pata


pa·tá

png |[ ST ]
:
pagpilit sa sarili na tigilan ang masamâng hilig.

pa·tà

png |Med |[ Kap Tag ]
:
sa pisyolo-hiya, pansamantalang paghina ng pakiramdam o ng paggana ng organ, tissue, o cell matapos ang labis na paggamit o estimulasyon nitó : APOSÁPOS, FATIGUE1, GUÓL2, HAGÒ2, LAPYÔ

pa·tâ

pnr |Med |[ Kap ST ]
:
nakararam-dam ng patà.

pá·ta

png
1:
laro na ginagamitan ng ladrilyo ng kahoy
2:
Zoo [Esp] hita ng hayop : SALÍ2
3:
[Tau] pinggan.

pa·ta·án

png |[ pa+taan ]
2:
taán3 gaya ng pagputol sa tela.

pa·ta·ás

pnr pnb |[ pa+taás ]
:
patúngo sa isang higit na mataas na pook, antas, o kalagayan : UPWARD

pa·ta·á·san-ng-í·hi

png |[ pa+taas+an +ng+ihi ]

pá·ta·bà·in

png |[ pa+taba+in ]
1:
Zoo alagang hayop

pa·tá·bang

png |[ Hil ]

pa·ta·bí

png |[ pa+tabi ]
:
salita o kilos na nag-uutos sa mga tao na lumagay sa tabí ng daan para makaraan, hal ang isang parada o prusisyon.

pa·ta·bi·hín

pnd |[ pa+tabi+hin ]
:
utú-san para pumuwesto sa tabí.

pa·tab·láw

pnr |[ ST ]
:
matulog sa labás, ginagamit din para sa tumayô sa init ng araw o sa buwan.

pa·tad·yóng

png |[ Hil Seb Tag ]
:
tapis na parang sáya, karaniwang ginaga-mit bílang palda o panlabas na suson nitó.

pá·tag

pnr |[ Bik Hil Ilk Kap Seb Tag War ]
1:
pantay ang rabaw ; hindi bako-bako : FLAT1, EVEN1, PANÁY3, PÁ-TAD2, TALUNDÓS
2:
matatag o hindi mabuway — pnd i·pá·tag, mag·pá· tag, pa·tá·gin.

pá·ta·gá·lan

png |Kol |[ pa+tagal+an ]
:
timpalak na sumusukat sa kakaya-hang tumagal sa hirap, o katulad.

pa·ta·gá·na

png
:
taán3 o pataan.

pa·ta·gò

png |[ pa+tago ]
:
anumang ibi-nilin o hiniling ng isang tao para itago o ingatan.

pa·ta·gô

pnr pnb |[ pa+tago ]
:
sa para-ang lihim.

pa·ta·hî

png |[ pa+tahi ]
:
tela na ipina-tahi ng isang tao.

pá·ta·hì·an

png |[ pa+tahi+an ]
:
pook gawaan ng sastre o modista.

pa·ta·hi·mí·kin

pnd |[ pa+tahimik+in ]
1:
inutusan o ginamitan ng lakas upang tumahimik : QUELL2
2:
pinag-bawalang magsabi ng katotohanan : QUELL2

pa·ták

png |[ Bik Kap Pan Seb Tag War ]
:
paisa-isang tulo ng likido : DROP1, GÓTA1, PÍYO, SAÍKIS, SÁTEK, TAGDÒ, TEDTÉD1, TÉRTER2 — pnd i·pám·pa·ták, i·pa·ták, mag·pa·ták, pa·ta·kán, pu·ma·ták.

pa·ta·kà

png |[ Hil ]
:
pahayag na ires-ponsable.

pa·tá·kad

png |[ Ilk ]
:
pag-aari ng mag-asawa.

pa·ta·ká·ran

png |[ ST pa+takad+an ]
:
pundasyón ng posteng bato.

pá·ta·ka·rán

png |[ pa+takad+an ]
1:
pinagtibay na kautusan na dapat tuparin ng mga tao na bumubuo ng isang pangkat at katulad, alang-alang sa pangkalahatang kapakanan, pasilidad, at iba pa : POLICY1, POLISÍYA
2:
paraan ng pagkilos na pinagtibay at ipinatutupad ng pamahalaan, pinunò, partidong politikal, at iba pa : POLICY1, POLISÍYA

pa·tak·bá

png |[ Pan ]

pa·tak·bú·hin

pnr |[ pa+takbo+hin ]
1:
mura ang halaga dahil madalîng masira
2:
madalîng masira.

pa·tak·dâ

png |[ pa+takda ]
:
pamilang na nagsasabi ng tiyak na bílang o halaga, hal pipíso, tatlúhan.

pa·tak·dà·an

png |[ ST pa+takda+an ]
:
patnubay o listahan ng mga takda.

pa·ta·kíl·ya

png
:
sisidlang metal, isi-nasabit sa baywang, at lalagyan ng mga bagay na ayaw mabasâ.

pa·tak·síl

pnb |[ pa+taksil ]
:
sa paraan ng taksil.

pa·ták·tul

png |Bot |[ Kap ]

pa·ták-u·lán

png
:
tulò ng ulan : RAINDROP

pa·tak·yâ

png

pa·ta·lâ

pnd |[ pa+talâ ]
:
italâ o mag-patalâ ; isulat sa listahan o irehistro.

pá·ta·là·an

png |[ pa+tala+an ]
:
pook o panahon para sa pagrerehistro o enrolment : PÁLISTÁHAN

pa·tá·lan

png |Heo |[ Pan ]

pa·tá·las

png |Mit |[ Hil ]
:
ritwal na pinag-sasabihan ng babaylan ang kaluluwa na huwag nang gambalain pa ang kaniyang mga naiwan.

pa·ta·las·tás

png |[ Bik Kap Tag pa+ talastas ]
1:
pahayag pangmadla na nakasulat sa karatula o nakabrodkast sa radyo o telebisyon : ADBERTISMENT, ADVERTISEMENT, ANUNSIYO, PAHATID2, PAUNAWA2
2:
Lit tinig na paibabâ mula sa isang nakatataas ang katayuan, gaya sa tinig ng sermon at salawikain Cf PANAMBÍTAN — pnd i·pa·ta·las·tás, mág·pa·ta·las·t·ás.

pá·ta·las·tá·san

png |[ pa+talastas+an ]
1:
pagpapalitan ng impormasyon
2:
sentro o opisina para sa naturang ga-wain.

pa·ta·lay·táy

png |Med |[ ST ]
:
pagdaloy ang dugo.

pa·tal·bóg

png |Isp |[ ST ]
:
paglangoy nang isinisipa ang mga paa.

pa·tá·li

pnr |[ ST ]
1:
matarík at nakatayo
2:
nakuha ang puhunan nang walang tubò
3:
nabawi ang nalugi.

pa·ta·lím

png |[ pa+talim ]
:
anumang kasangkapang metal na matalas o matulis, ginagamit na pansaksak, pamputol, o panghiwa sa isang bagay : DÁGA1, DAGGER Cf KUTSÍLYO, ITÁK, ESPÁDA, BAYONÉTA, KAMPÍT

pa·ta·lós

png |Lit |[ Pan ]

pa·ta·lun·tón

png |[ Ilk ]

pa·ta·mà

png |[ pa+tama ]
1:
matagum-pay na pagtama sa target
2:
ang nag-waging numero sa isang loterya o karera na napanalunan sa pamama-gitan ng ahente
3:
suntok na tumama

pa·táng

pnd |i·pa·táng, mag·pa·táng, pu·ma·táng |[ Ilk ]
:
makipaghuntahan ; makipag-usap.

pa·táng

png
1:
[Ilk] kumbersasyonal na pagsasalita
2:
Agr [Ifu] panahon ng pagpupunla ng palay
3:
Zoo [Pan] palaka.

pá·tang

png
1:
[ST] pagiging pabayâ sa tungkulin
2:
[Mrw] posas.

pa·ta·ngán

png |[ ST patang+an ]
:
ka-mang matrimonyal.

pa·ta·ngín

png |[ ST ]

pa·tang·nán

png |[ ST ]
:
malaking sang-kalan.

pa·táng-ug

png |Mus |[ Kal ]
:
patáng uk.

pa·táng-uk

png |Mus |[ Kal ]
:
instrumen-tong yarì sa buho na hugis dila, kara-niwang tinutugtog hábang naglalak-bay patungong budong : DONGÁ-DONG PATÁNG-UG, TAGITÁK

pa·tang·wá

png |[ pa+tangwa ]
1:
maliit na balkonahe
2:
Heo bangin o mata-rik na libis ng isang mataas na pook.

pa·ta·nì

png |Bot
:
baging (Phaseolus lunatus ) na payat at makinis, may da-hong tatlong pilas, lungti o mapus-yaw na dilaw ang bulaklak, at naka-kain ang bunga na malalaki ang buto : BURÍNGI, GULIPATÁN, LIMA BEAN, PAGÁ2, PALPALÁI, PAGDÁ, PERKÓLES

pa·tá·ni

png |[ ST ]
:
pagpatay nang pali-hím sa ninakaw na hayop.

pa·tá·nid

png |[ Bik ]

pa·ta·ním

pnr |Agr |[ pa+tanim ]
1:
nauukol sa pagtatanim sa bukid na pag-aari ng iba
2:
nauukol sa tanim na itinatanim para sa iba Cf PANANIM

pá·ta·ní·man

png |Agr |[ pa+tanim+an ]
:
bukid para sa pagtatanim ng palay, tubó, at katulad.

pa·ta·nìng-dá·gat

png |Bot |[ ST patanì +ng-dagat ]
:
uri ng halaman.

pa·ta·nóng

pnr |[ pa+tanong ]
:
nása an-yo o paraan ng isang tanong.

pa·ta·pá·ya

png |Ark |[ Ilk ]
:
ang dala-wang pinakamataas na biga na su-musuhay sa dingding ng bahay.

pa·ta·pón

png |[ pa+tápon ]
1:
maaaring isakripisyo : EXPENDABLE

pa·tá·roy

png |[ Ilk ]

pa·tás

png |[ ST ]
1:
kasunduan na naka-takdâ at permanente
2:
pansaman-talang kasunduan sa pagtigil ng labanán.

pá·tas

png

pá·tas

pnr
1:
2:
nagkabayaran na o nagkagantihan na : AMÁNOS, DRAW4, EMPÁTE, EVEN2, QUITS, TABLÁ

pa·ta·tág

png
1:
[pa+tatag] anumang ginagamit upang maging matibay ang isang balangkas
2:
Mus [Kal] instrumentong yari sa buho, ipinapa-lò sa palad, at may tunog na tulad ng gangsa.

pa·tá·tas

png |[ Esp patata+s ]
1:
Bot halámang-ugat (Solanum tuberosum ) na magaspang ang dahon, maliliit ang magkabilâng gilid ng tangkay, hugis bituin ang talulot na putî o lila, at nakakain ang bunga : POTATO Cf PÁPAS1
2:
Kol medyas na mabaho at marumi ngunit isinusuot pa rin.

pá·taw

png
2:
[Ilk Tag] balásto
3:
dagdag na tubò sa salaping inutang : PÁTONG3
4:
pagpoposas sa dalawang maysala — pnd i·pá·taw, mag·pá·taw, pa·tá·wan
5:
karagda-gang parusa o pahirap
6:
Bat grabá-men, gaya sa ari-arian
7:
kahoy o kawayan na itinatali sa dulo ng lubid at ang kabilang dulo naman ay sa katawan ng hayop o tao
8:
mga biyás ng kawayan na may mga kawíl na nakasabit at inilalagay sa ilog o dagat
9:
[Bik Hil Iba Ilk Pan Seb Tag War] bóya.

pa·tá·wa

png |[ pa+táwa ]
:
pagpapa-hayag ng isang birò o tukso upang tumawa ang iba.

pa·tá·wad

png |pag·pa·pa·tá·wad |[ Bik Hil Kap Tag pa+tawad ]
2:
pag-aalis o pagpapaliban ng parusa hinggil sa nagawâng kasa-lanan : PÁRDON Cf PAUMANHIN — pnd i·pág·pa·tá·wad, mág·pa·tá·wad, pa·ta·wá·rin.

pa·ta·wág

pnr |Gra |[ pa+tawag ]
:
kau-kulan ng pantukoy na ginagamit sa pagtawag, pag-utos, o pagdalangin.

pa·tá·wag

png |Bat |[ pa+tawag ]
1:
pata-lastas o utos upang humarap sa hukuman ang sinumang tao na may kinalaman sa kaso : SUMMONS2
2:
kasulatan na naglalaman nitó : SUMMONS2

pa·ta·wa·gá·nan

png |Mus |[ Tgk Klg ]
:
pinakamalakíng gong sa pangkat ng tangunggu.

pa·ta·wán

png |Ntk |[ Iva ]
:
bangka na pang-isahang tao lámang, at sadyang ginawâ na panghulí ng arayu.

pá·ta·wí·rin

pnr |[ pa+tawid+in ]

pa·táy

png |[ ST ]
1:
[pag+ patay] pag-aalis ng búhay sa isang tao, hayop, o haláman : ÉKSTERMINASYÓN, EXTERMINATION, KITÍL1, PÚTI1 Cf KILL, MUR-DER — pnd mag·pa·táy, pa·ta· yín, pu·ma·táy
2:
[pag+ patay] pagdudulot ng wakás sa anuman, gaya ng pagpapahinto ng tulo ng gripo, pagsasara ng bombil-ya, pagsugpo sa apoy o súnog, o pag-bigo sa pangarap o layunin : ÉKSTERMI-NASYÓN, EXTERMINATION
3:
habi na ginagawâ sa banig o sombrero na gawâ sa palma.

pá·tay

pnr |[ Hil Pan Seb Tag War ]
:
mabagal kumilos — pnd mag·pá·tay pá·tay, pu·má·tay pá·tay.

pa·tá·yan

png |[ patáy+an ]
1:
pook para sa pagpatay
2:
labanan hanggang mamatay.

pa·táy ang bu·wán

png
:
gabi na wa-lang buwan.

pa·tá·yin

pnr |[ patáy+in ]
:
maaaring wakasan o bigyan ng kamatayan.

pa·ta·yô

png |[ pa+tayô ]
1:
ang linya sa pagitan ng itaas at ibabâ : BÉRTIKÁL, PATINDIG, PERPENDIKULÁR1, VERTICAL1
2:
anggulong rekto ng pahalang : BÉRTI-KÁL, PATINDIG, PERPENDIKULÁR1, VER-TICAL1

pá·ta·yóng-tá·yong

pnr |[ pa+tayong-tayong ]
:
malimit na ipagpaliban kahit kailangan.

pá·tay-pá·tay

pnr
2:
napa-kabagal kumilos
3:
mahirap asahan sa trabaho.