higit sa karaniwan : ÉXTRA

éks·tra·ba·gán·sa

png |[ Ing extravaganza ]
:
anumang magarbong palabas : EXTRAVAGÁNZA

éks·tra·ba·gán·te

pnr |[ Exp extravagante ]

éks·tra·dis·yón

png |Bat |[ Esp extradición ]
:
pagpapabalik sa akusado o bilanggo sa sariling bansa upang panagutan ang isang kaso : EXTRADITION

éks·tra·hu·dis·yál

pnr |Bat |[ Esp extrajudiciál ]
:
hindi pinadaan sa regular na proseso ng hukuman : EXTRAJUDICIAL

eks·trák·si·yón

png |[ Ing extraction ]
1:
pigâ o pagpigâ : EXTRACTION1
2:
pagkatas sa prutas, kalamansi, at katulad : EXTRACTION1

eks·trák·to

png |[ Esp extracto ]
1:
sipi mula sa aklat, talumpati, komposisyon, at katulad : EXTRACT
2:
solusyon na nagtataglay ng dalisay na sangkap ng gamot, katas ng haláman, bulaklak, at katulad : EXTRACT
3:
gamot na gawâ sa buo at malapot na substance mula sa katas ng haláman at kauri nito — pnd eks· trák·tu·hín, mag-eks·ták·to

éks·tra·ku·rí·ku·lár

pnr |[ Ing extra curriculár ]
:
hindi bahagi ng kurikulum : EXTRACURRICULAR