pana


pa·nà

png |[ Bik Kap Mrw Tag ]
:
busog at túnod.

pá·na

png |[ ST ]
:
uri ng silo sa mga ibon.

pa·ná·ad

png |[ Hil Seb War ]

pa·ná-an

png |[ ST ]
:
bagay na itinak-dang ipamigay.

pa·na-á·nan

png |Agr |[ ST ]
:
lupa na natamnan na.

pa·na·bá

png |[ Ifu ]
:
kalagitnaan ng Hulyo hanggang kalagitnaan ng Agosto, simula ng tag-ulan.

pa·na·báy

pnb |[ pang+sabay ]
:
naganap nang magkasabay.

pa·na·bí

pnr |[ pang+tabi ]
1:
bagay na mainam gamitin bílang hanggahan

pa·ná·bi

png |[ ST ]
:
paha o panyo para sa kamay na nasugatan.

pa·na·bík

png |pa·na·na·bík |[ pang+ sabik ]
:
pagiging sabik : ÍLIW2, KASÁB-LOK

pa·na·búd

png |[ Kap ]

pa·nab·yá·ban

png |[ ST ]
:
bao ng niyog na ginawang tasa, na mas maliit kay-sa lumbo at mas malaki kaysa hu-ngot.

pa·nab·yá·nan

png |Kol
:
malakíng hungot Cf TABÒ

panacea (pa·na·sí·ya)

png |[ Ing ]
1:
pangkalahatang lunas
2:
solusyon o remedyo sa anumang problema.

pa·ná·da

png |[ Esp ]
:
varyant ng empa-nada.

pa·na·dé·ro

png |[ Esp ]
:
tao na tagaga-wâ ng tinapay, keyk, at iba pa, pa·na· dé·ra kung babae : BAKER1

pa·na·der·yá

png |[ Esp panaderia ]
:
pagawaan o tindahan ng tinapay, keyk, at iba pa : BAKERY

pa·nád·yi

pnr |[ Iva ]

pa·nág-

pnl |[ pang+ag ]
:
nangangahu-lugang “ukol sa, ” o “nararapat sa, ” hal panag-ulan.

pa·na·gál

png |[ pang+tagal ]
1:
Ntk paglalayag sa dagat nang salungat sa hangin
2:
inaasahang mga hirap o problema sa isasakatuparang gawain.

pa·na·ga·mí·ras

png |[ Ilk ]

pa·na·ga·náp-sá·hol

png |[ ST ]
:
pagsu-nod sa utos.

pa·na·gá·nas

png |[ ST ]
:
malakas na pagtaas o pagbabâ ng tubig.

pa·na·gá·no

png |[ pang+taga+ano ]
1:
Gra aspekto ng pandiwa na ipinahihi-watig kung ipinalalagay ng tagapag-salita ang isang pahayag bílang isang katotohanan, utos, posibilidad, at iba pa : MOOD2
2:
malasákit sa isang ga-wain o paglilingkod
3:
[ST] pag-aalay o pagpapaubaya ng kapalaran sa Diyos.

pa·na·gá·nong pa·tu·ról

png |Gra |[ pang+taga+anong pang+turol ]
:
pa-nagano ng pandiwa na ginagamit sa pangkaraniwang salita : INDICATIVE MOOD, INDIKATIBO2, PATURÓL2

pa·na·gá·nong pa·u·tós

png |Gra |[ pang+taga+anong pang+utos ]
:
pan-diwang nása anyong ginagamit sa paghingi, pagsuyo, pakiusap, at katu-lad, hal “Maglinis ka,” “Turuan mo ako” : IMPERATIVE MOOD, PAUTÓS1

pa·na·gá·nong pa·wa·tás

png |Gra |[ pang+taga+anong pawatas ]
:
pana-gano ng pandiwang binubuo ng pan-laping makapandiwa at ng salitâng-ugat, hal umíbig, basáhin : INFINITIVE MOOD, PAWATÁS2

pa·ná·gap

png |[ pang+sagap ]
:
varyant ng panságap.

pa·nág-a·ráw

png |[ pang+tag+araw ]
:
anumang bagay, gawain, o pangya-yaring nagaganap o nabubúhay tuwing tag-araw Cf PANÁG-ULÁN

pa·ná·gas

png |[ ST ]
:
pagbabâ ng tubig sa dagat kapag ito ay malakas uma-lon.

pa·na·gá·yat

png |[ Pan ]

pa·nág·ban·yá·ga

png |[ Ilk ]
:
lakbay o paglalakbay.

pa·nag·bá·tok

png |[ Ilk ]

pa·nag·bi·ág

png |Lit |[ Ilk ]

pa·nag·dá·han

png |Lit Tro |[ Hil ]
:
paan-yaya upang masiyahan ang mga di-yos at diyosa, karaniwang para sa mga salusalo.

pa·nag·dá·it

png |[ Seb ]
:
mabuting pag-sasamahan o pagkakaunawaan ; pagkakasundo.

pa·ná·gem

png |[ Ilk ]
:
masamâng balak.

pa·nag·há·yan

png |[ Iva ]

pa·nag·hi·lì

png |[ panag+hilì ]
:
samâ-ng-loob na may bahid ng inggit : JEALOUSY2 var pananaghilì — pnr ma·pa· nag·hi·lì.

pa·nag·hóy

png |[ pang+taghoy ]
:
ma-habàng taghoy.

pa·na·gi·dá·ton

png |[ Ilk ]

pa·na·gím·pan

png
:
serye o pangkat ng mga panaginip.

pa·na·gí·nip

png
1:
serye ng pag-iisip, hulagway, o damdamin na lumilitaw hábang natutulog : BÚNGANTULÓG, DÁMGO, DREAM1, KÓGIP, INÓP, PANÍNAP, PANGITURÓGAN, SUWÉNYO, TAGAÍNUP, TAGAÍNEP, TATAGÉNO, TAYÉNEP
2:
Sik siksik, malawig, masagisag, o naba-luktot na mga hulagway ng alaala, o di-malay, karaniwang nararanasan sa pagtulog o kung wala sa sarili Cf PANGÁRAP — pnd ma·na·gí·nip, pa·na· gi·ní·pan.

pa·na·gi·pús

pnr
:
tumutukoy sa kahoy na nagliliyab at nagiging abo.

pa·na·gí·pus

png |[ ST ]
:
pagkaupos ng kandila, ari-arian, búhay, at iba pa.

pa·na·gí·sag

png |[ pang+sagisag ]
:
anumang ginagamit sa pagsagisag.

pa·na·gí·sen

png |Bot |[ Iba ]

pa·na·gí·si

pnr |[ ST ]
:
kapag lubhang malapit ang lamáng sa isang tung-galian kaya mahirap hatulan kung sino ang panalo.

pa·na·gi·si·yán

png |Bot |[ Agt ]

pa·na·gi·sí·yen

png |Bot |[ Kal ]

pa·na·gi·su·yò

png |[ ST ]
:
pagpapaila-lim sa kapangyarihan ng iba.

pa·ná·git

png |Bot |[ Seb ]

pa·nag·kay·káy·sa

png |[ Ilk ]

pa·nag·ki·lí·kil

png |[ Ilk ]

pa·nag·kó

png |[ ST ]
:
salitâng Kapam-pangan ngunit ginagamit din sa Taga-log, paghahanap ng pagkakataon upang makapaghiganti.

pa·nag·kó

png |[ ST ]
:
pagkakataong makaganti.

pa·ná·go·sí·law

png |[ ST pang+tago+ silaw ]
:
paglalagay ng isang bagay sa pagitan ng ilaw at mga matá upang hindi masilaw var panagusilaw

pa·na·gót

png |[ pang+sagot ]
:
bagay na inilalaan para sa isang tiyak na pa-ngangailangan.

pa·na·gó·to

png |Zoo
:
maliit na uri ng flowerpecker (Dicaeum pygmaeum ) at may nangingibabaw na balahi-bong abuhin.

pa·nag·rú·ting

png |Bot |[ Ilk ]

pa·nag·sa·gá·ba

png |[ Ilk ]

pa·nag·ta·gán

png |[ ST ]
:
kawayan na sisidlan ng apog ng buyo.

pa·nág-u·lán

png |[ pang+tag+ulan ]
:
anumang tumutukoy sa bagay, ga-wain, o pangyayaring nagaganap o nabubúhay tuwing tag-ulan Cf PANÁG-ARÁW

pa·na·gú·lot

png |[ ST ]
:
maliit na bola na gawâ sa putîng bató Cf BOLÍTA

pa·na·gu·pà

png |[ pang+sagupa ]
:
ang pinakamahusay na kinatawan ng isang pangkat para sa patimpalak o pakikipaglaban.

pa·na·gu·rî

png |Gra |[ pang+taguri ]
:
bahagi ng pangungusap na binubuo ng mga salita na nagpapahayag hing-gil sa simuno ng isang sugnay o pa-ngungusap : PREDICATE

pa·na·gu·sí·law

png |[ pang+tago+ silaw ]
:
varyant ng panágosílaw.

pa·na·gú·tan

png |[ pang+sagot+an ]
:
varyant ng pananagutan.

pa·nag·yá·man

png |[ Ilk ]

pa·ná·ha

png |[ ST ]
:
anumang inilalaan para sa isang bagay o layunin.

pá·na·há·nan

png |[ pang+tahanan ]
:
isang pook na ginamit upang ma-búhay : HABITASYON1

pa·na·hî

png |[ pang+tahi ]
:
anumang gi-nagamit sa pagtahi, gaya ng sinulid at karayom o mákiná var pantahi

pa·ná·hod

png |[ ST pang+sahod ]
:
anu-mang ginagamit pansahod.

pa·na·hón

png |[ Bik Hil Mag Seb Tag War ]
1:
ang sistema ng mga pagka-kasunod-sunod ng relasyon ng anu-mang bagay o pangyayari sa iba, gaya ng nakaraan, pangkasalukuyan, at panghinaharap ; ang habà o tagal na ipinalalagay na kasáma ng kasalu-kuyang búhay, gaya ng kaibahan ng búhay mula sa dáratíng at sa búhay na walang-hanggan : BATTÁWAY, CYCLE1, DAY2, EDÁD2, MÁTEY, MÚSIM1, ORAS4, PANAWÉN, PERIOD2, PERYÓDO
2:
isa sa apat na panahon ng taon na nagsisimula sa equinox o solstice ba-tay sa astronomiya, ngunit nagsisi-mula naman sa magkaibang petsa sa magkaibang klima batay sa heogra-piya : PERIOD, PERYÓDO
3:
ang mala-king interval ng oras na napakahalaga sa búhay ng tao : MÁSA1, SEASON
4:
aang kalagayan ng atmospera na may kaugnayan sa hangin, temperatura, lambong, halumigmig, presyur, at iba pa bmalakas na hangin o bagyo o magkasámang malakas na hangin at bagyo : WEATHER
5:
abahagi ng taon na inilalarawan ng partikular na kondisyon ng panahon4 temperatu-ra, at iba pa bpanahon ng kasaga-naan : SEASON

pa·ná·hon

png |[ ST ]
:
paninirahan ng isang tao sa bahay ng ibang tao upang protektahan ang una ng huli.

Pa·na·hóng Bá·kal

png |[ panahon+na bakal ]
:
Iron Age.

pa·na·hót

png |[ ST ]
1:
Kar maliit na martilyo
2:
[pang+sahót] bagay na ipinapangakò upang makamit ang isang bagay.

pá·na·hú·nan

png |Gra |[ panahon+an ]
:
panahong ipinangyayari ng gawaing ipinahahayag ng pandiwang pangka-salukuyan, pangnagdaan, at panghi-naharap.

pa·na·hú·nang pang·hi·ná·ha·ráp

png |Gra |[ panahon+an+ng pang+hi+na+ harap ]
:
panahunan ng pandiwa na nagpapakíta ng gawaing magaganap pa lang : FUTURE TENSE

pa·na·hú·nang pang·ka·sa·lu·kú·yan

png |Gra |[ panahon+an+ng pang+ka +sa+lukoy+an ]
:
panahunan ng pan-diwa na nagpapakíta ng kilos o gawaing nagaganap : PRESENT TENSE

pa·na·hú·nang pang·nag·dá·an

png |Gra |[ panahon+an+ng pang+nag+ daan ]
:
ukol sa panahunan ng pandi-wa na nagpapakíta ng kilos o gawain na naganap na : PAST TENSE

pa·nák

png |[ ST ]
:
isang uri ng silo sa panghuhuli ng ibon.

pa·na·ka·lì

png |Gra |[ pang+sakali ]
:
panaganong pasakali.

pa·na·ká-na·ká

pnr

pa·na·káw

pnb |[ pang+nakaw ]
1:
sa pamamagitan ng pagnakaw

pa·ná·kaw

png |[ pang+nakaw ]
:
anu-mang iniutos na nakawin ng isang tao.

pa·na·kíp

png |[ pang+takip ]
:
varyant ng pantakip.

pa·na·kíp-bú·tas

png |[ pang+takip+ butas ]
1:
anumang ginagamit para matakpan ang isang bútas
2:
tao na pumalit sa puwesto o tungkulin ng ibang tao na nawawala o hindi maka-tutupad sa nasabing tungkulin.

pa·na·kíp-ma·tá

png |[ pang+takip-matá ]
2:
pares ng katad na inilalagay sa gilid ng mga matá ng kabayo para hindi ito makakíta sa ta-giliran o sa likod : BLINDER1, MORTI-GÓN1

pa·nak·lá

png |Bot

pa·nak·lâ

png |[ pang+sakla ]
1:
tíla singsing na bakal na ikinakabit sa pu-luhan ng itak o lukob o katulad na kasangkapan upang hindi humiwa-lay ang talim
2:
salapi na inilaan bílang pampusta sa sakla.

pa·nak·láng

png |[ pang+saklang ]
1:
tíla saklay o balungkos na inilalagay sa tuktok ng bubong para tumibay ito laban sa hangin
2:
katulad na ka-sangkapan na ginagamit sa pagsasa-kay ng kargada sa magkabilâng tagiliran ng kabayo.

pa·nak·láw

png |Gra |[ pang+saklaw ]
:
[ ] na gina-gamit upang ikulong ang mga salita o numero at ihiwalay ang mga ito sa kinapapaloobang pangungusap : BRAKET2

pa·nak·láy

png |[ Pan pang+saklay ]

pa·nak·lá·yan

png |[ ST pang+saklay +an ]
1:
piraso ng sungay o kahoy na may mga butas, na nakakabit sa ba-haging likuran ng baywang at gina-gamit na suksukan ng gulok

pa·nak·lít

png |[ ST pang+saklit ]
1:
kasangkapang pantaboy o panghuli ng ibon, yari sa kawayang may lam-bat sa isang dulo
2:
panyo na ikina-kabit ng mga babae sa ulo.

pa·nak·lóng

png |Gra |[ pang+saklong ]
:
bantas ( ) na ginagamit upang ibukod ang salita, parirala, sugnay, pangu-ngusap at katulad na nagpapaliwa-nag sa isang kaisipan : PANGULÓNG2, PARÉNTESÍS, PARENTHESIS

pa·nák·mol

png |[ War ]

pa·ná·kot

png |[ pang+takot ]
:
anumang ginagamit upang magdulot ng takot.

pa·ná·kot

pnr |[ pang+takot ]
:
tumutu-koy sa anumang ginagamit para takutin ang iba.