pi


pi (pay)

png |[ Gri ]
1:
ikalabing-anim na titik sa alpabetong Griyego
2:
Mat ratio ng sirkumperensiya ng isang bílog sa diyametro nitó, kinakatawan ng titik Griyegong p, at katumbas humigit-kumulang ng 3.1415926
3:
sa paglilimbag, tipong nagkahalo-halo.

pi

png
1:
Ana [Tsi] puke
2:
tawag sa titik P.

Pia Alba (pí·ya ál·ba)

png |Lit
:
tauhan sa Noli Me Tangere, ang ina ni Maria Clara.

pí·ad

png |Ana |[ Bik ]

pí·ak

png |[ Mrw ]
:
kitî o inakay na ibon.

pi·ál

png |[ ST ]
:
lubid na gawa sa balát.

pianist (pi·yá·nist)

png |Mus |[ Ing ]

piano (pi·yá·no)

png |Mus |[ Esp Ing ]

pianoforte (pi·yá·no·fór·te)

png |Mus |[ Ing Esp ]

pí-at

png |Zoo |[ Ifu ]
:
baboy na nása pa-nahong nakapanganganak nang marami.

píb·las

png |[ Kap ]

pick (pik)

png |[ Ing ]
2:
Mus puwa2
3:
apagpilì bang napilì.

pick (pik)

pnd |[ Ing ]
3:
kalabitin sa pamamagitan ng daliri o puwa.

picket (pí·ket)

png |[ Ing ]

pickhandle barracuda (pík·hán·del ba·ra·kú·da)

png |Zoo |[ Ing ]

pickle (pí·kel)

png |[ Ing ]

picklock (pík·lak)

png |[ Ing ]

pick six (pik siks)

png |[ Ing ]
:
sa sugal, anim na magkakasunod na taya.

pick-up (pík-ap)

png |[ Ing ]

picnic (pík·nik)

|[ Ing ]

pictograph (pík·to·gráf)

png |[ Ing ]
1:
alarawang sumasagisag sa mga salita o pangungusap bsinaunang rekord na nagtataglay nitó
2:
sa estadistika, malarawang paggawâ ng mga tsart, graph, at katulad.

pictorial (pik·tor·yál, pik·tór·yal)

pnr |[ Esp Ing ]

picture (pík·tyur)

png |[ Ing ]

picturesque (pík·tyu·résk)

pnr |[ Ing ]
2:
buháy na buháy at napakalinaw, gaya ng pananalita.

pi·dál

png |[ Ing pedal ]
:
varyant ng pedál.

píd·bak

png |[ Ing feedback ]

pi·dí

png |[ Iva ]

pí·dot

pnd |i·pi·dót, mag·pi·dót, pu· mi·dót |[ Ilk ]

pí·dut

png |[ Ilk ]

píd·yos

png |[ Esp fideo+s ]
:
pansit na hugis pilipit Cf VERMICELLI

pie (pay)

png |[ Ing ]
1:
putahe ng karne, isda, bungangkahoy, at iba pa, kara-niwang may ibinubudbod o isina-sangkap na pampalasa sa ibabaw
2:
anumang katulad nitó

piebald skin (páy·bald is·kín)

png |Med |[ Ing ]

piece (pis)

png |[ Ing ]

pied bushchat (payd búsh·tsat)

png |Zoo |[ Ing ]

pied fantail (payd fán·teyl)

png |Zoo |[ Ing ]

pied triller (payd tríl·ler)

png |Zoo |[ Ing ]

pier

png |[ Ing ]

pig

png |Zoo |[ Ing ]

pi·gá

png |[ Bik ]

pi·gá

pnh |[ Iba Pan ]

pi·gâ

png |pag·pi·gâ |[ Bik Kap Seb Tag ]
1:
pagkuha sa katas ng prutas sa pamamagitan ng kamay : EKSTRAKSI-YÓN1, HÍLIS1, ÍTIS, LUTLÚT, PÉSOK, PÉSPES
2:
pag-aalis ng tubig sa damit o basá-han sa pamamagitan ng pagpilipit : EKSTRAKSIYÓN1, ÍTIS, LUTLÚT, PÉSOK, PÉSPES, PÍGIS1 — pnd i·pám·pi·gâ, i·pi·gâ, mag·pi·gâ, pi·ga·ín, pu·mi·gâ.

pí·gad

png |[ Ilk ]
:
kuskúsan ng paa.

pi·gáng

pnr
:
tuyô sa araw.

pi·ga-pi·gá

png |Ana |[ Bik ]

pi·ga·pít

png
:
varyant ng gipít.

pi·gá·pit

png
:
varyant ng pigipít.

pi·gár

png |Zoo
1:
[Ilk] palikpik

pi·gár

pnr |[ Pan ]

pi·gá·ra

pnh |[ Pan ]

pigeon (pí·dyon)

png |Zoo |[ Ing ]

pig·ha·tî

png
:
matinding sakít na na-daramá ng isip at katawan : AGÍNIT, ANGUISH, BALAHÍGIT, BIDÒ, DAHAMBÂ, ERMÉN, GU-ÓL1, HAPIS1, KEBRÁNTO, LADÍNGIT, LIDÁY, PÉNA3, SALBÁT, TORMENT Cf DALAMHATÌ, LUMBÁY

pi·gí

png |[ Iva ]

pi·gî

png |Ana |[ Bil Tag ]
:
alinman sa da-lawang malamáng bahagi sa dakong likod ng balakang : BALISAKÁNG1, LÓMO1, PÁDING-PÁDING, PAPALÁSAN, PAPÁLWAN, PÍAD, PÍNGKIL var pig-î Cf PUWÍT

pig-ík

png |[ ST ]
:
daang maliit at ma-kitid.

pi·gíl

pnr
:
anuman o sinumang nasupil ; nalukuban ng kapangya-rihan : KONTROLADO

pí·gil

png
1:
paghawak nang mahigpit upang hindi makagalaw o makakilos ang hinawakan : ÁMI, ÍGGAN, KÁPOT, KÁTIN, PAMEMBÉN, PÓGOL, SAGÉDI, SANTÀ, TÁMMIT, TÁPUS, TUKÓ1 Cf WITHHOLD1
3:
[Kap Tag] pagpapahinto sa paggawâ ng anumang bagay : AGÁM, BÁAT3, ÉP-EP, GARÍKAY, GÁWID, GÉNG-GEN, HÁWID2, PUGÓNG1, SUPPRESSION2, TÉNGGEL Cf APULÀ, SAWATÀ — pnd mag·pí·gil, pi·gí·lan, pi·gí·lin, pu·mí· gil.

pi·gíng

png |[ Seb Tag ]
1:
ang pormal o seremonyal na hapunan, karaniwang sinusundan ng mga talumpati : BANGKETE, BANQUET, KÁNGAY2, PISTA2, SÁLUSÁLO
2:
isang malaking kainan, karaniwan upang ipagdiwang ang isang bagay : BANGKETE, BANQUET, KÁNGAY2, PISTA2, SÁLUSÁLO
3:
masaga-nang suplay ng anumang magdudu-lot ng aliw, lalo na para sa isip at pandama : BANGKETE, BANQUET, KÁ-NGAY2, PISTA2, SÁLUSÁLO

pi·gíng

pnr
:
hapít na hapít.

pí·ging

png
:
pagpapahigpit sa buhol at iba pa sa pamamagitan ng pagha-tak — pnd i·pí·ging, pi·gí·ngin, pu·mí·ging.

pi·gi·pít

pnr |[ pi+gipit ]
:
nása gipit na kalagayan.

pi·gí·pit

png |[ pi+gipit ]
1:
paglalagay sa gipit na kalagayan var pigápit
2:
pagpilit — pnd mág·pi·gi·pít, pi·gi· pi·tín.

pi·gís

pnr

pí·gis

png
1:
pigâ2 o pagpigâ
2:
[Ilk] púnit.

pig-ít

pnr
1:
[ST] matipid at mapag-saalang-alang sa paggastos
2:
[ST] matibay ang loob sa pagsasagawa ng nasimulan na
3:
[Seb] kimís1 — pnd ipig-ít, mag·pig-ít, pig-i·tín
4:
varyant ng pigit.

pi·gít

png |[ ST ]
1:
lubid ng mekate na pinilí at matibay
2:
pagiging intere-sado
3:
táwad1 o pagtawad
4:
pagta-tabi muna ng kalakal upang itinda ito sa higit na mataas na halaga.

pi·gít

pnr |Gra Lgw
:
glótal2 var pig-it4

pig·lás

png
:
pag-alpas nang bigla — pnd i·pig·lás, mag·pu·mig·lás, pu· mig·lás.

píg·let

png |Zoo |[ Ing ]

pig·léy

png |[ Seb ]

píg·ley-lá·bi

png |[ Pan ]

pig·mé·o

png |[ Esp ]
:
tao, hayop, o bagay na napakaliit at hindi gaanong mahalaga : PYGMY3

pi·gók

png |Zoo |[ Seb ]

píg·pen

png |[ Ing ]
1:
kulungan ng baboy : PIGSTY
2:
maruming bahay o silid.

pig·pí·gi

png |[ Iba ]
:
laro sa paghaha-nap ng bato.

pig·pík

png
:
varyant ng pikpík.

pig·sá

png
1:
Med [Bik Tag] bukol na may nanà at matá : ALUNÍT, BÁROT, BAÚTUT, BILOSÓK, BÍSUL, BÓNGKOG, HÚ-BAG, KÁGPE, LETTÉG, PÉLSA, OYAPÓS, UYA-PÓS
2:
[Ilk] lakas1

pig·sà

pnd |mag·pig·sà, pig·sá·in |[ Hil Tag ]
1:
pikpikin o magpikpik
2:
pili-pitin o magpilipit.

pig·sáng-da·gâ

png |Med |[ ST pigsâ+ ng+dagâ ]
:
maliit na pigsa na may nanà.

pig·sí

png
:
varyant ng piksí.

pigsty (pígs·tay)

png |[ Ing ]

pig·tâ

pnr

pig·tál

pnr
:
natanggal at nalaglag sa kinabibilangang kalakhan, gaya ng dahon o bulaklak na natanggal sa haláman nitó : AGTÁL

pig·tás

pnr
:
varyant ng bigtas.

pig·táw

png |[ Ilk ]
:
kalahating araw.

píg·tot

png |Ana |[ Hil ]

pi·gú·ra

png |[ Esp figura ]
2:
ilustrasyong gaya sa aklat : FIGURE, TALYE
3:
Kol sa baraha, ang may tao : FIGURE

pi·gu·rín

png |[ Esp figurin ]
2:
maliit at pampalamuting estatwa : FIGURINE

pig·wít

png |Zoo |[ Ifu ]
:
susô na may balikong bibig at manipis na talukab.

pig-yî

png |Ana |[ ST ]

pig-yi·án

pnr |[ ST ]

pi·hà

png |Zoo
:
uri ng susô o kuhol na may makintab na talukab.

pi·há·do

pnr |[ Esp fijado ]
:
tiyak var pamihádo

pi·hák

png |[ Hil ]

pi·há·la

png |[ ST ]
:
maliit na tasang pinaglalagyan ng langis na pabango at ipinampapahid.

pí·hik

png
:
pagiging maselan.

pi·hí·kan

pnr |[ Kap Tag pihik+an ]
1:
lubhang mapagsaalang-alang hinggil sa katumpakan at katiyakan hang-gang sa kaliit-liitang detalye : MASELAN, SOTLÁM
2:
napakaingat hinggil sa pagpilì ng anuman, hal pihikan sa kalinisan, pihikan sa pananamit, pihikan sa pagkain : MASELAN, SOTLÁM Cf MITIMIT, PASTIDYOSA

pí·hing

pnr

pi·hít

pnr
2:
[Bik] utál.

pí·hit

png
1:
pagbaling ng ulo, mukha, o katawan ng isang tao : BILÍNG2, BÍRA, BÍRIK2, GLID, KÍLID2, LISÒ, POLÍKTAR, SÍKKO
2:
pag-iiba o pagbabago ng direksiyon
3:
ikot o pag-ikot, pilipit o pagpilipit ng anumang bagay — pnd i·pam·pí·hit, i·pí·hit, mag·pí·hit, pi·hí·tin, pu·mí·hit.

pi·hi·tán

png |[ pihit+an ]
:
kasangkapan para buksan-patayin ang koryente o mekanismo, lakasan-hinaan ang tunog, lumipat ng programa, at iba pang operasyon : MANIGÉTA, SWITCH