ang!


ang

pnt
:
isa sa mga katagang ginagamit sa pagtukoy ng pangngalang pambalana.

a·ngá

png |[ ST ]
:
malakíng paghanga.

a·ngâ

pnr
1:
laging nakanganga at nagpapakíta ng kamangmangan
2:
iyákin ; palaiyák.

á·nga

pnr |[ War ]

á·nga

png
1:
[Igo] pagsasakripisyo o pag-aalay upang iwasan ang masamâng pangyayari o espiritu
2:
Ana [Ifu] mukhâ1

a·ngáb

png |[ Bik ]

a·ngáb

pnr |[ War ]

á·ngag

png |[ Bik ]
:
sa sinaunang lipunan, paglalaban ng dalawang laláki para sa isang babae.

a·ngák

pnr |[ ST ]

á·ngal

png
:
pagdaing na may kasámang pagtutol — pnd a·ngá·lan, u·má·ngal.

á·ngan

png |[ ST ]

a·ngáng

png |[ Iva ]

ang-áng

png |[ ST ]
1:
pagninilay sa anumang nakalimutan upang matandaan
2:
tapayang may malakíng bibig na mula sa China.

ang-áng

pnr

áng-ang

png |[ Seb ]
1:
baitang ng hagdan
2:
antas o grado ng edukasyon.

á·ngas

pnr
1:
[ST] mayabang lumakad

a·ngát

png
1:
[ST] pagbubukás pataas ng isang bagay
2:
[ST] pagbubukás ng dugtungan ng singsing o hikaw
3:
pagtaas nang bahagya mula sa kinalalagyan : BÁYAW3, RAISE — pnd a·nga·tín, i·a·ngát, u·ma·ngát.

á·ngat

png |[ War ]

a·ngat·tí·ban

png |Ark |[ Kal ]
:
pendulón at bíga ng kubo.

a·ngáw

png |[ ST ]

á·ngaw

pnr
1:
Mat kabuuan ng isang milyon : GATÓS1, MILLION, MILYÓN, YUTÀ1
2:
hindi mabílang na bagay.

a·ngáy

pnd |a·nga·yín, mag-a·ngáy |[ ST ]
1:
hindi lumiwanag nang lubos ang apoy o kandila
2:
kunin mula sa apóy ang isang bagay, ó bawasan ang apóy.

á·ngay

png
1:
[Seb] íbig1-2
2:
[War] hiyáng1

á·ngay

pnr |[ Bik Hil Seb War ]

áng·ba

pnd |ang·bá·hin, i·áng·ba |[ War ]
:
ngatngatin o kagatin.

ang·dét

png |[ Iva ]

a·ngé

png |Bot |[ Kap ]

angel (éyn·dyel)

png |[ Ing ]

Angeles (áng·he·lés)

png |Heg
:
lungsod sa Pampanga.

angelfish (éyn·dyel·fis)

png |Zoo |[ Ing ]

angel’s trumpet (éyn·dyels trám·pet)

png |Bot |[ Ing ]
:
maliit na punongkahoy (Brugmansia suaveolens ) na may malakí at nag-iisang bulaklak na hugis trumpetang tíla nakabitin, katutubò sa Brazil.

angelus (án·dye·lús)

png |[ Ing Lat ]
1:
kawaksi o súgo ng Diyos, karaniwang anyong tao, at may pakpak
2:
mabuting tao
3:
mensahero o tagapagdala ng isang bagay
4:
Katoliko Romanong dasal na nagsasalaysay ng engkarnasyon, inuusal sa umaga, tanghali, at dapithapon

á·ngen

png |Mtr |[ Mag ]

a·ngép

png |Mtr |[ Ilk ]
:
makapal na ulap na mababà at karaniwang sayád sa lupa : ALUPÓ, ÉLBENG, FOG, KÚLAP, NIYÉBLA, ÚNGOT1 Cf ÚLOP

anger (áng·ger)

png |[ Ing ]

á·nges

png |[ Ilk ]

á·nges

pnd |mag-á·nges, u·má·nges |[ Pan ]
:
magsalita na lumalabas sa ilong.

ang·gà

png |[ Seb ]

ang·gâ

png |[ Hil ]

áng·gak

png |Agr |[ Seb ]

ang·gám

png

ang·gá·pang

png |[ Ilk ]

ang·ga·ríl·yas

png |[ Esp angarillas ]
:
balangkas o kahong may hawakán sa bawat gilid : SADÁG

ang·gí

png

áng·gid

pnr |[ Hil ]
:
túlad o katúlad.

ang·gíl·ya

png |Zoo |[ Esp angilla ]

ang·gó

png
:
amoy ng sariwang gatas.

áng·go

pnr |[ War ]

ang·gót

png |[ Bik ]

ang·gu·lár

pnr |[ Esp angular ]
:
tulís o patulis.

áng·gu·ló

png
1:
Mat puwang sa pagitan ng dalawang guhit o rabaw na nagsasalikop sa isang sulok : ANGLE
2:
isang sulok o tulis : ANGLE
3:
direksiyon ng kinuhang larawan : ANGLE
4:
aspekto ng pagsilip o pagsuri sa isang bagay : ANGLE Cf PALAGÁY, PANANÁW

áng·gu·lóng a·gú·do

png |Mat |[ Esp angulo+Tag na Esp agudo ]
:
anggulong mababà sa 90° : ACUTE ANGLE

áng·gu·lóng ob·tú·so

png |Mat |[ Esp angulo+Tag na Esp obtuso ]
:
anggulong higit sa 90° ngunit mababà sa 180° : OBTUSE3, OBTUSE ANGLE

áng·gu·lóng rék·to

png |Mat |[ Esp angulo+Tag na Esp recto ]
:
anggulong may 90°, tulad sa isang sulok ng isang parisukat o interseksiyon sa pagkukrus ng dalawang linyang perpendikular : RIGHT ANGLE

ang·háng

png
:
lasa ng síli o paminta na parang nakapapasò ng dila : AGASÁNG1, KÁHANG2, GÁSANG5, GASÁNG2, HÁLANG5, HÁRAT, MALÓYA, PARÁS1, SIGÍD1 var hangháng — pnr ma·ang·háng.

ang·hél

png |[ Esp ángel ]
1:
isa sa siyam na uri ng tagapaglingkod na pangkaluluwa ng Diyos : ANGEL
2:
sugo ng diyos : ANGEL
3:
tao na katulad ng anghel sa kagandahan, kabaitan, at iba pa : ANGEL
4:
espiritung tagapatnubay o tagapangalaga : ANGEL

ang·hél de la gu·wár·di·yá

png |[ Esp ángel de la guardia ]
1:
anghel na pinaniniwalaang tagapagtanggol ng isang tao, lalo upang makaiwas sa panganib o pagkakamali : GUARDIAN ANGEL, HILAGYÔ4
2:
tao na nangangalaga sa kapakanan ng ibang tao : GUARDIAN ANGEL, HILAGYÔ4

ang·hé·li·ká

pnr |[ Esp angélica ]
:
may anyo o ugaling katulad ng anghel, ang·hé·li·kó kung laláki.

ang·he·lí·na

png |[ Esp angelina ]

ang·he·lí·ta

png |[ Esp angelita ]
:
maliit na babaeng anghel ; ang·he·lí·to kung laláki : ANGHELÍNA

áng·he·lús

png |[ Esp Lat angelus ]

ang·hí·na

png |Med |[ Esp angina ]

ang·hít

png
1:
Med [Bik Hil Kap Seb Tag War] masamâng amoy na nanggagáling sa kilikili : ANGÍT, ANGSÓD, PUTÓK4
2:
likás na amoy ng kambing

áng·hod

png |[ Hil ]
:
magandang tawag sa maitim.

áng·hol

png |[ Hil ]
:
amoy ng pawis.

a·ngí

png
:
amoy ng nasusunog na pagkain tulad ng sa nasusunog na sinaing : LÁNGNIS — pnr ma·a·ngí.

á·ngil

png
1:
ungol ng galít na áso : ÍNGIL
2:
pagalít na ungol ng tao na nagpapakilála ng pagtanggi o pagtutol : ÍNGIL Cf ATÚNGAL, ÚNGAL — pnd a·ngí·lan, u·má·ngil.

á·ngin

png
1:
[ST] pagpapasigla sa isang tao
2:
[ST] pagkasuya sa amoy ng pagkain
3:
Mtr [Kap] hángin.

angina (an·dyáy·na)

png |Med |[ Ing Lat ]
1:
pananakit ng dibdib dahil sa pagod at kakulangan ng dugo na umaabot sa puso : ANGHÍNA
2:
atake ng masidhing sakít sa lalamunan na nagdudulot ng paghihirap huminga : ANGHÍNA

angiogram (án·dyi·o·grám)

png |Med |[ Ing ]
:
radiograph ng mga daluyan ng dugo at lymph, isinasagawa sa pamamagitan ng pagpapasok ng substance na nakikíta sa X-ray.

angioma (an·dyi·ó·ma)

png |Med |[ Ing ]
:
tumor na bunga ng paglaki o pagtubò ng ugat.

angioplasty (án·dyi·o·plás·ti)

png |Med |[ Ing ]
:
pag-aayos ng napinsalang daluyan o bagong túbong ugat ng dugo sa pamamagitan ng operasyon.

angiosperm (án·dyi·os·pérm)

png |Bot |[ Ing ]
:
namumulaklak na haláman (Angiospermae).

a·ngís

png
:
amoy ng tae o nabubulok na pagkain — pnd mag-á·ngís, u·ma·ngís.

a·ngít

png |Med |[ ST ]

a·ngít

pnd |u·ma·ngít |[ ST ]
:
mag-utos nang pagalít.

a·ngí·yas

png |[ Mrw Pan ]

ang·ká

png |[ ST ]
1:
angkín2 o pag-angkin
2:
mag-angkat ng panindá.

áng·ka

png |[ Seb ]

ang·káb

png |[ Hil Seb War ]

áng·kab

png |[ Seb ]
2:
[Hil Seb] úkab.

ang·kák

png
1:
[Hil Pan Tag Chi War] puláng lebadurang ginagamit na pangkulay sa binurong isda : GÁMO2, PATUBÒ4
2:
Med [ST] pamamagâ ng tiyán.

áng·kak

png |Bot |[ Bik ]

ang·kám

png |[ ST ]
:
kuna o duyan ng sanggol.

ang·kán

png |[ Kap Tag ]
1:
pinagmulang pamilya : ÁNAK, ÁNKAN2, LINÁHE, OFFSPRING2, PANGAPÚ
2:
mga tao na may nagkakaisang pinagmulang henetiko at henealohiya : ÁNAK, ÁNKAN2, LINÁHE, OFFSPRING2, PANGAPÚ

ang·kás

png |[ Bik Hil Kap Seb Tag War ]
:
pakikisakay sa isang sasakyan o sa isang hayop na may lulan nang iba : SUNÒ2 Cf SÚKOB

ang·kát

png |Kom
1:
pag-a·ang·kát, pag-ang·kát pagbili ng mga paninda o kalakal mula sa ibang bayan o bansa : ÍMPORT, IMPORTASYÓN
2:
[Bik Hil Ilk Kap Pan Seb ST War] panindang hindi muna binayaran Cf KONSIGNASYÓN

áng·kat

png |[ Hil ]
2:
maliit na bútas.

ang·kátang·ká·yan

png |Kom |[ Seb ]
:
sa sinaunang lipunang Bisaya, pangungutang ng kalakal.

ang·kî, ang·kí

png |[ ST ]
:
handog, o mapagmahal na yapós : ANGKÍN4

ang·kíl

png |[ ST ]
:
pagtutulak sa pamamagitan ng balikat.

ang·kín

png
1:
pag-ang·kín pagturing sa anuman bílang sariling ari
2:
pag-ang·kín pagkamkam sa anuman : ANGKÁ1, CLAIM3 Cf DAMPÓT, ILÍT, KÁBIG, KÚPIT, PÚLOT — pnd ang·ki·nín, mang-ang·kín, u·mang·kín
3:
[ST] pagtulong sa nangangailangan
4:
[ST] angkî.

ang·kín

pnr |[ Kap Tag ]

ang·kít

png |[ ST ]

áng·kit

png |Med |[ Ilk ]

áng·kla

png |[ Esp ancla ]
1:
Ntk mabigat na piraso ng bakal na may tanikala at inilulubog mula sa barko hanggang sa ilalim ng dagat upang panatilihin ang barko sa pook : ANCHOR1, ANGKÓRA, KÁWAT2, PASÁNGIT, PÚNDO, SAWÒ, SINIPÉTE, SINÍPIT
2:
Zoo korales sa dagat, lawà, o loók na may ganitong hugis.

ang·kla·dé·ro

png |Ntk |[ Esp ancladero ]

ang·klá·he

png |Ntk |[ Esp anclaje ]
3:
bayad sa pagdáong.

áng·kod

png |Ana |[ Hil ]
:
ngipin sa harapan.

ang·kóm

png