sali


sa·lí

png |[ Pan ]
1:
Ana paá1
2:
Zoo páta2

sa·lí

pnr |[ ST ]

sa·lì

png
1:
[ST] katas na lumalabas sa pagpisil sa isang prutas
2:
laway na pulá dahil sa pagnguya ng nga-nga o tabako.

sá·li

png
2:
paglahok sa laro o timpalak
3:
[ST] kulay ng buyo
4:
[ST] lehiya na pangkula.

sa·lí·bad

png |[ Kap Tag ]
2:
pabulusok na pagdagit ng ibon.

sa·li·bad·bád

png |[ Hil ]
:
inuming inihanda ng babaylan at nakalulunas sa sakít.

sa·lí·bat

png |[ ST ]
1:
pagsagi sa isip ng isang bagay
2:
panghihimasok sa usapan o panggugulo sa nagsasalita.

sa·li·bú·kag

png |[ Ilk ]
:
pakiramdam na sariwa o maginhawa matapos maligo o maglinis ng katawan.

sa·li·but·bót

png |Bot
:
uri ng punongkahoy na may ugat na ginagamit na gamot sa súgat.

salicin (sa·lí·sin)

png |Kem |[ Ing ]
:
kristalinang may glucose na mapait at mula sa balát ng willow.

salicylate (sa·lí·si·léyt)

png |Kem |[ Ing ]

salicylic acid (sa·li·sí·lik á·sid)

png |Kem |[ Ing ]
:
asido na mapait, ginagamit na fungicide, at sa paggawâ ng aspirin.

sa·lí·da

png |[ Esp ]
1:
pook na labásan
2:
buwelo sa pag-andar o paglukso.

sa·líd·sid

png |[ War ]

sa·li·dúm·may

png |Mus |[ Ifu ]

sa·líg

png |[ Ilk ]

sá·lig

pnd |i·sá·lig, mag·sá·lig, pag·sa· lí·gan
:
batay1-2 o magbatay.

sa·lí·gan

png |[ salig+an ]

sa·lí·gang-ba·tás

png |[ saligan+na-batas ]

sa·lí·gaw

png |Bot
:
uri ng malakíng palumpong : KAYUGKÓG2

sa·li·gaw·sáw

png

sa·lig·síg

png |[ ST ]
1:
pagluluto ng bigas na inilalagay sa gitna ng mga dahon
2:
tubig o katas na lumalabas sa pagitan ng laman at balát.

sa·li·gut·gót

pnr
:
masalimúot, varyant ng aligutgót2

sa·lig·wáy

png
1:
malayong tingin

sá·lik

png
1:
isa sa mga elementong bumubuo ng isang tanging resulta o kalagayan ; sangkap o isa sa mga elemento na nakatutulong sa pagbubuo ng gawain : FACTOR, PÁKTOR
2:
Mat isa sa dalawa o higit pang bílang, expression sa alhebra na kapag iminultiplika ay nagbibigay ng isang hatag na produkto : FACTOR, PÁKTOR
3:
Bio gene na nagtatakda ng namamanang katangian : FACTOR, PÁKTOR
4:
Gra Lgw pantíg2

sa·li·ká

pnr |[ Hil ]

sa·li·kád

png |[ Ilk ]
:
paha na nása baywang ng palda, sáya, o pantalon.

sa·lik·bú·bo

png
1:
paglundag nang pataas

sa·lí·kop

pnr

sa·lik·sík

png
1:
pag·sa·lik·sík maingat at puspusang paghahanap sa isang bagay na lubhang nakatago : EKSPLORASYÓN3, SAYÚTSOT Cf SEARCH1
2:
pa·ná·na·lik·sík sistematikong pagsusuri o pagsisiyasat ng isang paksa, pangyayari, at iba pa : RESEARCH, RÍSERTS, SAYÚTSOT Cf IMBESTIGASYÓN
3:
paghahanap nang puspusan sa isang bagay : SAYÚTSOT Cf SEARCH

sa·lík·sik

png
1:
Zoo [Hil] maliit na kulisap
2:
[Pan] gaspang ng tabla
3:
[Seb] paghanap ng kuto sa buhok
4:
Zoo [War] uri ng ibon.

sá·li·ku·tán

png |[ Kap ]

sa·lík·way

pnd |i·sa·lík·way, mag·sa·lík·way
:
magtakwil o itakwil.

sa·li·líng

png |[ Man ]
:
ritwal para isalin ang karamdaman mula sa tao túngo sa hayop na inalay.

sa·lí·long

png
1:
pagkupkop o pag-aalaga sa tao o hayop
2:
pagpapailalim ng sarilli sa pagkupkop ng iba.

sa·li·mag·yó

png |[ Bik ]
:
paparating na bagyo, unós, at malakas na hihip ng hangin.

sa·li·mak·mák

png
:
opinyon na ibinibigay nang hindi hinihingi.

sa·li·má·ra

png |Bot

sa·lim·bá·gat

png |Bot

sa·lím·bal

png |Mit |[ Buk ]
:
bangkang naghahatid sa kaluluwa ng mga tao túngo sa langit at naghahatid pabalik sa daigdig.

sa·lim·báy

png
:
palutang na paglipad nang hindi ikinakampay ang mga pakpak.

sa·lim·bú·bog

png |Zoo |[ Hil ]
:
dikya na kulay itim.

sá·lim·bú·tang

png |[ Bag ]
1:
kasuotang panlaláki na may maikling manggas, pabilóg ang kuwelyo, at isinusuot sa labanán at pangangabayo
2:
balutìng gawâ sa abaka.

sa·lí·mol

png
:
pagbasâ sa mga labì sa pamamagitan ng dila.

sa·li·mó·mo

png |Bot |[ Hil Seb War ]

sa·lím·pa·páw

pnr |[ Hil ]
:
hindi tapat.

sa·li·mú·ot

png
1:
pagiging masalimuot
2:
[Ilk] pagiging maalinsangan — pnr ma·sa·li·mú·ot.

sa·li·muy·móy

png
:
ingay mula sa malapit at nakabubulahaw.

sa·lín

png |Bot |[ Bon ]

sa·lín

pnr |[ Hil Seb War ]

sá·lin

png
1:
paglipat mula sa isang sisidlan túngo sa iba : BÁBO, BALÉS3, BUBÒ3, BÚHO2, BÚRU, BÚLUS, HÁLIN2, HÚWAD, ÍPIS1, LÓNDANG, LÓNTAD, MÓDUD, PÁKBO, PÁLIS3, TÚWANG, YALÍSON
2:
pagkopya ng isang bagay mula sa orihinal : ÁBDIS, ÁROG2, HÚBAD, HÚLAD, LÍNGI, LUBÁD, SÍGOR, SÚBAD, YÁLAT, YÚLOG
3:
Lit pagtutumbas sa isang salita, parirala, o pangungusap mula sa orihinal na wika patúngo sa ikalawang wika : BERSIYÓN1, HÚLOG7, PATALÓS, TRADUKSIYÓN, TRANSLATION
4:
pag-endoso ng isang dokumento mula sa isang tanggapan túngo sa iba
5:
pagbibigay ng isang katungkulan sa isa túngo sa iba bílang promosyon sa trabaho o anumang katulad
6:
[Bik] pira-pirasong tanso na pinagtabasan
7:
[Bik Seb] tíra-tíra
8:
[Kap] pagtatanim muli
9:
[ST] sisidlan ng asin ayon kay Serrano-Laktaw.

sa·lí·nat

png |Bot
:
maliit na palumpong (Cephaloschefflera blancoi ) na may kumpol na makikitid at patulis na dahon sa bawat tangkay, at may kumpol ng maliliit na bunga, katutubò sa mga gubat ng Luzon at Mindanao : SAGÁBAL3

sa·lin·dá·to

png |Zoo |[ Seb ]

sa·lín·da·yáw

png |Zoo
:
usa na bago pa lámang tinutubuan ng sungay.

sa·lin·dég

png |[ Ilk ]

sa·lin·dú·gok

png |[ Hil ]

sa·líng

png
2:
[Kap Tag] salagóy.

sá·ling

png |Zoo |[ Seb ]

sa·lí·nga

png |[ Ilk ]
:
telang manipis.

sa·li·ngag·ngág

png
:
tinig o tunog na nagmumula sa isang malakas na ispiker : KALINGAGNGÁG

sá·ling-bú·bog

png |Bot
:
mababàng punongkahoy (Crataeva religiosa ) na tumataas nang 10 m at may bulaklak na maganda ngunit hindi kanais-nais ang amoy.

sa·li·ngít

pnr
:
nakatagò o nakalagay sa isang makipot na pook.

sa·líng·kod

png |[ Ilk ]

sa·ling·síng

png
1:
pakòng sinasabitan
2:
Med natuklap na balát sa itaas ng kuko.

sa·líng·sing

png
1:
Med munting tuklap ng balát sa may punò ng kuko : TAINGÁNG-DAGÂ
2:
maliit na singsing na ginagawâng sabitan ng kortina
3:
[Hil] usbóng1 o putók3

sa·li·ngú·kod

png |Zoo |[ Seb ]

sa·li·ngu·sô

pnr
:
may ugaling pausliin ang nguso kung galít.

sa·lin·kù

png |[ Kap ]

sa·lin·la·hì

png |[ Kap Tag salin+lahi ]
1:
isang pangkat ng mga buháy na nalikha at bumubuo sa isang hakbang ng pagsulong mula sa isang ninuno ; pangkat ng mga tao na magkakapanahong ipinanganak at nabúhay ; pangkat ng mga tao na may magkatulad na kalagayan o karanasan : APIDÁBID, GENERATION, HENERASYÓN, KALÍWAT2, KALIWÁTAN, KAPUTÓTAN, PUWÉN
2:
panahon sa pagitan ng mga magulang at ng kanilang mga anak : APIDÁBID, GENERATION, HENERASYÓN, KALÍWAT2, KALIWÁTAN, KAPUTÓTAN, PUWÉN

sa·li·nók

png
:
pabalik-balik na bugso ng hangin.

sa·li-ót

png |Zoo |[ Seb ]

sa·lí·ot

png |[ Bik ]

sá·lip

png
1:
[Tau] titulong namamana ng sinumang mula sa angkan ng propetang si Muhammad
2:
Say [Kal] sayaw ng panliligaw : DÁLLING-DÁLLING, PAGSÁNGBAY, PAMALÚGU, PINANYÓWAN

sa·li·pad·pád

png
:
galaw ng mga disk na inihagis nang pasapad.

sa·li·pan·yâ

pnr

sa·li·pód

png |[ Seb ]

sa·lí·pod

png
:
paggapang, lalo na ng isang sanggol.

sa·lí·pot

png
:
pagtatago o paglilihim sa isang maselang katotohanan.

sa·lip·síp

pnb
:
paloob, higit na malalim kaysa nása malapit sa rabaw, gaya ng bahagi ng balát.

sa·líp·sip

png
1:
[Ilk] balát na kinayas
2:
Kar [Hil] sábak1

sa·li·pút·put

pnd |mag·sa·li·pút·put, sa·li·pút·pu·tán, su·ma·li·pút·put |[ Hil ]
1:
dumaan sa pintuang nása likod ng bahay
2:
umalis nang hindi pinapansin ng ibang tao.

sa·li·rang·dáng

png
1:
lápad o láwak var salirandáng
3:
nilálang dahon ng palma.

sa·li·ra·yáw

png |[ Iva ]

sa·lí·say

png |Bot

sa·li·sí

png
1:
hanay o ayos na salítan — pnr pa·sa·li·sí — pnd mag·ka·sa·li·sí, sa·li·si·hán
2:
paggawâ nang halinhinan — pnd mag·sa·li·sí, sa·li·si·hán
3:
palihim na paggawâ ng isang bagay, gaya ng pagnanakaw kapag wala ang may-ari o nalibang ang nagbabantay — pnd ma·sa·li·sí·han, su·ma·lí·si.

sa·li·sí

pnr

sa·lí·si

png |[ Seb ]
:
unang pumapasok sa bahay.

sa·li·síd

pnr

sa·lí·sig

png
1:
pagpapasok ng anumang kasangkapan, hal kasangkapan para sa pag-arok ng súgat o para sa pagtanggal ng tutuli
2:
ang kasangkapan sa pagkuha ng tutuli o pansúkat sa lalim ng sugat.

sa·li·si·lá·to

png |Kem |[ Esp salicilato ]
:
mapait na compound na makukuha sa ilang haláman at ginagamit bílang fungicide : SALICYLATE

sa·lí·sip

png |[ Mrw ]

sa·li·si·pán

png |Ntk
:
uri ng napakabilis na bangka.

sa·lí·sod

png
1:
pakaladkad na paglakad o paglakad nang nakadiin sa lupa ang dulo ng paa
2:
baldosa o isang malapad na bagay na itinapon sa tubig
3:
paglilinis sa bibig ng isang sanggol sa pamamagitan ng paggamit ng bulak na inilalagay sa hintuturo at binasâ ng langis ng sesame
4:
paglalagay ng dila o ng daliri sa ilalim ng ng bibig upang kunin ang tinik o anumang nása lalamunan.

sa·lí·sog

png |[ Ilk ]

sa·lí·sol

png
1:
paglilinis sa bunganga na gámit ang bulak o telang may gamot
2:
masarap na pagdila sa labì
3:
pagtahi ng hilbana.

sa·lí·sul

png |[ Kap ]

sá·lit

pnb |[ War ]

sa·li·tâ

png
1:
yunit ng wika, binubuo ng isa o higit pang binibigkas na tunog o nakasulat na representasyon at nagsisilbing tagapaghatid ng anumang ipinahahayag ng isip, kilos, o damdamin : BÉRBO1, BOKÁBLO, HÁMBAL1, KATAGÂ1, PALÁBRA, PÚLONG3, WORD, YAKÁN1

sa·lí·ta

png
2:
Lgw [Kap Pan] wikà.

sá·lí·tan

pnr |[ sálit+an ]
:
nagpapalítan ng pagkakasunod-sunod ang dalawang bagay na may magkaibang uri : ALTERNATE, HALÍ-HALÍLI, PÁLIT-PÁLIT