e


e (e)

pnd |Kol
:
varyant ng ay.

E, e (e)

png
:
ikalimang titik sa abakadang Tagalog katagang ginagamit na pang-una o panghulí sa isang salita, parirala, o pangungusap na nagpapahiwatig ng pag-iwas, pag-aatubili, o pagkakaila.

e (i)

png |Mat |[ Ing ]
:
base ng natural logarithm na tinatáyang katumbas ng 2.71828.

E, e

png
1:
ikalimang titik sa alpabetong Filipino at tinatawag na i
2:
ikalimang titik sa abakadang Tagalog at tinatawag na e
3:
ikalima sa isang serye o pangkat
4:
Mus ikatlong nota ng eskalang diyatoniko sa C major o ikalima sa kaugnay na eskala ng A minor ; o ang nakasulat na nota na sumasagisag sa tonong ito
5:
pasulat o palimbag na representasyon ng E o e
6:
tipo, tulad ng sa printer upang magawâ ang titik E o e.

E, e! (e)

pdd
:
kataga na nagpapahayag ng pagkutya, panunuya, o pagtataká.

E

symbol |Pis |[ Ing ]

each (its)

pnb |[ Ing ]

eager (í·ger)

pnr |[ Ing ]

eagle (í·gel)

png |Zoo |[ Ing ]

eagle-eyed (í·gel-ayd)

pnr |[ Ing ]
:
matalas ang mga matá ; napakalinaw ang paningin.

eagle ray (í·gel rey)

png |Zoo |[ Ing ]

eaglet (íg·let)

png |Zoo |[ Ing ]
:
inakáy na bánoy.

ear (ir)

png |Ana |[ Ing ]

eardrum (ír·dram)

png |Ana |[ Ing ]
:
lamad sa panggitnang taínga : TYMPANUM

earl (erl)

png |[ Ing ]

earldom (érl·dam)

png |Pol |[ Ing ]
1:
tungkulin ng isang konde
2:
panahon ng panunungkulan ng isang konde.

ear lobe (ír lowb)

png |Ana |[ Ing ]
:
malambot na ibabâng bahagi ng panlabas na taínga.

early (ér·li)

pnr pnb |[ Ing ]

earmark (ír·mark)

png |[ Ing ]
1:
tandâ o panandâng ikinakabit o inilalagay sa tainga

earmuff (ír·maf)

png |[ Ing ]
:
pambalot o pantakip sa taínga na nagsisilbing pananggaláng sa lamig at ingay.

earn (ern)

pnd |[ Ing ]
1:
kumíta o sumahod
2:
magtamo o magkamit
3:
tumubò ; makinabang
4:
maging karapat-dapat.

earned surplus (ernd súr·plas)

png |Kom |[ Ing ]
:
naipon na tubò o kiníta ng korporasyon na hindi pa naibabahagi sa mga istakholder.

earnest (ér·nest)

png |[ Ing ]
2:
Bat earnest money

earnest (ér·nest)

pnr |[ Ing ]
1:
tapat o matapat
2:
masigasig ; matiyaga

earnest money (érn·nest má·ni)

png |Bat |[ Ing ]
:
salapi bílang patunay ng Kasunduan sa Bilihan na nangangahulugang hindi maaaring ipagbili sa iba ang bagay na napagkasunduang ipagbilí sa loob ng takdang panahon : EARNEST2 Cf PAÚNANG BÁYAD

earphone (ír·fown)

png |[ Ing ]
:
aparatong pantaínga na nakatutulong sa pandinig o nakatatanggap ng komunikasyong panradyo o pantelepono.

earring (ír·ring)

png |[ Ing ]

earth (ert)

png |[ Ing ]

Earth (ert)

png |Asn |[ Ing ]

earthenware (ér·ten·wéyr)

png |[ Ing ]
:
kagamitan na yarì sa hinurnong luad, tulad ng tapáyan.

earthquake (ért·kweyk)

png |Heo |[ Ing ]

earthworm (ért·worm)

png |Zoo |[ Ing ]

earwax (ír·waks)

png |[ Ing ]

ease (is)

png |[ Ing ]
2:
kawalan ng pagkainip at pagkabalísa
4:
pagiging madali

easel (í·sel)

png |[ Ing ]
1:
patungán ng kambas
3:
kalipunan ng mga likha ng isang pintor o ilustrador.

easement (ís·ment)

png |Bat |[ Ing ]
1:
karapatan na magamit ang lupa ng iba : RIGHT OF WAY
2:
pasánin na nakapataw sa isang ari-arian na hindi natitinag para sa kapakanan ng ibang ari-arian na hindi natitinag.

east (ist)

png |[ Ing ]

eastbound (íst·bawnd)

pnr |[ Ing ]
:
pasilangan o papunta sa silangan.

Easter (ís·ter)

png |[ Ing ]
:
Pasko ng Pagkabuhay.

Easter egg (ís·ter eg)

png |[ Ing ]
:
itlog na nilagyan ng disenyo at ipinamimigay o ipinahahanap tuwing Easter.

Eastern Samar (ís·tern sá·mar)

png |Heg |[ Ing ]
:
lalawigan sa silangang Visayas ng Filipinas, Rehiyon VIII.

Eastern Standard Time (ís·tern is·tán·dard taym)

png |[ Ing ]
:
oras batay sa ikalimáng sona ng oras sa Kanluran ng Greenwich, ginagamit sa Canada at U.S. at limáng oras na mabagal kaysa oras Greenwich Cf EST

Easter sepulchre (ís·ter sé·pul·kér)

png |[ Ing ]

Easter Sunday (ís·ter sán·day)

png |[ Ing ]
:
Linggo ng Pagkabúhay.

east-indian arrow root (ist-ín·di·yán á·row rut)

png |Bot |[ Ing ]

East Indies (ist ín·dis)

png |Heg |[ Ing ]
:
ang mga pulo sa Timog Silangang Asia, lalo na ang nása kapuluang Malay ; noong araw, ang buong Timog Silangang Asia sa silangan ng China at kasáma ang India.

easy (í·si)

pnr |[ Ing ]

eat (it)

pnd |[ Ing ]
:
kainin o kumain.

eatery (í·te·rí)

png |[ Ing ]
:
restoran o pook na kainán Cf KARÍHAN

eau de vie (ó·de·ví)

png |[ Fre ]

É·ba

png |[ Esp Eva ]
:
sa Bibliya, unang babae na nilikha ng Diyos ; asawa ni Adan : EVE

é·bak

png |Kol

e·bal·was·yón

png |[ Esp evaluación ]
:
tása3 o pagtatása.

e·bang·hé·li·kó

pnr |[ Esp evangélicó ]
:
kaugnay o tungkol sa ebanghelyo : EVANGELICAL

e·báng·he·lís·mo

png |[ Esp evangelismo ]
1:
pagpapakálat, pangangaral, o pagpapahayag ng Ebanghelyo ; gawain ng ebanghelista : EVANGELISM
2:
mga doktrina o simulaing ebangheliko : EVANGELISM
3:
pagsunod sa doktrina, simbahan, o pangkat ebangheliko : EVANGELISM

e·báng·he·lís·ta

png |[ Esp evangelista ]
1:
tagapagkálat o tagapangaral ng Ebanghelyo : EVANGELIST
2:
sinuman sa apat na manunulat ng Ebanghelyo (Juan, Mateo, Marcos, at Lucas ) : EVANGELIST

E·bang·hél·yo

png |[ Esp evangélio ]
1:
mga doktrina na itinurò ni Cristo sa kaniyang mga apostol ; maka- Kristiyanong pagpapahayag : GOSPEL
2:
kasaysayan ng búhay at mga aral ni Cristo na nilalamán ng Bagong Tipan : GOSPEL
3:
mabuting balita ng Diyos : GOSPEL

e·ba·nís·ta

png |[ Esp ]
:
tao na gumagawâ ng kabinet.

é·ba·nis·te·rí·ya

png |[ Esp ebanistería ]
:
pagawâan ng kabinet.

é·ba·nó

png |Bot |[ Esp ]

e·ba·po·ras·yón

png |Mtr |[ Esp evaporación ]
1:
pagpapalít ng anumang substance mula likido túngo sa gas : ALANGÚANG, EVAPORATION Cf SINGÁW
2:
pagpapasingaw at pagpapalít ng bahagi ng isang substance sa pamamagitan ng kondensasyon : EVAPORATION

ebb (eb)

png |[ Ing ]

e·bi·dén·si·yá

png |[ Esp evidenciá ]

e·bi·dén·te

pnr |[ Esp evidente ]

e·bik·si·yón

png |[ Esp eviccion ]
:
legal na pagpapaalis sa isang umupa o katiwala ng bahay, lupa, o iba pang ari-arian : EVICTION

e·bo·kas·yón

png |[ Esp evocacion ]
1:
pagpapabalik ng malalakas na imahen, damdamin, o alaala sa kamalayan : EVOCATION
2:
pananawagan sa isang espiritu o bathala : EVOCATION

e·bo·lus·yón

png |[ Esp evolución ]
1:
proseso ng pagbabago mula sa simple hanggang sa higit na komplikadong anyo : EVOLUTION
2:
Bio pagbabagong anyo ng isang hayop o haláman mula sa mga sinaunang anyo : EVOLUTION
3:
pagsingaw ng gas o init : EVOLUTION

e·bo·lús·yo·nís·mo

png |[ Esp evolucionísmo ]
:
paniniwala sa ebolusyon : EVOLUTIONISM

ebony (é·bo·ní)

png |Bot |[ Ing ]

E·bré·o

png |Ant Lgw |[ Esp Hebreo ]

é·bu·bót

png |Kol

é·bun

png |Bot Zoo |[ Kap ]

é·bus

png |Bot |[ Kap ]

EC (í·si)

daglat |Pol |[ Ing ]
:
European Community.

Ecclesiastes (i·klí·zi·yás·tiz)

png |[ Lat ]

ecclesiastic (i·klí·zi·yás·tik)

png pnr |[ Ing Lat ]

Ecclesiasticus (ik·lí·si·yás·ti·kús)

png |[ Lat ]
:
sa Bibliya, aklat sa Apocrypha na naglalamán ng mga moral at praktikal na kasabihan.

ECG (i·sí·dyi)

daglat |Med |[ Ing ]

echelon (é·sye·lón)

png |[ Ing ]

echeveria (et·se·ve·rí·ya)

png |Bot |[ Ing Esp ]
:
yerbang (Echeveria secunda ) makatas at walang punò, malapad, masinsin, at matubò ang dahon, at pulá ang bulaklak ; katutubo sa Mexico.

echinoderm (e·káy·no·dérm)

png |Zoo |[ Ing ]
:
anumang hayop sa tubig (phylum Echinodermata ) na may bahaging parang sinag o silahis, gaya ng bituing-dagat, salangò, at katulad.

echo (é·ko)

png |[ Ing ]

echocardiography (é·kow·kar·dyó· gra·fí)

png |Med |[ Ing ]
:
paggamit ng ultrasound sa pagsisiyasat sa galaw o tibok ng puso.

echoencephalography (é·kow·en· sé·fa·ló·gra·fí)

png |Med |[ Ing ]
:
paggamit ng ultrasound sa pagsisiyasat sa mga estruktura sa loob ng bungô.

eclair (í·kleyr)

png |[ Ing ]
:
keyk na maliit at biluhabâ na may palamáng krema, at may tsokolate o kape sa ibabaw.

eclampsia (i·klámp·si·yá)

png |Med |[ Esp Ing ]

eclectic (i·klék·tik)

pnr |[ Ing ]

eclipse (i·klíps)

png |[ Ing ]

eclogue (ék·log)

png |Lit |[ Ing ]

eco- (é·ko, í·ko)

pnl |[ Ing ]
:
tumutukoy sa ekolohiya.

ecology (i·kó·lo·dyí)

png |[ Ing ]

economic (i·ko·nó·mik)

pnr |[ Ing ]

economics (i·ko·nó·miks)

png |[ Ing ]

economist (i·kó·no·míst)

png |[ Ing ]

economy (i·kó·no·mí)

png |[ Ing ]

ecosphere (í·kows·fír)

png |Asn |[ Ing ]
:
rehiyon sa kalawakan, kabílang ang mga planeta na maaaring pamuhayan.

ecosystem (í·kow·sís·tem)

png |[ Ing ]
:
biyolohikong komunidad ng magkakaugnay na organismo at ang kaligiran ng mga ito.

ecru (éy·kru, ek·rú)

pnr |[ Ing ]
:
mapusyaw na kulay kape.

ecstasy (éks·ta·sí)

png |[ Ing ]
1:
labis na kaligayahan
2:
Sik emosyonal o relihiyosong pagkawala sa sarili o pagkatulala.

ecto- (ék·to)

pnl |[ Ing ]
:
nangangahulugang sa labas.